Dziennik resortowy

Dz.Urz.KPW.1997.8.258

| Akt indywidualny
Wersja od: 10 października 1997 r.

UCHWAŁA Nr 412
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
z dnia 7 sierpnia 1997 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie do publicznego obrotu akcji spółki Towarzystwo Ubezpieczeniowo-Reasekuracyjne POLISA SA oraz określenia zakresu danych podlegających obowiązkowi publikacji w związku z wprowadzeniem akcji do publicznego obrotu

Na podstawie art. 49 § 1, art. 50a § 1 i art. 51 § 1 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, poz. 313 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 45, poz. 199, Nr 75, poz. 357, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164) uchwala się, co następuje:
§  1. Wyraża się zgodę na wprowadzenie do publicznego obrotu:
- 600 000 (sześciuset tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii I spółki Towarzystwo Ubezpieczeniowo-Reasekuracyjne POLISA SA o wartości nominalnej 2,5 (dwóch złotych pięćdziesięciu groszy) każda, wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 19 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 8 kwietnia 1994 r.,
- 600 000 (sześciuset tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii J spółki Towarzystwo Ubezpieczeniowo-Reasekuracyjne POLISA SA o wartości nominalnej 2,5 (dwóch złotych pięćdziesięciu groszy) każda, wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27 lipca 1995 r.
§  2. Zobowiązuje się spółkę Towarzystwo Ubezpieczeniowo-Reasekuracyjne POLISA SA do publikacji w dwóch dziennikach ogólnopolskich danych zawartych w załączniku* do uchwały oraz do zgłoszenia do Komisji Papierów Wartościowych informacji o miejscu oraz dacie ich publikacji.
§  3. Zobowiązuje się spółkę Towarzystwo Ubezpieczeniowo-Reasekuracyjne POLISA SA do udostępnienia do publicznej wiadomości w siedzibie spółki, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz w Centrum Informacyjnym Komisji Papierów Wartościowych prospektu w brzmieniu zatwierdzonym przez Komisję Papierów Wartościowych w łącznej liczbie co najmniej 2000 (dwóch tysięcy) egzemplarzy.
§  4. Zobowiązuje się spółkę Towarzystwo Ubezpieczeniowo-Reasekuracyjne POLISA SA do umieszczenia na stronie tytułowej publikacji, o której mowa w § 2 oraz wszystkich prospektów, o których mowa w § 3 oświadczenia w brzmieniu:

"Komisja Papierów Wartościowych oceniła, że w przedstawionych dokumentach zostały zamieszczone wszystkie informacje i dane wymagane przepisami prawa. Komisja Papierów Wartościowych nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka inwestycyjnego związanego z nabywaniem papierów wartościowych wprowadzanych do publicznego obrotu na podstawie niniejszego prospektu. Decyzją Nr RF-411-49/96-82/97 z dnia 7 sierpnia 1997 r. Komisja Papierów Wartościowych dopuściła do publicznego obrotu papiery wartościowe objęte tym prospektem".

§  5. Wyraża się zgodę na niepublikowanie w treści prospektu, o którym mowa w § 3 informacji o:
- adresach zamieszkania członków władz spółki,
- indywidualnych wynagrodzeniach członków władz spółki,
- adresach zamieszkania osób reprezentujących założycieli spółki.
§  6. Zobowiązuje się spółkę Towarzystwo Ubezpieczeniowo-Reasekuracyjne POLISA SA do zamieszczenia w prospekcie, o którym mowa w § 3:
- raportów kwartalnych za I i II kwartał 1997 r. w zakresie określonym w zarządzeniu Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 1 kwietnia 1997 r. w sprawie rodzaju, formy i terminów przekazywania informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (M. P. Nr 21, poz. 213).
§  7. Zobowiązuje się spółkę Towarzystwo Ubezpieczeniowo-Reasekuracyjne POLISA SA do uzupełnienia prospektu o:
- czynnik ryzyka związany z wpływem powodzi na sytuację finansową spółki w krótkim i długim okresie,
- opis charakteru i warunków umów reasekuracyjnych typu Stop Loss oraz wskazanie podmiotów, z którymi zostały one zawarte.
§  8. Termin ważności prospektu emisyjnego, o którym mowa w § 3 upływa z dniem 7 października 1997 r.
§  9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
______

* Załącznikiem do niniejszej uchwały jest prospekt emisyjny w brzmieniu zatwierdzonym przez Komisję Papierów Wartościowych.