Dziennik resortowy

Dz.Urz.KPW.1997.7.240

| Akt indywidualny
Wersja od: 29 sierpnia 1997 r.

UCHWAŁA Nr 388
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
z dnia 17 lipca 1997 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie do publicznego obrotu akcji spółki BUDIMEX SA oraz określenia zakresu danych podlegających obowiązkowi publikacji w związku z wprowadzeniem akcji do publicznego obrotu

Na podstawie art. 49 § 1, art. 50a § 1 i art. 51 § 1 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, poz. 313 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 45, poz. 199, Nr 75, poz. 357, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164) uchwala się, co następuje:
§  1. Wyraża się zgodę na wprowadzenie do publicznego obrotu:
a) 2 000 000 (dwóch milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych tak, że jedna akcja daje prawo do 5 głosów na WZA, serii E BUDIMEX SA o wartości nominalnej 5 (pięciu) złotych każda, wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 24 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 lutego 1997 r.
§  2. Zobowiązuje się spółkę BUDIMEX SA do zgłoszenia do Komisji Papierów Wartościowych oraz do podania do publicznej wiadomości w ciągu 14 dni od dnia dokonania przydziału akcji serii E liczby osób, którym przydzielono akcje.
§  3. Zobowiązuje się spółkę BUDIMEX SA do publikacji w dwóch dziennikach ogólnopolskich danych zawartych w załączniku* do uchwały w terminie przed dniem zgłoszenia wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału akcyjnego oraz do zgłoszenia do Komisji Papierów Wartościowych informacji o miejscu publikacji i dacie publikacji danych zawartych w załączniku do ww. uchwały.
§  4. Zobowiązuje się spółkę BUDIMEX SA do udostępnienia do publicznej wiadomości w siedzibie oferującego, w siedzibie BUDIMEX SA, w siedzibie BUDIMEX Trading SA, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz w Centrum Informacyjnym Komisji Papierów Wartościowych przez okres trwania ważności prospektu oraz przed dniem zgłoszenia wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału akcyjnego, prospektu w brzmieniu zatwierdzonym przez Komisję Papierów Wartościowych w łącznej liczbie nie mniejszej niż 3000 (trzy tysiące) egzemplarzy.
§  5. Zobowiązuje się spółkę BUDIMEX SA do umieszczenia na stronie tytułowej publikacji, o której mowa w § 3 oraz wszystkich prospektów, o których mowa w § 4 oświadczenia w brzmieniu:

"Komisja Papierów Wartościowych oceniła, że w przedstawionych dokumentach zostały zamieszczone wszystkie informacje i dane wymagane przepisami prawa. Komisja Papierów Wartościowych nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka inwestycyjnego związanego z nabywaniem papierów wartościowych oferowanych w niniejszym prospekcie. Komisja podkreśla, że odpowiedzialność za wybór procedury przeprowadzenia oferty spoczywa na emitencie, zaś odpowiedzialność za jej przeprowadzenie na biurze maklerskim, pełniącym funkcję oferującego. Decyzją Nr RF-411-22/97-74/97 z dnia 17 lipca 1997 r. Komisja Papierów Wartościowych dopuściła do publicznego obrotu papiery wartościowe objęte tym prospektem."

§  6. Wyraża się zgodę na niepublikowanie w treści prospektu, o którym mowa w § 4 następujących informacji:
- adresów zamieszkania członków Zarządu, Rady Nadzorczej i prokurentów emitenta oraz innych osób fizycznych sporządzających prospekt, z wyjątkiem biegłych rewidentów,
- indywidualnych wynagrodzeń członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz prokurentów emitenta.
§  7. Zobowiązuje się spółkę BUDIMEX SA do zamieszczenia w prospekcie, o którym mowa w § 4:
- raportu miesięcznego za miesiące maj i czerwiec 1997 r. w zakresie określonym w zarządzeniu Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 1 kwietnia 1997 r. w sprawie rodzaju, formy i terminów przekazywania informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (M. P. Nr 21, poz. 213).
§  8. Termin ważności prospektu o którym mowa w § 4 upływa z dniem rejestracji podwyższenia kapitału akcyjnego w drodze emisji akcji serii E.
§  9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
______

* Załącznikiem do niniejszej uchwały jest prospekt emisyjny w brzmieniu zatwierdzonym przez Komisję Papierów Wartościowych.