Dziennik resortowy

Dz.Urz.KPW.1997.3.113

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 maja 1997 r.

UCHWAŁA Nr 166
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
z dnia 3 kwietnia 1997 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie do publicznego obrotu akcji spółki Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Eugeniusza Kwiatkowskiego SA oraz określenia zakresu danych podlegających obowiązkowi publikacji w związku z wprowadzeniem akcji do publicznego obrotu

Na podstawie art. 49 § 1, art. 50a § 1 i art. 51 § 1 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, poz. 313, Nr 121, poz. 591 oraz z 1996 r. Nr 45, poz. 199, Nr 75, poz. 357, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703) uchwala się, co następuje:
§  1. Wyraża się zgodę na wprowadzenie do publicznego obrotu:
- 31 026 185 (trzydziestu jeden milionów dwudziestu sześciu tysięcy stu osiemdziesięciu pięciu) akcji zwykłych na okaziciela Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego SA o wartości nominalnej 10 (dziesięciu) groszy każda, wyemitowanych na podstawie:
- aktu założycielskiego z dnia 15 grudnia 1994 r.,
- uchwały Nr 2/95 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Funduszu z dnia 2 września 1995 r.,
- uchwały Nr 5/95 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Funduszu z dnia 27 grudnia 1995 r.,
- uchwały Nr 2/96 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Funduszu z dnia 23 kwietnia 1996 r.,
- uchwały Nr 5/96 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Funduszu z dnia 23 maja 1996 r.,
- uchwały Nr 7/96 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Funduszu z dnia 13 czerwca 1996 r.,
- uchwały Nr 21/96 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Funduszu z dnia 9 grudnia 1996 r.
§  2. Zobowiązuje się spółkę Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Eugeniusza Kwiatkowskiego SA oraz wprowadzającego do zgłoszenia do Komisji Papierów Wartościowych oraz do udostępnienia do publicznej wiadomości poprzez przekazanie do Polskiej Agencji Prasowej i do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA w ciągu 30 dni od dnia utraty ważności Powszechnych Świadectw Udziałowych informacji na temat liczby akcji Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego SA wydanych w zamian za Powszechne Świadectwa Udziałowe.
§  3. Zobowiązuje się spółkę Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Eugeniusza Kwiatkowskiego SA oraz wprowadzającego do publikacji w dwóch dziennikach ogólnopolskich danych w formie skróconej wersji prospektu, zawartych w załączniku* do uchwały w terminie co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia publicznej oferty wymiany Powszechnych Świadectw Udziałowych na akcje Narodowych Funduszy Inwestycyjnych zwaną dalej "publiczną ofertą wymiany" oraz do zgłoszenia do Komisji Papierów Wartościowych informacji o miejscach i datach ich publikacji.
§  4. Zobowiązuje się spółkę Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Eugeniusza Kwiatkowskiego SA oraz wprowadzającego do udostępnienia do publicznej wiadomości we wszystkich punktach biorących udział w publicznej ofercie wymiany, w Centrum Informacyjnym Komisji Papierów Wartościowych oraz na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA w terminie co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia publicznej oferty wymiany oraz do dnia pierwszego notowania akcji spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, prospektu w brzmieniu zatwierdzonym przez Komisję Papierów Wartościowych w łącznej liczbie wystarczającej do sprawnego przeprowadzenia publicznej oferty wymiany Powszechnych Świadectw Udziałowych na akcje Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego SA, jednak nie mniejszej niż 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) egzemplarzy.
§  5. Zobowiązuje się spółkę Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Eugeniusza Kwiatkowskiego SA oraz wprowadzającego do umieszczenia na stronie tytułowej publikacji, o której mowa w § 3 oraz wszystkich prospektów, o których mowa w § 4 oświadczenia w brzmieniu:

"Komisja Papierów Wartościowych oceniła, że w przedstawionych dokumentach zostały zamieszczone wszystkie informacje i dane wymagane przepisami prawa. Komisja Papierów Wartościowych nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka inwestycyjnego związanego z nabywaniem papierów wartościowych objętych niniejszym prospektem. Komisja zwraca uwagę potencjalnym inwestorom na czynniki ryzyka zawarte w punkcie 9 rozdziału II prospektu. Komisja podkreśla, że odpowiedzialność za wybór procedury przeprowadzenia publicznej oferty wymiany spoczywa na emitencie oraz wprowadzającym, zaś odpowiedzialność za jej przeprowadzenie na biurze maklerskim, pełniącym funkcję oferującego. Decyzją Nr RF-411-53/96-32/97 z dnia 3 kwietnia 1997 r. Komisja Papierów Wartościowych dopuściła do publicznego obrotu papiery wartościowe objęte tym prospektem".

§  6. Wyraża się zgodę na niepublikowanie w treści prospektu, o którym mowa w § 4 następujących informacji:
- adresów zamieszkania wszystkich członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz innych osób sporządzających prospekt, z wyjątkiem biegłych rewidentów,
- indywidualnych wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej emitenta,
- treści zawartej w rozdziale IV pkt 11 i odpowiednim jej zastąpieniu treścią zgodnie z wnioskiem.
§  7. Zobowiązuje się spółkę Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Eugeniusza Kwiatkowskiego SA oraz wprowadzającego do zamieszczenia w prospekcie, o którym mowa w § 4 opisu opinii co do możliwości notowania akcji spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA na rynku podstawowym oraz do jej zamieszczenia w załącznikach do prospektu.
§  8. Zobowiązuje się spółkę Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Eugeniusza Kwiatkowskiego SA oraz wprowadzającego do zamieszczenia w prospekcie, o którym mowa w § 4 i publikacji, o której mowa w § 3:
- raportu kwartalnego za IV kwartał 1996 r. w zakresie określonym w zarządzeniu Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 1 kwietnia 1997 r. w sprawie rodzaju, formy i terminów przekazywania informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, stanowiącym załącznik do uchwały,
- czynnika ryzyka wynikającego z nieokreślenia przez Ministra Skarbu Państwa przeznaczenia akcji posiadanych przez Skarb Państwa zarezerwowanych na inne cele w związku z brakiem umowy o zarządzanie z firmą zarządzającą,
- czynnika ryzyka związanego z możliwością nieprzystąpienia do publicznej oferty wymiany wszystkich biur maklerskich,
- czynnika ryzyka wynikającego z zależności wyników finansowych funduszu od powodzenia programów restrukturyzacyjnych w spółkach portfelowych.
§  9. Zobowiązuje się spółkę Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Eugeniusza Kwiatkowskiego SA do udostępnienia do publicznej wiadomości poprzez przekazanie do Komisji Papierów Wartościowych, Polskiej Agencji Prasowej i do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA:
- raportu kwartalnego za I kwartał 1997 r. zgodnie z zarządzeniem Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 1 kwietnia 1997 r. w sprawie rodzaju, formy i terminów przekazywania informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, stanowiącym załącznik do uchwały, przed dniem rozpoczęcia wymiany Powszechnych Świadectw Udziałowych na akcje spółki,
- raportu rocznego za rok 1996 zgodnie z zarządzeniem Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 1 kwietnia 1997 r. w sprawie rodzaju, formy i terminów przekazywania informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, stanowiącym załącznik do uchwały, przed dniem pierwszego notowania akcji spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA.
§  10. Zobowiązuje się spółkę Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Eugeniusza Kwiatkowskiego SA do dostosowania się do przekazywania informacji wymaganych przepisami prawa dla emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu za pomocą systemu EMITENT.
§  11. Termin ważności prospektu emisyjnego, o którym mowa w § 4 upływa z dniem pierwszego notowania akcji spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, nie później jednak niż dnia 3 sierpnia 1997 r., z wyjątkiem opisu publicznej oferty wymiany Powszechnych Świadectw Udziałowych na akcje spółki zamieszczonego w pkt. 16 rozdziału II prospektu, który jest ważny do dnia utraty ważności Powszechnych Świadectw Udziałowych.
§  12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
______

* Załącznikiem do niniejszej uchwały jest prospekt emisyjny w brzmieniu zatwierdzonym przez Komisję Papierów Wartościowych.