Wyrażenie zgody na organizację wielofunkcyjnej ogólnopolskiej imprezy pracowniczej pod nazwą własną "Regaty Żeglarskie Leśników" organizowanej przez Nadleśnictwo Giżycko.

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2020.8/9.66

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 lipca 2020 r.

DECYZJA Nr 57
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 6 lipca 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej ogólnopolskiej imprezy pracowniczej pod nazwą własną "Regaty Żeglarskie Leśników" organizowanej przez Nadleśnictwo Giżycko

GK.166.5.2020

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 1 , w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2  - w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonego m.in. w art. 33 ust. 3 pkt 1a ustawy o lasach 3 , a także w § 8 ust. 2 pkt 4 4  ww. Statutu -

postanawiam, co następuje:
§  1. 
W nawiązaniu do przesłanego przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku wniosku z dnia 1 lipca 2020 r., znak: DO.166.2.6.2020 - na podstawie Zarządzenia nr 15 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie systemu imprez pracowniczych w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, znak: GK.166.3.2016 (z późn. zm.), wyrażam zgodę na organizację ogólnopolskiej wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą własną "Regaty Żeglarskie Leśników" organizowanej przez Nadleśnictwo Giżycko, szczegółowo opisanej w cytowanym wniosku i zobowiązuję:
1.
Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko do organizacji imprezy oraz do sporządzenia sprawozdania z powyższej imprezy pracowniczej zgodnie z przytoczonym wyżej zarządzeniem. Wyznaczam Nadleśnictwo Giżycko jako jednostkę wiodącą, której zakres działań w powyższym zakresie określa § 12 i § 13 powyższego Zarządzenia nr 15.
2.
Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko do współdziałania z nadleśnictwami Borki i Gołdap w zakresie organizacji powyższej imprezy w ramach Porozumienia regulującego zakres zadań, systemu rozliczeń finansowych i odpowiedzialności wynikający z prac organizacyjnych powyższej imprezy.
3.
Naczelnika Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych do archiwizacji w celach kontrolingowych sprawozdania z zorganizowanej imprezy pracowniczej.
§  2. 
Niniejszą decyzję otrzymują: Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, Nadleśniczy Nadleśnictwa Giżycko, Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.
§  3. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 6) stanowi, że "Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych".
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 Przepis art. 33 ust. 3 pkt 1a ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje działalność dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu krajowym.
4 Przepis § 8 ust. 2 pkt 4 Statutu Lasów Państwowych stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych kontroluje jednostki organizacyjne Lasów Państwowych.