Wyposażenie w środki ochrony osobistej i odzież ochronną pracowników Lasów Państwowych biorących udział w bezpośrednich działaniach związanych z gaszeniem pożarów lasów

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2023.5.72

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 kwietnia 2023 r.

ZARZĄDZENIE Nr 41
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 4 kwietnia 2023 r.
w sprawie wyposażenia w środki ochrony osobistej i odzież ochronną pracowników Lasów Państwowych biorących udział w bezpośrednich działaniach związanych z gaszeniem pożarów lasów

ZO.2622.1.2023

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 3 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach oraz § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, wprowadzonego w życie zarządzeniem nr 50 ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, a także zapisów Instrukcji Ochrony Przeciwpożarowej Lasu 1  zarządzam, co następuje:

§  1. 
1. 
W celu ochrony zdrowia i życia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych wprowadzam do użytku środki ochrony osobistej jako wyposażenie załóg pojazdów patrolowo-gaśniczych, biorących udział w bezpośrednich działaniach związanych z gaszeniem pożarów lasów oraz ograniczaniu ich skutków.
2. 
Dopuszczam wyposażenie w środki ochrony osobistej innych pracowników jednostek organizacyjnych LP biorących udział w organizowaniu akcji gaśniczej oraz ograniczaniu skutków pożarów.
§  2. 
Zobowiązuję kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych do wyposażenia pracowników wymienionych w § 1 w środki ochrony osobistej.
§  3. 
W skład środków ochrony osobistej wchodzą:
1)
środki ochrony głowy, oczu, twarzy i dróg oddechowych oraz kończyn górnych i dolnych
a)
hełm
b)
gogle
c)
kominiarka
d)
maska
e)
rękawice
f)
buty
2)
odzież ochronna:
a)
kurtka
b)
spodnie
§  4. 
Wymagania szczegółowe, jakie ma spełniać wyżej wymieniony zestaw, określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§  5. 
1. 
Środki ochrony osobistej wykorzystuje się podczas wykonywania przez pracowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych zadań związanych z gaszeniem pożarów lasów, ograniczaniem ich skutków, a także ćwiczeń oraz szkoleń w tym zakresie.
2. 
Pracodawca nie może dopuścić pracownika do wykonywania bezpośrednich działań związanych z gaszeniem pożarów lasów bez środków ochrony osobistej.
§  6. 
Pranie odzieży ochronnej i elementów środków ochrony osobistej rozliczane jest przez pracodawcę w formie ekwiwalentu pieniężnego na zasadach obowiązujących w PGL LP.
§  7. 
Uzupełnienie wyposażenia pracowników w środki ochrony osobistej wymienione w § 3 powinno nastąpić do 1 marca 2025 r. Dopuszcza się użytkowanie dotychczas zakupionych środków ochrony osobistej przez okres 3 lat od daty zakupu.
§  8. 
Traci moc Zarządzenie nr 61 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie wyposażenia w środki ochrony i dyżurną odzież ochronną samochodów patrolowo-gaśniczych w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych (znak: ZO-2512-14/06).
§  9. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

Wymagania szczegółowe dotyczące środków ochrony osobistej i odzieży ochronnej pracowników Lasów Państwowych biorących udział w bezpośrednich działaniach związanych z gaszeniem pożarów lasów

Zatwierdzam do użytku służbowego:

DYREKTOR GENERALNY

LASÓW PAŃSTWOWYCH

1Środki ochrony głowy, oczu, twarzy i dróg oddechowych oraz kończyn górnych i dolnych
aHełm
Spełnia podstawowe wymagania normy PN-EN 16471 "Hełmy strażackie - Hełmy do gaszenia pożarów na terenach niezurbani- zowanych"

(W normie określono minimalne wymagania dla hełmów do gaszenia pożarów na terenach niezurbanizowanych, chroniących górną część głowy przede wszystkim przed skutkami uderzenia, przebicia, ciepła, płomienia oraz zapalenia za pomocą elementów rozżarzonych, podczas prowadzenia akcji gaśniczej i związanych z tym czynności w takim środowisku. Środowisko niezurbanizo- wane obejmuje lasy, uprawy, plantacje oraz tereny trawiaste/wrzosowiska/zakrzaczenia oraz pola uprawne.)

Wymagania szczegółowe:

- masa nieprzekraczająca 850 g,

- kolor czerwony,

- taśmy odblaskowe,

- możliwość montażu przyłbicy - jako dodatkowego akcesorium, według potrzeb,

- regulowany obwód pasa głównego oraz zapięcie pod brodą.

bGogle
Spełniają podstawowe wymagania normy PN-EN 166 "Ochrona indywidualna oczu"

(W normie określono minimalne wymagania dla wszystkich typów ochron indywidualnych oczu, które znajdują zastosowanie do ochrony przed zagrożeniami)

Spełnia podstawowe wymagania normy PN-EN 14458 "Sprzęt do indywidualnej ochrony oczu - Wizjery o wysokiej skuteczności przeznaczone do stosowania w hełmach ochronnych"

(Wpowyższej Normie Europejskiej określono minimalne wymagania dla wizjerów - osłon twarzy i osłon oczu - zaprojektowanych specjalnie do stosowania jedynie w hełmach ochronnych, np. w hełmach strażackich zgodnych z normą PN-EN 16471. Wizjery te mogą być zamocowane na stałe na hełmie lub być z niego zdejmowane.)

Wymagania szczegółowe:

- miękka oprawa przylegająca na obwodzie twarzy, osłaniająca oczy i obszar oczny,

- taśma umożliwiająca regulację długości oraz przylegania oprawy gogli do twarzy,

- wykonana z trudnopalnych materiałów,

- min. klasa B wytrzymałości mechanicznej ochrony wzroku,

- wewnętrzna strona soczewki pokryta warstwą przeciwdziałającą zaparowywaniu.

cKominiarka
Spełnia podstawowe wymagania normy PN-EN 13911 "Odzież ochronna dla strażaków - Wymagania i metody badań kominiarek dla strażaków"

(W normie określono minimalne wymagania bezpieczeństwa i metody badań kominiarki strażackiej, która ma być noszona podczas działań ratowniczo-gaśniczych w celu ochrony przed oddziaływaniem ciepła i ognia.)

Wymagania szczegółowe:

- płaskie szwy,

- kolor jasny.

dMaska
Spełnia podstawowe wymagania normy PN-EN ISO 11612"Odzież ochronna - Odzież do ochrony przed czynnikami gorącymi i płomieniem -Minimalne wymagania dotyczące skuteczności"

(W normie określono minimalne wymagania dotyczące skuteczności dla odzieży ochronnej wykonanej z elastycznych materiałów, która została zaprojektowana w celu ochrony ciała użytkownika, z wyjątkiem jego rąk, przed czynnikami gorącymi i/lub płomieniem. Zapisy odnoszą się do odzieży ochronnej, która może być noszona w szerokim zakresie docelowego użytkowania, tam gdzie potrzebna jest odzież z właściwościami ograniczonego rozprzestrzeniania płomienia i gdzie użytkownik może być wystawiony na promieniowanie cieplne, ciepło konwekcyjne lub ciepło kontaktowe lub rozpryski stopionego metalu.)

Wymagania szczegółowe:

- wykonana z trudnopalnych materiałów,

- zapewnia ochronę twarzy, szyi i dróg oddechowych,

- kieszeń wewnętrzna na półmaskę filtrującą o klasie skuteczności filtracyjnej FFP3,

- wewnętrzny nosek gwarantujący dopasowanie i przyleganie do twarzy.

eRękawice
Spełniają podstawowe wymagania normy PN-EN 659+A1 "Rękawice ochronne dla strażaków"

(W normie określono minimalne wymagania i metody badania rękawic ochronnych dla strażaków, stosowanych w normalnych warunkach akcji przeciwpożarowych, podczas prac związanych z przeszukiwaniem terenu i w czasie akcji ratowniczych)

Wymagania szczegółowe:

- materiał wierzchni: skóra,

- elastyczny ściągacz nadgarstka lub regulowane zapięcie na rzepy.

Dopuszcza się dodatkowe wyposażenie załogi w rękawice techniczne do pozostałych prac przy obsłudze samochodu patrolowo-

-gaśniczego.

fButy
Spełniają podstawowe wymagania norm: PN-EN 15090 "Obuwie dla strażaków" lub PN-EN ISO 20345 "Środki ochrony indywidualnej - Obuwie bezpieczne"

(W pierwszej normie określono minimalne wymagania i metody badań trzech typów obuwia dla strażaków, stosowanego podczas gaszenia pożarów, ogólnych akcji gaśniczych, akcji ratowniczych podczas pożarów i w sytuacjach nagłego zagrożenia materiałami niebezpiecznym. W drugiej normie określono minimalne wymagania podstawowe i dodatkowe (opcjonalne) dla obuwia bezpiecznego, stosowanego do celów ogólnych. Uwzględniono na przykład zagrożenia mechaniczne, odporność na poślizg, zagrożenia termiczne, cechy ergonomiczne.)

Wymagania szczegółowe:

- cholewka powyżej kostki,

- buty sznurowane,

- masa pary butów do ~2,2 kg.

2Odzież ochronna:
aKurtka
Spełnia podstawowe wymagania normy PN-EN ISO 15384 "Odzież ochronna dla strażaków - Metody badań laboratoryjnych oraz wymagania dotyczące skuteczności dla odzieży ochronnej używanej przy pożarach w przestrzeni otwartej"

(W normie określono metody badań oraz minimalne wymagania dotyczące skuteczności dla indywidualnej odzieży ochronnej, zaprojektowanej w celu ochrony ciała użytkownika, z wyłączeniem głowy, dłoni i stóp, która jest używana podczas akcji strażackich w przestrzeni otwartej i czynności z nimi związanych. Odzież ta nie jest przeznaczona do zapewnienia ochrony w sytuacji, gdy użytkownik jest uwięziony w przestrzeni ograniczonej pożarem - pożary wewnętrzne).

Wymagania szczegółowe:

- kurtka dwuwarstwowa (tkanina zasadnicza + podszewka),

- tkanina zasadnicza: kolor żółty; o zawartości minimum 90% włókien aramidowych; gramatura tkaniny min. 220 g/m2 - max 270 g/m2,

- pasy ostrzegawcze wykonane z elementów odblaskowych,

- kołnierz w formie stójki, z zapięciem na rzep,

- minimum dwie kieszenie z zapięciem na rzepy.

Kurtkę wyposaża się w okrągły znak firmowy Lasów Państwowych na lewym rękawie w formie naszywki lub trwałego nadruku. Dopuszcza się stosowanie dodatkowych oznaczeń identyfikujących w formie nadruku na plecach lub identyfikatorów imiennych na lewej piersi.

bSpodnie
Spełniają podstawowe wymagania normy PN-EN ISO 15384 "Odzież ochronna dla strażaków - Metody badań laboratoryjnych oraz wymagania dotyczące skuteczności dla odzieży ochronnej używanej przy pożarach w przestrzeni otwartej"

(W normie określono minimalne wymagania dotyczące skuteczności dla indywidualnej odzieży ochronnej, zaprojektowanej w celu ochrony ciała użytkownika, z wyłączeniem głowy, dłoni i stóp. Odzież ta jest używana podczas akcji strażackich w przestrzeni otwartej i czynności z nimi związanych. Odzież ta nie jest przeznaczona do zapewnienia ochrony w sytuacji, gdy użytkownik jest uwięziony w przestrzeni ograniczonej pożarem - pożary wewnętrzne).

Wymagania szczegółowe:

- tkanina zasadnicza: kolor zielony; o zawartości minimum 90% włókien aramidowych, gramatura tkaniny min. 220 g/m2 - max 270 g/m2,

- pasy ostrzegawcze wykonane z elementów odblaskowych,

- szlufki umożliwiające noszenie paska,

- rzep umożliwiający dopasowanie nogawki do buta.

Spodnie wyposaża się pas skórzany lub wykonany z innych materiałów trudnopalnych.

1 Zapis 4.7.10 Instrukcji Ochrony Przeciwpożarowej Lasu stanowi, że środki ochrony osobistej stanowią wyposażenie samochodu patrolowo-gaśniczego. Zapis 8.4.2 Instrukcji Ochrony Przeciwpożarowej Lasu stanowi, że czynności gaśnicze należy podejmować zgodnie z możliwościami środków technicznych, przeszkoleniem z zakresu ich obsługi, zasadami postępowania oraz posiadanymi środkami ochrony osobistej oraz odzieży ochronnej i roboczej. Zapis 8.4.3 Instrukcji Ochrony Przeciwpożarowej Lasu stanowi, że Nadleśnictwo zobowiązane jest do zapewnienia pracownikom skierowanym do gaszenia pożarów środków ochrony osobistej.