Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ZUS.1989.6.10

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 sierpnia 1989 r.

KOMUNIKAT
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 1 sierpnia 1989 r.
w sprawie wypłacania i rozliczania przez uspołecznione zakłady pracy dodatków z tytułu wzrostu cen podstawowych artykułów żywnościowych

W związku z przepisami w sprawie dodatków z tytułu wzrostu cen podstawowych artykułów żywnościowych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych komunikuje.
1. Uspołecznione zakłady pracy wypłacające dodatki:
1) pracownikom
2) osobom wykonującym pracę nakładczą,
3) młodocianym zatrudnionym w celu nauki zawodu począwszy od 3 roku nauki,

zaliczają je do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.

2. Dodatki wypłacane:
1) na osoby, na które pobierany jest zasiłek rodzinny,
2) osobom pobierającym po ustaniu stosunku pracy zasiłek choroby lub macierzyński albo pobierającym świadczenie rehabilitacyjne,
3) osobom korzystającym z urlopu wychowawczego, na które nie jest wypłacany zasiłek rodzinny oraz pobierającym zasiłek wychowawczy,
3) na osoby, na które nie przysługuje zasiłek rodzinny, a które pozostają na utrzymaniu pracownika,

podlegają potrąceniu ze składek na ubezpieczenie społeczne.

3. Wypłaty dodatków dokonuje się na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu zakładu pracy. Nie wypłaca się dodatków na członków rodziny pracownika, na których przysługuje zasiłek rodzinny, uprawnionych do renty rodzinnej wypłacanej na więcej niż jedną osobę.

Celem ustalenia uprawnień do dodatku dla osób korzystających z urlopu wychowawczego należy uzyskać oświadczenie o niepobieraniu tego dodatku z innego tytułu.

Wypłaty dodatków dokonuje się na listach wypłat wynagrodzeń lub na listach płatniczych zasiłków rodzinnych w odrębnych rubrykach albo na odrębnych listach.

4. Dodatki, o których mowa w ust. 2, wykazuje się:
1) w deklaracji rozliczeniowej (formularz ZUS S-9) w części II odrębnie:
a) w wierszu 10 "rekompensaty", dotychczasowe rekompensaty oraz dodatki wypłacane na osoby pozostające na utrzymaniu pracowników, na które nie przysługuje zasiłek rodzinny i które nie mają prawa do dodatków z innego tytułu, a także dodatki wypłacane osobom korzystającym z urlopu wychowawczego, na które nie jest wypłacany zasiłek rodzinny i wychowawczy,
b) w wierszu 11 dodatki przy zasiłkach rodzinnych,
c) w wierszu 12 dodatki przy pozostałych świadczeniach z ubezpieczenia społecznego,
2) w deklaracji rozliczeniowej (formularz ZUS S-10), w części II odrębnie:
a) w wierszu 8 "rekompensaty" dotychczasowe rekompensaty oraz dodatki wypłacane osobom korzystającym z urlopu wychowawczego, na które nie jest wypłacany zasiłek rodzinny i wychowawczy,
b) w wierszu 9 dodatki wypłacane przy zasiłkach rodzinnych,
c) w wierszu 10 dodatki wypłacane osobom pobierającym zasiłek wychowawczy,
3) w deklaracji rozliczeniowej (formularz ZUS S-11), w części II odrębnie:
a) w wierszu 10 "rekompensaty", dotychczasowe rekompensaty oraz dodatki wypłacane na osoby pozostające na utrzymaniu pracowników, na które nie przysługuje zasiłek rodzinny i które nie mają prawa do dodatków z innego tytułu, a także dodatki wypłacane osobom korzystającym z urlopu wychowawczego, na które nie jest wypłacany zasiłek rodzinny i wychowawczy,
b) w wierszu 11 "ogółem" dodatki wypłacone przy zasiłkach rodzinnych,
c) na marginesie dodaje się wiersz 12, w którym podaje się dodatki wypłacane przy pozostałych świadczeniach,
d) dodaje się wiersz 13 "ogółem".
5. Jako liczbę dodatków wypłacanych dla członków rodziny ubezpieczonych podaje się liczbę rodzin, na rzecz których wypłacono te dodatki, a nie liczbę osób, na rzecz których je wypłacono.