Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1973.12.34

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 sierpnia 1973 r.

INSTRUKCJA Nr 24/PO
MINISTERSTWA FINANSÓW
z dnia 18 sierpnia 1973 r.
w sprawie wymiaru zobowiązań pieniężnych za rok 1974.

1. Zasady wymiaru podatku gruntowego i innych należności wchodzących w skład zobowiązania pieniężnego za rok 1974 nie ulegną zmianie. Wymiar podatku i innych należności pieniężnych za ten rok zostanie dokonany na podstawie przepisów obowiązujących w 1973 r.

Przedłużone zostały na rok 1974 niektóre zwolnienia od podatku gruntowego, które obowiązywały do roku 1973 włącznie.

2. Limity na obniżki w podatku gruntowym dla wsi, w których z powodu szczególnie trudnych warunków produkcyjnych osiągane są wyniki gospodarcze znacznie niższe od przeciętnych w danym powiecie oraz dla wsi, położonych na terenach o ograniczonych możliwościach zarobkowania poza gospodarstwem rolnym, ustala się na 1974 r. w wysokości limitów wykorzystanych w 1973 r.
3. Zgodnie z § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 1970 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o rozszerzeniu uprawnień gromadzkich rad narodowych w zakresie podatkowym oraz o usprawnieniu w gromadach wymiaru i poboru podatków i innych należności pieniężnych (Dz. U. z 1970 r. Nr 30, poz. 255 i z 1971 r. Nr 31, poz. 284) raty zobowiązania pieniężnego od rolników za rok 1974 należy ustalać - jeżeli wysokość zobowiązania przekracza 500 zł rocznie - w wysokości po 25% każda. Odmienny sposób ustalania rat obowiązywał przy poborze zobowiązania pieniężnego za lata 1972 i 1973.
4. Wypełnienie rubryki 23 (opłata leśna i podatek gruntowy z kl. VIz) nakazów płatniczych na zobowiązania pieniężne za rok 1974, należy pozostawić na koniec czynności wymiarowych. W sprawie wypełnienia tej rubryki, organy finansowe zostaną zawiadomione we właściwym czasie.
5. Formularze nakazów płatniczych i rejestrów wymiarowych na zobowiązania pieniężne oraz inne druki niezbędne dla celów wymiaru zobowiązań pieniężnych za rok 1974 zostały już wydrukowane przez Drukarnię Skarbową, która przesłała je organom finansowym stopnia wojewódzkiego. Należy dopilnować, aby w te druki zostały zaopatrzone wszystkie urzędy gmin i organy finansowe prezydiów miejskich (dzielnicowych) rad narodowych.
6. Należy przystąpić do wymiaru zobowiązań pieniężnych za rok 1974, rozpoczynając od czynności przygotowawczych aż do wypełnienia nakazów płatniczych i rejestrów wymiarowych.

Przy wymiarze należy kierować się wytycznymi zawartymi w okólnikach Ministerstwa Finansów Nr 54/PO z dnia 9 października 1971 r. i Nr 57/PO z dnia 10 listopada 1971 r. w sprawie wymiaru zobowiązania pieniężnego od rolników za rok 1972 oraz informacji stanowiącej załącznik do pisma Ministerstwa Finansów z dnia 2 grudnia 1972 r. Nr PO 2-8002-11573/72 w sprawie wprowadzenia w życie ustawy o funduszu gminnym.

7. W myśl art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1972 r. o funduszu gminnym (Dz. U. Nr 49, poz. 313), gminna rada narodowa uchwala równocześnie z budżetem plan dochodów i wydatków funduszu. Przed uchwaleniem tego planu, gminna rada narodowa powinna ustalić w drodze uchwały na podstawie art. 6 cyt. ustawy wysokość stawek świadczeń na fundusz gminny dla poszczególnych grup zobowiązanych. Ustalenie stawek powinno nastąpić w czasie umożliwiającym dokonanie wymiaru funduszu gminnego na rok następny. Nadmienia się, że wysokość stawek świadczeń na fundusz może być ustalona na okres jednego roku, kilku lat lub do odwołania.

Wysokość stawek świadczeń na fundusz gminny, zarówno dla jednostek gospodarki nieuspołecznionej, jak i uspołecznionej powinna być dostosowana do zadań, które finansowane będą środkami funduszu. Przy ustalaniu tych stawek należy mieć na uwadze podejmowane z okazji 30-lecia Polski Ludowej czyny społeczne.

W niektórych wypadkach przy podejmowaniu konkretnych czynów społecznych zgodnie z § 1 ust. 3 pkt 7 i § 6 ust. 3 uchwały Nr 307 Rady Ministrów z dnia 13 września 1966 r. w sprawie czynów społecznych oraz pomocy Państwa w ich organizowaniu i realizacji (Monitor Polski z 1966 r. Nr 56, poz. 272, z 1970 r. Nr 10, poz. 85 i z 1972 r. Nr 37, poz. 207) środki funduszu gminnego pochodzące z kwoty przekraczającej stawkę 2% przychodowości ustalonej dla celów podatku gruntowego, będą mogły być zaliczone do środków własnych ludności w ramach preliminarza finansowania podjętych czynów społecznych.

Jest wskazane, aby dla właścicieli (samoistnych posiadaczy, użytkowników) budynków nie związanych z gospodarstwem rolnym oraz dla osób trudniących się działalnością zarobkową (handlową, usługową, rzemieślniczą i inną o charakterze zarobkowym) i dla rzemieślników na terenie dawnych osiedli, które z dniem 1 stycznia 1973 r. zostały zniesione i włączone do sąsiednich gmin, stawki świadczeń na fundusz gminny były ustalone w górnej granicy, gdyż na terenie dawnych osiedli włączonych do gmin nie pobiera się obecnie podatku od lokali.

Według art. 2 ust. 2 w związku z art. 1 ust. 3 ustawy o funduszu gminnym, dochodami funduszu gminnego na terenie działania wspólnej rady narodowej miasta i gminy są również dochody funduszu miejskiego utworzonego uchwałą Nr 50 Rady Ministrów z dnia 26 lutego 1971 r. w sprawie funduszu miejskiego (Monitor Polski Nr 15, poz. 108). Należy dokonać wymiaru tych należności, których wpływy składały się na fundusz miejski.

8. Przed przystąpieniem do prac wymiarowych w szczególności:
1) należy sprawdzić:
a) czy dane w tablicach 11 kart gospodarstw i tablicach 11A kart nieruchomości gminnych (b. gromadzkich) ksiąg gospodarczych zostały prawidłowo wypełnione oraz czy inne dane kart gospodarstw zostały zaktualizowane w związku ze zmianami w ewidencji gruntów spowodowanymi m.in. uwłaszczeniem w wykonaniu ustawy z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych (Dz. U. Nr 27, poz. 250),
b) czy według posiadanych danych o gruntach czasowo zwolnionych od podatku gruntowego na podstawie przepisów o tym podatku nie upływa z końcem roku 1973 okres zwolnienia,
c) czy między organami wymiarowymi nastąpiła wymiana informacji sporządzonych na formularzu Min. Fin. nr 3165, w wypadku zmiany osoby właściciela, powierzchni, rodzajów i klas gruntów, sposobu użytkowania oraz dokonania wymiaru innych należności,
d) czy został skompletowany pełny materiał do wymiaru opłat melioracyjnej i za urządzenia wodne,
e) czy dla celów wymiaru należności PFZ z tytułu czynszów dzierżawnych, zostały wykorzystane umowy zawarte przez rolników z naczelnikami gmin;
2) należy zebrać:
a) w terminie do dnia 30 października 1973 r. od podatników prowadzących działy specjalne podlegające opodatkowaniu podatkiem gruntowym zeznania o przychodzie, który podlega doliczeniu do podstawy opodatkowania z gospodarstw rolnych za rok 1974,
b) od podatników z terenu gmin dane co do wymiaru podatku od nieruchomości (wykazy nieruchomości),
c) dla celów wymiaru funduszu gminnego:

– w terminie do dnia 15 listopada 1973 r. dane co do osiągniętych w 1973 r. obrotów przez placówki spółdzielcze CRS "Samopomoc Chłopska", położone na terenie gmin oraz wartość produktów rolnych, skupionych na terenie gmin w 1973 r. od rolników przez spółdzielnie mleczarskie, podległe Centralnemu Związkowi Spółdzielni Mleczarskich oraz przez spółdzielnie ogrodnicze, podległe Centrali Spółdzielni Ogrodniczych,

– od jednostek gospodarki uspołecznionej, prowadzących przedsiębiorstwa przemysłowe oraz zakłady handlowe i usługowe, położone na terenie gmin, dane co do liczby pracowników stale zatrudnionych w tych przedsiębiorstwach i zakładach;

3) należy dopilnować, aby:
a) w terminie do dnia 15 października 1973 r. organ do spraw rolnych prezydiów powiatowych (miejskich) rad narodowych dostarczyły naczelnikom gmin (miast i gmin) i organom finansowym wykazy należności PFZ z tytułu dzierżaw wieloletnich, z tytułu ostatecznego szacunku itp., a Oddziały Banku Rolnego wykazy opłat za użytkowanie wieczyste działek budowlanych na obszarach gmin,
b) powiatowe inspektoraty PZU dostarczyły organom finansowym prezydiów powiatowych rad narodowych wykazy zobowiązanych do uiszczenia składek PZU wraz z dowodami ubezpieczeń; organy finansowe uzgodnią z tymi inspektoratami możliwość przyśpieszenia dostarczenia wykazów w terminie do dnia 31 października 1973 r.

W razie stwierdzenia opóźnień lub nieprawidłowości w powyższych pracach, należy podjąć odpowiednie kroki w celu usunięcia braków lub nieprawidłowości i przyśpieszenia prac.

9. Ministerstwo Finansów prosi o właściwe zorganizowanie współpracy z organami do spraw rolnych prezydiów powiatowych rad narodowych i powiatowymi inspektoratami PZU w celu terminowego dostarczenia materiałów do wymiaru opłat melioracyjnej i za urządzenia wodne oraz należności PFZ i składek na rzecz PZU.
10. Zakończenie prac wymiarowych zobowiązania pieniężnego za rok 1974 powinno nastąpić w zasadzie do dnia 31 grudnia 1973 r., a najpóźniej do dnia 10 stycznia 1974 r. Wszystkie nakazy płatnicze powinny być doręczone podatnikom najpóźniej do dnia 25 stycznia 1974 r.
11. Zestawienie zbiorcze wyników wymiaru należy sporządzić w 2 egzemplarzach na luźnych kartkach rejestrów wymiarowych zgodnie z wytycznymi ust. 18 okólnika Nr 57/PO Ministerstwa Finansów z dnia 10 listopada 1971 r.
12. Ustala się następujące terminy przedłożenia zestawień i sprawozdań o wynikach wymiaru:
1) naczelnicy gmin (miast i gmin) oraz referaty (wydziały) finansowe prezydiów rad narodowych miast nie stanowiących powiatów, przedłożą wydziałom finansowym prezydiów powiatowych rad narodowych w terminie do dnia 31 stycznia 1974 r. 1 egzemplarz zestawienia (kopię ostatniej strony rejestru wymiarowego);
2) wydziały finansowe prezydiów powiatowych rad narodowych oraz rad narodowych miast stanowiących powiaty miejskie i dzielnicowych rad narodowych w miastach wyłączonych z województw, przedłożą wydziałom finansowym prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) w terminie do dnia 15 lutego 1974 r. po 2 egzemplarze sprawozdań zbiorczych wzór Min. Fin. nr 3900, sporządzonych na podstawie zestawień nadesłanych przez naczelników gmin (miast i gmin) oraz referaty (wydziały) finansowe prezydiów rad narodowych miast nie stanowiących powiatów;
3) wydziały finansowe prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw), przedłożą Ministerstwu Finansów w terminie do dnia 28 lutego 1974 r. po 1 egzemplarzu sprawozdania zbiorczego na formularzu Min. Fin. nr 3900, przy dołączeniu po 1 egzemplarzu powiatowych sprawozdań zbiorczych.