Dz.Urz.MZ.2018.92

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 września 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 11 września 2018 r.
w sprawie wymagań dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi

Na podstawie art. 24 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1731 oraz z 2018 r. poz. 1735) ogłasza się "Wymagania dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi", które stanowią załącznik do niniejszego obwieszczenia. 2

ZAŁĄCZNIK

Wymagania dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi

grafika

Załącznik Nr  1

WZÓR

KSIĄŻKA BADAŃ GRUP KRWI

(w poziomym układzie strony)

grafika

Załącznik Nr  2

WZÓR

KSIĄŻKA PRÓB ZGODNOŚCI

(w poziomym układzie strony)

grafika

Załącznik Nr  3

WZÓR

Wynik Badania Grupy Krwi

Załącznik Nr  4

WZÓR

Wynik Próby Zgodności

Załącznik Nr  5

WZÓR

WYDANIE KRWI DO PILNEJ TRANSFUZJI przed wykonaniem próby zgodności

Załącznik Nr  6

WZÓR

WYDANIE KRWI DLA NOWORODKA/NIEMOWLĘCIA DO 4 MIESIĄCA ŻYCIA BEZ WYKONYWANIA PRÓBY ZGODNOŚCI

Załącznik Nr  7

WZÓR

WYNIK BADAŃ IMMUNOHEMATOLOGICZNYCH KWALIFIKUJĄCYCH DO PODANIA IMMUNOGLOBULINY ANTY-D

Załącznik Nr  8

WZÓR

KARTA IDENTYFIKACYJNA GRUPY KRWI

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).
2 Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 63).