Wykup uprawnień dla żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej do przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w 2010 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2009.24.261

Akt utracił moc
Wersja od: 18 grudnia 2009 r.

DECYZJA Nr 424/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 18 grudnia 2009 r.
w sprawie wykupu uprawnień dla żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej do przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w 2010 r.

Departament Spraw Socjalnych

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) oraz § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zawodowych, małżonków i dzieci pozostających na ich utrzymaniu z bezpłatnych przejazdów oraz innych świadczeń socjalno-bytowych (Dz. U. Nr 135, poz. 1452, z późn. zm.1)), w celu wykupu uprawnień dla żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej do przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego, ustala się, co następuje:

1.
Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych przeprowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia i podpisze umowę z "PKP Intercity" S. A. o wykupie uprawnień do przejazdów z 50% ulgą w dowolnej klasie wszystkich rodzajów pociągów dla:
1)
żołnierzy pełniących: zawodową służbę wojskową, nadterminową zasadniczą służbę wojskową i okresową służbę wojskową, zwaną dalej "służbą wojskową";
2)
pracowników zatrudnionych w wojskowych jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych, gospodarstwach pomocniczych wojskowych jednostek budżetowych i uczelniach wojskowych.
2.
Umowa, o której mowa w pkt 1, zostanie zawarta na 2010 r.
3.
Wykup uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego finansowany jest w odniesieniu do wymienionych w pkt 1 osób:
1)
pełniących służbę wojskową lub zatrudnionych w wojskowych jednostkach budżetowych - ze środków właściwych dysponentów przeznaczonych na wydatki z tytułu krajowych podróży służbowych;
2)
pełniących służbę wojskową lub zatrudnionych w zakładach budżetowych, gospodarstwach pomocniczych wojskowych jednostek budżetowych - ze środków tych jednostek;
3)
pełniących służbę wojskową w wojskowych zakładach opieki zdrowotnej - ze środków tych jednostek;
4)
pełniących służbę wojskową lub zatrudnionych w uczelniach wojskowych - ze środków tych uczelni.
4.
Legitymacje uprawniające do ulgowych przejazdów wykupione zostaną w ilości zgłoszonej dla:
1)
żołnierzy pełniących służbę wojskową - przez wojskowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze wojskowych jednostek budżetowych, wojskowe zakłady opieki zdrowotnej i uczelnie wojskowe;
2)
pracowników resortu obrony narodowej - przez wojskowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze wojskowych jednostek budżetowych i uczelnie wojskowe.
5.
W celu realizacji postanowień umowy, o której mowa w pkt 1, Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych przekaże Dyrektorowi Departamentu Budżetowego szczegółowy podział kwot z zakresu wykupu uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego, w ujęciu dysponentów oraz rozdziałów i paragrafów klasyfikacji określonej w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726, z późn. zm.2)).
6.
Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych:
1)
wyda wytyczne w sprawie zasad korzystania z uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego;
2)
przygotuje i przedstawi w terminie do dnia 10 grudnia 2010 r. propozycje w zakresie wykupu uprawnień na 2011 r.
7.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
______

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 218, poz. 2213, z 2006 r. Nr 86, poz. 598 oraz z 2008 r. Nr 94, poz. 600.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 976 i Nr 195, poz. 1443; z 2007 r. Nr 48, poz. 322, Nr 128, poz. 890 i Nr 234, poz. 1721; z 2008 r. Nr 229, poz. 1526 oraz z 2009 r. Nr 121, poz. 1002.