Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.1997.2.20

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 stycznia 1997 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 10 stycznia 1997 r.
w sprawie wykreślenia Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kańsku z rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Koszalińskiego.

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110) oraz w związku z art. 6 Ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz. U. Nr 106, poz. 497) zarządza się, co następuje:
§  1. Skreśla się z rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Koszalińskiego Zakład Opieki Zdrowotnej o nazwie Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kańsku z siedzibą w Kańsku poczta Złocieniec wpisany do tego rejestru pod numerem 0016.
§  2. Tracą moc:

1. Zarządzenie Nr 6 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 lutego 1993 r. w sprawie dokonania wpisu Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kańsku do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Koszalińskiego (Dz. Urz. MSW Nr 2, poz. 6).

2. Zarządzenie Nr 41 z dnia 8 marca 1996 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Szpitalowi Specjalistycznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kańsku (Dz. Urz. MSW Nr 5, poz. 40).

§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.