Wykonywanie zadań zarządzania kryzysowego i zadań obronnych oraz zadań realizowanych na rzecz obronności państwa w 2017 roku. - OpenLEX

Wykonywanie zadań zarządzania kryzysowego i zadań obronnych oraz zadań realizowanych na rzecz obronności państwa w 2017 roku.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GDDKiA.2017.5

Akt utracił moc
Wersja od: 15 lutego 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5
GENERALNEGO DYREKTORA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
z dnia 15 lutego 2017 r.
w sprawie wykonywania zadań zarządzania kryzysowego i zadań obronnych oraz zadań realizowanych na rzecz obronności państwa w 2017 roku

Na podstawie § 4 ust. 2 pkt 1 załącznika Nr 1 do zarządzenia Nr 16 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Wprowadza się "Wytyczne Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie wykonywania zadań zarządzania kryzysowego i zadań obronnych oraz zadań realizowanych na rzecz obronności państwa przez przedsiębiorców w 2017 roku", zwane dalej "Wytycznymi", stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.
2. 
Wprowadza się "Plan zamierzeń Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie wykonywania zadań zarządzania kryzysowego i zadań obronnych oraz zadań realizowanych na rzecz obronności państwa przez przedsiębiorców na 2017 rok", zwany dalej "Planem zamierzeń", stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia.
3. 
Wprowadza się "Plan zasadniczych przedsięwzięć kontrolnych w zakresie zarządzania kryzysowego i przygotowań obronnych na 2017 rok", zwany dalej "Planem przedsięwzięć kontrolnych", stanowiący załącznik Nr 3 do zarządzenia.
4. 
Wytyczne, Plan zamierzeń i Plan przedsięwzięć kontrolnych określają zasadnicze kierunki działania Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie realizacji zadań zarządzania kryzysowego i przygotowań obronnych.
§  2. 
Nadzór i wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Departamentu Zarządzania Kryzysowego i Przygotowań Obronnych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Zmiany wymienionego zarządzenia zostały wprowadzone zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad: Nr 9 z dnia 31 marca 2009 r., Nr 15 z dnia 29 kwietnia 2009 r., Nr 21 z dnia 1 czerwca 2009 r., Nr 26 z dnia 20 kwietnia 2010 r., Nr 60 z dnia 17 czerwca 2010 r., Nr 68 z dnia 30 czerwca 2010 r., Nr 95 z dnia 28 października 2010 r., Nr 100 z dnia 12 listopada 2010 r., Nr 118 z dnia 30 grudnia 2010 r., Nr 13 z dnia 28 lutego 2011 r., Nr 24 z dnia 1 kwietnia 2011 r., Nr 38 z dnia 21 czerwca 2011 r., Nr 69 z dnia 22 listopada 2011 r., Nr 2 z dnia 5 stycznia 2012 r., Nr 8 z dnia 29 lutego 2012 r., Nr 20 z dnia 28 czerwca 2012 r., Nr 28 z dnia 24 sierpnia 2012 r., Nr 6 z dnia 24 stycznia 2013 r., Nr 22 z dnia 29 kwietnia 2013 r., Nr 34 z dnia 28 czerwca 2013 r., Nr 7 z dnia 7 lutego 2014 r., Nr 25 z dnia 30 maja 2014 r., Nr 37 z dnia 1 września 2014 r., Nr 60 z dnia 18 grudnia 2014 r., Nr 33 z dnia 28 kwietnia 2015 r. oraz zarządzeniem Nr 52 z dnia 1 października 2015 r.