Dziennik resortowy

Dz.Urz.CBA.2013.26

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 20/13
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
z dnia 1 sierpnia 2013 r.
w sprawie wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2012 r., poz. 621 z późn. zm. ) oraz art. 18 ust. 1 w zw. z art. 22 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 461) postanawia się, co następuje:
§  1. Zarządzenie określa organizację wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, zwanych dalej "zadaniami obronnymi", w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, zwanym dalej "CBA".
§  2. Realizacja zadań obronnych obejmuje w szczególności:
1) tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych do planowania i realizacji zadań obronnych;
2) zapewnienie współdziałania CBA z innymi organami administracji publicznej w zakresie, o którym mowa w pkt 1;
3) koordynację planowania i realizacji zadań obronnych w CBA;
4) zapewnienie warunków przekazywania informacji i decyzji dotyczących planowania i realizacji zadań obronnych.
§  3. Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
1) delegatura - jednostkę organizacyjną CBA, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 14-24 statutu CBA;
2) jednostka organizacyjna - jednostkę organizacyjną, o której mowa w § 3 ust. 1 statutu CBA;
3) główne stanowisko kierowania - stanowisko, o którym mowa w § 9 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. Nr 98, poz. 978) zlokalizowane w siedzibie CBA w Warszawie oraz stanowiska, o których mowa w § 9 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, zlokalizowane w siedzibach delegatur CBA;
4) stały dyżur - zorganizowany w CBA element systemu przekazywania informacji, o którym mowa § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. Nr 219, poz. 2218), tworzony w celu zapewnienia ciągłości działania organów uprawnionych do uruchamiania realizacji zadań ujętych w Planie Reagowania.
§  4.
1. Szef CBA upoważnia dyrektora Departamentu Ochrony CBA do nadzorowania i koordynowania realizacji zadań obronnych w CBA.
2. Dyrektor Departamentu Ochrony CBA jest odpowiedzialny w szczególności za:
1) planowanie realizacji zadań obronnych w jednostkach organizacyjnych CBA oraz ustalanie harmonogramów ich wykonywania;
2) organizację współdziałania przy realizowaniu zadań obronnych;
3) stworzenie głównego stanowiska kierowania zlokalizowanego w siedzibie CBA w Warszawie;
4) nadzór nad tworzeniem głównych stanowisk kierowania zlokalizowanych w obiektach delegatur CBA;
5) opracowanie i aktualizację dokumentacji dotyczącej zadań obronnych w CBA, do której w szczególności należy:
a) plan operacyjny funkcjonowania CBA w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny,
b) program pozamilitarnych przygotowań obronnych CBA,
c) narodowy kwestionariusz pozamilitarnych przygotowań obronnych CBA,
d) plan szkolenia obronnego CBA na dany rok kalendarzowy;
6) organizację szkoleń obronnych w CBA;
7) planowanie przedsięwzięć organizacyjnych w zakresie osiągania wyższych stanów gotowości obronnej;
8) organizację i nadzór nad funkcjonowaniem systemu stałych dyżurów w CBA.
§  5. Kierownik jednostki organizacyjnej CBA:
1) realizuje zadania obronne pod nadzorem Dyrektora Departamentu Ochrony CBA;
2) uczestniczy w szkoleniach obronnych;
3) kieruje na szkolenia obronne funkcjonariuszy wyznaczonych do wykonywania zadań w zakresie obronności, a w szczególności funkcjonariuszy wyznaczonych do realizacji:
a) zadań w ramach funkcjonowania stanowisk kierowania w CBA,
b) stałego dyżuru;
4) deleguje funkcjonariuszy z podległej jednostki organizacyjnej do pełnienia stałego dyżuru;
5) uczestniczy w opracowaniu dokumentacji, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 5.
§  6.
1. Dyrektorzy delegatur są odpowiedzialni za stworzenie głównego stanowiska kierowania w zajmowanym obiekcie i wyznaczenie, spośród podległych funkcjonariuszy, osób do obsługi tego stanowiska.
2. Dyrektor Departamentu Ochrony CBA nadzoruje tworzenie stanowisk, o których mowa w ust. 1, w szczególności przez udzielanie pomocy w tworzeniu niezbędnej dokumentacji oraz określeniu warunków organizacyjnych dla jego funkcjonowania,
§  7.
1. Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia CBA występuje do wojskowych komendantów uzupełnień w sprawach funkcjonariuszy CBA podlegających reklamowaniu od czynnej służby wojskowej.
2. Obsługę finansową środków niezbędnych do realizacji Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych CBA zapewnia Dyrektor Biura Finansów CBA.
§  8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.