Wykonywanie w resorcie obrony narodowej zadań dotyczących realizacji przez Rzeczpospolitą Polską zobowiązań wynikających z międzynarodowych porozumień w zakresie kontroli zbrojeń, rozbrojenia oraz środków budowy zaufania i bezpieczeństwa w Europie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2009.18.202

Akt utracił moc
Wersja od: 3 lutego 2010 r.

DECYZJA Nr 332/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 23 września 2009 r.
w sprawie wykonywania w resorcie obrony narodowej zadań dotyczących realizacji przez Rzeczpospolitą Polską zobowiązań wynikających z międzynarodowych porozumień w zakresie kontroli zbrojeń, rozbrojenia oraz środków budowy zaufania i bezpieczeństwa w Europie

Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych

Na podstawie § 1 pkt 11 lit. f oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), ustala się, co następuje:

1.
W resorcie obrony narodowej realizuje się zadania wynikające z międzynarodowych porozumień dotyczących kontroli zbrojeń, rozbrojenia oraz środków budowy zaufania i bezpieczeństwa, zwanych dalej "porozumieniami", wymienionych w uchwale Nr 242 Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie realizacji przez Rzeczpospolitą Polską zobowiązań wynikających z porozumień międzynarodowych dotyczących kontroli zbrojeń, rozbrojenia oraz środków budowy zaufania i bezpieczeństwa.
2.
Wykaz tych zobowiązań zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej decyzji.
3.
Ilekroć w decyzji jest mowa o:
1)
Traktacie CFE - należy przez to rozumieć Traktat o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie podpisany w Paryżu w dniu 19 listopada 1990 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 15, poz. 73);
2)
Dokumencie Wiedeńskim 1999 - należy przez to rozumieć Dokument Wiedeński 1999 z negocjacji w sprawie środków budowy zaufania i bezpieczeństwa przyjęty w Stambule w dniu 16 listopada 1999 r.;
3)
Traktacie OP - należy przez to rozumieć Traktat o Otwartych Przestworzach sporządzony w Helsinkach w dniu 24 marca 1992 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 103, poz. 1127);
4)
kodeksie postępowania państw - należy przez to rozumieć Kodeks postępowania w polityczno-wojskowych aspektach bezpieczeństwa przyjęty w Budapeszcie w dniu 3 grudnia 1994 r.;
5)
formacji - należy przez to rozumieć armie, korpusy i dywizje oraz ich odpowiedniki;
6)
państwie - należy przez to rozumieć państwo - stronę (uczestnika) porozumień;
7)
działaniu weryfikacyjnym - należy przez to rozumieć czynności w ramach realizowania prawa państwa do sprawdzenia przestrzegania porozumień przez inne państwo oraz obowiązku państwa do poddawania się takim sprawdzeniom, wyszczególnionych w załączniku Nr 1 pkt 5, a ponadto udział w działaniach i przedsięwzięciach stanowiących środki budowy zaufania i bezpieczeństwa wyszczególnionych w załączniku Nr 1 pkt 6;
8)
zespole weryfikacyjnym - należy przez to rozumieć grupę przedstawicieli państwa (państw) prowadzących działanie weryfikacyjne;
9)
zespole towarzyszącym - należy przez to rozumieć grupę przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej udzielającą zespołowi weryfikacyjnemu pomocy w realizacji jego czynności;
10)
działalności weryfikacyjnej - należy przez to rozumieć całokształt przedsięwzięć związanych z organizowaniem i prowadzeniem działań weryfikacyjnych;
11)
krajowym centrum weryfikacji - należy przez to rozumieć organ prowadzący w państwie działalność weryfikacyjną.
4.
Do mojej wyłącznej kompetencji pozostaje:
1)
współuczestniczenie - wspólnie z Ministrem Spraw Zagranicznych i innymi zainteresowanymi ministrami - w formułowaniu stanowiska Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach militarnych aspektów porozumień oraz wykładni ich postanowień, a także zadeklarowania (notyfikowania) niższych niż wskazane w załączniku Nr 1 pkt 1 lit. a limitów liczebności personelu oraz niższych niż wskazane w załączniku Nr 1 pkt 1 lit. b ilości konwencjonalnego uzbrojenia i sprzętu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
formułowanie wytycznych odnośnie stosowania w resorcie obrony narodowej postanowień dotyczących cywilnej, demokratycznej kontroli wojska oraz integracji sił zbrojnych ze społeczeństwem, wynikających z kodeksu postępowania państw;
3)
ustalanie zasad działania przedstawicieli resortu pełniących funkcje członków lub doradców delegacji rządowych uczestniczących w rozmowach i negocjacjach, poświęconych sprawom będącym przedmiotem niniejszej decyzji;
4)
określanie, we współpracy z Ministrem Spraw Zagranicznych, zadań przedstawicieli resortu uczestniczących w obradach konferencji przeglądowych, konferencji nadzwyczajnych i spotkań oceniających bądź w pracach innych stałych organów i ciał ustanowionych przez porozumienia;
5)
zatwierdzanie dokumentów wymian informacji odnośnie zagadnień, o których mowa w załączniku Nr 1 pkt 4 lit. a - e.
5.
Sekretarzowi Stanu do Spraw Społecznych i Profesjonalizacji polecam:
1)
współuczestniczyć w formułowaniu stanowiska resortu w sprawach militarnych aspektów porozumień oraz zadeklarowania (notyfikowania) limitów i ograniczeń, niższych niż zawarte w załączniku Nr 1 pkt 1 lit. a i b;
2)
sprawować nadzór nad:
a)
uwzględnianiem zagadnień bezpieczeństwa międzynarodowego, kontroli zbrojeń i rozbrojenia oraz środków budowy zaufania w ramach procesu szkolenia i wychowania żołnierzy,
b)
terminowym opracowywaniem w podporządkowanych komórkach organizacyjnych resortu i przekazaniem do Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych danych, niezbędnych do sporządzenia notyfikacji i wymian informacji.
6.
Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego polecam:
1) 1
podejmować decyzje w sprawach:
a)
przedstawienia propozycji zadeklarowania (notyfikowania) limitów liczebności personelu oraz ilości konwencjonalnego uzbrojenia i sprzętu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej niższych niż wskazane w załączniku Nr 1 pkt 1 lit. a i b, a także notyfikowania działalności wojskowej w skali niższej niż ograniczenia wskazane w załączniku Nr 1 pkt 2,
b)
określenia - w porozumieniu z Podsekretarzem Stanu do Spraw Uzbrojenia i Modernizacji, Szefem Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Dyrektorem Generalnym Ministerstwa Obrony Narodowej - obszarów lub obiektów, nad którymi przeloty wykonywane w ramach działań weryfikacyjnych są zabronione lub niewskazane, a także ogólnych zasad przelotów nad takimi obszarami i obiektami oraz wkraczania na ich teren;
2)
powodować:
a)
uwzględnianie w pracach planistycznych, dotyczących rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ograniczeń liczbowych stanów osobowych oraz ilościowych uzbrojenia i sprzętu wymienionych w załączniku Nr 1 pkt 1,
b)
określanie szczegółowych zadań dla komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej tworzących Sztab Generalny Wojska Polskiego oraz Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych, Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych i dowództw rodzajów sił zbrojnych w zakresie przedstawiania informacji i przyjmowania działań weryfikacyjnych, a także odnośnie wykorzystywania danych uzyskiwanych w związku z realizacją porozumień,
c)
opracowanie w podporządkowanych komórkach organizacyjnych i jednostkach organizacyjnych resortu oraz terminowe przekazanie do Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych danych, niezbędnych do sporządzenia notyfikacji i wymian informacji,
d)
typowanie formacji, jednostek i obiektów wojskowych innych państw, które powinny być uwzględnione przy opracowywaniu planów działalności weryfikacyjnej,
e) 2
określenie procedur doprowadzania do wiadomości szefów zespołów towarzyszących, powołanych w związku ze zgłoszeniem zamiaru przeprowadzenia działania weryfikacyjnego w określonym rejonie, informacji o znajdowaniu się w tym rejonie obszarów lub obiektów, o których mowa w pkt 6 ppkt 1 lit. b,
f)
uwzględnianie w planowaniu szkolenia bojowego i taktycznego wojsk oraz przy prowadzeniu ćwiczeń, ograniczeń oraz parametrów określonych w załączniku Nr 1 pkt 2 i w pkt 6 lit. b i c;
3)
współuczestniczyć w:
a)
przygotowywaniu stanowiska resortu obrony narodowej w sprawach militarnych aspektów porozumień oraz wykładni ich postanowień,
b)
określaniu stanowiska resortu wobec węzłowych problemów, będących przedmiotem obrad konferencji i spotkań oraz prac stałych organów i ciał ustanowionych przez porozumienia,
c)
przygotowywaniu projektów aktów prawnych, dokumentów normatywnych i instrukcji dotyczących działalności weryfikacyjnej,
d)
organizowaniu obserwacji ćwiczeń wojskowych lub działalności wojskowej poniżej pułapów, wizyt w bazie lotniczej, instalacji wojskowej lub formacji wojskowej, bądź pokazów nowych typów (modeli, wersji) głównych systemów uzbrojenia, o których mowa w załączniku Nr 1 pkt 6 lit. c - e;
4)
zlecić Dowódcy Operacyjnemu Sił Zbrojnych oraz dowódcom rodzajów sił zbrojnych:
a)
uwzględnianie w planowaniu ćwiczeń z udziałem wojsk ograniczeń, o których mowa w załączniku Nr 1 pkt 6 lit. b i c,
b)
informowanie Dyrektora Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych o planowanych ćwiczeniach operacyjnych z udziałem wojsk,
c)
uczestniczenie w organizowaniu obserwacji, wizyt i pokazów, o których mowa w załączniku Nr 1 pkt 6 lit. c - e,
d)
wydawanie dokumentów rozkazodawczych regulujących czynności podległych osób funkcyjnych w zakresie przekazywania informacji niezbędnych do sporządzenia dorocznych wymian informacji i bieżących notyfikacji, a także na wypadek objęcia podległych formacji i jednostek wojskowych działaniami weryfikacyjnymi,
e)
nadzorowanie sporządzania przez podległe formacje i jednostki wojskowe danych niezbędnych do sporządzenia dorocznych wymian informacji i bieżących notyfikacji oraz terminowego ich przekazywania do Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych,
f)
kierowanie, na wniosek Dyrektora Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych, etatowych lub nieetatowych inspektorów z podległych dowództw bądź nieetatowych inspektorów z podległych formacji lub jednostek wojskowych do składów zespołów weryfikacyjnych lub zespołów towarzyszących,
g)
wydzielanie, na wniosek Dyrektora Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych, śmigłowców transportowych i pojazdów kołowych do zabezpieczenia prowadzenia działań weryfikacyjnych na obszarze działalności,
h)
delegowanie swoich przedstawicieli do udziału w planowaniu tras lotów obserwacyjnych oraz typowaniu formacji, jednostek i obiektów innych państw, które powinny być uwzględnione przy planowaniu tych tras,
i)
nadzorowanie utrzymywania gotowości podległych formacji i jednostek wojskowych do przyjmowania działań weryfikacyjnych,
j)
nadzorowanie w podległych formacjach i jednostkach wojskowych wykonywania czynności ochronnych w stosunku do członków zespołów weryfikacyjnych oraz zespołów towarzyszących;
5)
ponadto poza realizacją zadań określonych w ust. 6 pkt 4, zlecić Dowódcy Sił Powietrznych pełnienie funkcji głównego wykonawcy postanowień art. VI, VII i VIII Traktatu OP, w tym w szczególności:
a)
wydawanie dokumentów rozkazodawczych w celu organizacyjnego zabezpieczenia przyjęcia lub przeprowadzenia misji lotów obserwacyjnych,
b)
negocjowanie, we współdziałaniu z Departamentem Wojskowych Spraw Zagranicznych oraz w uzgodnieniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Obrony Narodowej, umowy o wynajmie samolotu obserwacyjnego, a także podpisywanie jej na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Ministra Obrony Narodowej,
c)
wyznaczenie lotniska stanowiącego punkt wejścia/wyjścia dla misji lotów obserwacyjnych oraz lotniska stanowiącego miejsce inspekcji samolotu i aparatury obserwacyjnej, a ponadto powodowanie wyposażenia w niezbędny sprzęt i urządzenia budynków (pomieszczeń), w których będą przeprowadzane stosowne procedury,
d)
wyznaczenie miejsca obróbki danych zebranych przez aparaturę obserwacyjną w czasie lotów obserwacyjnych oraz zapewnienie ich kopiowania, przechowywania i opisywania zgodnie z postanowieniami Rozdziału II Aneksu B do Traktatu OP,
e)
przedstawianie corocznie, do końca pierwszego kwartału, do Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych, propozycji dotyczących uaktualnienia listy notyfikowanych inspektorów (specjalistów) uczestniczących w lotach obserwacyjnych,
f)
delegowanie swego przedstawiciela do udziału w planowaniu środków finansowych na implementację porozumień oraz planowanie zakupów w ramach Centralnego Planu Rzeczowego na zabezpieczenie prowadzenia lotów obserwacyjnych oraz działalności miejsca obróbki danych, o którym mowa w lit. d,
g)
na wniosek Dyrektora Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych:

– powoływanie zespołów do realizacji lotów obserwacyjnych nad innymi państwami oraz zespołów towarzyszących misjom obserwacyjnym nad Polską,

– określanie zadań członków tych zespołów,

– koordynowanie przygotowania nawigacyjnego trasy lotu samolotu obserwacyjnego,

– opracowania planu przygotowania i przeprowadzenia bądź przyjęcia misji lotu obserwacyjnego,

h)
organizowanie szkolenia w kraju oraz kierowanie na kursy prowadzone za granicą specjalistów w zakresie:

– udziału w misjach lotów obserwacyjnych,

– obsługi aparatury obserwacyjnej,

– obróbki danych zebranych przez aparaturę obserwacyjną w czasie lotów obserwacyjnych,

– interpretacji uzyskiwanych materiałów,

i)
nadzorowanie udzielania zezwoleń na przelot obcych statków powietrznych, innych niż cywilne, nad terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z prowadzoną działalnością weryfikacyjną w Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju, do którego dotarcie drogą lotniczą wymaga korzystania z polskiej przestrzeni powietrznej;
6)
zlecić Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych realizację zadań określonych w ust. 6 pkt 4 lit. c, d, f, i oraz j, a ponadto:
a)
zapewnianie obsługi finansowej wydatków powstałych w wyniku zakupu towarów i usług w związku z zabezpieczeniem towarzyszenia działaniom weryfikacyjnym, w ramach środków przekazanych na ten cel przez Departament Administracyjny,
b)
opracowywanie przekazanych z dowództw rodzajów sił zbrojnych i terminowe przekazywanie do Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych danych niezbędnych do sporządzenia dorocznych wymian informacji i bieżących notyfikacji,
c)
kierowanie, na wniosek Dyrektora Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych, do składu zespołów towarzyszących osób funkcyjnych do wykonywania zadań logistycznych - upoważnionych do dokonywania zakupu usług i towarów na podstawie kosztorysu, z przydzieleniem im niezbędnych środków transportu,
d)
powodowanie organizacyjno-logistycznego zabezpieczenia specjalistycznych kursów dla nieetatowych inspektorów kontroli rozbrojenia, o których mowa w załączniku Nr 4 pkt 3 ppkt 2.
7.
Podsekretarzowi Stanu do Spraw Polityki Obronnej polecam:
1)
podejmować decyzje w sprawach:
a)
notyfikowania działalności wojskowej w skali niższej niż ograniczenia zawarte w załączniku Nr 1 pkt 2,
b)
określania kierunków działalności weryfikacyjnej prowadzonej w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej,
c)
przygotowywania stanowiska resortu obrony narodowej w sprawach militarnych aspektów porozumień oraz wykładni ich postanowień,
d)
określania stanowiska resortu wobec węzłowych problemów, będących przedmiotem obrad konferencji i spotkań oraz prac stałych organów i ciał ustanowionych przez porozumienia,
e)
informowania o wnioskach z analizy dorocznych wymian informacji przedstawionych przez inne państwa oraz ze zrealizowanych działań weryfikacyjnych,
f)
organizowania - na wniosek Dyrektora Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych - obserwacji ćwiczeń wojskowych lub działalności wojskowej poniżej pułapów, wizyt w bazie lotniczej, instalacji wojskowej lub formacji wojskowej, bądź pokazów nowych typów (modeli, wersji) głównych systemów uzbrojenia, o których mowa w załączniku Nr 1 pkt 6 lit. c - e,
g)
organizowania wizyt studyjnych wymienionych w załączniku Nr 1 pkt 6 lit. f;
2)
sprawować nadzór nad:
a)
opracowywaniem dokumentów o Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do przekazania w ramach dorocznej wymiany informacji, o której mowa w załączniku Nr 1 pkt 4,
b)
analizowaniem otrzymanych w ramach dorocznej wymiany informacji dokumentów o siłach zbrojnych innych państw oraz wykorzystywaniem zawartych w nich informacji,
c)
realizowaniem współpracy resortu obrony narodowej z właściwymi instytucjami innych państw bądź naczelnymi i centralnymi organami administracji państwowej, w dziedzinie stosowania porozumień,
d)
uwzględnianiem w planowaniu obronnym ograniczeń wprowadzonych przez porozumienia, a także określaniem możliwości zmniejszenia tych ograniczeń;
3)
współuczestniczyć w przygotowaniu projektów aktów prawnych, dokumentów normatywnych i instrukcji dotyczących działalności weryfikacyjnej;
4)
informować posłów Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i senatorów Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o istocie i celach porozumień oraz realizowaniu ich postanowień przez resort obrony narodowej.
8.
Podsekretarzowi Stanu do Spraw Uzbrojenia i Modernizacji polecam:
1)
sprawować nadzór nad:
a)
uwzględnianiem w nomenklaturze obowiązującej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, kategorii i podkategorii konwencjonalnego uzbrojenia i sprzętu określonych w porozumieniach,
b)
przygotowaniem podległych instytucji, ośrodków naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw remontowych, w których znajduje się konwencjonalne uzbrojenie i sprzęt, do przyjmowania działań weryfikacyjnych,
c)
przekazywaniem konwencjonalnego uzbrojenia i sprzętu poza siły zbrojne bądź do zniszczenia (redukcji) oraz wprowadzaniem nowych typów (modeli, wersji) na wyposażenie sił zbrojnych zgodnie z procedurami wspomnianymi w załączniku Nr 1 pkt 3,
d)
terminowym opracowaniem w podporządkowanych komórkach organizacyjnych resortu i przekazaniem do Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych danych, niezbędnych do sporządzenia notyfikacji i wymian informacji,
e)
opracowaniem niezbędnych danych do sporządzenia informacji określonych w załączniku Nr 1 pkt 4 o planach zakupów głównego wyposażenia i o najważniejszych wojskowych programach konstrukcyjnych, a także o transferach konwencjonalnego uzbrojenia i sprzętu, z terminowym przekazywaniem ich do Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych;
2)
powodować współuczestniczenie przedstawicieli podległych komórek organizacyjnych w ustalaniu obszarów i obiektów zastrzeżonych, czasowo zabronionych albo niebezpiecznych dla wykonywania lotów obserwacyjnych bądź oblotów rejonów, a także zasad dostępu do takich obszarów i obiektów.
9.
Dyrektorowi Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych polecam koordynowanie realizacji całokształtu przedsięwzięć wynikających z zobowiązań przez podległą wewnętrzną komórkę organizacyjną, pełniącą funkcję krajowego centrum weryfikacji - zwaną dalej "oddziałem weryfikacji" - a w tym:
1)
podejmowanie działań na rzecz zapewniania oddziałowi weryfikacji struktury organizacyjno-etatowej i zabezpieczenia logistycznego, umożliwiających pełną realizację zobowiązań państwa;
2)
przygotowywanie do zatwierdzenia dokumentów dorocznej wymiany informacji w sprawach, określonych w załączniku Nr 1 pkt 4 lit. a - e;
3)
przedstawianie Podsekretarzowi Stanu do Spraw Polityki Obronnej wniosków odnośnie organizowania obserwacji ćwiczeń wojskowych lub działalności wojskowej poniżej pułapów, wizyt w bazie lotniczej, instalacji wojskowej lub formacji wojskowej, bądź pokazów nowych typów (modeli, wersji) głównych systemów uzbrojenia oraz innych przedsięwzięć z zakresu środków budowy zaufania i bezpieczeństwa, o których mowa w załączniku Nr 1 pkt 6, a także powoływanie zespołów organizujących takie przedsięwzięcia;
4)
przedstawianie na wniosek Podsekretarza Stanu do Spraw Polityki Obronnej projektów informacji, opracowanych na podstawie analizy dorocznych wymian informacji innych państw oraz zrealizowanych działań weryfikacyjnych;
5)
zatwierdzanie planów działań weryfikacyjnych i przedsięwzięć prowadzonych w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, określonych w załączniku Nr 1 pkt 5 - 7;
6)
powoływanie zespołów weryfikacyjnych i zespołów towarzyszących oraz określanie ich szczegółowych zadań;
7)
wnioskowanie do Dowódcy Sił Powietrznych o powołanie zespołów do realizacji działań weryfikacyjnych wynikających z Traktatu OP, o których mowa w załączniku Nr 1 pkt 5 lit. d;
8)
delegowanie przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej do udziału w działaniach weryfikacyjnych organizowanych przez inne państwa, zgodnie z nadesłanymi zaproszeniami;
9)
występowanie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych o wydanie paszportów dyplomatycznych osobom uczestniczącym w działaniach weryfikacyjnych za granicą i ustalanie zasad przechowywania i wydawania tych paszportów;
10)
sprawowanie nadzoru nad:
a)
współpracą resortu obrony narodowej z właściwymi instytucjami centralnych organów administracji państwowej, w zakresie towarzyszenia działaniom weryfikacyjnym na obszarze odpowiedzialności wykraczającym poza kompetencje resortu obrony narodowej,
b)
współdziałaniem oddziału weryfikacji z komórką koordynacji działań weryfikacyjnych w Kwaterze Głównej NATO oraz krajowymi centrami weryfikacji państw sojuszniczych, a także utrzymywania kontaktów z krajowymi centrami weryfikacji innych państw,
c)
zapraszaniem przedstawicieli innych państw do składów polskich zespołów weryfikacyjnych oraz kierowaniem przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej do składu zespołów weryfikacyjnych innych państw,
d)
przekazywaniem i przyjmowaniem notyfikacji z przestrzeganiem przewidzianych w porozumieniach terminów, zwłaszcza notyfikowaniem zamiarów przeprowadzenia działań weryfikacyjnych i udzielaniem odpowiedzi na takie zamiary zgłoszone przez inne państwa,
e)
delegowaniem przedstawicieli resortu obrony do udziału w organizowanych przez inne państwa seminariach, kursach, szkoleniach, treningach poświęconych problematyce implementacji i stosowania porozumień,
f)
udostępnianiem zainteresowanym komórkom i jednostkom organizacyjnym resortu obrony informacji o siłach zbrojnych innych państw, przekazanych zgodnie z porozumieniami,
g)
organizowaniem działalności punktów kontaktowych wyznaczanych w związku ze stosowaniem porozumień,
h)
organizowaniem i prowadzeniem szkoleń nieetatowych inspektorów i innych specjalistów, uczestniczących w realizacji porozumień;
11)
współuczestniczenie w:
a)
opracowywaniu propozycji stanowiska resortu obrony narodowej w sprawach militarnych aspektów porozumień oraz wykładni ich postanowień, a także wobec węzłowych problemów będących przedmiotem obrad konferencji i spotkań oraz prac stałych organów ustanowionych przez porozumienia,
b)
opiniowaniu projektów traktatów i umów międzynarodowych z zakresu problematyki, której dotyczą porozumienia,
c)
przygotowywaniu projektów umów rządowych i resortowych oraz protokołów wykonawczych, dotyczących współpracy oddziału weryfikacji z krajowymi centrami weryfikacji innych państw,
d)
realizowaniu działań weryfikacyjnych wynikających z Traktatu OP poprzez delegowanie swoich przedstawicieli do składów zespołów, o których mowa w ust. 6 pkt 5 lit. g.
10.
Oddział weryfikacji:
1)
prowadzi następujące prace planistyczne:
a)
opracowuje roczny plan działań weryfikacyjnych, o których mowa w załączniku Nr 1 pkt 5,
b)
określa terminy, miejsca i ogólne zasady przeprowadzenia w najbliższych latach przedsięwzięć z zakresu środków budowy zaufania i bezpieczeństwa, o których mowa w załączniku Nr 1 pkt 6,
c)
przygotowuje projekty programów obserwacji ćwiczeń wojskowych lub działalności wojskowej poniżej pułapów, wizyt w bazie lotniczej, instalacji wojskowej lub formacji wojskowej bądź pokazów nowych typów (modeli, wersji) głównych systemów uzbrojenia, o których mowa w załączniku Nr 1 pkt 6 lit. c - e;
2)
organizuje i realizuje działania weryfikacyjne oraz towarzyszenie takim działaniom, w tym:
a)
określa sposoby przeprowadzenia poszczególnych przedsięwzięć,
b)
przedstawia Dyrektorowi Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych propozycje składu zespołów weryfikacyjnych lub towarzyszących, z reguły z powierzaniem funkcji szefa zespołu i jego zastępcy oraz szefów podzespołów etatowym inspektorom pełniącym służbę (zatrudnionym) w oddziale,
c)
powiadamia właściwe dowództwa i instytucje resortu obrony narodowej, a także zainteresowane instytucje innych resortów,
d)
określa ich koszty,
e)
przeprowadza szkolenie zespołów przed podjęciem działania i rozliczenie z jego wykonania,
f)
wystosowuje do krajowych centrów weryfikacji innych państw zaproszenia dla ich przedstawicieli, którzy zostaną włączeni do składów polskich zespołów weryfikacyjnych bądź wezmą udział w ich szkoleniu,
g)
powoduje wykonywanie czynności przy ścisłym przestrzeganiu określających je postanowień oraz z zachowaniem zgodności z ogólnymi celami, którym porozumienia służą,
h)
formułuje oceny i wnioski oparte na wynikach zrealizowanych działań;
3)
organizuje i prowadzi, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi i jednostkami organizacyjnymi resortu oraz dowództwami, kontrole stanu przygotowania formacji i jednostek wojskowych do działań weryfikacyjnych;
4)
sporządza:
a)
dokumenty dorocznej wymiany informacji, przy czym:

– gromadzi dane źródłowe,

– weryfikuje ich zgodność z wzorcami tabel lub formatów,

– wykonuje projekty dokumentów zgodnie z ustalonymi zasadami i przekazuje je do zatwierdzenia,

b)
doroczne plany wykorzystania kwot aktywnych działań weryfikacyjnych oraz plany uczestnictwa w międzynarodowej wymianie inspektorów,
c)
projekty notyfikacji dotyczące działalności weryfikacyjnej, przesyłane za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych poprzez sieć łączności Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie;
5)
archiwizuje uzyskiwane za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych dokumenty dorocznej wymiany informacji oraz notyfikacje wysyłane przez inne państwa;
6)
sporządza i przekazuje innym państwom listy inspektorów i członków załóg środków transportowych będących przedstawicielami Rzeczypospolitej Polskiej, gromadzi takie listy przedstawicieli innych państw;
7)
współdziała z krajowymi centrami weryfikacji innych państw, w celu doskonalenia i standaryzacji działalności;
8)
uczestniczy w pracach sojuszniczych organów, powołanych do koordynacji działań weryfikacyjnych;
9)
prowadzi prace koncepcyjne i analityczne, wykorzystując własne oraz uzyskane z innych państw dokumenty dorocznych wymian informacji, notyfikacje oraz raporty (sprawozdania) ze zrealizowanych działań;
10)
przygotowuje projekty informacji, opracowane na podstawie analizy dorocznych wymian informacji innych państw oraz zrealizowanych działań weryfikacyjnych;
11)
formułuje propozycje wydania lub nowelizacji przepisów;
12)
organizuje pod względem merytorycznym i prowadzi, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi i jednostkami organizacyjnymi resortu, szkolenie nieetatowych inspektorów kontroli rozbrojenia;
13)
typuje przedstawicieli resortu obrony narodowej do udziału w kursach, szkoleniach i treningach organizowanych przez zagraniczne ośrodki szkolenia lub krajowe centra weryfikacji innych państw - zgodnie z otrzymanymi zaproszeniami;
14)
występuje do właściwych władz o sprawne przeprowadzenie odpraw paszportowych i celnych oraz zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa członkom zespołów weryfikacyjnych innych państw - także udającym się tranzytem do państw trzecich;
15)
organizuje i utrzymuje działalność stacji końcowych systemów łączności oraz punktów kontaktowych, organizowanych zgodnie z postanowieniami porozumień.
11.
Komendantowi Głównemu Żandarmerii Wojskowej polecam wykonywanie czynności ochronnych w stosunku do członków zespołów weryfikacyjnych innych państw realizujących czynności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz.U. Nr 123 poz. 1353, z późn. zm.1)) oraz § 1 i § 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie osób, w stosunku do których Żandarmeria Wojskowa wykonuje czynności ochronne, oraz zakresu i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Biurem Ochrony Rządu (Dz.U. Nr 157 poz. 1863, z 2004 r. Nr 16 poz. 159 oraz z 2009 r. Nr 27, poz. 165).
12.
Szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego polecam, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 6 oraz art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz o Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz.U. Nr 104 poz. 709 i Nr 218 poz. 1592 oraz z 2009 r. Nr 85, poz. 716):
1)
zapewnić udział swych przedstawicieli w:
a)
przygotowywaniu projektów aktów prawnych, dokumentów normatywnych i instrukcji dotyczących działalności weryfikacyjnej,
b)
opracowywaniu planów działań weryfikacyjnych,
c)
towarzyszeniu działaniom weryfikacyjnym oraz formułowaniu wniosków po ich realizacji,
d)
ustalaniu obszarów i obiektów zastrzeżonych, czasowo zabronionych i niebezpiecznych dla wykonywania lotów obserwacyjnych i oblotów, formułowaniu zasad dostępu do takich lub obszarów lub obiektów oraz formułowaniu - we współdziałaniu z przedstawicielami właściwych komórek organizacyjnych resortu i dowództw - zasad wykonywania przelotów nad takimi obszarami i obiektami bądź dostępu do nich;
2)
w miarę potrzeby, udzielić pomocy technicznej przy kompletowaniu wyposażenia zespołów powoływanych zgodnie z ust. 9 pkt 6 lub ust. 6 pkt 5 lit. g oraz obróbce i analizie materiałów uzyskanych przez nie w toku przeprowadzonych działań weryfikacyjnych.
13.
Szefowi Służby Wywiadu Wojskowego polecam, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz o Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz.U. Nr 104 poz. 709 i Nr 218 poz. 1592 oraz z 2009 r. Nr 85 poz. 716):
1)
zapewnić udział swych przedstawicieli w:
a)
przygotowywaniu projektów aktów prawnych, dokumentów normatywnych i instrukcji dotyczących działalności weryfikacyjnej,
b)
opracowywaniu planów działań weryfikacyjnych,
c)
organizowaniu i prowadzeniu działań weryfikacyjnych oraz formułowaniu ocen i wniosków po ich realizacji,
d)
planowaniu tras lotów obserwacyjnych;
2)
w miarę potrzeby, udzielić pomocy technicznej przy kompletowaniu wyposażenia zespołów powoływanych zgodnie z ust. 9 pkt 6 lub ust. 6 pkt 5 lit. g oraz obróbce i analizie materiałów uzyskanych przez nie w toku przeprowadzonych działań weryfikacyjnych.
14.
Dyrektorowi Departamentu Administracyjnego polecam:
1)
we współdziałaniu z Dyrektorem Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych określać wysokość środków finansowych przeznaczanych corocznie na implementację porozumień;
2)
ustalać zasady ich wykorzystywania oraz nadzorować rozliczanie;
3)
przekazywać innym dysponentom budżet na implementację porozumień zgodnie z podziałem opracowanym przez Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych;
4)
organizować przydzielanie środków transportowych dla potrzeb zespołów uczestniczących w działaniach weryfikacyjnych;
5)
zapewniać obsługę finansową organizacji pobytu zagranicznych inspektorów uczestniczących w polskich działaniach weryfikacyjnych oraz organizacji pobytu zagranicznych delegacji, przybywających na zaproszenie szefa oddziału weryfikacji.
15.
Dyrektorowi Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego polecam aktualizować, na wniosek Dyrektora Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych, treści kształcenia realizowanego w ramach Standardu Kształcenia Zawodowego dla kandydatów na oficerów dotyczące tematyki kontroli zbrojeń i rozbrojenia oraz środków budowy zaufania oraz inicjować włączenie powyższej tematyki do programów kursów, realizowanych w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
16.
Dyrektorowi Departamentu Kadr polecam kierować etatowych i nieetatowych inspektorów (specjalistów), w miarę posiadanych środków budżetowych, do udziału w kursach specjalistycznych oraz szkoleniach z zakresu kontroli rozbrojenia, organizowanych przez zagraniczne ośrodki szkolenia lub krajowe centra weryfikacji innych państw i ujętych w Planie doskonalenia zawodowego kadry i pracowników wojska za granicą w danym roku.
17.
Dyrektorowi Departamentu Prasowo-Informacyjnego polecam nadzorować upowszechnianie w resorcie obrony narodowej oraz popularyzowanie za pośrednictwem wojskowych mediów, idei i postanowień porozumień, realizowanych na ich podstawie działań i przedsięwzięć oraz uzyskiwanych w ich wyniku rezultatów.
18.
Dyrektorowi Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych polecam wdrożyć opracowane przez Dyrektora Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych procedury powiadamiania przedstawicieli Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych przez podległą służbę dyżurną kompleksu wojskowego nr 3575 na wypadek otrzymania wiadomości (notyfikacji) o zamiarze przeprowadzenia działań weryfikacyjnych.
19. 3
(uchylony).
20.
Szefom innych komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej uczestniczących w planowaniu w dziedzinie polityki obronnej i doktryny wojskowej, o którym mowa w załączniku Nr 1 pkt 4 lit. a, w ramach swych kompetencji i stosownie do zakresu działania polecam:
1)
nadzorować opracowywanie i dostarczanie przez podległe komórki organizacyjne danych, określonych w załącznikach do decyzji;
2)
organizować dla przedstawicieli resortów obrony innych państw, na polecenie Podsekretarza Stanu ds. Polityki Obronnej lub w uzgodnieniu z Dyrektorem Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych, wizyty studyjne, o których mowa w załączniku Nr 1 pkt 6 lit. f.
21.
Dowódcom formacji i jednostek wojskowych oraz komendantom garnizonów stanowiących obiekty działań weryfikacyjnych polecam:
1)
utrzymywać gotowość podległych garnizonów i jednostek do przyjmowania działań weryfikacyjnych poprzez:
a)
wyznaczenie przeszkolonych osób funkcyjnych odpowiedzialnych za prowadzenie stosownej dokumentacji, udzielanie wsparcia dowódcy oraz pomocy szefom zespołów towarzyszących,
b)
określenie czynności osób funkcyjnych i procedur postępowania służb dyżurnych na wypadek otrzymania wiadomości o możliwym objęciu jednostki działaniami weryfikacyjnymi,
c)
określenie miejsc zastrzeżonych i elementów sprzętu uważanych za zastrzeżone,
d)
organizowanie okresowych szkoleń dowództwa i kadry, których celem będzie przygotowanie formacji lub jednostki wojskowej do przyjęcia działań weryfikacyjnych, z uwzględnieniem specyfiki tej formacji lub jednostki;
2)
w trakcie prowadzenia w formacji lub jednostce wojskowej działań weryfikacyjnych, organizować w ścisłym współdziałaniu z szefem zespołu towarzyszącego przedsięwzięcia zgodnie z procedurami ujętymi w dokumentach, o których mowa w ust. 6 pkt 4 lit. d, a ponadto zapewnić członkom zespołów weryfikacyjnych i zespołów towarzyszących oraz załogom używanych przez nie środków transportowych:
a)
bezpieczeństwo, zakwaterowanie i wyżywienie oraz ochronę sprzętu i wyposażenia, w zakresie uzgodnionym z szefem zespołu towarzyszącego,
b)
pomieszczenia do pracy i ich ochronę,
c)
środki transportu kołowego do poruszania się na terenie formacji lub jednostki,
d)
niezbędną opiekę medyczną,
e)
dostęp do jawnej sieci łączności Ministerstwa Obrony Narodowej,
f)
miejsca postoju, ochronę, obsługę i paliwo dla używanych przez zespoły środków transportowych.
22.
Zestawienie informacji o Siłach Zbrojnych podlegających międzynarodowej wymianie, zasadnicze zadania komórek organizacyjnych resortu wraz z zakresami i terminami udostępniania przez nie danych oraz zakresy głównych zadań organizacyjnych i terminy ich realizacji określają załączniki Nr 2-4 do decyzji.
23.
Planowanie i organizowanie poszczególnych działań weryfikacyjnych odbywa się zgodnie z przepisami decyzji Nr 6 Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie planowania i realizacji współpracy międzynarodowej resortu obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 1, poz. 12). W szczególności, mają zastosowanie zarządzenia wyjazdu oraz programy i kosztorysy przyjęcia delegacji.
24.
Traci moc decyzja Nr 50/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 kwietnia 1997 r. w sprawie wykonywania w resorcie obrony narodowej zadań dotyczących realizacji przez Rzeczpospolitą Polską zobowiązań międzynarodowych w zakresie kontroli zbrojeń, rozbrojenia oraz budowy zaufania i bezpieczeństwa w Europie (Dz. Rozk. MON, poz. 33).
25.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154 poz. 1800, z 2002 r. Nr 74 poz. 676 i Nr 89 poz. 804, z 2003 r. Nr 113 poz. 1070 i Nr 139 poz. 1326 oraz z 2004 r. Nr 116 poz. 1203, Nr 171 poz. 1800 i Nr 273 poz. 2703, z 2006 r. Nr 104 poz. 711, z 2007 r. Nr 176 poz. 1242 oraz z 2009 r. Nr 85, poz. 716.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WYNIKAJĄCYCH Z MIĘDZYNARODOWYCH POROZUMIEŃ DOTYCZĄCYCH KONTROLI ZBROJEŃ, ROZBROJENIA ORAZ ŚRODKÓW BUDOWY ZAUFANIA I BEZPIECZEŃSTWA W EUROPIE

1.
Przestrzeganie pułapów określonych w Traktacie CFE i dokumentach z nim związanych, poprzez utrzymywanie w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej:
a)
liczebności wojsk lądowych i sił powietrznych ustalonej w rozdziale II Aktu kończącego rokowania o stanach osobowych konwencjonalnych sił zbrojnych w Europie podpisanym w Helsinkach dnia 10 lipca 1992 r. zwanego dalej "Aktem Zamykającym", nie przekraczającej wielkości 234.000 żołnierzy,
b)
utrzymywanie stanów ilościowych konwencjonalnego uzbrojenia i sprzętu, o którym mowa w art. II Traktatu CFE, nie przekraczających następujących limitów ustalonych zgodnie z porozumieniem zawartym w Budapeszcie w dniu 3 listopada 1990 r. między byłymi państwami Układu Warszawskiego odnośnie podziału limitów określonych w art. IV Traktatu CFE:

– 1.730 czołgów, z tego nie więcej niż 368 w wyznaczonych miejscach stałego składowania określonych w art. II par. 1 lit. H Traktatu CFE,

– 2.150 bojowych wozów opancerzonych, z tego nie więcej niż 226 w wyznaczonych miejscach stałego składowania, a w tym:

– 1.700 bojowych wozów piechoty i bojowych wozów z ciężkim uzbrojeniem, w tym:

– 107 bojowych wozów z ciężkim uzbrojeniem.

– 1.610 środków ogniowych artylerii, z tego nie więcej niż 291 w wyznaczonych miejscach stałego składowania,

– 460 samolotów bojowych,

– 130 śmigłowców uderzeniowych,

– 60 mostów czołgowych w jednostkach nie będących wyznaczonymi miejscami stałego składowania zwanych dalej "jednostkami czynnymi".

2.
Przestrzeganie ograniczeń działalności wojskowej zgodnie z rozdziałem VIII Dokumentu Wiedeńskiego 1999 do przeprowadzania:
a)
w ciągu trzech lat kalendarzowych nie więcej niż jednego ćwiczenia wojskowego z udziałem więcej niż 40.000 żołnierzy lub 900 czołgów bojowych lub 2.000 bojowych wozów opancerzonych lub 900 samobieżnych i ciągnionych środków artyleryjskich, moździerzy oraz wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych o kalibrze równym i większym niż 100mm,
b)
w ciągu roku nie więcej niż sześciu ćwiczeń wojskowych (w tym nie więcej niż trzech jednocześnie) z udziałem od 13.000 do 40.000 żołnierzy lub od 300 do 900 czołgów bojowych lub od 500 do 2.000 bojowych wozów opancerzonych lub od 300 do 900 samobieżnych i ciągnionych środków artyleryjskich, moździerzy oraz wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych o kalibrze równym i większym niż 100 mm.
3.
Stosowanie się do procedur przekazywania poza siły zbrojne lub niszczenia (redukcji) konwencjonalnego uzbrojenia i sprzętu, a także wprowadzania na wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej jego nowych typów (modeli, wersji) zgodnie z postanowieniami art. VIII, IX, X i XII Traktatu CFE oraz rozdziału IX Protokołu o Notyfikacji i Wymianie Informacji stanowiącego integralną część Traktatu CFE.
4.
Uczestniczenie w procesie notyfikowania i wymiany informacji odnośnie:
a)
planowania obronnego w dziedzinie polityki obronnej i doktryny wojskowej, wydatków na obronność oraz planowania dotyczącego sił zbrojnych, zgodnie z postanowieniami rozdziału II Dokumentu Wiedeńskiego 1999,
b)
struktur organizacyjnych i etatowych, dyslokacji formacji i jednostek wojskowych, głównych systemów konwencjonalnego uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz ich rozmieszczenia i stanów faktycznych zgodnie z postanowieniami rozdziałów I, II i III Protokołu o Notyfikacji i Wymianie Informacji, rozdziału I Dokumentu Wiedeńskiego 1999, rozdziałów IV i V Aktu Zamykającego oraz pkt 4 porozumienia o Globalnej Wymianie Informacji Wojskowej (GWiW) przyjętego w Budapeszcie w dniu 28 listopada 1994 r.,
c)
położenia obiektów weryfikacji, miejsc zadeklarowanych oraz punktów wejścia/wyjścia zgodnie z definicjami zawartymi w rozdziale I Protokołu o Inspekcji stanowiącego integralną część Traktatu CFE oraz postanowieniami rozdziału V Protokołu o Notyfikacji i Wymianie Informacji,
d)
dyslokacji i liczebności konwencjonalnego uzbrojenia i sprzętu nie wchodzącego w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a należącego do sił ochrony porządku publicznego, stosownie do postanowień rozdziału IV Protokółu o Notyfikacji i Wymianie Informacji,
e)
przestrzegania kodeksu postępowania państw,
f)
planów kalendarzowych działalności wojskowej podlegającej uprzedniemu powiadamianiu, o której dalej mowa w pkt 6 lit. b i c, zgodnie z rozdziałem VII Dokumentu Wiedeńskiego 1993,
g)
planowanego zwiększania stanu osobowego formacji lub jednostki wojskowej zgodnie z postanowieniami pkt 10.3 Dokumentu Wiedeńskiego 1999 - na okres dłuższy niż 21 dni:

– w wypadku jednostki lub formacji wojskowej, której obsada stanowi do 15% bojowego stanu etatowego, zwanych dalej "jednostką nieaktywną" i "formacją nieaktywną", z udziałem nie więcej niż 2.000 żołnierzy,

– w wypadku jednostki wojskowej, której obsada stanowi ponad 15% bojowego stanu etatowego, zwanej dalej "jednostką aktywną", o 1.000 żołnierzy,

– w wypadku formacji wojskowej, której obsada stanowi ponad 15% bojowego stanu etatowego, zwanej dalej "formacją aktywną", o 3.000 żołnierzy,

h)
zachodzących w ciągu roku:

– stałych zmian w strukturach organizacyjnych - na 42 dni przed ich wprowadzeniem, oraz zmian o 10% i większych stanu faktycznego konwencjonalnego uzbrojenia i sprzętu - najpóźniej 5 dni roboczych po zmianie, zgodnie z postanowieniami rozdziału VIII Protokołu o Notyfikacji i Wymianie Informacji,

– faktach przypadkowego zniszczenia egzemplarza konwencjonalnego uzbrojenia i sprzętu - w ciągu 7 dni od zdarzenia, z przekazaniem dokumentacji w ciągu następnych 90 dni, zgodnie z postanowieniami rozdziału IX Protokołu o Redukcji stanowiącego integralną część Traktatu CFE,

– przypadkach transferu konwencjonalnego uzbrojenia i sprzętu oraz wojsk spoza strefy, wewnątrz strefy oraz poza strefę stosowania porozumień z pozostawaniem w tej strefie przez okres dłuższy niż 7 dni, odpowiednio do ustaleń rozdziału X i XI Protokółu o Notyfikacji i Wymianie Informacji oraz pkt 40 Dokumentu Wiedeńskiego 1999.

5.
Realizowanie obowiązku przyjmowania w kraju i prawa do prowadzenia za granicą przedsięwzięć mających na celu weryfikowanie przestrzegania postanowień porozumień, a w szczególności:
a)
inspekcji na zasadach i w ramach czasowych określonych w art. XIV Traktatu CFE oraz w Protokóle o Inspekcji stanowiącym integralną część Traktatu CFE,
b)
inspekcji lub wizyt na zasadach i w ramach czasowych określonych w rozdziale IX Dokumentu Wiedeńskiego 1999,
c)
inspekcji lub wizyt na zasadach ujętych w dodatkowych porozumieniach wielostronnych lub dwustronnych zawartych zgodnie z postanowieniami rozdziału X Dokumentu Wiedeńskiego 1999,
d)
lotów obserwacyjnych, o których mowa w art. II pkt 6 Traktatu OP.
6.
Realizowanie następujących działań i przedsięwzięć stanowiących środki budowy zaufania i bezpieczeństwa:
a)
udzielanie odpowiedzi na zapytania wystosowane w imieniu innych państw w sprawach:

– prowadzonej niezwyczajnej i nieplanowej działalności wojskowej, zgodnie z postanowieniami rozdziału III Dokumentu Wiedeńskiego 1999,

– przekazanych informacji o planowaniu obronnym, zgodnie z postanowieniami pkt 15.5 Dokumentu Wiedeńskiego 1999,

– stosowania zasad cywilnej, demokratycznej kontroli nad siłami zbrojnymi określonych w kodeksie postępowania państw,

b)
uprzednie powiadamianie - nie później niż na 42 dni przed rozpoczęciem - o działalności ćwiczebnej formacji wojsk lądowych prowadzonej pod jednym dowództwem operacyjnym, samodzielnie lub z uczestnictwem komponentów lotnictwa bądź marynarki wojennej, z udziałem co najmniej:

– 9.000 żołnierzy, lub

– 250 czołgów, lub

– 500 bojowych wozów opancerzonych, lub

– 250 środków ogniowych artylerii;

zorganizowanych w strukturę dywizji lub co najmniej w dwie brygady lub w dwa pułki niekoniecznie podporządkowane tej samej dywizji - zgodnie z rozdziałem V Dokumentu Wiedeńskiego 1999,

c)
zapraszanie zgodnie z rozdziałem VI Dokumentu Wiedeńskiego 1999 przedstawicieli innych państw na obserwację prowadzonej działalności wojskowej, w czasie której:

– liczebność wojsk przekroczy 13.000 żołnierzy, lub

– ilość zaangażowanego sprzętu przekroczy:

– 300 czołgów, lub

– 500 bojowych wozów opancerzonych, lub

– 250 środków ogniowych artylerii, albo gdy

– przewiduje się 200 samolotowylotów;

– lub też gdy w desancie amfibijnym, śmigłowcowym lub samolotowym weźmie udział więcej niż 3.500 żołnierzy,

d)
organizowanie przynajmniej raz w okresie pięcioletnim, wizyty w bazie lotniczej, wizyty w jednej z instalacji lub formacji wojskowej bądź obserwacji działalności wojskowej poniżej pułapów wskazanych wyżej w lit. b i c, na zasadach zawartych w pkt 19-29 i 30.3-30.8 Dokumentu Wiedeńskiego 1999,
e)
organizowanie pokazów nowych typów (modeli, wersji) głównych systemów konwencjonalnego uzbrojenia i sprzętu wprowadzonych na wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, nie później niż rok po rozpoczęciu wprowadzania, zgodnie z postanowieniami pkt 31-35 Dokumentu Wiedeńskiego 1999,
f)
organizowanie wizyt studyjnych w instytucjach zaangażowanych w planowanie obronne, zgodnie z postanowieniami pkt 15.8 Dokumentu Wiedeńskiego 1999.
7.
Uczestniczenie:
a)
w obradach konferencji przeglądowych, konferencji nadzwyczajnych i spotkań oceniających, a także w pracach innych stałych organów i ciał ustanowionych przez porozumienia,
b)
w spotkaniach szefów komórek lub jednostek organizacyjnych powołanych w poszczególnych państwach do praktycznej implementacji porozumień oraz w pracach grup ekspertów, poświęconych rozstrzyganiu problemów pojawiających się w związku z realizacją porozumień oraz koordynowaniu planów prowadzenia działań weryfikacyjnych,
c)
w seminariach, szkoleniach i treningach poświęconych wdrażaniu, standaryzacji i doskonaleniu realizacji procedur działań weryfikacyjnych.

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

ZESTAWIENIE INFORMACJI O KONWENCJONALNYCH SIŁACH ZBROJNYCH RP PODLEGAJĄCYCH MIĘDZYNARODOWEJ WYMIANIE

Informacje według tematycznie zbieżnych postanowień różnych porozumień zostały połączone.

I. W RAMACH DOROCZNYCH WYMIAN INFORMACJI (pkt 4 lit. b-d załącznika Nr 1 do decyzji):

I.1. W ZAKRESIE STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH I UKOMPLETOWANIA:

Podaje się: nazwę, numer identyfikacyjny, miejsce dyslokacji, łączną liczbę posiadanego uzbrojenia w każdej kategorii i typie oraz ogółem stan etatowy personelu okresu pokojowego formacji (korpusów, dywizji) i jednostek (brygad/pułków/samodzielnych batalionów/eskadr/flotylli i równorzędnych) poszczególnych szczebli dowodzenia, w tym oddzielnie dyslokowane bataliony/eskadry/flotylle i równorzędne, w następującym porządku:

Uwaga: batalion/eskadrę/flotyllę uważa się za oddzielnie dyslokowane, gdy odległość między ich sztabem a sztabem nadrzędnego pułku lub brygady jest większa niż 15 km.

1. JEDNOSTKI CENTRALNEGO PODPORZĄDKOWANIA:

1) Ministerstwo Obrony Narodowej;

2) Jednostki podporządkowane bezpośrednio Ministrowi Obrony Narodowej;

3) Jednostki podporządkowane bezpośrednio dyrektorom (szefom) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej - z wyłączeniem tworzących Sztab Generalny Wojska Polskiego;

4) Sztab Generalny Wojska Polskiego (SG WP);

5) Jednostki podporządkowane bezpośrednio Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego - z wyłączeniem dowództw rodzajów sił zbrojnych;

6) Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych (IWsp SZ);

7) Jednostki podporządkowane bezpośrednio Szefowi IWsp SZ.

2. RODZAJE SIŁ ZBROJNYCH (RSZ):

2.1 Wojska Lądowe (WLąd):

1) Dowództwo Wojsk Lądowych (DWLąd);

2) Korpusy, dywizje i jednostki wojsk operacyjnych:

* bojowe: zmechanizowane, zmotoryzowane, piechoty, pancerne/kawalerii pancernej, desantowo-szturmowe, powietrzno-desantowe, obrony wybrzeża i piechoty górskiej;

* wsparcia: artylerii, artylerii przeciwpancernej, obrony przeciwlotniczej (OPL), lotnictwo wojsk lądowych, inżynieryjne, saperów, obrony przeciwchemicznej, obrony terytorialnej, łączności, rozpoznania oraz walki radioelektronicznej (WRE);

* logistyczne: zaopatrzenia, remontowe, transportowe/komunikacyjne, medyczne, zabezpieczenia i ochrony, ośrodki szkolenia, składnice i składy.

2.2 Siły Powietrzne (SP):

1) Dowództwo Sił Powietrznych (DSP);

2) Jednostki SP.

2.3 Marynarka Wojenna (MW):

1) Dowództwo Marynarki Wojennej (DMW);

2) Jednostki MW bazowania lądowego, wyposażone w konwencjonalne uzbrojenie i sprzęt (KUS) lub samoloty bojowe lotnictwa morskiego.

2.4 Wojska Specjalne (WS):

1) Dowództwo Wojsk Specjalnych (DWS);

2) Jednostki WS.

Ponadto: wszystkie formacje i jednostki nie należące do WLąd, SP, MW i WS - do szczebla oddzielnie dyslokowanego batalionu/ eskadry/ flotylli/ równorzędnych.

I.2. W ZAKRESIE GŁÓWNYCH SYSTEMÓW UZBROJENIA SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ:

Podaje się: nazwy, typy (modele) lub wersje oraz ilości konwencjonalnego uzbrojenia i sprzętu według następujących kategorii i podkategorii:

1. Czołgi bojowe.

2. Bojowe wozy opancerzone:

2.1. transportery opancerzone;

2.2. bojowe wozy piechoty;

2.3. bojowe wozy z ciężkim uzbrojeniem.

3. Środki ogniowe artylerii o kalibrze 100 mm i więcej:

3.1. armaty i haubice;

3.2. moździerze;

3.3. wieloprowadnicowe wyrzutnie pocisków rakietowych.

4. Samoloty:

4.1. bojowe;

4.2. szkolno-treningowe;

4.3. transportowe.

5. Śmigłowce:

5.1. uderzeniowe;

5.2. wsparcia bojowego;

5.3. transportowe nieuzbrojone.

6. Wyrzutnie przeciwpancernych pocisków kierowanych integralnie zamontowane na pojazdach.

7. Czołgowe mosty towarzyszące.

8. Pojazdy konstrukcyjnie podobne do transporterów opancerzonych.

9. Pojazdy konstrukcyjnie podobne do bojowych wozów piechoty.

10. Okręty nawodne o wyporności ponad 400 ton.

11. Okręty podwodne o wyporności w zanurzeniu ponad 50 ton.

Uwaga: nie udziela się informacji odnośnie tych systemów uzbrojenia i sprzętu, które znajdują się na etapie prób, badań lub oceny i nie weszły jeszcze na wyposażenie sił zbrojnych.

II. W RAMACH INFORMACJI PRZEKAZYWANYCH NA BIEŻĄCO LUB DORAŹNIE (pkt 4 lit. h załącznika Nr 1 do decyzji):

II. 1. ZŁOŻENIE DEKLARACJI ODNOŚNIE:

1. Maksymalnych pułapów czołgów, bojowych wozów opancerzonych - w tym łącznie bojowych wozów piechoty i bojowych wozów z ciężkim uzbrojeniem oraz oddzielnie bojowych wozów piechoty i artylerii.

2. Notyfikowania kwot aktywnych i pasywnych działań weryfikacyjnych.

3. Wydzielenia konwencjonalnego uzbrojenia i sprzętu poza konwencjonalne siły zbrojne.

4. Wyprowadzenia mostów czołgowych z miejsc stałego składowania.

5. Wyprowadzenia czołgów, bojowych wozów opancerzonych i środków ogniowych artylerii z miejsca stałego składowania.

6. Łącznych ilości każdej kategorii uzbrojenia i sprzętu wprowadzonych na wyposażenie i wycofanych z wyposażenia w ciągu ostatnich 12 miesięcy, a także ilości uzbrojenia i sprzętu planowanych do wprowadzenia w roku następnym.

7. Zniszczenia uzbrojenia w następstwie wypadku.

8. Powołania rezerwistów na przeszkolenie, zwiększenie stanów osobowych jednostek na okres co najmniej 21 dni.

II. 2. POINFORMOWANIE O WPROWADZENIU NOWEGO TYPU KONWENCJONALNEGO UZBROJENIA I SPRZĘTU:

1. Wprowadzenia na wyposażenie wojsk nowego typu (modelu) lub wersji konwencjonalnego uzbrojenia i sprzętu.

2. Zorganizowania pokazu nowych typów (modeli) lub wersji konwencjonalnego uzbrojenia i sprzętu.

3. Uzupełnienia albumu uzbrojenia o zdjęcia i podstawowe dane nowego typu (modelu) lub wersji konwencjonalnego uzbrojenia i sprzętu wprowadzonego na wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

II. 3. ZGŁOSZENIE ZAMIARU:

1. Zorganizowania przez Rzeczpospolitą Polską wizyty w jednej z baz lotniczych oraz w jednej z jednostek wojskowych okresu pokoju, a także wyznaczenia przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej do udziału w takim przedsięwzięciu organizowanym przez inne państwo.

2. Zorganizowania obserwacji działalności wojskowej prowadzonej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także wyznaczenia przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej do udziału w takim przedsięwzięciu organizowanym przez inne państwo.

3. Przeprowadzenia przez Rzeczpospolitą Polską inspekcji obiektu weryfikacji, inspekcji rejonu wskazanego, wizyty oceniającej bądź lotu obserwacyjnego, a także wyrażenia zgody na przeprowadzenie takich działań weryfikacyjnych przez inne państwo.

4. Delegowania przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej do udziału w certyfikacjach statków powietrznych i ich aparatury obserwacyjnej w ramach Traktatu OP.

II. 4. POINFORMOWANIE O STAŁYCH ZMIANACH:

1. Dokonanych w strukturze organizacyjnej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zaistniałych w ilości uzbrojenia i sprzętu ograniczonego Traktatem CFE w poszczególnych jednostkach - o 10 % i więcej w stosunku do ostatniej informacji.

III. ODNOŚNIE PLANOWANIA OBRONNEGO (pkt 4 lit. a załącznika Nr 1 do decyzji):

Przedstawia się zwięźle w formie opisowej:

1. Politykę, strategię i doktrynę obronną, narodowe procedury planowania obronnego z zachodzącymi w nich zmianami.

2. Bieżącą politykę kadrową z zachodzącymi w niej zmianami.

3. Struktury organizacyjne sił zbrojnych, stany etatowe personelu okresu pokojowego, główne systemy uzbrojenia i dyslokację jednostek oraz przewidywane zmiany w tym zakresie.

4. Wydatki na obronność poniesione w poprzednim roku finansowym, z ewentualnymi wyjaśnieniami różnic między wydatkami planowanymi a faktycznymi.

5. Wielkość środków budżetowych na bieżący rok finansowy (szczegółowo), na dwa kolejne lata (szacunkowo) oraz na dwa następne (ogólne plany), w rozbiciu na: koszty operacyjne, zakupy uzbrojenia i sprzętu, budownictwo oraz prace naukowo-badawcze.

6. Plany zakupów głównych systemów uzbrojenia oraz realizacji ważniejszych projektów budowy/modernizacji infrastruktury wojskowej w nadchodzącym roku, z rozliczeniem danych o takich planach przekazanych w roku ubiegłym.

7. Organizację szkolnictwa wojskowego oraz programy szkolenia wojsk, z zachodzącymi w nich zmianami.

IV. ODNOŚNIE DZIAŁALNOŚCI WOJSKOWEJ W OKRESACH KALENDARZOWYCH (pkt 4 lit. f i g załącznika Nr 1 do decyzji):

Informuje się o zamiarze przeprowadzenia ćwiczeń z udziałem wojsk, z podaniem:

1. Liczby uczestniczących żołnierzy, także w jednostkach zabezpieczających.

2. Ilości uzbrojenia i sprzętu poszczególnych kategorii.

3. Rejonów planowanej działalności.

V. ODNOŚNIE STOSOWANIA SIĘ DO KODEKSU POSTĘPOWANIA W POLITYCZNO-WOJSKOWYCH ASPEKTACH BEZPIECZEŃSTWA (pkt 4 lit. e załącznika Nr 1 do decyzji):

W formie opisowej przedstawia się informacje dotyczące resortu obrony narodowej, obejmujące:

1. Środki stosowane w zapobieganiu i walce z terroryzmem, w szczególności udział w porozumieniach międzynarodowych dotyczących tej problematyki, w tym:

* lista porozumień międzynarodowych, włącznie ze wszystkimi konwencjami i protokołami ONZ dotyczącymi terroryzmu, w których Rzeczpospolita Polska partycypuje;

* uczestniczenie w innych dwu- i wielostronnych porozumieniach oraz działaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem terroryzmu;

* narodowe środki, włączając odpowiednie prawodawstwo, podjęte w celu realizacji porozumień, konwencji i protokołów wymienionych na liście;

* narodowe działania (wysiłki) w celu zapobiegania i zwalczania terroryzmu, włączając w to informacje na temat legislacji wychodzących poza konwencje i protokoły ONZ;

* rola i zadania sił zbrojnych i sił bezpieczeństwa wewnętrznego w zapobieganiu i zwalczaniu terroryzmu.

2. Planowanie narodowe i proces decyzyjny, w tym rola Parlamentu i ministerstw w procesie określenia i zatwierdzenia potencjału wojskowego oraz wydatków na obronę.

3. Dane dotyczące:

* konstytucyjnych ustanowionych procedur zapewniających efektywną, demokratyczną kontrolę nad siłami zbrojnymi, paramilitarnymi i siłami ochrony porządku publicznego;

* konstytucyjnych ustanowionych organów/instytucji odpowiedzialnych za demokratyczną kontrolę nad siłami zbrojnymi i siłami bezpieczeństwa;

* roli i zadań sił zbrojnych, sił paramilitarnych i ochrony porządku publicznego oraz środków nadzoru nad ich działalnością określoną w Konstytucji;

* publicznego dostępu do informacji dotyczących sił zbrojnych.

4. Stacjonowanie sił zbrojnych na terytorium innego Państwa-Strony na podstawie wzajemnych umów międzynarodowych jak również zgodnie z prawem międzynarodowym.

5. Informacje odnośnie:

* procedur rekrutacji lub powoływania personelu do służby w siłach zbrojnych, paramilitarnych i ochrony porządku publicznego;

* wyjątków lub alternatyw dla obowiązkowej służby wojskowej;

* prawnych i administracyjnych procedur dla ochrony praw personelu sił zbrojnych.

6. Szkolenia z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego i innych przepisów międzynarodowych, konwencji i zobowiązań dotyczących konfliktów zbrojnych - z włączeniem tych zagadnień do programów szkolenia wojskowego i regulacji (przepisów), a w szczególności:

* międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych;

* ochrony dóbr kultury;

* przedsięwzięć szkoleniowych.

ZAŁĄCZNIK  Nr 3 4

ZAKRESY INFORMACJI/DANYCH I TERMINY ICH PRZEKAZYWANIA

I. DOROCZNE WYMIANY INFORMACJI O SIŁACH ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wskazane w poniższych tabelach terminy określają datę wpływu dokumentów z informacjami/danymi do Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych.

1. INFORMACJE O PLANOWANIU OBRONNYM

ZAKRES INFORMACJI / DANYCHINSTYTUCJA/INSTYTUCJE

ODPOWIEDZIALNE

TERMIN

PRZESŁANIA

PODSTAWA FORMALNA I UWAGI
1) Polityka obronna, doktryna, narodowe procedury planowania obronnego i zachodzące w nich zmiany.Departament Strategii i Planowania ObronnegoDo dnia 31 grudnia każdego rokuDokument Wiedeński 1999 (DW'99) pkt 15.1,ppkt

15.1.1,15.1.2

2) Bieżąca polityka kadrowa z najważniejszymi w niej zmianami.Departament KadrDo dnia 31 grudnia każdego rokuDW'99 ppkt 15.1.3
3) Realizacja wydatków na obronność w poprzednim roku finansowym. Budżet wojskowy na bieżący rok finansowy oraz na cztery kolejne lata.

Wydatki na obronę cywilną.

Departament Budżetowy

Departament Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych MSWiA

Do 30 dni po zatwierdzeniu budżetuDW'99 pkt 15.3 i 15.4
4) Struktury organizacyjne i stany etatowe personelu okresu pokojowego oraz przewidywane zmiany.Zarząd Organizacji i Uzupełnień - P1Do dnia 31 grudnia każdego rokuDW'99 pkt 15.2, ppkt 15.2.1
5) Główne systemy uzbrojenia, przewidywane zmiany.Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, właściwi Gestorzy Uzbrojenia i Sprzętu WojskowegoDo dnia 31 grudnia każdego rokuDW'99 ppkt 15.2.1
6) Programy szkolenia sił zbrojnych, przewidywane zmiany.Zarząd Szkolenia - P7Do dnia 31 grudnia każdego rokuDW'99 ppkt 15.2.4
7) Ważniejsze projekty budowy/modernizacji infrastruktury wojskowej oraz ich realizacja.Zarząd Planowania Rzeczowego - P8Do dnia 31 grudnia każdego rokuDW'99 ppkt 15.2.5 i 15.2.6

2. INFORMACJE O STRUKTURACH ORGANIZACYJNYCH I ETATOWYCH STANACH OSOBOWYCH

ZAKRES INFORMACJI / DANYCHINSTYTUCJA/INSTYTUCJE ODPOWIEDZIALNETERMIN PRZESŁANIAPODSTAWA FORMALNA I UWAGI
1) Struktury organizacyjne i stany osobowe wszystkich żołnierzy pełniących służbę na stanowiskach służbowych w jednostkach centralnego podporządkowania, Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych.Zarząd Organizacji i Uzupełnień - P1Do dnia 1 listopada każdego roku (z ważnością na 1 stycznia następnego roku) PNWI1 rozdz. I, pkt 1 a i 1 b; "Akt Zamykający..." rozdz. IV pkt. 1b,c,g,h
2) Łączne stany osobowe SZ RP; stany osobowe żołnierzy zawodowych, żołnierzy zasadniczej służby wojskowej i żołnierzy rezerwy oraz stan osobowy Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i jednostek jego zabezpieczenia.Zarząd Organizacji i Uzupełnień - P1Do dnia 1 listopada każdego roku (z ważnością na 1 stycznia następnego roku)"Akt Zamykający..." rozdz. IV pkt 1, tab. MC, Globalna Wymiana Informacji Wojskowej (GWIW) pkt 2.1.2 oraz pkt 2.3 tabela 1 i 3
Łączne stany żołnierzy w misjach pokojowych.Departament Wojskowych Spraw ZagranicznychJw.
Łączne stany kadry czynnej wg stopni wojskowych.Departament KadrDo dnia 31 grudnia każdego roku
3) Dyslokacja formacji i jednostek centralnego podporządkowania, Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych.Zarząd Organizacji i Uzupełnień - P1 w uzgodnieniu z Zarządem Planowania Strategicznego - P5 Zarząd Planowania Strategicznego - P5 w uzgodnieniu z ZarządemDo dnia 1 listopada każdego roku (z ważnością na 1 stycznia następnego roku) PNWI rozdz. I, III i V; "Akt Zamykający..." rozdz. IV pkt 1b,c,g,h; GWIW pkt 4.1
Określenie miejsc zadeklarowanych oraz obiektów weryfikacji.Organizacji i Uzupełnień - P1, we współdziałaniu z Departamentem Wojskowych Spraw Zagranicznych
4) Planowane na kolejny rok zwiększenie stanu osobowego (o więcej niż 1.000 żołnierzy w aktywnej jednostce i o więcej niż 3.000 żołnierzy w aktywnej formacji) na okres dłuższy niż 21 dni.Zarząd Organizacji i Uzupełnień - P1Do dnia 1 listopada każdego rokuDW'99 pkt 10.3 oraz "Akt Zamykający.." rozdz. V
5) Planowane zmiany podporządkowania jednostek.Zarząd Organizacji i Uzupełnień - P1Do dnia 1 listopada każdego rokuDW'99 pkt 10.3 oraz "Akt Zamykający..." rozdz. V

______

1 PNWI - Protokół o Notyfikacji i Wymianie Informacji Trakratu CFE

3. INFORMACJE O GŁÓWNYCH SYSTEMACH KONWENCJONALNEGO UZBROJENIA I SPRZĘTU

ZAKRES INFORMACJI / DANYCHINSTYTUCJA/INSTYTUCJE ODPOWIEDZIALNETERMIN PRZESŁANIAPODSTAWA FORMALNA I UWAGI
1) Ilość konwencjonalnego uzbrojenia i sprzętu w formacjach i jednostkach centralnego podporządkowania, Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych.Inspektorat Wsparcia Sił ZbrojnychDo dnia 1 listopada każdego roku (z ważnością na 1 stycznia następnego roku) Traktat CFE art. III, IX; PNWI rozdz. III, tabela IIIA i IIIB oraz rozdz. IV pkt 3-6, tabela IV; GWIW pkt 3.6, 3.8, 3.9;
Ilość konwencjonalnego uzbrojenia i sprzętu używanego na cele badawczo-rozwojowe oraz wycofanego z Sił Zbrojnych i oczekującego na zagospodarowanie, eksport lub odnowienie.Departament Polityki Zbrojeniowej, Departament Zaopatrywania Sił Zbrojnych Departament Współpracy z Przemysłem, Agencja Uzbrojenia,"Akt Zamykający..." rozdz. IV pkt 1g

po utworzeniu - lub ich odpowiedniki

Ilość i rozmieszczenie konwencjonalnego uzbrojenia i sprzętu (wraz z liczbą personelu) w jednostkach organizacyjnych organów powołanych do zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego w czasie pokoju.Departament Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i AdministracjiPNWI rozdz. IV pkt 1-2
2) Ilość podstawowych systemów uzbrojenia i sprzętu planowane do wprowadzenia na wyposażenie wojsk w następnym roku oraz wprowadzonego na wyposażenie i wycofanego z wyposażenia w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych

we współdziałaniu z właściwymi Gestorami Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego

Do dnia 1 listopada każdego rokuDW'99 pkt 14; PNWI rozdz. IX pkt 1a i 1b

Wg projektu planu wprowadzenia uzbrojenia i sprzętu na wyposażenie wojsk na następny rok

4. INFORMACJE DOT. STOSOWANIA KODEKSU POSTĘPOWANIA W POLITYCZNO-WOJSKOWYCH ASPEKTACH BEZPIECZEŃSTWA

ZAKRES INFORMACJI / DANYCHINSTYTUCJA/INSTYTUCJE

ODPOWIEDZIALNE

TERMIN PRZESŁANIAPODSTAWA FORMALNA I UWAGI
Zwięzła opisowa charakterystyka:Asystent Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, komórki organizacyjne tworzące Sztab Generalny Wojska PolskiegoDo dnia 15 grudnia każdego rokuDecyzja Forum Współpracy w dziedzinie Bezpieczeństwa OBWE Nr 2/09
-środków stosowanych w zapobieganiu i walce z terroryzmem;
-planowania narodowego i procesu decyzyjnego;
-procedur demokratycznej kontroli nad siłami zbrojnymi;
-stacjonowania sił zbrojnych na terytorium innych państw;Departament Kadr
-procedur rekrutacji lub powoływania do sił zbrojnych;Departament Budżetowy
szkolenia z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego i innych międzynarodowych przepisów dotyczących konfliktów zbrojnych.Departament Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego
Departament Prawny
Departament Transformacji
Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego
Departament Wychowania

i Promocji Obronności

Departament Strategii

i Planowania Obronnego

Departament Prasowo-Informacyjny

II. BIEŻĄCE I DORAŹNE INFORMACJE O KONWENCJONALNYCH SIŁACH ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wskazane w poniższych tabelach terminy określają datę wysłania dok. z informacjami/danymi przez Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych.

1. INFORMACJE O ZMIANACH

1) Stałe zmiany struktur organizacyjnych.Zarząd Organizacji i Uzupełnień - P1, Zarząd Planowania Strategicznego - P5Na 50 dni przed wprowadzeniem

zmian

PNWI rozdz. VIII
2) Zmiany miejsca stałej dyslokacji formacji i jednostek.Zarząd Planowania Strategicznego - P5, Zarząd Organizacji i Uzupełnień - P1Na 50 dni przed wprowadzeniem

zmian

PNWI rozdz. VIII
3) Stałe zmiany ilości konwencjonalnego uzbrojenia i sprzętu ograniczonego Traktatem CFE w jednostkach.Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, w porozumieniu z dowództwami rodzajów sił zbrojnychDo 3 dni od zmianyTraktat CFE art. X i PNWI rozdz. VIII pkt. 1b
4) Zniszczenia czołgów, bojowych wozów piechoty, transporterów opancerzonych, środków ogniowych artylerii, samolotów bojowych lub śmigłowców uderzeniowych w następstwie wypadku.Inspektorat Wsparcia Sił ZbrojnychDo 3 dni po wypadku - powiadomienie; do 70 dni po wypadku - przekazanie protokołu powypadkowegoPRed2 rozdz. IX
5Wprowadzenia na wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej nowych typów (modeli) lub wersji konwencjonalnego uzbrojenia i sprzętu.Inspektorat Wsparcia Sił ZbrojnychNa 60 dni przed wprowadzeniemPIT3 rozdz. IV pkt. 3 i 4; GWIW pkt 5
W związku z tym dokonuje się:
-uzupełnienia albumu zdjęć istniejących typów (modeli) i wersji uzbrojenia i sprzętu;Departament Wojskowych Spraw Zagranicznychw dniu wprowadzenia
-prezentacji innym państwom w ramach specjalnie zorganizowanego pokazu.Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych, dowództwa rodzajów sił zbrojnychdo 12 miesięcy od dnia wprowadzenia

______

2 PRed - Protokół o Redukcji Traktatu CFE

3 PIT - Protokół o Istniejących Typach Uzbrojenia Konwencjonalnego i Sprzętu Traktatu CFE

2. INFORMACJE O PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI WOJSKOWEJ (ĆWICZENIACH Z UDZIAŁEM WOJSK)

ZAKRES INFORMACJI / DANYCHINSTYTUCJA/INSTYTUCJE ODPOWIEDZIALNETERMIN PRZESŁANIAPODSTAWA FORMALNA I UWAGI
1) Roczny plan kalendarzowy działalności wojskowej.Zarząd Szkolenia - P7

we współpracy z dowództwami rodzajów sił zbrojnych

Do dnia 15 października każdego rokuDW'99 rozdz. VII i VIII
2) Zamiar przeprowadzenia działalności wojskowej podlegającej wcześniejszemu powiadomieniu.Zarząd Szkolenia - P760 dni przed rozpoczęciem działalności wojskowejDW'99 pkt. 38, 41
3) Zamiar przeprowadzenia ćwiczeń wojskowych poniżej ograniczeń liczbowych.Zarząd Szkolenia - P7 oraz Dowództwo OperacyjneDo dnia 31 grudnia każdego rokuDW'99 pkt. 30.7

3. INFORMACJE O ORGANIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH

ZAKRES INFORMACJI / DANYCHINSTYTUCJA/INSTYTUCJE ODPOWIEDZIALNETERMIN PRZESŁANIAPODSTAWA FORMALNA I UWAGI
1) Zapraszanie przedstawicieli Państw - Uczestników DW'99 na organizowany przez Rzeczpospolitą Polską pokaz nowych typów (modeli) i wersji konwencjonalnego uzbrojenia i sprzętu. Zapraszanie przedstawicieli Państw - Uczestników DW'99 na organizowaną przez Rzeczpospolitą Polską wizytę w bazie lotniczej i/lub w obiekcie/formacji wojskowej.Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych we współpracy z dowództwami rodzajów sił zbrojnychWstępna informacja o zamiarze podczas Dorocznego Spotkania Oceniającego Implementację (AIAM), zaproszenia - na 42 dni lub wcześniej przed pokazem / wizytąDW'99 pkt. 20, 30.3, 31

w okresach pięcioletnich - licząc od 1 stycznia 1997 roku

w praktyce przedsięwzięcia te organizowane są łącznie

2) Zapraszanie przedstawicieli Państw - Uczestników DW'99 na organizowaną obserwację ćwiczenia wojskowego.Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych we współpracy z Zarządem Szkolenia - P7 i dowództwami rodzajów sił zbrojnychNa 42 dni lub wcześniej przed obserwacjąDW'99 pkt. 30.3
3) Potwierdzanie udziału w organizowanych przez inne państwa pokazach nowych typów uzbrojenia, wizytach w bazach lotniczych i obiektach/formacjach wojskowych oraz obserwacjach ćwiczenia wojskowego.Departament Wojskowych Spraw ZagranicznychNie później niż 21 dni przed rozpoczęciem danej działalnościDW'99 pkt. 25, 35

ZAŁĄCZNIK  Nr 4

ZAKRESY GŁÓWNYCH ZADAŃ ORGANIZACYJNYCH I TERMINY ICH REALIZACJI

1. PLANOWANIE, PROWADZENIE I ZABEZPIECZENIE DZIAŁALNOŚCI WERYFIKACYJNEJ
ZAKRES ZADAŃINSTYTUCJA/INSTYTUCJE ODPOWIEDZIALNETERMIN WYKONANIAUWAGI
1) Uzgodnienie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych państw, w których mają być przeprowadzone działania weryfikacyjne.Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych- DW'99: do dnia 15 października

- CFE i TOP: do dnia 10 grudnia

2) Opracowanie rocznego planu działań weryfikacyjnych.Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych

w porozumieniu z Zarządem Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2, Służbą Wywiadu Wojskowego oraz Służbą Kontrwywiadu Wojskowego

Do dnia 20 grudnia
3) Opracowanie planu wykorzystania kwot aktywnych.Departament Wojskowych Spraw ZagranicznychBezpośrednio po zakończeniu procesu alokacji kwot aktywnychAlokacja kwot aktywnych i uzgadnianie wymiany inspektorów odbywa się w ramach sojuszniczej koordynacji działalności weryfikacyjnej
4) Opracowanie planu udziału w międzynarodowej wymianie inspektorów.Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych
5) Notyfikowanie zamiaru przeprowadzenia:Departament Wojskowych Spraw ZagranicznychNie później niż:Przesłanie notyfikacji w
-inspekcji miejsca zadeklarowanego lub rejonu wskazanego CFE;- 36 godz.sieci łączności OBWE realizuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych
-inspekcji rejonu wskazanego DW'99;- 36 godz.
-wizyty oceniającej;- 5 dni
-lotu obserwacyjnego.- 72 godz.
6) Udzielenie odpowiedzi na notyfikowany przez inne państwo zamiar przeprowadzenia:Departament Wojskowych Spraw ZagranicznychNie później niż:Przesłanie notyfikacji w sieci łączności OBWE realizuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych
-inspekcji miejsca zadeklarowanego lub rejonu wskazanego CFE;- 3 godz.
-inspekcji rejonu wskazanego DW'99;- 24 godz.
-wizyty oceniającej;- 48 godz.
-lotu obserwacyjnego.- 24 godz.
7) Organizowanie poszczególnych działań weryfikacyjnych.Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych

we współpracy z Zarządem Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2, Służbą Wywiadu Wojskowego i Służbą Kontrwywiadu Wojskowego

oraz Dowództwem Sił Powietrznych - loty obserwacyjne

Wg planu wykorzystania kwot aktywnych oraz planu wymiany inspektorówZgodnie z planem zatwierdzonym przez Dyrektora DWSZ

Pobyt zagranicznych inspektorów zaproszonych do udziału w działaniu weryfikacyjnym organizowany jest zgodnie z programem i kosztorysem wg Decyzji Nr 6/MON z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie planowania i realizacji współpracy międzynarodowej resortu obrony narodowej (Dz.Urz. MON Nr 1, poz. 12)

8) Organizowanie towarzyszenia działaniom weryfikacyjnym, prowadzonym przez inne państwa.Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych

we współpracy ze Sztabem Generalnym Wojska Polskiego oraz Departamentem Infrastruktury w sprawach określania terenów zamkniętych o klauzuli "tajne" (rejonów/obszarów zastrzeżonych) oraz Dowództwem Sił Powietrznych - towarzyszenie lotom obserwacyjnym

W terminach zależnych od określonych w otrzymywanych notyfikacjachZgodnie z planem zatwierdzonym przez Dyrektora DWSZ

Pobyt zagranicznego zespołu organizowany jest zgodnie z programem i kosztorysem wg Decyzji Nr 6/MON z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie planowania i realizacji współpracy międzynarodowej resortu obrony narodowej (Dz.Urz. MON Nr 1, poz. 12)

2. PRZYGOTOWANIE I PRZEKAZANIE DOKUMENTÓW DOROCZNEJ WYMIANY INFORMACJI

ZAKRES ZADAŃINSTYTUCJA/INSTYTUCJE ODPOWIEDZIALNETERMIN WYKONANIAUWAGI
1) Opracowywanie przekazanych danych i sporządzanie tabel.Departament Wojskowych Spraw ZagranicznychMarzec i I dekada kwietnia,

Listopad i I dekada grudnia

2) Drukowanie dokumentów wymian informacji.Biuro Koordynacyjne Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

Drukarnia Wydawnictw Specjalnych Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

Do 10 kwietnia

i do 10 grudnia

3) Przekazanie dokumentów wymian informacji do innych państw.Departament Wojskowych Spraw ZagranicznychDo 30 kwietnia

i do 15 grudnia

Odbywa się podczas specjalnego spotkania przedstawicieli państw OBWE w Wiedniu

3. SZKOLENIE INSPEKTORÓW KONTROLI ROZBROJENIA

ZAKRES ZADAŃINSTYTUCJA/INSTYTUCJE ODPOWIEDZIALNETERMIN WYKONANIAUWAGI
1) Kierowanie na kursy specjalistyczne dla inspektorów kontroli rozbrojenia, organizowane przez Szkołę NATO i krajowe centra weryfikacji innych państw.Departament Kadr

we współpracy z Departamentem Wojskowych Spraw Zagranicznych

Zgodnie z Planem doskonalenia zawodowego kadry i pracowników wojska za granicą oraz stosownie do nadsyłanych zaproszeń
2) Organizowanie specjalistycznych kursów dla nieetatowych inspektorów kontroli rozbrojenia.Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych,

komórki organizacyjne rodzajów sił zbrojnych i Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych odpowiedzialne za implementację porozumień

Wg odrębnych planówDepartament Wojskowych Spraw Zagranicznych odpowiada za merytoryczne przygotowanie programu i przeprowadzenie kursu, wyznacza wykładowców prowadzących zajęcia

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych odpowiada za organizacyjno-logistyczne zabezpieczenie kursu

3) Organizowanie wewnętrznego szkolenia doskonalącego:Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych,

komórki organizacyjne rodzajów sił zbrojnych i Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych odpowiedzialne za implementację porozumień

Wg odrębnych planów
-merytorycznego z zakresu znajomości porozumień i ich stosowania;
-ze znajomości języków obcych;
innego, w miarę zaistniałych potrzeb.
1 Pkt 6 ppkt 1 zmieniony przez pkt 1 ppkt 1 lit. a) decyzji nr 42/MON z dnia 3 lutego 2010 r. (Dz.Urz.MON.10.3.26) zmieniającej nin. decyzję z dniem 3 lutego 2010 r.
2 Pkt 6 ppkt 2 lit. e) zmieniona przez pkt 1 ppkt 1 lit. b) decyzji nr 42/MON z dnia 3 lutego 2010 r. (Dz.Urz.MON.10.3.26) zmieniającej nin. decyzję z dniem 3 lutego 2010 r.
3 Pkt 19 uchylony przez pkt 1 ppkt 2 decyzji nr 42/MON z dnia 3 lutego 2010 r. (Dz.Urz.MON.10.3.26) zmieniającej nin. decyzję z dniem 3 lutego 2010 r.
4 Załącznik nr 3 zmieniony przez pkt 1 ppkt 3 decyzji nr 42/MON z dnia 3 lutego 2010 r. (Dz.Urz.MON.10.3.26) zmieniającej nin. decyzję z dniem 3 lutego 2010 r.