Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2020.240

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 stycznia 2021 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 6 listopada 2020 r.
w sprawie wykonywania pracy zdalnej w Ministerstwie Sprawiedliwości

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842) zarządza się, co następuje:
§  1.  1  Do dnia 31 stycznia 2021 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości wprowadza się możliwość wykonywania pracy zdalnej dla pracowników oraz osób delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości, zwanych dalej "pracownikami".
§  2.  Kierujący komórką organizacyjną Ministerstwa Sprawiedliwości, w porozumieniu z nadzorującym tę komórkę członkiem Kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości, ustala, którzy pracownicy są wyłączeni z zakresu pracy zdalnej i przekazuje informację Dyrektorowi Generalnemu do akceptacji.
§  3.  W trakcie wykonywania pracy zdalnej pracownik ma obowiązek w szczególności:
1) informowania bezpośredniego przełożonego, w sposób z nim ustalony, o momencie rozpoczęcia i zakończenia pracy zdalnej;
2) raportowania bezpośredniemu przełożonemu efektów pracy w sposób z nim ustalony;
3) efektywnego wykorzystywania czasu pracy i pozostawania w dyspozycji bezpośredniego przełożonego;
4) wykonywania pracy zdalnej w miejscu uzgodnionym z bezpośrednim przełożonym.
§  4.  Kierujący komórką organizacyjną Ministerstwa Sprawiedliwości może w każdym momencie:
1) wezwać pracownika wykonującego pracę zdalną do pracy w siedzibie urzędu,
2) polecić wykonywanie pracy zdalnej pracownikowi, który wykonuje pracę w siedzibie urzędu

- informując o tym członka Kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości, nadzorującego daną komórkę organizacyjną.

§  5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 § 1:

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 4 grudnia 2020 r. (Dz.Urz.MS.2020.248) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 grudnia 2020 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 24 grudnia 2020 r. (Dz.Urz.MS.2020.261) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 grudnia 2020 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 20 stycznia 2021 r. (Dz.Urz.MS.2021.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 stycznia 2021 r.