Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGSG.2010.10.48

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 października 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 58
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 28 września 2010 r.
w sprawie wykonywania działań specjalnych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej

Na podstawie art. 9 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. Zarządzenie określa metody i formy wykonywania działań specjalnych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.
§  2. Użyte w zarządzeniu określenia i skróty oznaczają:
1) oddział - oddział Straży Granicznej;
2) jednostka organizacyjna - oddział, ośrodek szkolenia Straży Granicznej, placówkę Straży Granicznej, dywizjon Straży Granicznej;
3) komórka organizacyjna - komórkę organizacyjną Komendy Głównej Straży Granicznej;
4) kierownik komórki organizacyjnej - kierownika komórki organizacyjnej wnioskującego o podjęcie działań specjalnych;
5) kierownik komórki wewnętrznej - naczelnika wydziału zamiejscowego Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej oraz wydziału zabezpieczenia działań, wydziału operacyjnośledczego, wydziału do spraw cudzoziemców i wydziału granicznego w komendzie oddziału;
6) kierujący działaniami - funkcjonariusza Straży Granicznej wyznaczonego w decyzji lub zgodzie na prowadzenie działań specjalnych, odpowiedzialnego za przygotowanie i kierowanie działaniami specjalnymi;
7) SKG SG - Sztab Komendanta Głównego Straży Granicznej;
8) Szef SKG SG - Dyrektora-Szefa Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej;
9) WSKG - Wydział Zabezpieczenia Działań SKG SG;
10) WZD - wydział zabezpieczenia działań w komendzie oddziału;
11) VIP - (Very Important Person) osobę uprzywilejowaną i szczególnie traktowaną ze względu na status dyplomatyczny lub pełnioną funkcję;
12) zabezpieczenie logistyczne - zaopatrzenie w sprzęt specjalistyczny, zakwaterowanie funkcjonariuszy wykonujących działania specjalne, zapewnienie transportu oraz łączności.

Rozdział  2

Wykonywanie działań specjalnych

§  3. Działania specjalne polegają na:
1) zapewnieniu bezpieczeństwa przy zatrzymywaniu osób w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego i innych ustaw, w przypadku uzasadnionego podejrzenia posiadania przez nie broni, amunicji lub materiałów wybuchowych;
2) zapewnieniu bezpieczeństwa podczas realizacji zadań związanych z bezpośrednim zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także mienia znacznej wartości;
3) uczestniczeniu w przedsięwzięciach mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom terroryzmem;
4) zabezpieczeniu pod względem bezpieczeństwa wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych lub dochodzeniowo-śledczych oraz czynności związanych z prowadzeniem kontroli legalności pobytu lub zatrudnienia cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
5) zabezpieczeniu uroczystości i przedsięwzięć państwowych o znaczeniu krajowym i międzynarodowym, zabezpieczeniu osób z kategorii VIP, a także osób objętych szczególnym poziomem bezpieczeństwa na wniosek uprawnionych podmiotów;
6) udziale w realizacji przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie bezprawnym zamachom na obiekty Straży Granicznej oraz obiekty służące obronności państwa, ochronie granicy państwowej lub ważne dla gospodarki narodowej;
7) realizacji innych czynności wymagających umiejętności, wiedzy specjalistycznej funkcjonariuszy WSKG i WZD przy użyciu sprzętu specjalistycznego.
§  4.
1. Działania specjalne realizują funkcjonariusze WSKG lub WZD z wykorzystaniem środków technicznych, w umundurowaniu specjalistycznym lub ubiorze cywilnym.
2. Dopuszcza się realizację działań specjalnych przez innych funkcjonariuszy SKG SG lub oddziału posiadających odpowiednie umiejętności do ich realizacji, wyznaczonych odpowiednio przez Szefa SKG SG lub komendanta oddziału.
§  5.
1. Działania specjalne planuje się i organizuje na rzecz jednostek i komórek organizacyjnych oraz innych uprawnionych podmiotów.
2. Działania specjalne podejmowane są:
1) na rzecz jednostek i komórek organizacyjnych, na podstawie wniosku o podjęcie działań specjalnych;
2) na rzecz innych uprawnionych podmiotów na ich wniosek na podstawie obowiązujących przepisów lub porozumień.
3. Wzór wniosku o podjęcie działań specjalnych, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, określa załącznik do zarządzenia.
§  6. Działania specjalne realizowane są w formie działań:
1) planowych - realizowanych na podstawie pisemnego wniosku zatwierdzonego przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, komendanta oddziału lub Szefa SKG SG;
2) alarmowych - w przypadku zdarzeń wymagających natychmiastowego użycia sił i środków oddziału lub SKG SG bez możliwości wcześniejszego ich zaplanowania.
§  7.
1. Podstawą podjęcia działań, o których mowa w § 6 pkt 1, jest:
1) decyzja wydana w formie pisemnej przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, z własnej inicjatywy lub na podstawie wniosku o podjęcie działań specjalnych komendanta oddziału, kierownika komórki organizacyjnej lub innego upoważnionego przez nich funkcjonariusza Straży Granicznej, albo na podstawie wniosku innych uprawnionych podmiotów, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 2;
2) decyzja wydana w formie pisemnej przez komendanta oddziału w stosunku do podległych mu funkcjonariuszy z własnej inicjatywy lub na podstawie wniosku o podjęcie działań specjalnych komendanta placówki Straży Granicznej, kierownika komórki wewnętrznej lub innego upoważnionego przez nich funkcjonariusza Straży Granicznej, albo na podstawie wniosku innych uprawnionych podmiotów, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 2;
3) decyzja wydana w formie pisemnej przez Szefa SKG SG w stosunku do podległych mu funkcjonariuszy na podstawie wniosku o podjęcie działań specjalnych komendanta oddziału, kierownika komórki organizacyjnej lub innego upoważnionego przez nich funkcjonariusza Straży Granicznej, albo na podstawie wniosku innych uprawnionych podmiotów, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 2.
2. Działania specjalne obejmujące swym zasięgiem terytorialnym co najmniej dwa oddziały, lub dotyczące ośrodka szkolenia Straży Granicznej, realizowane są na podstawie decyzji Komendanta Głównego Straży Granicznej wydanej na wniosek właściwego komendanta oddziału, ośrodka szkolenia Straży Granicznej lub kierownika komórki organizacyjnej. Działania te koordynowane są przez Szefa SKG SG lub funkcjonariusza Straży Granicznej upoważnionego przez Komendanta Głównego Straży Granicznej.
3. W przypadku realizacji działań specjalnych na wniosek podmiotów, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 2, decyzję sporządza się na podstawie informacji przekazanych przez wnioskodawcę.
4. W przypadku potrzeby wsparcia działań specjalnych WZD siłami WSKG lub WZD innego oddziału komendant oddziału występuje z wnioskiem odpowiednio do Szefa SKG lub komendanta innego oddziału, który po zatwierdzeniu wniosku w drodze decyzji kieruje niezbędne siły i środki do dyspozycji wnioskującego komendanta oddziału.
5. W przypadku braku sił i środków niezbędnych do realizacji działań specjalnych przez funkcjonariuszy WSKG, Szef SKG SG w porozumieniu z komendantami oddziałów może włączyć do ich realizacji funkcjonariuszy WZD.
6. Decyzja, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności:
1) cel prowadzenia działań specjalnych;
2) kierującego działaniami;
3) czas rozpoczęcia prowadzenia działań specjalnych oraz przewidywany czas ich zakończenia;
4) zabezpieczenie medyczne i logistyczne działań specjalnych;
5) termin przedłożenia sprawozdania z przeprowadzonych działań specjalnych.
§  8.
1. W sytuacji podjęcia działań w formie alarmowej, o których mowa w § 6 pkt 2, zgodę na ich realizację w formie ustnej wydaje Komendant Główny Straży Granicznej, komendant oddziału lub Szef SKG SG. Wydający zgodę wyznacza kierującego działaniami.
2. Przed przystąpieniem do realizacji działań w formie alarmowej wnioskodawca zobowiązany jest przekazać kierującemu działaniami, możliwie pełne informacje, które powinny zostać zawarte we wniosku.
3. Podmiot wydający zgodę, o której mowa w ust. 1, potwierdza jej wydanie na wniosku, o którym mowa w § 5 ust. 3, sporządzonym i przesłanym przez wnioskodawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 7 dni od daty podjęcia działań w trybie alarmowym.
§  9.
1. Kierujący działaniami ma prawo wydawania poleceń służbowych wszystkim funkcjonariuszom skierowanym do realizacji działań specjalnych.
2. Kierujący działaniami, po otrzymaniu decyzji, o której mowa w § 7 ust. 1-3, opracowuje plan, w którym zawiera informacje o:
1) aktualnej sytuacji;
2) podstawie prawnej prowadzenia działań specjalnych;
3) celu prowadzenia działań specjalnych;
4) terminie rozpoczęcia i przewidywanym terminie zakończenia działań specjalnych;
5) ilości przewidzianych do użycia sił i środków własnych, jak i innych wynikających z przyjętego współdziałania;
6) zadaniach do realizacji;
7) organizacji działań obejmujących w szczególności stanowisko kierowania, system łączności dowodzenia;
8) wyznaczeniu w miarę potrzeby funkcjonariuszy Straży Granicznej kierujących zespołami wydzielonymi do udziału w działaniach;
9) ustalonych sygnałach dowodzenia i współdziałania;
10) zabezpieczeniu logistycznym i medycznym działań specjalnych;
11) czasie w jakim osiągnięta zostanie pełna gotowość do realizacji działań specjalnych;
12) ogólnych warunkach bezpieczeństwa przy realizacji działań specjalnych.
3. Plan, o którym mowa w ust. 2, sporządza się w formie pisemnej i przedkłada do zatwierdzenia wydającemu decyzję. Plan, sporządzony na podstawie decyzji Komendanta Głównego Straży Granicznej zatwierdza Szef SKGSG.
§  10. Kierujący działaniami po zatwierdzeniu planu do działań specjalnych, przystępuje do jego wykonania poprzez:
1) dokonanie w miarę możliwości rozpoznania miejsca działań specjalnych;
2) wyznaczenie w razie potrzeby kierowników zespołów oraz zorganizowanie odprawy, podczas której:
a) zapoznaje ich z planem działań, o którym mowa w § 9 ust. 2,
b) ustala składy zespołów i wyposażenie,
c) określa warunki użycia broni palnej i środków przymusu bezpośredniego oraz sposób postępowania po zakończeniu działania z bronią służbową, w przypadku jej użycia, określając miejsce jej zdeponowania,
d) określa zadania poszczególnym kierownikom zespołów/funkcjonariuszom oraz zasady współdziałania, które obejmują stosownie do charakteru działań specjalnych, w szczególności:
wyznaczenie pozycji wyjściowych do rozpoczęcia działań specjalnych,
wyznaczenie drogi podejścia do obiektu w sposób skryty,
określenie wariantowych sposobów podejścia do obiektu,
określenie sposobów pokonania przeszkód na kierunkach działania zespołów realizacyjnych poprzez użycie dostępnych urządzeń technicznych, jak również materiałów wybuchowych,
założenia taktyczne niezbędne do wykonania zadania,
e) ustala system dowodzenia i łączności, podając sygnały dowodzenia i współdziałania,
f) określa dodatkowy sprzęt specjalistyczny,
g) określa środki transportu i ustala trasy dotarcia na miejsce prowadzenia działań specjalnych,
h) określa zasady współdziałania z innymi służbami,
i) wskazuje czas w jakim musi być osiągnięta pełna gotowość,
j) określa czas rozpoczęcia działań oraz przewidywany czas ich zakończenia,
k) określa sposób zabezpieczenia medycznego;
3) wydanie polecenia przystąpienia do realizacji działań specjalnych.
§  11.
1. W przypadku konieczności podjęcia działań specjalnych w trybie alarmowym, kierujący działaniami przedstawia ustnie informacje, o których mowa w § 9 ust. 2, komendantowi oddziału lub Szefowi SKG SG oraz przeprowadza wyłącznie odprawę. Planu, o którym mowa w § 9 ust. 2 nie sporządza się.
2. Odprawa, o której mowa w ust. 1, przeprowadzana jest na zasadach określonych w § 10 pkt 2 lit. b-k.
3. W przypadku, gdy zgodę na podjęcie działań specjalnych w trybie alarmowym, wydaje Komendant Główny Straży Granicznej, kierujący działaniami przedstawia ustnie informacje, o których mowa w § 9 ust. 2, Szefowi SKG SG.
§  12.
1. Do zadań kierującego zespołem biorącym udział w działaniach specjalnych należy:
1) po otrzymaniu zadania:
a) określenie zadań poszczególnym funkcjonariuszom,
b) określenie niezbędnego wyposażenia specjalistycznego oraz środków transportu i łączności,
c) podanie sygnałów dowodzenia i współdziałania,
d) omówienie ogólnych warunków bezpieczeństwa,
e) sprawdzenie przed wyjazdem wyposażenia do realizacji działań specjalnych;
2) w trakcie działań specjalnych:
a) przystąpienie do realizacji po otrzymaniu sygnału do rozpoczęcia działań specjalnych,
b) bieżące koordynowanie zleconych zadań wykonywanych przez podległych funkcjonariuszy,
c) meldowanie kierującemu działaniami o wynikach poszczególnych faz działań;
3) po zakończeniu realizacji:
a) wykonanie poleceń kierującego działaniami dotyczącymi zabezpieczenia obiektu, osób i mienia,
b) wycofanie funkcjonariuszy z bezpośrednich działań,
c) sprawdzenie wyposażenia bojowego i specjalistycznego funkcjonariuszy,
d) złożenie meldunku kierującemu działaniami z przebiegu realizacji postawionych zadań oraz ich efektach.
2. W przypadku prowadzenia działań specjalnych nie wymagających wyznaczenia kierujących zespołami, zadania określone w ust. 2 realizuje kierujący działaniami.
§  13. Kierujący działaniami po zakończeniu działań specjalnych:
1) nakazuje funkcjonariuszom:
a) zabezpieczenie mienia, obiektu i znajdujących się w nim osób zatrzymanych,
b) przekazanie obiektu, mienia i osób zatrzymanych właściwym służbom lub organom,
c) wycofanie zespołów biorących udział w działaniach;
2) przyjmuje od kierujących zespołami meldunki o sprawdzeniu wyposażenia bojowego i specjalistycznego funkcjonariuszy biorących udział w działaniach;
3) przeprowadza odprawę końcową podczas której dokonuje analizy przeprowadzonych działań i formułuje wnioski na przyszłość;
4) sporządza dokumentację z przebiegu działań.
§  14.
1. Po zakończeniu działań specjalnych kierujący działaniami sporządza i przedkłada pisemne sprawozdanie podmiotowi wydającemu decyzję o podjęciu działań specjalnych, o którym mowa w § 7 ust. 1.
2. Pisemne sprawozdanie z działań specjalnych podjętych na podstawie decyzji Komendanta Głównego Straży Granicznej, kierujący działaniami przedkłada Komendantowi Głównemu Straży Granicznej za pośrednictwem Szefa SKG SG.

Rozdział  3

Przepisy końcowe

§  15. Uchyla się § 211-223 zarządzenia nr Z-81 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie sposobu pełnienia służby granicznej i prowadzenia działań granicznych, zmienionego zarządzeniem nr 52 z dnia 25 czerwca 2008 r., utrzymane w mocy na podstawie § 231 zarządzenia nr Z-59 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 7 września 2009 r. w sprawie sposobu pełnienia służby granicznej i prowadzenia działań granicznych.
§  16. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 października 2010 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218, z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 195, poz. 1199, Nr 216, poz. 1367 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 85, poz. 716, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 857 i Nr 164, poz. 1108.

ZAŁĄCZNIK

WNIOSEK

.................., dnia................. r.

o podjęcie działań specjalnych

przez .....................................................

Informacje podstawowe:

Jednostka organizacyjna/komórka organizacyjna/inny uprawniony organ składający wniosek: ……………………………………………………………………………………………...........

.......................................................................................................................................................

Numer i rodzaj sprawy w ramach, której realizowane będą działania specjalne: ……................

.......................................................................................................................................................

Przyczyna podjęcia działań specjalnych (*w formie: planowej/alarmowej): ..............................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Zadania do realizacji: ...................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Termin realizacji czynności: ........................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Informacje dodatkowe o osobie/osobach:

Dane personalne: ..........................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Miejsce zameldowania i faktycznego zamieszkania: ...................................................................

.......................................................................................................................................................

Miejsce pracy, funkcja lub zajmowane stanowisko: ....................................................................

.......................................................................................................................................................

Czy posiada broń (lub informacja o wyd. zezwoleniu): ..............................................................

.......................................................................................................................................................

Jakimi pojazdami dysponuje lub z jakich korzysta: .....................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Czy korzysta z ochrony osobistej: ...............................................................................................

Informacje uzyskane drogą operacyjną (kontakty, powiązania, charakterystyka przestępczości): …........................................................................................................................

…...................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Informacje o obiekcie:

Dokładny adres przewidywanego miejsca pobytu: ......................................................................

.......................................................................................................................................................

Czy obiekt jest chroniony (siły i środki ochrony, psy, rozpoznane rodzaje zabezpieczeń): ........

.......................................................................................................................................................

Czy dokonano wstępnego rozpoznania obiektu, jeżeli tak, krótki opis, szkic: ............................

.......................................................................................................................................................

Osoby przebywające w obiekcie (wiek, płeć, ew. stopień pokrewieństwa): …...........................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Inne informacje: ...........................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Osoba do kontaktów ze strony wnioskodawcy.............................................................................

........................................................

stopień imię, nazwisko, stanowisko

wnioskodawcy

Wykonano w 2 egz.

Egz. nr 1- adresat

Egz. nr 2- wnioskodawca

Sporządził:

Wykonał:

(*niepotrzebne skreślić)