Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2018.97

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 grudnia 2018 r.

DECYZJA Nr 247
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 6 grudnia 2018 r.
w sprawie wykazów obowiązujących aktów prawnych Komendanta Głównego Straży Granicznej

Na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2365, z późn. zm.) ustala się, co następuje:
§  1.  Ustala się na dzień 1 grudnia 2018 r. wykaz:
1) obowiązujących zarządzeń Komendanta Głównego Straży Granicznej, stanowiący załącznik nr 1 do decyzji;
2) obowiązujących decyzji normatywnych, wytycznych, regulaminów, rozkazów i komunikatów Komendanta Głównego Straży Granicznej, stanowiący załącznik nr 2 do decyzji;
3) obowiązujących porozumień Komendanta Głównego Straży Granicznej, stanowiący załącznik nr 3 do decyzji.
§  2.  Traci moc decyzja nr 277 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wykazów obowiązujących aktów prawnych Komendanta Głównego Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 101).
§  3.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ obowiązujących zarządzeń Komendanta Głównego Straży Granicznej (stan na dzień 1 grudnia 2018 r.)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ obowiązujących decyzji normatywnych (D), wytycznych (W), regulaminów (R), rozkazów (Roz) i komunikatów (K) Komendanta Głównego Straży Granicznej (stan na dzień 1 grudnia 2018 r.)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WYKAZ obowiązujących porozumień Komendanta Głównego Straży Granicznej (stan na dzień 1 grudnia 2018 r.)