Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGSG.2007.2.26

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 lutego 2007 r.

DECYZJA Nr 31
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 15 lutego 2007 r.
w sprawie wykazów obowiązujących aktów prawnych Komendanta Głównego Straży Granicznej

§  1. Ustala się według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. wykaz:
1) Obowiązujących zarządzeń Komendanta Głównego Straży Granicznej, stanowiący załącznik nr 1 do decyzji;
2) Obowiązujących decyzji normatywnych, wytycznych, regulaminów, rozkazowi instrukcji Komendanta Głównego Straży Granicznej, stanowiący załącznik nr 2 do decyzji.
§  2. Traci moc decyzja nr 84 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 12 maja 2006 r. w sprawie wykazów obowiązujących aktów prawnych Komendanta Głównego Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 4, poz. 27).
§  3. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

WYKAZ

obowiązujących zarządzeń Komendanta Głównego Straży Granicznej

(stan na dzień 31 grudnia 2006 r.)

Lp.Numer i data aktuTytuł aktu (w sprawie)Zmiany aktu (numer, data)
1234
1996 r.
1.Pf-7

13.03.1996 r.

szczegółowych zasad szkolenia funkcjonariuszy pełniących służbę na jednostkach pływających Straży Granicznej w zakresie strzelań artyleryjskich.
2.33

28. 10. 1996 r.

szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby funkcjonariuszy Straży Granicznej.
1997 r.
3.32

18.08.1.997 r.

metod i form kontroli bezpieczeństwa przeprowadzanej przez funkcjonariuszy granicznych placówek kontrolnych Straży Granicznej w lotniczych przejściach granicznych.15 z 20.06.1998 r.
2001 r.
4.19

03.07.2001 r.

regulaminu organizacyjnego Biura Prawnego Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 4, poz. 7, z 2002 r. Nr 4, poz. 36, z 2004 r. Nr 9, poz. 48, z 2005 r. Nr 1, poz. 1).25 z 11.06.2002 r.

41 z 14.09.2004 r.

1 z 3.01.2005 r.

5.28

18.09.2001 r.

utworzenia, organizacji i zakresu działania Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie (Dz. Urz. KGSG Nr 6, poz. 20, z 2002 r. Nr 4, poz. 37, z 2004 r. Nr 6, poz. 31, z 2005 r. Nr 7, poz. 41).26 z 11.06.2002 r.

25 z 25.06.2004 r.

41 z 14.07.2005 r.

2002 r.
6.16

22.04.2002 r.

zasad korzystania z odpłatnego wyżywienia w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 2, poz. 26).
7.24

29.05.2002 r.

regulaminu organizacyjnego Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 4, poz. 35, z 2003 r. Nr 9, poz. 52, z 2004 r. Nr 8, poz. 43, Nr 9, poz. 52 i Nr 11, poz. 67).46 z 22.10.2003 r.

35 z 6.08.2004 r.

45 z 14.09.2004 r.

57 z 15.11.2004 r.

8.0056

3.12.2002 r.

metod i form wykonywania przez Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej czynności operacyjno-rozpoznawczych.
9.0057

6.12.2002 r.

metod i form wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.
10.Pf-60

21.12.2002 r.

rozpoznania granicznego i organizacji Systemu Alarmowego Powiadamiania.
2003 r.
11.Pf-4

22.01.2003 r.

sposobu prowadzenia ewidencji operacyjnej w Straży Granicznej.decyzja nr 132 z 3.12.2003 r.
12.9

21.02.2003 r.

regulaminu organizacyjnego Inspektoratu Nadzoru i Kontroli Komendanta Głównego Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 1, poz. 6, z 2004 r. Nr 6, poz. 33, Nr 9, poz. 48, z 2005 r. Nr 6, poz. 35, z 2006 r. Nr 5, poz. 36).28 z 29.06.2004 r.

41 z 14.09.2004 r.

36 z 15.06.2005 r.

34 z 7.07.2006 r.

13.11

20.03.2003 r.

zasad etyki zawodowej funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 1, poz. 7).
14.Z-16

5.05.2003 r.

sposobu pełnienia służby granicznej i prowadzenia działań granicznych.Z-11 z 13.04.2004 r.

Z-58 z 26.11.2004 r.

decyzja nr 100 z 27.09.2004 r.

decyzja nr 110 z 22.10.2004 r.

Z-11 z 23.02.2005 r.

Z-44 z 2.08.2006 r.

15.22

27.06.2003 r.

określenia zasad nadzoru służbowego nad prowadzeniem postępowań przygotowawczych przez Straż Graniczną oraz wprowadzenia Instrukcji w sprawie prowadzenia postępowań przygotowawczych przez Straż Graniczną (Dz. Urz. KGSG Nr 2, poz. 21, z 2005 r. Nr 8, poz. 54).52 z 23.08.2005 r.
16.27

19.08.2003 r.

wprowadzenia do stosowania w Straży Granicznej "Instrukcji szkolenia operatorów systemów obserwacji lotniczej" (Dz. Urz. KGSG Nr 3, poz. 34).1 z 8.02.2006 r.
17.30

16.09.2003 r.

nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Śląskiego Oddziału Straży Granicznej im. Powstańców Śląskich w Raciborzu (Dz. Urz. KGSG Nr 4, poz. 36, z 2005 r. Nr 7, poz. 42).42 z 14.07.2005 r.
18.31

16.09.2003 r.

nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej w Chełmie (Dz. Urz. KGSG Nr 4, poz. 37, z 2005 r. Nr 4, poz. 22).23 z 7.04.2005 r.
19.32

17.09.2003 r.

nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku (Dz. Urz. KGSG Nr 5, poz. 38, z 2005 r. Nr 4, poz. 19).19 z 24.03.2005 r.
20.33

17.09.2003 r.

nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Lubuskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim (Dz. Urz. KGSG Nr 5, poz. 39, z 2005 r. Nr 6, poz. 37, z 2006 r. Nr 5, poz. 35).39 z 23.06.2005 r.

33 z 29.06.2006 r.

21.34

24.09.2003 r.

nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Karpackiego Oddziału Straży Granicznej im. I Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu (Dz. Urz. KGSG Nr 6, poz. 41, z 2005 r. Nr 4, poz. 18, z 2006 r. Nr 3, poz. 12).18 z 24.03.2005 r.

11 z 7.04.2006 r.

22.35

24.09.2003 r.

nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza w Białymstoku (Dz. Urz. KGSG Nr 6, poz. 42, z 2005 r. Nr 3, poz. 11).12 z 24.02.2005 r.
23.38

13.10.2003 r.

nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej im. Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku (Dz. Urz. KGSG Nr 7, poz. 45, z 2005 r. Nr 4, poz. 20, Nr 11, poz. 77, z 2006 r. Nr 5 poz. 38).20 z 4.04.2005 r.

63 z 12.12.2005 r.

38 z 18.07.2006 r.

24.39

14.10.2003 r.

nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Pomorskiego Oddziału Straży Granicznej w Szczecinie (Dz. Urz. KGSG Nr 7, poz. 46, z 2005 r. Nr 5, poz. 31).33 z 31.05.2005 r.
25.40

15.10.2003 r.

nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie (Dz. Urz. KGSG Nr 7, poz. 47, z 2005 r. Nr 5, poz. 30).32 z 12.05.2005 r.
26.41

17.1 0.2003 r.

nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej im. gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego w Przemyślu (Dz. Urz. KGSG Nr 8, poz. 48, z 2005 r. Nr 3, poz. 10).10 z 16.02.2005 r.
27.44

17.10.2003 r.

regulaminu organizacyjnego Laboratorium Kryminalistycznego Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 8, poz. 50, z 2004 r. Nr 9, poz. 48).41 z 14.09.2004 r.
28.45

21.10.2003 r.

nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Łużyckiego Oddziału Straży Granicznej w Lubaniu (Dz. Urz. KGSG Nr 8, poz. 51, z 2005 r. Nr 5, poz. 28).29 z 28.04.2005 r.
29.Z-55

23.12.2003 r.

"Instrukcji postępowania funkcjonariuszy Straży Granicznej w działaniach pirotechnicznych".
2004 r.
30.5

7.01.2004 r.

określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 2, poz. 6, Nr 8, poz. 44 i Nr 9, poz. 55, z 2005 r. Nr 1, poz. 2, Nr 6, poz. 34 i Nr 11, poz. 78, z 2006 r. Nr 6, poz. 48 i Nr 11, poz. 104).37 z 3.09.2004 r.

48 z 14.09.2004 r.

2 z 5.01.2005 r.

34 z 14.06.2005 r.

66 z 29.12.2005 r.

45 z 1.08.2006 r.

76 z 19.12.2006 r.

31.10

31.03.2004 r.

umundurowania specjalistycznego i wyposażenia specjalnego dostosowanego do warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 3, poz. 7, z 2005 r. Nr 5, poz. 27).25 z 12.04.2005 r.
32.12

13.04.2004 r.

szczegółowych zasad szkolenia przewodników zwierząt, które wykorzystywane są do realizacji zadań Straży Granicznej, szkolenia tych zwierząt, a także norm wyżywienia zwierząt (Dz. Urz. KGSG Nr 4, poz. 13).
33.13

28.04.2004 r.

utworzenia, organizacji i zakresu działania Ośrodka Tresury Psów Służbowych Straży Granicznej w Lubaniu (Dz. Urz. KGSG Nr 4, poz. 14).
34.19

15.06.2004 r.

regulaminu organizacyjnego Biura Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 5, poz. 22, Nr 9, poz. 48, z 2005 r. Nr 3, poz. 13, z 2006 r. Nr 5, poz. 40).41 z 14.09.2004 r.

15 z 3.03.2005 r.

41 z 24.07. 2006 r.

35.22

18.06.2004 r.

utworzenia, organizacji i zakresu działania Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie (Dz. Urz. KGSG Nr 6, poz. 28).
36.34

6.08.2004 r.

regulaminu organizacyjnego Zespołu Audytu Wewnętrznego Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 8, poz. 42, Nr 9, poz. 48).41 z 14.09.2004 r.
37.65

24.12.2004 r.

zakresu oraz szczegółowych zasad szkolenia funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 12, poz. 76, z 2006 r. Nr 2, poz. 9).10 z 29.03.2006 r.
2005 r.
38.17

22.03.2005 r.

określenia przypadków, w których funkcjonariusz Straży Granicznej w czasie wykonywania obowiązków służbowych nie ma obowiązku noszenia umundurowania (Dz. Urz. KGSG Nr 3, poz. 14).
39.22

7.04.2005 r.

sposobu i trybu gromadzenia i przetwarzania informacji z zakresu ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego (Dz. Urz. KGSG Nr 4, poz. 21, z 2006 r. Nr 10, poz. 90).66 z 22.11.2006 r.
40.43

28.07.2005 r.

sposobu pełnienia służby w Stacjach Poczty Specjalnej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 7, poz. 43).
41.0-47

18.08.2005 r.

organizacji wchodzących w skład Straży Granicznej komend, oddziałów, placówek, dywizjonów oraz ośrodków szkolenia.48 z 22.08.2005 r.

Z-56 z 29.09.2005 r.

Z-60 z 24.10.2005 r.

64 z 22.12.2005 r.

65 z 29.12.2005 r.

2 z 27.01.2006 r.

Z-4 z 27.02.2006 r.

9 z 28.03.2006 r.

12 z 12.04.2006 r.

Z-13 z 25. 04. 2006 r.

22 z 4.05.2006 r.

23 z 8.05.2006 r.

25 z 6.06.2006 r.

Z-26 z 9.06.2006 r.

Z-30 z 28.06.2006 r.

Z-35 z 13.07.2006 r.

Z-36 z 13. 07. 2006 r.

39 z 19.07.2006 r.

53 z 26.09.2006 r.

60 z 20.10.2006 r.

62 z 30.10.2006 r.

65 z 13.11.2006 r.

67 z 24.11.2006 r.

69 z 5.12.2006 r.

71 z 15.12.2006 r.

42.Z-53

24.08.2005 r.

utworzenia placówek i dywizjonów Straży Granicznej, określenia ich terytorialnego zasięgu działania, a także określenia szczegółowego zakresu zadań terenowych organów Straży Granicznej oraz organizacji i komend oddziałów, placówek i dywizjonów.62 z 28.10.2005 r.

5 z 28.02.2006 r.

27 z 9.06.2006 r.

31 z 28.06.2006 r.

52 z 14.09.2006 r.

55 z 29.09.2006 r.

61 z 23.10.2006 r.

43.55

24.08.2005 r.

nadania regulaminu organizacyjnego Samodzielnego Zespołu do Spraw Lecznictwa i Orzecznictwa Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 8, poz. 56).
44.57

29.09.2005 r.

szczegółowego sposobu wykonywania przez placówki Straży Granicznej czynności zleconych przez właściwe organy państwowe (Dz. Urz. KGSG Nr 9, poz. 58, z 2006 r. Nr 9, poz. 69).59 z 19.10.2006 r.
45.61

28.10.2005 r.

nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w Warszawie (Dz. Urz. KGSG Nr 10, poz. 67, z 2006 r. Nr 5, poz. 34, Nr 6, poz. 49).32 z 29.06.2006 r.

46 z 8.08.2006 r.

46.66

29.12.2005 r.

norm należności uzbrojenia zespołowego i indywidualnego oraz norm wyposażenia specjalnego jednostek organizacyjnych i funkcjonariuszy Straży Granicznej a także warunków przyznawania i użytkowania uzbrojenia Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 11, poz. 78, z 2006 r. Nr 5, poz. 41, Nr 8, poz. 61).42 z 24.07.2006 r.

56 z 10.10.2006 r.

2006 r.
47.1

19.01. 2006 r.

określenia procedur kontroli finansowej w Komendzie Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 1, poz. 1).
48.6

16.03.2006 r.

wprowadzenia do stosowania w Straży Granicznej "Programu szkolenia pilotów na samoloty M-28 Skytruck" (Dz. Urz. KGSG Nr 2, poz. 6).
49.7

23.03.2006 r.

szczegółowego trybu wydawania zezwoleń na przekroczenie granicy państwowej, w tym wiz, przez komendantów placówek Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 2, poz. 7).
508

23.03.2006 r.

kontroli przewozu przez granicę państwową odpadów, szkodliwych substancji chemicznych, materiałów promieniotwórczych, środków odurzających i substancji psychotropowych oraz broni, amunicji i materiałów wybuchowych (Dz. Urz. KGSG Nr 2 poz. 8, Nr 8 poz. 63).58 z 13.10.2006 r.
5114

27.04.2006 r.

regulaminu organizacyjnego Zarządu do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 3, poz. 13).
5215

27.04.2006 r.

regulaminu organizacyjnego Biura Analiz Strategicznych Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 3, poz. 14).
53.16

28.04.2006 r.

organizacji Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 3, poz. 15).
54.17

28.04.2006 r.

regulaminu organizacyjnego Biura Finansów KGSG (Dz. Urz. KGSG Nr 3, poz. 16).
55.18

28.04.2006 r.

regulaminu organizacyjnego Samodzielnego Zespołu do Spraw Zamówień Publicznych Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 3, poz. 17).
56.20

28.04.2006 r.

regulaminu organizacyjnego Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 3, poz. 19, Nr 6, poz. 51 i Nr 10, poz. 88).48 z 24.08.2006 r.

63 z 2.11.2006 r.

57.21

28.04.2006 r.

regulaminu organizacyjnego Gabinetu komendanta Głównego Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 3, poz. 20).
58.24

11. 05.2006 r.

regulaminu organizacyjnego Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 4, poz. 26).
59.28

14.06.2006 r.

regulaminu organizacyjnego Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 5, poz. 32).
60.29

14.06.2006 r.

regulaminu organizacyjnego Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 5, poz. 33, Nr 11, poz. 103).75 z 19.12.2006 r.
61.43

1.08.2006 r.

regulaminu organizacyjnego Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 6, poz. 47).
62.Pf-50

1.09.2006 r.

gospodarowania mieniem stanowiącym zapas wojenny w Straży Granicznej.
63.51

7.09.2006 r.

szczegółowego sposobu organizacji kancelarii tajnych, stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych (Dz. Urz. KGSG Nr 7, poz. 59).
64.54

28.09.2006 r.

regulaminu organizacyjnego Biura Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 8, poz. 60).
65.57

13.10.2006 r.

procedury postępowania funkcjonariuszy Straży Granicznej w przypadku wykrycia próby nielegalnego przewozu przez granicę państwową substancji promieniotwórczej (Dz. Urz. KGSG Nr 8, poz. 62).
66.64

6.11. 2006 r.

stosowania przez Straż Graniczną analizy kryminalnej (Dz. Urz. KGSG Nr 10, poz. 89).
67.68

4.12.2006 r.

elektronicznego systemu rejestracji treści informacji przekazywanej za pośrednictwem środków łączności przewodowej i bezprzewodowej w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 10, poz. 91).
68.70

11.12.2006 r.

wprowadzenia dokumentacji dotyczącej zasad rachunkowości w Komendzie Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 11, poz. 99).
69.72

18.12.2006 r.

regulaminu organizacyjnego Centrum Koordynacji Działań Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 11, poz. 100).
70.73

18.12.2006 r.

określenia zadań dla jednostek organizacyjnych Straży Granicznej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz. Urz. KGSG Nr 11, poz. 101).
71.74

19.12.2006 r.

wprowadzenia do stosowania w Straży Granicznej "Instrukcji Operacyjnej Lotnictwa Straży Granicznej" (Dz. Urz. KGSG Nr 11, poz. 102).

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

WYKAZ

obowiązujących decyzji normatywnych (D), wytycznych (W), regulaminów (R), rozkazów (Roz) i instrukcji (I) Komendanta Głównego Straży Granicznej (stan na dzień 31 grudnia 2006 r.)
Lp.Rodzaj, numer i data aktuTytuł aktu (w sprawie)Zmiany aktu (numer, data)
1234
1991 r.
1.D 1

18.09.1991 r.

nadania Nadbużańskiemu Oddziałowi Straży Granicznej w Chełmie sztandaru i imienia "27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej".
2.D 2

3.10.1991 r.

nadania Karpackiemu Oddziałowi Straży Granicznej w Nowym Sączu sztandaru i imienia "1 Pułku Strzelców Podhalańskich".
1992 r.
3.D 1

20.01.1992 r.

nadania Podlaskiemu Oddziałowi Straży Granicznej w Białymstoku sztandaru i imienia "Generała dywizji Henryka Minkiewicza".
4.D 2

11.03.1992 r.

nadania Pomorskiemu Oddziałowi Straży Granicznej w Szczecinie sztandaru.
5.D 8

4.05.1992 r.

ustanowienia medalu pamiątkowego "Za zasługi w ochronie granicy Rzeczypospolitej Polskiej".
6.D 19

6.07.1992 r.

nadania Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie sztandaru.
7.D 26

10.09.1992 r.

nadania Warmińsko-Mazurskiemu Oddziałowi Straży Granicznej w Kętrzynie sztandaru.
8.D 29

13.10.1992 r.

nadania Lubuskiemu Oddziałowi Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim sztandaru.
1993 r.
9.D 17

6.04.1.993 r.

nadania sztandaru Centralnemu Ośrodkowi Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie.
10.D 61

1.10.1993 r.

nadania Łużyckiemu Oddziałowi Straży Granicznej w Lubaniu Śląskim sztandaru.
11.D 85

30.12.1993 r.

zatwierdzenia i wprowadzenia do stosowania w Straży Granicznej "Instrukcji o psach służbowych w Straży Granicznej".2 z 4.01.1995 r.

25 z 11.05.2000 r.

patrz uwaga nr 1

1995 r.
12.D 35

10.08.1995 r.

wprowadzająca instrukcję w sprawie sposobu pełnienia służby przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w pomieszczeniach przeznaczonych do wykonywania aresztu w celu wydalenia.
1996 r.
13.R 22

12.07.1996 r.

sposobu pełnienia służby wewnętrznej i wartowniczej w Straży Granicznej.aneks nr 1

z 26.10.2001 r.

aneks nr 2

z 21.10.2002 r.

aneks nr 3/1

z 24.10.2003 r.

14.R 42

21.12.1996 r.

regulamin pracy obowiązujący w Komendzie Głównej Straży Granicznej i Granicznej Placówce Kontrolnej Straży Granicznej Warszawa-Okęcie.aneks nr 1

z 7.08.1997 r.

aneks nr 2 z 19.05.2000 r.

1997 r.
15.D 38

5.11.1997 r.

ustalenia limitu finansowego i zasad ustalania kwoty wydatków na materiały biurowe i kancelaryjne w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej.
1998 r.
16.W 18

30.03.1998 r.

sporządzania planów urlopów i ewidencjowania obecności w służbie funkcjonariuszy Straży Granicznej.37 z 27.08.1998 r.
17.W 21

14.04.1998 r.

trybu postępowania przy udzielaniu upoważnień i pełnomocnictw przez Komendanta Głównego Straży Granicznej.
18.D 40

18.09.1998 r.

powoływania grup operacyjno-dochodzeniowych w Straży Granicznej.
19.R1

11.09.1998 r.

sposobu pełnienia służby na jednostkach pływających Straży Granicznej.
1999 r.
20.D 9

11.02.1999 r.

wprowadzenia do stosowania w Straży Granicznej "Instrukcji strzelań z broni strzeleckiej dla funkcjonariuszy Straży Granicznej".
21.D 19

12.03.1999 r.

określenia szczegółowego zakresu wymagań dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci w Straży Granicznej.
22.D 40

3.08.1999 r.

świadczeń przysługujących oficerom łącznikowym Straży Granicznej, zasad pokrywania tych świadczeń oraz rozliczania wydatków związanych z pracą na stanowiskach oficerów łącznikowych Straży Granicznej.
23.R1

16.03.1999 r.

sposobu pełnienia służby w pomieszczeniach jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, przeznaczonych dla osób zatrzymanych.
24.R2

14.04.1999 r.

musztry i sposobu zachowania się funkcjonariuszy Straży Granicznej w czasie pełnienia służby.aneks nr 1

z 13.01.2005 r.

aneks nr 2

z 14.06.2005 r.

2001 r.
25.W 8

2.03.2001 r.

przeprowadzania wewnętrznej kontroli rocznej stanu ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 3, poz. 4).
26.D 42

6.09.2001 r.

przekazywania wpływów gotówkowych z tytułu dochodów budżetu państwa na subkonto dochodów rachunku bieżącego (Dz. Urz. KGSG Nr 5, poz. 13).
27.D 46

26.09.2001 r.

wprowadzenia w Straży Granicznej "Książki lotów członka załogi statku powietrznego" (Dz. Urz. KGSG Nr 5, poz. 15).
28.D 61

5.11.2001 r.

szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą tajności "zastrzeżone" w Komendzie Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 6, poz. 23).
2002 r.
29.W 27

7.02.2002 r.

prowadzenia akt kontrolnych postępowań przygotowawczych w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 2, poz. 31).
30.R 1

6.05.2002 r.

korzystania ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz przyznawania świadczeń z tego funduszu pracownikom cywilnym Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 4, poz. 53, z 2006 r. Nr 11, poz. 107).Aneks nr 2/nr 1

Z 13.12.2006 r.

31.D Z-57

22.05.2002 r.

ochrony obiektów Komendy Głównej Straży Granicznej.101 z 1.09.2003 r.
32.W 60

29.05.2002 r.

organizacji i wykonania prac budowlano-remontowych w zakresie łączności przez oddziały Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 4, poz. 45).
33.W Pf-69

11.06.2002 r.

postępowania z aktami materiałów archiwalnych z zakresu czynności operacyjno-rozpoznawczych wykonywanych przez Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej.
34.D 86

26.07.2002 r.

dokonania oceny dalszej przydatności kart kartotecznych z Urzędu Ochrony Państwa oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. Urz. KGSG Nr 4, poz. 44).
35.D 105

16.10.2002 r.

działalności prasowo-informacyjnej w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 5, poz. 63).
36.W Z-111

31.10.2002 r.

działań w zakresie zwalczania przestępczości związanej z przemytem przez morskie przejścia graniczne środków odurzających i substancji psychotropowych.121 z 5.07.2006 r.
37.D Pf-119

3.12.2002 r.

sposobu prowadzenia czynności ewidencyjnych związanych z wykonywaniem przez Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej czynności operacyjno-rozpoznawczych.12 z 24.02.2004 r.
38.D 0-121

9.12.2002 r.

przygotowań obronnych Straży Granicznej.
2003 r.
39.D 15

11.02.2003 r.

powołania zespołu do spraw monitorowania wdrażania analizy kryminalnej w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej.131 z 3.12.2003 r.

19 z 22.02.2005 r.

40.D 16

11.02.2003 r.

albumu podrobionych, przerobionych lub bezprawnie wystawionych dokumentów uprawniających do przekraczania granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej, wiz i stempli kontrolerskich oraz sposobu jego prowadzenia (Dz. Urz. KGSG Nr 1, poz. 12).
41.D 17

11.02.2003 r.

albumu wzorów dokumentów uprawniających do przekraczania granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej oraz sposobu jego prowadzenia (Dz. Urz. KGSG Nr 1, poz. 13).134 z 28.12.2004 r.
42.D 20

13.02.2003 r.

powołania w Komendzie Głównej Straży Granicznej Zespołu Koordynacji Działań Antyterrorystycznych Straży Granicznej.108 z 26.08.2005 r.

62 z 6.04.2006 r.

43.D 43

30.03.2003 r.

wprowadzenia zmianowego rozkładu czasu służby oraz godzin rozpoczęcia i zakończenia służby dla funkcjonariuszy Sekcji Ewidencji Wydziału VI Ewidencji Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej.7 z 30.01.2004 r.

142 z 2.11.2005 r.

44.D 52

28.04.2003 r.

ustalenia zmianowego rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Inspektoratu Nadzoru i Kontroli Komendanta Głównego Straży Granicznej, pełniących służbę w ramach przyjmowania skarg i wniosków w Komendzie Głównej Straży Granicznej po godzinach pracy.
45.W Z-65

12.05.2003 r.

szkolenia obronnego w Straży Granicznej.121 z 5.07.2006 r.
46.D 57

14.05.2003 r.

norm należności sprzętu łączności, informatyki i obserwacji technicznej w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 2, poz. 22).
47.D 78

13.06.2003 r.

zezwolenia funkcjonariuszom Straży Granicznej na przynależność do International Police Association -Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji (Dz. Urz. KGSG Nr 2, poz. 30).
48.Roz 0-94 24.07.2003 r.podwyższania i obniżania gotowości obronnej Straży Granicznej.Roz 0-107

z 19.09.2003 r.

Roz 0-104

z 8.10.2004 r.

49.D 124

14.11.2003 r.

określenia rozkładu czasu pracy niektórych pracowników Biura Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej Straży Granicznej.
50.W 135

8.12.2003 r.

wprowadzenia do użytku służbowego w Straży Granicznej oceny informacji metodą 4x4 (Dz. Urz. KGSG Nr 10, poz. 62).
51.R 2

23.12.2003 r.

pełnienia służby przez funkcjonariuszy Straży Granicznej doprowadzających cudzoziemców do państwa, do którego następuje ich wydalenie (Dz. Urz. KGSG Nr 10, poz. 63).
52.D 143

24.12.2003 r.

powołania zespołu do oceny stanu implementacji dorobku prawnego Unii Europejskiej w zakresie właściwości Straży Granicznej.39 z 7.03.2006 r.

119 z 29.06.2006 r.

2004 r.
53.D 13

24.02.2004 r.

wdrożenia Zintegrowanego Systemu Logistycznego Gospodarki Mieniem Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 3, poz. 9, Nr 4, poz. 17 i Nr 11, poz. 69).41 z 5.05.2004 r.

109 z 21.10.2004 r.

54.D 19

4.03.2004 r.

powołania komisji dyscyplinarnej Komendy Głównej Straży Granicznej i Granicznej Placówki Kontrolnej Straży Granicznej Warszawa-Okęcie.
55.D 24

16.03.2004 r.

wyznaczenia koordynatora Zintegrowanego Systemu Logistycznego Gospodarki Mieniem Straży Granicznej.
56.R 1

22.03.2004 r.

wart ochronnych pełnionych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 3, poz. 12).
57.D Z-26

24.03.2004 r.

utworzenia odwodu Komendanta Głównego Straży Granicznej i zasad jego użycia.86 z 18.05.2006 r.

121 z 5.07.2006 r.

58.D 29

1.04.2004 r.

ochrony obiektów oraz organizacji służby ochrony w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 3, poz. 11, z 2005 r. Nr 11, poz. 81).171 z 22.12.2005 r.
59.D Pf-34

15.04.2004 r.

sposobu działania jednostek organizacyjnych Straży Granicznej w zakresie działań antyterrorystycznych.Pf-120

z 10.11.2004 r.

60.D 51

26.05.2004 r.

monitorowania realizacji zadań niezbędnych dla dostosowania Straży Granicznej do standardów Układu z Schengen (Dz. Urz. KGSG Nr 5, poz. 24).
61.W 91

9.09.2004 r.

współdziałania jednostek i komórek organizacyjnych właściwych w sprawach osobowych z jednostkami i komórkami organizacyjnymi właściwymi w sprawach ochrony informacji niejawnych podczas przeprowadzania postępowań sprawdzających wobec kandydatów do służby lub pracy w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 9, poz. 57).
62.D 93

14.09.2004 r.

dokonywania analizy danych zawartych w oświadczeniach o stanie majątkowym funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 9, poz. 56).
63.D 106

12.10.2004 r.

podróży służbowych poza granicami kraju oraz przyjmowania delegacji zagranicznych w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 10, poz. 64, z 2006 r. Nr 1, poz. 3, Nr 2, poz. 10).9 z 9.01.2006 r.

40 z 7.03.2006 r.

64.D 107

12.10.2004 r.

wprowadzenia regulaminu Energetycznej Komisji Kwalifikacyjnej w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 10, poz. 65).
2005 r.
65.D 1

3.01.2005 r.

opracowywania, uzgadniania i ogłaszania aktów prawnych w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 1, poz. 4, Nr 4, poz. 23).35 z 24.03.2005 r.
66.D 3

10.01.2005 r.

zabezpieczenia danych osobowych w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 1, poz. 6, Nr 6, poz. 39 i Nr 9, poz. 63).79 z 23.06.2005 r.

119 z 29.09.2005 r.

67.W 8

17.01.2005 r.

turnusów profilaktyczno-rehabiltacyjnych i antystresowych dla funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 1, poz. 8).
68.D 11

24.01.2005 r.

zasad funkcjonowania kancelarii, obiegu dokumentów jawnych i zastrzeżonych w Straży Granicznej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt (Dz. Urz. KGSG Nr 2, poz. 9, Nr 7, poz. 46 i Nr 9, poz. 62).88 z 26.07.2005 r.

118 z 26.09.2005 r.

69.D 22

7.03.2005 r.

etapów, terminów i sposobu opracowania materiałów do projektu budżetu Straży Granicznej oraz terminów i sposobu opracowania planu wydatków budżetowych Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 3, poz. 16).
70.W 25

8.03.2005 r.

techniczno-kryminalistycznego sposobu utrwalania i zabezpieczania śladów kryminalistycznych w postaci dokumentów oraz środków odurzających i psychotropowych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 3, poz. 17).
71.D 30

22.03.2005 r.

powołania Zespołu Koordynacji Policji i Straży Granicznej.
72.D 36

1.04.2005 r.

utworzenia w Komendzie Głównej Straży Granicznej rachunku dochodów własnych oraz funduszu motywacyjnego (Dz. Urz. KGSG Nr 4, poz. 24).
73.D 38

1.04.2005 r.

powołania Zespołu do spraw przygotowania Straży Granicznej do ewaluacji przez ekspertów Rady Unii Europejskiej stanu przygotowania do pełnego przystąpienia do Układu z Schengen.144 z 2.11.2005 r.

6 z 9.01.2006 r.

30 z 22.02.2006 r.

74.D 39

4.04.2005 r.

powołania Komitetu Sterującego i Zespołu Projektowego Straży Granicznej oraz ustalenia harmonogramu prac związanych z realizacją budowy Centralnej Bazy Danych Straży Granicznej.159 z 29.08.2006 r.
75.D 44

7.04 2005 r.

powołania Komisji do spraw Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
76.D 60

10.05.2005 r.

powołania Zespołu Koordynacyjnego Policji i Straży Granicznej.
77.D 66

24.05.2005 r.

zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z Funduszu Schengen (Dz. Urz. KGSG Nr 5, poz. 33).
78.D Z-69 1.06.2005 r.organizacji służb dyżurnych operacyjnych i funkcjonowania systemu służb dyżurnych operacyjnych w Straży Granicznej.91 z 28.07.2005 r.
79.W 80

27.06.2005 r.

zasad i trybu ustalania zamówień, których przedmiotem jest uzbrojenie, lub zamówień objętych tajemnicą państwową albo jeżeli wymaga tego istotny interes bezpieczeństwa państwa (Dz. Urz. KGSG Nr 6, poz. 40).
80.D 93

4.08.2005 r.

zasad obsługi i wykorzystania pilotażowego odcinka Zautomatyzowanego Systemu Radarowego Nadzoru polskich obszarów morskich w ochronie morskiego odcinka granicy państwowej (Dz. Urz. KGSG Nr 7, poz. 48).
81.D 104

24.08.2005 r.

powołania Komitetu Sterującego i Zespołu Projektowego do nadzoru nad realizacją budowy i współpracy z Wykonawcą Zautomatyzowanego Systemu Radarowego Nadzoru polskich obszarów morskich.46 z 23.03.2006 r.

138 z 19.07.2006 r.

179 z 21.09.2006 r.

82.D 123

3.10.2005 r.

powołania zespołu do spraw realizacji zadania pn. "Dostawa i uruchomienie Centralnego Węzła Teleinformatycznego Straży Granicznej (CWT SG) w Warszawie przy ulicy 17-go Stycznia 23" realizowanego z funduszu Schengen nr SCH/04.01.01.19.35 z 24.02.2006 r.

95 z 2.06.2006 r.

83.D Z-128 29.09.2005 r.powołania Zespołu Koordynacyjnego Policji i Straży Granicznej.Z-273 z 13.12.2006 r.
84.D 131, 132, 133 i 134 13.10.2005 r.ustalenia terenu zamkniętego (Dz. Urz. KGSG Nr 10, poz. 68, 69, 70 i 71).
85.W 135

14.10.2005 r.

organizowania przygotowania i prowadzenia szczególnej ochrony obiektów Straży Granicznej uznanych przez Radę Ministrów za szczególnie ważne dla bezpieczeństwa i obronności państwa (Dz. Urz. KGSG Nr 10, poz. 75, z 2006 r. Nr 2, poz. 11).38 z 1.03.2006 r.
86.W 143

2.11.2005 r.

postępowania w przypadkach szkód wyrządzonych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w mieniu będącym w dyspozycji Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 10, poz. 76).
87.D 145

2.11.2005 r.

finansowania usług telekomunikacyjnych w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 10, poz. 73).
88.D 152

17.11.2005 r.

nadania numerów burtowych jednostkom pływającym Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 10, poz. 74, z 2006 r. Nr 6, poz. 58).154 z 22.08.2006 r.
89.D 161

28.11.2005 r.

powołania grupy roboczej o kryptonimie "GPS-05".
90.W 163

5.12.2005 r.

określenia jednostek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej odpowiedzialnych za stronę internetową Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 11, poz. 83).
91.D 166

14.12.2005 r.

utworzenia nieetatowego pododdziału odwodowego Komendanta Głównego Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 11, poz. 79).
92.D 175

29.12.2005 r.

niszczenia materiałów uzyskanych w czasie prowadzenia kontroli operacyjnej, gromadzonych w Systemie BE 1.
2006 r.
93.D 4

4.01. 2006 r.

powołania w Komendzie Głównej Straży Granicznej komisji bezpieczeństwa i higieny pracy.177 z 21.09.2006 r.
94.D 36

27.02.2006 r.

powołania zespołu do opracowania aktów prawnych z zakresu realizacji czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz z programów szkolenia specjalistów dla funkcjonariuszy Straży Granicznej prowadzących lub zabezpieczających operacje specjalne.
95.D 53

30.03.2006 r.

wprowadzenia zmianowego rozkładu czasu służby na stanowiskach, na których służba pełniona jest w sposób ciągły (Dz. Urz. KGSG Nr 3, poz. 21).
96.D 57

5.04.2006 r.

określenia stanowisk oraz rodzajów prac zleconych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych (Dz. Urz. KGSG Nr 3, poz. 22).
97.D 63

7.04.2006 r.

zasad oznakowania, rejestrowania, serwisowania oraz niszczenia elektronicznych nośników, na których przechowywane są informacje w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 3, poz. 24, Nr 4, poz. 30).92 z 25.05.2006 r.
98.D 85

12.05.2006 r.

podziału zakresu obowiązków pomiędzy Komendanta Głównego Straży Granicznej i jego zastępców (Dz. Urz. KGSG Nr 4, poz. 28, Nr 10, poz. 94).250 z 22.11.2006 r.
99.D 88

19.05.2006 r.

powołania Zespołu do spraw opracowania koncepcji przystosowania Straży Granicznej do pełnej realizacji Układu z Schengen.166 z 14.09.2006 r.

187 z 26.09.2006 r.

223 z 27.1 0.2006 r.

285 z 22. 12.2006 r.

100.D 93

29.05. 2006 r.

ustalenia obowiązków i uprawnień na stanowisku doradcy Komendanta Głównego Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 4, poz. 31).
101.W 97

7.06.2006 r.

wydatków na dodatki służbowe funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Głównej Straży Granicznej {Dz. Urz. KGSG Nr 5, poz. 45).
102.W 98

7.06.2006 r.

wydatków na dodatki służbowe funkcjonariuszy pełniących służbę w oddziałach Straży Granicznej i Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 5, poz. 46).
103.D 109

21.06.2006 r.

regulaminu pracy komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 5, poz. 42, Nr 8, poz. 64).170 z 15.09.2006 r.
104.D 110

23.06.2006 r.

powołania zespołu do prowadzenia odbioru prac wynikających ze "Świadectwa Przyjęcia Wstępnego pilotażowego odcinka Zautomatyzowanego Systemu Radarowego Nadzoru polskich obszarów morskich".
105.D 112

23.06.2006 r.

powołania Komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej.169 z 15.09.2006 r.
106.D 123

6.07.2006 r.

powołania zespołu do przeprowadzenia wstępnych rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami ubiegającymi się o przyjęcie do służby w Komendzie Głównej Straży Granicznej.
107.D 128

10.07.2006 r.

powołania Zespołu do opracowania metody osiągnięcia przez systemy Straży Granicznej zakresu funkcjonalności niezbędnej do spełnienia wymagań umożliwiających włączenie do Systemu Informatycznego Schengen (SIS II).
108.D Z-132

KGP i KGSG

14.07.2006 r.

powołania Zespołu Koordynacji Policji i Straży Granicznej.Z-176 z 14.09.2006 r.
109.D 136

18.08.2006 r.

powołania zespołu do opracowania aktu prawnego z zakresu postępowania w sprawach o wykroczenia.
110.D 141

25.07.2006 r.

zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej użytkujących monitory ekranowe (Dz. Urz. KGSG Nr 6, poz. 53).
111.D 142

28.07.2006 r.

ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa trzeciego stopnia w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 6, poz. 54).
112.D 145

1.08.2006 r.

określenia zasad transliteracji alfabetu niełacińskiego lub łacińskiego posiadającego znaki diakrytyczne na alfabet łaciński nieposiadający znaków diakrytycznych (Dz. Urz. KGSG Nr 6, poz. 56).
113.D 147

4.08.2006 r.

racjonalnego gospodarowania limitem środków finansowych na usługi telekomunikacyjne w Komendzie Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 6, poz. 57).
114.D 148

4.08.2006 r.

powołania zespołu do opracowania planu i przygotowania szczególnej ochrony obiektu Komendy Głównej Straży Granicznej.
115.D 155

22.08.2006 r.

powołania grupy operacyjno-śledczej o kryptonimie "WATAHA".
116.D 158

28.08.2006 r.

powołania zespołu do przeglądu materiałów Biura Prawnego Komendy Głównej Straży Granicznej.
117.D Pf-160

1.09.2006 r.

norm i tabel należności do etatów wojennych w Straży Granicznej oraz wielkości i rodzajów sprzętu, wyposażenia i materiałów utrzymywanych jako zapas wojenny.
118.D 165

14.09.2006 r.

powołania komisji do dokonania przeglądu i brakowania akt kategorii "B" Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej.220 z 19.10.2006 r.
119.D 180

21.09.2006 r.

powołania zespołu do opracowania wytycznych w celu określenia działania służb budowlanych Straży Granicznej.
120.D 188

28.09.2006 r.

powołania komisji do przeprowadzenia brakowania akt kategorii "B" Gabinetu Komendanta Głównego Straży Granicznej.
121.W 189

29.09.2006 r.

prowadzenia analizy ryzyka w granicznych jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 8, poz. 68).
122.D 191

2.10.2006 r.

wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 8, poz. 66).
123.D 195

4.10.2006 r.

zmiany klauzuli tajności Systemu Teleinformatycznego FT-Kadry Straży Granicznej.
124.D 196

4.10.2006 r.

szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą tajności "zastrzeżone" w Systemie Lokalizacji i Monitoringu Obiektów Własnych w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 8, poz. 67).
125.D 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217

17.10.2006 r.

ustalenia terenu zamkniętego (Dz. Urz. KGSG Nr 9, poz. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 i 84, Nr 10, poz. 96, 97 i 98).261 z 6.12.2006 r.

262 z 6.12.2006 r.

263 z 6 12.2006 r.

126.D 223

19.10.2006 r.

wprowadzenia zmianowego rozkładu czasu służby i pracy oraz godzin rozpoczęcia i zakończenia służby i pracy dla funkcjonariuszy Straży Granicznej i pracowników Kancelarii Tajnej Wydziału Ochrony Dokumentacji Biura Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 9, poz. 85).
127.W 224

19.10.2006 r.

organizacji w Komendzie Głównej Straży Granicznej postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych na podstawie przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. Urz. KGSG Nr 9, poz. 87).
128.D 228

23.10.2006 r.

powołania Zespołu do Spraw przeglądu etatowego jednostek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej.
129.D 236

31.10.2006 r.

powołania Zespołu do określenia lokalizacji jednostek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej w budynkach Komendy Głównej Straży Granicznej.
130.D 237

31.10.2006 r.

powołania Zespołu do opracowania aktu prawnego z zakresu stosowania kontroli operacyjnej w Straży Granicznej.
131.D 238

2.11.2006 r.

wyznaczenia w Komendzie Głównej Straży Granicznej inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz administratorów systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przechowywane, przetwarzane lub przekazywane informacje niejawne.
132.D 239

6.11.2006 r.

powołania Zastępcy Pełnomocnika Komendanta Głównego Straży Granicznej do spraw Ochrony Informacji Niejawnych.
133.D 240

7.11.2006 r.

powołania zespołu do analizy i oceny przygotowania pod względem formalno-prawnym procesów budowlanych oraz ich realizacji, związany z wykonaniem projektu nr 2002/000-580.03.03 "System ochrony granicy morskiej - wykonywanie II etapu Zautomatyzowanego Systemu Radarowego Nadzoru polskich obszarów morskich".
134.D 243

10.11.2006 r.

powołania Komitetu Sterującego i Zespołu Projektowego Straży Granicznej podprogramu "Programu dostosowania Organów Administracji Państwowej do współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen II (SIS II) i Systemem Informacji Wizowej (VIS) ".
135.D 245

13.11.2006 r.

powołania komisji do przeglądu materiałów Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej, oceny ich wartości archiwalnej oraz brakowania akt kategorii "B", którym upłynął okres przechowywania.
136.D 248

16.11.2006 r.

powołania zespołu do opracowania projektu zmian do decyzji w sprawie etapów, terminów i sposobu opracowania materiałów do projektu budżetu Straży Granicznej oraz terminu i sposobu opracowania planu wydatków budżetowych Straży Granicznej.
137.Roz Z -253

23.11.2006 r.

militaryzacji Straży Granicznej.
138.D 256

24.11.2006 r.

powołania zespołu do organizacji i nadzoru prac związanych z przeprowadzeniem testów stacji retransmisyjnej.
139.D 259

28.11.2006 r.

powołania zespołu do opracowania nowej struktury lotnictwa Straży Granicznej.
140.D 264

7.12.2006 r.

powołania komisji w celu przekazania do Oddziału Terenowego Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Podchorążych 32.
141.D 266

11.12.2006 r.

powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu oceny archiwalnej, zarchiwizowania lub zakwalifikowania do wybrakowania materiałów Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej wytworzonych w latach 1991-2005.
142.D 267

11.12.2006 r.

powołania komisji do przeglądu materiałów Biura techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej, oceny ich wartości archiwalnej oraz brakowania akt kategorii "B", którym upłynął okres przechowywania.
143.D Z-271

KGP i KGSG

13.12.2006 r.

powołania Zespołu Koordynacyjnego Policji i Straży Granicznej.
144.D Z-272

KGP i KGSG

13.12.2006 r.

powołania Zespołu Koordynacyjnego Policji i Straży Granicznej do rozpracowania grupy przestępczej zajmującej się przemytem wyrobów akcyzowych.
145.D 277

15.12.2006 r.

powołania zespołu w związku z rozbudową Międzynarodowego Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie im. Fryderyka Chopina.
146.D 278

15.12.2006 r.

powołania komisji do przeglądu materiałów Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej, oceny ich wartości archiwalnej oraz brakowania akt kategorii "B", którym upłynął okres przechowywania.
147.D 292

29.12.2006 r.

Powołania grupy operacyjno-śledczej o kryptonimie "BAO".

Uwagi:

1. Decyzja nr 85 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30.12.1993 r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia do stosowania w Straży Granicznej "Instrukcji o psach służbowych Straży Granicznej" (z późn. zm.) nie obowiązuje w zakresie zasad pełnienia służby z psami służbowymi, szkolenia przewodników zwierząt, tresury i szkolenia zwierząt oraz norm wyżywienia zwierząt. Przedmiotowa materia została uregulowana w zarządzeniu nr Z-11 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 13.04.2004 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie sposobu pełnienia służby granicznej i prowadzenia działań granicznych, zarządzeniu nr 12 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 13.04 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia przewodników zwierząt, które wykorzystywane są do realizacji zadań Straży Granicznej, szkolenia tych zwierząt, a także norm wyżywienia zwierząt i zarządzeniu nr 13 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 28.04.2004 r. w sprawie utworzenia, organizacji ä zakresu działania Ośrodka Tresury Psów Służbowych Straży Granicznej w Lubaniu.