Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEN.1989.1.8

| Akt indywidualny
Wersja od: 27 lutego 1989 r.

WYKAZY Nr 1 i 2/1989
nadanych stopni naukowych doktora habilitowanego.

(Tekst pominięto)