Dzienniki resortowe

B.I.LP.2007.2.8

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 65
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie wykazu wytycznych, instrukcji, norm i zasad obowiązujących w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe

OR-021-2b-2006

Na podstawie § 6 i § 13 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 50 ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, w związku z upoważnieniem zawartym w art. 33, ust. 1 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (jednolity tekst w Dz. U. z 2005 r., nr 45, poz. 435, z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje.

§  1.
1. Ustala się wykaz wytycznych, instrukcji, norm i zasad obowiązujących w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, według stanu na dzień 31.10.2006 r.
2. Wykaz stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia,.
§  2. Traci moc zarządzenie nr 69 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 30.08.2002 r. w sprawie wykazu wytycznych, instrukcji, norm i zasad obowiązujących w Lasach Państwowych.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

CZĘŚĆ I

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH WYTYCZNYCH, INSTRUKCJI, NORM, ZASAD W PAŃSTWOWYM GOSPODARSTWIE LEŚNYM LASY PAŃSTWOWE NA MOCY DECYZJI WŁAŚCIWEGO MINISTRA I INNYCH

Stan prawny na dzień 31.10.2006 r.

Lp.Tytuł - w sprawieData wydania (zatwierdzenia) dokumentuUwagi (dotyczące wydania, zatwierdzenia i inne)
1234
1.Wykaz przeciętnych wieków rębności dla sosny, świerka, jodły, dębu i buka w obrębach12.04.1979zmieniono zarządzeniem DGLP nr 36 z 19.05.2004 r.
2.Decyzja w sprawie ustalenia podstawowych zasad prowadzenia gospodarki leśnej w Puszczy Augustowskiej09.07.1986MRLiGŻ
3.Wytyczne w sprawie szczegółowych zasad i trybu uznawania lasów za ochronne oraz szczegółowych zasad prowadzenia w nich gospodarki leśnej25.08.1992rozporządzenie

(Dz. U. nr 67, poz. 337)

4.Wytyczne w sprawie szczegółowych zasad sporządzania planów urządzania lasu28.08.1992rozporządzenie

(Dz. U. nr 67, poz. 338)

5.Instrukcja urządzania lasu. Część ogólna05.04.1994MOŚZNiL
6.Instrukcja urządzania lasu. Załączniki05.04.1994MOŚZNiL
7.Instrukcja ochrony przeciwpożarowej obszarów leśnych 1996MOŚZNiL
8.Szczegółowe zasady i tryb sprzedaży lokali i gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie oraz kryteria kwalifikowania ich jako nieprzydatnych LP, a także tryb przeprowadzania przetargu ograniczonego09.04.1998rozporządzenie MOŚZNiL (Dz. U. nr 52, poz. 327),

zmienione rozporządzeniem MOŚZNiL (Dz. U. z 06.11.2002 r., nr 190, poz. 1592)

9.Szczegółowe zasady nabywania przez kierowników jednostek organizacyjnych LP gruntów przeznaczonych do zalesienia oraz innych nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych i prawnych25.05.1998rozporządzenie MOŚZNiL

(Dz. U. nr 69, poz. 450)

10.Zasady ustalania jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu20.06.2002rozporządzenie MŚ

(Dz. U. nr 99, poz. 905)

11.Zasady hodowli lasu24.12.2002zarządzenie nr 9 DGLP,

ZG-021-9/2002

12.Instrukcja ochrony lasu22.06.2004zarządzenie nr 43 DGLP
13.Porozumienie w sprawie współpracy w zakresie opracowania zasad selekcji osobniczej i populacyjnej zwierząt łownych07.09.2004porozumienie z 07.09.2004 r. zawarte pomiędzy dyrektorem generalnym Lasów Państwowych a przewodniczącym Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego
14.Zasady selekcji osobniczej i populacyjnej zwierząt łownych w Polsce oraz zasady postępowania przy ocenie prawidłowości odstrzału07.09.2004opracowane przez zespół powołany przez przewodniczącego ZG PZŁ, w skład którego wchodzili wyznaczeni przez dyrektora generalnego LP przedstawiciele, działający na podstawie porozumienia z 07.09.2004 r.
15.Tryb postępowania przy uzgadnianiu i zatwierdzaniu rocznych planów łowieckich sporządzanych przez dzierżawców obwodów łowieckich12.01.2005porozumienie zawarte pomiędzy dyrektorem generalnym Lasów Państwowych a przewodniczącym Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego

CZĘŚĆ II

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH WYTYCZNYCH, INSTRUKCJI, NORM I ZASAD W PAŃSTWOWYM GOSPODARSTWIE LEŚNYM LASY PAŃSTWOWE NA MOCY DECYZJI NACZELNEGO DYREKTORA I DYREKTORA GENERALNEGO LP

Stan prawny na dzień 31.10.2006 r.

Lp.Pełna nazwa dokumentuData wydania (zatwierdzenia) dokumentuUwagi (dotyczące wydania, zatwierdzenia i inne)
1234
1.Wytyczne rekultywacji i leśnego zagospodarowania wyrobisk popiaskowych1973
2.Instrukcja labolatoryjna dla pracowni gleboznawczo-nawożeniowej1973
3.Wytyczne w sprawie praktycznego wykorzystania kory drzew iglastych ze składnic do nawożenia1977CILP - rewitalizacja gleb

w szkółkach leśnych, 2003 r.

4.Wytyczne techniczno-technologiczne stosowania sadzarek mechanicznych do upraw1977opracowanie IBL
5.Wytyczne produkcji sadzonek brzozy i świerka ze zrzezów1978opracowanie IBL
6.Wytyczne produkcji kompostów torfowych do nawożenia szkółek1978CILP - rewitalizacja gleb

w szkółkach leśnych, 2003 r.

7.Wstępne wytyczne przechowywania sadzonek w chłodniach z regulowaną temperaturą1980opracowanie IBL
8.Instrukcja żywicowania1980
9.Wytyczne w sprawie zakładania upraw z wykorzystaniem przedplonów przy wprowadzaniu gatunków domieszkowych1981opracowanie IBL - do nowelizacji
10.Aneks do wytycznych produkcji kompostów torfowych do nawożenia szkółek leśnych1982CILP - rewitalizacja gleb

w szkółkach leśnych, 2003 r.

11.Aneks do wytycznych produkcji sadzonek brzozy i świerka ze zrzezów1983opracowanie IBL
12.Wytyczne prowadzenia inwentaryzacji gospodarstwa przestojowego1983opracowanie IBL
13.Wytyczne pakowania i przechowywania sadzonek w szkółkach leśnych1984opracowanie IBL, uzupełniono w instrukcji wykonywania oceny jakości fizjologicznej sadzonek z 27.11.2001 r.
14.Wstępne wytyczne zagospodarowania powierzchni popożarowych na siedliskach borowych1984
15.Instrukcja dokumentacji środowiskowo-glebowej dla glebowych powierzchni wzorcowych. Część I - "Tereny nizinne"1984opracowanie IBL
16.Wytyczne uproduktywniania drzewostanów poklęskowych i pogradacyjnych na terenach nizinnych1985opracowanie IBL
17.Wytyczne postępowania hodowlanego w górskich drzewostanach świerkowych opanowanych przez opieńkę miodową1985
18.Wytyczne projektowania i prowadzenia rębni udoskonalonych w drzewostanach górskich1985opracowanie IBL - do nowelizacji
19.Wytyczne wprowadzania podszytów do drzewostanów sosnowych na ubogich siedliskach borowych1985opracowanie IBL
20.Wytyczne dotyczące naturalnego odnawiania buka na nizinach1986opracowanie IBL
21.Wytyczne rozmnażania modrzewia przez zrzezy1986opracowanie IBL
22.Wytyczne prowadzenia czyszczeń sosny zwyczajnej1986opracowanie IBL
23.Wytyczne w sprawie prowadzenia trzebieży wczesnych w drzewostanach sosny zwyczajnej1986opracowanie IBL
24.Aneks do wytycznych produkcji sadzonek w namiotach foliowych z odkrytym systemem korzeniowym1987opracowanie IBL - do nowelizacji
25.Plantacje leśnych drzew szybko rosnących1987PWRiL
26.Instrukcja oznaczania wilgotności ściółki leśnej z zastosowaniem promiennika1987opracowanie IBL
27.Podstawy i zasady melioracji wodnych w lasach1987
28.Wytyczne w sprawie selekcji drzew dla potrzeb nasiennictwa leśnego1988opracowanie IBL - do nowelizacji
29.Wegetatywne rozmnażanie drzew i krzewów1988Wyd. PWRiL
30.Wytyczne w sprawie efektywności plantacyjnej uprawy drzew leśnych1988opracowanie IBL - do nowelizacji
31.Ramowe wytyczne wapnowania gleb leśnych na terenach pozostających pod szkodliwym wpływem emisji przemysłowej1988opracowanie IBL - do nowelizacji
32.Wytyczne postępowania hodowlanego w sosnowych drzewostanach przedplonowych o dużym stopniu uszkodzenia1990opracowanie IBL
33.Wytyczne stosowania roślin motylkowych i innych do fitomelioracji ubogich siedlisk leśnych1990
34.Instrukcja technologiczna pozyskiwania drewna w trzebieżach z zastosowaniem procesora chwytakowego1990opracowanie IBL
35.Instrukcja technologiczna pozyskiwania zrębków w rębnych drzewostanach sosnowych1990opracowanie IBL
36.Instrukcja technologiczna pozyskiwania zrębków liściastych1990opracowanie IBL
37.Wytyczne postępowania gospodarczego z surowcem narażonym na deprecjację, pochodzącą z drzew obumierających stojących i ściętych1990
38.Instrukcja wywozu drewna długiego samochodowym zestawem średniotonażowym wyposażonym we wciągarkę1990
39.Katalog i wytyczne techniczne dla dróg leśnych wewnątrzzakładowych1990
40.Wytyczne symulacji kwitnienia szczepów na plantacjach nasiennych sosny zwyczajnej1991
41.Wstępne wytyczne wyboru odpornych w warunkach Polski na szkody mrozowe preweniencji jedlicy zielonej przy zakupie nasion z jej naturalnego zasięgu1991
42.Wytyczne produkcji sadzonek i plantacyjnej uprawy kultywarów osiki i jej mieszańców1991opracowanie IBL
43.Wytyczne organicznego i mineralnego nawożenia szkółek leśnych1991CILP - rewitalizacja gleb

w szkółkach leśnych, 2003 r.

44.Upowszechnienie stosowania modelu rozprzestrzeniania się pożaru lasu i akcji gaśniczej1991pismo: L-5-2510-30/91

z 18.11.1991 r.

45.Wstępne wytyczne prowadzenia plantacji nasiennych umożliwiające mechanizację zbioru nasion1992opracowanie IBL
46.Ramowe wytyczne planowania organizacyjno-hodowlanego w drzewostanach mieszanych, sosnowo-dębowych na siedliskach lasu mieszanego1992opracowanie SGGW
47.Wstępne wytyczne stosowania zagęszczonego wywaru melasowego jako stymulatora w żywicowaniu1992
48.Wytyczne zakładania i prowadzenia plantacyjnych upraw leśnych drzew szybko rosnących1993opracowanie IBL
49.Instrukcja w sprawie sporządzania uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa1993
50.Program zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew leśnych w Polsce1993opracowanie IBL
51.Wytyczne wegetatywnego rozmnażania olszy czarnej przez zrzezy zielone1994opracowanie IBL
52.Wytyczne w sprawie nabywania przez nadleśnictwa lasów i gruntów przeznaczonych do zalesień1994pismo DGLP z 28.04.1994 r.
53.Instrukcja podkrzesywania drzew w młodnikach i drągowinach sosnowych1994
54.Tymczasowa instrukcja technologiczna pozyskiwania drewna przy użyciu harwesterów chwytakowych1994
55.Wpływ sposobów wykonywania operacji na wydajność pracy i koszty procesu techologicznego pozyskiwania drewna małowymiarowego w cięciach pielęgnacyjnych w drzewostanach sosnowych1994
56.Technologia, organizacja pracy oraz efekty ekonomiczne wynikające z zastosowania do zrywki drewna w Lasach Państwowych, w aktualnych warunkach, ciągników forwarder i przyczep z żurawiami hydraulicznymi1994
57.Zasady określania kosztów nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa1994do nowelizacji
58.Zasady funkcjonowania systemu informatycznego w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe1994zarządzenie nr 7

(DG-10-ZI-sz-21/94)

59.Znowelizowana instrukcja technologiczna zwalczania szkodników liściożernych w lasach1995
60.Wytyczne technologiczne stosowania metod pozyskiwania drewna w drzewostanach sosnowych1996opracowanie IBL
61.Instrukcja technologiczna pozyskiwania drewna przy użyciu harwesterów jednochwytakowych1996opracowanie IBL
62.Wytyczne do projektowania i wykonywania szlaków operacyjnych1996opracowanie IBL
63.Prowadzenie bazy danych globalnych w ramach SILP1996zarządzenie nr 12

(GS-021-04-1/96)

64.Instrukcja technologiczna dla maszyny ścinkowo-układającej Stalowa Wola (maszyna L-34 i głowica ścinkowa ND-600)1997opracowanie IBL
65.Ramowe zasady gospodarowania populacjami zwierząt łownych1997opracowane w DGLP

i wprowadzone do stosowania w porozumieniu z ZG PZŁ

66.Pismo okólne DGLP w sprawie tablic i pieczęci urzędowych w jednostkach organizacyjnych LP1997OR-0104-9/97
67.Zasady planowania i realizacji małej retencji w LP1997
68.Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej1997zarządzenie nr 19 DGLP
69.Wprowadzenie do użytkowania programów księgowo-finansowych SILP1997zarządzenie nr 9

(OI-0421/28/97)

70.Ramowy program kursu dla drwali-operatorów pilarki z wiedzy i umiejętności wymaganych do wykonywania zawodu1998zarządzenie nr 41 DGLP
71.Zarządzenie dotyczące niektórych danych zawartych w formie elektronicznej w systemie informatycznym Lasów Państwowych + załączniki1998zarządzenie nr 44

(EI-021-04-12/98)

72.Zarządzenie dotyczące niektórych danych zawartych w formie elektronicznej w systemie informatycznym Lasów Państwowych1998zarządzenie nr 47

(EI-021-04-14/98)

73.Wprowadzenie do stosowania w gospodarce leśnej zaleceń w zakresie oceny, uznawania i ewidencjonowania odnowień naturalnych1999zarządzenie nr 47 DGLP

(ZG-7120-1/99)

74.Zarządzenie w sprawie wykazów mieszkań dla pracowników Służby Leśnej, którym z tytułu zajmowanego stanowiska przysługuje bezpłatne mieszkanie oraz mieszkań zamiennych1999zarządzenie nr 51 DGLP

(ZS-210/24/99)

75.Doskonalenie gospodarki leśnej na podstawach ekologicznych (z wytycznymi)1999zarządzenie nr 11A DGLP

(ZG-7120-2/99)

76.Wytyczne - nowa metodyka oceny zagrożenia chorobowego drzewostanów2001opracowanie IBL
77.Zarządzenie w sprawie sposobu ewidencjonowania lasów, gruntów i innych nieruchomości w Lasach Państwowych2001zarządzenie nr 67 DGLP
78.Zarządzenie dotyczące udostępniania baz danych SILP pracownikom kontroli i nadzoru zatrudnionych w PGLP2001zarządzenie nr 70

(SI-021-05-10/2001)

79.Wytyczne uprawy wierzby w odroślowych plantacjach o skróconym cyklu2002opracowanie IBL
80.Wytyczne nawadniania szkółek leśnych na powierzchniach otwartych2002
81.Wprowadzenie jednolitych zasad ewidencji kosztów produkcji szkółkarskiej w jednostkach organizacyjnych LP2002zarządzenie nr 16 DGLP
82.Zarządzenie w sprawie wzornika druków obowiązujących w LP18.07.2003zarządzenie nr 75 DGLP
83.Wprowadzenie w Lasach Państwowych wytycznych stosowania płodozmianów w szkółkach leśnych w aspekcie walki biologicznej z pasożytniczą zgorzelą siewek2005pismo ZG-7171/7/05

z 14.06.2005 r.

84.Ramowe kryteria, jakim powinny odpowiadać nieruchomości przejmowane przez nadleśnictwa oraz nieruchomości zbywane zamiennie na podstawie art. 38 e ustawy o lasach2006pismo DGLP

(ZS-D-214/9/2005/2006)