Wykaz uczelni i związków uczelni. - OpenLEX

Wykaz uczelni i związków uczelni.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2009.3.59

Akt indywidualny
Wersja od: 28 sierpnia 2009 r.

OBWIESZCZENIE Nr 6
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 20 lipca 2009 r.
w sprawie wykazu uczelni i związków uczelni

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.2)) ogłasza się wykaz uczelni i związków uczelni, stanowiący załącznik do obwieszczenia.
______

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 277, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416 oraz z 2009 r. Nr 68, poz. 584.

ZAŁĄCZNIK 

I. Wykaz uczelni publicznych podlegających nadzorowi ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego

Uczelnie akademickie

Uniwersytety

1. Uniwersytet Warszawski

2. Uniwersytet w Białymstoku

3. Uniwersytet Gdański

4. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

5. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

6. Uniwersytet Łódzki

7. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

8. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

9. Uniwersytet Opolski

10. Uniwersytet Szczeciński

11. Uniwersytet Śląski w Katowicach

12. Uniwersytet Rzeszowski

13. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

14. Uniwersytet Wrocławski

15. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

16. Uniwersytet Zielonogórski

17. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

18. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Politechniki

19. Politechnika Warszawska

20. Politechnika Białostocka

21. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

22. Politechnika Częstochowska

23. Politechnika Gdańska

24. Politechnika Śląska (Gliwice)

25. Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

26. Politechnika Koszalińska

27. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

28. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

29. Politechnika Lubelska

30. Politechnika Łódzka

31. Politechnika Opolska

32. Politechnika Poznańska

33. Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego

34. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

35. Politechnika Wrocławska

Uczelnie Ekonomiczne

36. Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

37. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

38. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

39. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

40. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Wyższe Szkoły Pedagogiczne

41. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (Warszawa)

42. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

43. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach

44. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

45. Akademia Pomorska w Słupsku

46. Akademia Podlaska w Siedlcach

Uczelnie Rolnicze

47. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

48. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

49. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

50. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

51. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

52. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Akademie Wychowania Fizycznego

53. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

54. Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

55. Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

56. Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

57. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

58. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Akademie Teologiczne

59. Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Państwowe wyższe szkoły zawodowe

60. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

61. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim

62. Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze

63. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

64. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

65. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

66. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

67. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

68. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie

69. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

70. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie

71. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

72. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

73. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

74. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile

75. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

76. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Gródka w Sanoku

77. Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

78. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

79. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

80. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

81. Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

82. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

83. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

84. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

85. Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

86. Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

87. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

88. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie

89. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu

90. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu

91. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu

92. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach

93. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach

94. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu

II. Wykaz uczelni publicznych podlegających nadzorowi Ministra Obrony Narodowej

1. Akademia Obrony Narodowej (Warszawa)

2. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego (Warszawa)

3. Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte (Gdynia)

4. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusz Kościuszki we Wrocławiu

5. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych (Dęblin)

III. Wykaz uczelni publicznych podlegających nadzorowi ministra właściwego do spraw wewnętrznych

1. Wyższa Szkoła Policji (Szczytno)

2. Szkoła Główna Służby Pożarniczej (Warszawa)

IV. Wykaz uczelni publicznych podlegających nadzorowi ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Akademie Sztuk Pięknych

1. Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

2. Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

3. Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

4. Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

5. Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu

6. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

7. Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Akademie Muzyczne

8. Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

9. Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

10. Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

11. Akademia Muzyczna w Krakowie

12. Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

13. Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

14. Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina (Warszawa)

15. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Wyższe Szkoły Teatralne

16. Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Leona Solskiego w Krakowie

17. Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

18. Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

V. Wykaz uczelni publicznych podlegających nadzorowi ministra właściwego do spraw zdrowia

1. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

2. Gdański Uniwersytet Medyczny

3. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

4. Uniwersytet Medyczny w Lublinie

5. Uniwersytet Medyczny w Łodzi

6. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

7. Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie

8. Warszawski Uniwersytet Medyczny

9. Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

VI. Wykaz uczelni publicznych podlegających nadzorowi ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej

1. Akademia Morska w Gdyni

2. Akademia Morska w Szczecinie

VII. Wykaz uczelni kościelnych nadających tytuły zawodowe uznawane przez Państwo

Uczelnie katolickie

1. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

2. Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" w Krakowie

3. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (Kraków)

4. Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

5. Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie

6. Instytut Teologiczny im. bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu

7. Instytut Teologiczny im. św. Jana Kantego w Bielsku-Białej

Uczelnie innych kościołów

8. Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej

9. Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie

10. Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne w Warszawie

11. Wyższe Seminarium Teologiczne im. Jana Łaskiego w Warszawie

12. Warszawskie Seminarium Teologiczne

13. Wyższe Seminarium Duchowne Kościoła Polskokatolickiego w Warszawie

14. Wyższe Seminarium Duchowne Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Płocku

VIII. Wykaz uczelni niepublicznych podlegających nadzorowi ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego

Białystok

1. Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna (83)1)

2. Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica (102)

3. Wyższa Szkoła Ekonomiczna (77)

4. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania (23)

5. Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia (123 wsz)2)

6. Wyższa Szkoła Matematyki i Informatyki Użytkowej (79)

7. Wyższa Szkoła Menedżerska (140 wsz)

8. Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki (72 wsz)

Bielsko-Biała

9. Bielska Wyższa Szkoła im. Józefa Tyszkiewicza (94)

10. Wyższa Szkoła Administracji (119)

11. Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów (66)

12. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania (98)

13. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna (126)

Bochnia

14. Wyższa Szkoła Ekonomiczna (47 wsz)

Brwinów

15. Wyższa Szkoła Liderów Społecznych i Mediów (183 wsz)

Brzeg

16. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna (79 wsz)

Brzesko

17. Małopolska Szkoła Wyższa (159 wsz)

Bydgoszcz

18. Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa (51 wsz)

19. Wyższa Szkoła Gospodarki (145)

20. Bydgoska Szkoła Wyższa (163 wsz)

21. Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu (177 wsz)

22. Wyższa Szkoła Środowiska (138)

Bytom

23. Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji (105)

Chełm

24. Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej (155 wsz)

Chojnice

25. Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna "Pomerania" (152 wsz)

Chorzów

26. Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli (25 wsz)

27. Śląska Wyższa Szkoła Informatyczno-Medyczna (109 wsz)

Chrzanów

28. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu (49)

Ciechanów

29. Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania (10 wsz)

Częstochowa

30. Akademia Polonijna (8)

31. Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki (33 wsz)

32. Wyższa Szkoła Lingwistyczna (104)

33. Wyższa Szkoła Zarządzania (74)

Dąbrowa Górnicza

34. Wyższa Szkoła Biznesu (65)

35. Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego (144 wsz)

Dzierżoniów

36. Wyższa Szkoła Profilaktyki Społecznej i Terapii (156 wsz)

Elbląg

37. Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna (144)

Falenty

38. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego (98 wsz)

Gdańsk

39. Ateneum - Szkoła Wyższa (153 wsz)

40. Gdańska Wyższa Szkoła Administracji (103 wsz)

41. Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna (142)

42. Wyższa Szkoła Bankowa (148)

43. Wyższa Szkoła Finansów i Administracji (62 wsz)

44. Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna (53 wsz)

45. Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku (88)

46. Wyższa Szkoła Zarządzania (24 wsz)

Gdynia

47. Pomorska Wyższa Szkoła Humanistyczna (86 wsz)

48. Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego (38)

49. Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej (139 wsz)

50. Wyższa Szkoła Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych (91)

Giżycko

51. Prywatna Wyższa Szkoła Zawodowa (20 wsz)

Gliwice

52. Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości (178 wsz)

Gniezno

53. Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska "Milenium" (118 wsz)

Gorzów Wielkopolski

54. Wyższa Informatyczna Szkoła Zawodowa w likwidacji (84 wsz)

55. Wyższa Szkoła Biznesu (129)

Grudziądz

56. Grudziądzka Szkoła Wyższa (131 wsz)

Jarocin

57. Wielkopolska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna (77 wsz)

Jasło

58. Podkarpacka Szkoła Wyższa im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle (74 wsz)

Jelenia Góra

59. Wyższa Szkoła Menedżerska (199 wsz)

Józefów

60. Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi (115 wsz)

Kostrzyn nad Odrą

61. Wyższa Szkoła Zawodowa (125 wsz)

Katowice

62. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego (36)

63. Śląska Wyższa Szkoła Medyczna (197 wsz)

64. Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Generała Jerzego Ziętka (18)

65. Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów (85)

66. Wyższa Szkoła Humanistyczna (122 wsz)

67. Wyższa Szkoła Mechatroniki (173 wsz)

68. Wyższa Szkoła Techniczna (143 wsz)

69. Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych (145 wsz)

70. Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych (45)

71. Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy (93 wsz)

Kielce

72. Świętokrzyska Szkoła Wyższa (129 wsz)

73. Wszechnica Świętokrzyska (44)

74. Wyższa Szkoła Administracji Publicznej (18 wsz)

75. Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego (132)

76. Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych (60 wsz)

77. Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego (25)

78. Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji (110 wsz)

79. Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica (72)

Konin

80. Wyższa Szkoła Pedagogiczno-Techniczna (192 wsz)

81. Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich (193 wsz)

Koszalin

82. Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna - w upadłości (50)

83. Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych (175 wsz)

Kraków

84. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (141)

85. Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia (104 wsz)

86. Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa im. Józefa Dietla (126 wsz)

87. Profesjonalna Szkoła Biznesu w likwidacji (37)

88. Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska, Turystyki i Rekreacji w likwidacji (121)

89. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" (176 wsz)

90. Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki (39 wsz)

91. Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera (119 wsz)

92. Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania (13 wsz)

93. Wyższa Szkoła Handlowa (40)

94. Wyższa Szkoła Ubezpieczeń (49 wsz)

95. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (55)

Kutno

96. Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej (149)

Kwidzyn

97. Powiślańska Szkoła Wyższa (27 wsz)

Legnica

98. Wyższa Szkoła Medyczna LZDZ (154 wsz)

99. Wyższa Szkoła Menedżerska (125)

100. Wyższa Szkoła Techniczna w Legnicy w likwidacji (41)

Leszno

101. Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego (151)

102. Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania (33)

Lidzbark Warmiński

103. Wszechnica Warmińska (151 wsz)

Lubin

104. Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego (92 wsz)

Lublin

105. Lubelska Szkoła Wyższa im. Króla Władysława Jagiełły (11 wsz)

106. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji (57 wsz)

107. Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Alojzego Szubartowskiego w likwidacji (127 wsz)

108. Wyższa Szkoła Nauk Społecznych (58 wsz)

109. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (6 wsz)

110. Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola (46 wsz)

Łomża

111. Wyższa Szkoła Agrobiznesu (96)

112. Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego (117)

Łowicz

113. Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna (27)

Łódź

114. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna (30)

115. Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania (86)

116. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania (52)

117. Wyższa Szkoła Administracji Publicznej (57)

118. Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu (187 wsz)

119. Wyższa Szkoła COSINUS (198 wsz)

120. Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej (96 wsz)

121. Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego (115)

122. Wschód-Zachód Szkoła Wyższa im. Henryka Jóźwiaka (181 wsz)

123. Wyższa Szkoła Informatyki (108)

124. Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu (202 wsz)

125. Wyższa Szkoła Kupiecka (46)

126. Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu (34)

127. Wyższa Szkoła Pedagogiczna (124 wsz)

128. Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych (121)

129. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania (139)

130. Wyższa Szkoła Sportowa im. Kazimierza Górskiego (195 wsz)

131. Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa (48 wsz)

132. Wyższa Szkoła Zawodowa Łódzkiej Korporacji Oświatowej (166 wsz)

Łuków

133. Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji (73 wsz)

Mińsk Mazowiecki

134. Wyższa Szkoła Nauk Społecznych im. ks. Józefa Majki (112 wsz)

Mysłowice

135. Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kard. Augusta Hlonda (76)

Nadarzyn

136. Wyższa Szkoła Fundacji Kultury Informatycznej (120 wsz)

Nowa Ruda

137. Polsko-Czeska Wyższa Szkoła Biznesu i Sportu "Collegium Glacense" (158 wsz)

Nowy Sącz

138. Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University (191 wsz)

139. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości (133 wsz)

Olecko

140. Wszechnica Mazurska (11)

Olsztyn

141. Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego (116)

142. Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego (92)

143. Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP (131)

Opole

144. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji (100)

Ostrołęka

145. Wyższa Szkoła Administracji Publicznej (48)

146. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna (107 wsz)

Ostrowiec Świętokrzyski

147. Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości (82)

Otwock

148. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych (89 wsz)

Pabianice

149. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna (76 wsz)

Piła

150. Wyższa Szkoła Biznesu (80)

Pińczów

151. Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych (165 wsz)

Piotrków Trybunalski

152. Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego (128 wsz)

Płock

153. Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica (13)

Podkowa Leśna

154. Podkowiańska Wyższa Szkoła Medyczna im. Zofii i Jonasza Łyko (196 wsz)

Polkowice

155. Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki (91 wsz)

Poznań

156. Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu i Języków Obcych (82 wsz)

157. Schola Posnaniensis - Wyższa Szkoła Sztuki Stosowanej w likwidacji (31)

158. Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania (134 wsz)

159. Wyższa Szkoła Bankowa (47)

160. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (168 wsz)

161. Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej (204 wsz)

162. Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii (167 wsz)

163. Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości (1 wsz)

164. Wyższa Szkoła Handlu i Usług (130)

165. Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii (29)

166. Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego (40 wsz)

167. Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania (135)

168. Wyższa Szkoła Logistyki (150)

169. Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa (90)

170. Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I (161 wsz)

171. Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych (134)

172. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (9)

173. Wyższa Szkoła Zawodowa "Kadry dla Europy" (170 wsz)

174. Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji (38 wsz)

Pruszków

175. Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej (28 wsz)

Przemyśl

176. Wyższa Szkoła Prawa i Administracji (75)

177. Wyższa Szkoła Gospodarcza (68 wsz)

178. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania (116 wsz)

Puck

179. Wyższa Szkoła Zdrowia i Turystyki w likwidacji (100 wsz)

Puławy

180. Puławska Szkoła Wyższa (124)

Pułtusk

181. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora (43)

Radom

182. Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska (32)

183. Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy (102 wsz)

184. Wyższa Inżynierska Szkoła Przedsiębiorczości (148 wsz)

185. Wyższa Szkoła Biznesu im. Biskupa Jana Chrapka (5 wsz)

186. Radomska Szkoła Wyższa (67)

187. Wyższa Szkoła Handlowa (2 wsz)

188. Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Technicznych (190 wsz)

Ropczyce

189. Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna (147)

Ruda Śląska

190. Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych (66 wsz)

Ryki

191. Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania (113)

Rzeszów

192. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania (81)

193. Wyższa Szkoła Zarządzania (99)

Sandomierz

194. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza Studium Generale Sandomiriense (73)

Siedlce

195. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania (22 wsz)

Siemiatycze

196. Nadbużańska Szkoła Wyższa (83 wsz)

Sieradz

197. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna (97 wsz)

Skierniewice

198. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna im. prof. Szczepana A. Pieniążka (78)

Słupsk

199. Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki (132 wsz)

200. Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania (54)

Sochaczew

201. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu (112)

Sopot

202. Europejska Szkoła Hotelarstwa, Turystyki i Przedsiębiorczości - Szkoła Wyższa (99 wsz)

203. Sopocka Szkoła Wyższa (35 wsz)

Sosnowiec

204. Wyższa Szkoła Inżynierii Bezpieczeństwa i Ekologii (149 wsz)

205. Wyższa Szkoła Humanitas (110)

206. Wyższa Szkoła Medyczna (194 wsz)

Stalowa Wola

207. Wyższa Szkoła Ekonomiczna (109)

Stargard Szczeciński

208. Stargardzka Szkoła Wyższa Stargardinum (180 wsz)

Starogard Gdański

209. Pomorska Wyższa Szkoła Polityki Społecznej i Gospodarczej (52 wsz)

Sucha Beskidzka

210. Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii (55 wsz)

Suwałki

211. Wyższa Szkoła Służby Społecznej im. Ks. Franciszka Blachnickiego w likwidacji (26)

212. Wyższa Szkoła Suwalsko-Mazurska im. Papieża Jana Pawła II (136)

Szczecin

213. Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum (37 wsz)

214. Wyższa Szkoła Administracji Publicznej (58)

215. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Turystyczna (71 wsz)

216. Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP (114)

217. Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej (26 wsz)

218. Wyższa Szkoła Języków Obcych (87 wsz)

219. Wyższa Szkoła Kosmetologii i Promocji Zdrowia (184 wsz)

220. Wyższa Szkoła Sztuki Użytkowej (68)

221. Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna (101 wsz)

222. Wyższa Szkoła Zarządzania (30 wsz)

223. Wyższa Szkoła Zawodowa "OECONOMICUS" PTE (23 wsz)

224. Zachodniopomorska Szkoła Biznesu (15)

Środa Wielkopolska

225. Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna (182 wsz)

Świdnica

226. Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych (81 wsz)

Świecie

227. Wyższa Szkoła Języków Obcych (162 wsz)

228. Wyższa Szkoła Menedżerska (147 wsz)

Tarnów

229. Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna (64)

Toruń

230. Toruńska Szkoła Wyższa (138 wsz)

231. Toruńska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości (203 wsz)

232. Wyższa Szkoła Bankowa (7 wsz)

233. Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej (205 wsz)

234. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej (75 wsz)

Tuchola

235. Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem (136 wsz)

Tychy

236. Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka (107)

Ustroń

237. Wyższa Szkoła Inżynierii Dentystycznej im. prof. Meissnera (31 wsz)

Wałbrzych

238. Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości (103)

Warszawa

239. Akademia Finansów (2)

240. Akademia Leona Koźmińskiego (16)

241. Europejska Wyższa Szkoła Informatyczno-Ekonomiczna (189 wsz)

242. ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna (42)

243. Collegium Civitas (127)

244. Collegium Varsoviense (140)

245. Europejska Akademia Sztuk (7)

246. Europejska Wyższa Szkoła Biznesu w likwidacji (41 wsz)

247. Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji (137)

248. Lingwistyczna Szkoła Wyższa (29 wsz)

249. "OLYMPUS" Szkoła Wyższa im. Romualda Kudlińskiego (61)

250. Pedagogium - Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej (150 wsz)

251. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych (51)

252. Prywatna Wyższa Szkoła Businessu, Administracji i Technik Komputerowych (1)

253. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego (28)

254. Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin (69 wsz)

255. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej (95)

256. Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych w likwidacji (90 wsz)

257. Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie (106)

258. Warszawska Szkoła Biznesu w likwidacji (24)

259. Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa (12)

260. Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna im. Edwarda Wiszniewskiego (35)

261. Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa (105 wsz)

262. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (45 wsz)

263. Wszechnica Polska - Szkoła Wyższa TWP (56 wsz)

264. Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna (130 wsz)

265. Wyższa Szkoła Artystyczna - WSA (201 wsz)

266. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony (171 wsz)

267. Wyższa Szkoła Cła i Logistyki (54 wsz)

268. Wyższa Szkoła Dziennikarska im. Melchiora Wańkowicza (71)

269. Wyższa Szkoła - Edukacja w Sporcie (111 wsz)

270. Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania (62)

271. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna (93)

272. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania (143)

273. Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami (120)

274. Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka (70)

275. Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego (22)

276. Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki (84)

277. Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania (87)

278. Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji (146)

279. Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania (142 wsz)

280. Wyższa Szkoła Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia (39)

281. Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych (169 wsz)

282. Wyższa Szkoła Mazowiecka (160 wsz)

283. Wyższa Szkoła Menedżerska (60)

284. Wyższa Szkoła Organizacji Turystyki i Hotelarstwa (95 wsz)

285. Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP (20)

286. Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP (53)

287. Wyższa Szkoła Promocji (61 wsz)

288. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości (207 wsz)

289. Wyższa Szkoła Rehabilitacji (188 wsz)

290. Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna (89)

291. Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki (123)

292. Wyższa Szkoła Sztuk Wizualnych i Nowych Mediów w likwidacji (106 wsz)

293. Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna (70 wsz)

294. Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych (164 wsz)

295. Wyższa Szkoła Trenerów Sportu (206 wsz)

296. Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych (141 wsz)

297. Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji im. Mieczysława Orłowicza (56)

298. Wyższa Szkoła Zarządzania (3)

299. Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej (6)

300. Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem (63 wsz)

301. Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia (42 wsz)

Wejherowo

302. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa (137 wsz)

Włocławek

303. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna (69)

304. Wyższa Szkoła Techniki i Przedsiębiorczości (172 wsz)

Wołomin

305. Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Zygmunta Glogera (174 wsz)

Wrocław

306. Dolnośląska Szkoła Wyższa (118)

307. Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych "Asesor" (44 wsz)

308. Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna (186 wsz)

309. Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu (67 wsz)

310. Niepubliczna Wyższa Szkoła Kosmetyczna (185 wsz)

311. Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania (114 wsz)

312. Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej (157 wsz)

313. Wyższa Szkoła Bankowa (8 wsz)

314. Wyższa Szkoła Filologiczna (94 wsz)

315. Wyższa Szkoła Fizjoterapii (15 wsz)

316. Wyższa Szkoła Handlowa (111)

317. Wyższa Szkoła Humanistyczna (113 wsz)

318. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania "COPERNICUS" (88 wsz)

319. Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" (122)

320. Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów (59)

Zamość

321. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego (3 wsz)

322. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji (128)

Zawiercie

323. Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania (19 wsz)

Zielona Góra

324. Lubuska Wyższa Szkoła Zdrowia Publicznego (200 wsz)

325. Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Jana Pawła II (108 wsz)

Żary

326. Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Jana Benedykta Solfy (146 wsz)

Żyrardów

327. Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego (133)

Żywiec

328. Beskidzka Wyższa Szkoła Umiejętności (50 wsz)

______

1) Liczba porządkowa, pod którą uczelnia została wpisana w rejestrze uczelni i związków uczelni niepublicznych, w części dotyczącej uczelni działających do dnia 31 sierpnia 2005 r. na podstawie ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z późn. zm.).

2) Liczba porządkowa, pod którą uczelnia została wpisana w rejestrze uczelni i związków uczelni niepublicznych, w części dotyczącej uczelni działających do dnia 31 sierpnia 2005 r. na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych (Dz. U. Nr 96, poz. 590, z późn. zm.).