Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2008.3.38

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 lipca 2008 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 20 czerwca 2008 r.
w sprawie wykazu uczelni artystycznych, dla których na 2008 rok zaplanowano dotacje podmiotowe oraz kwoty tych dotacji

Na podstawie art. 123 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.2)) podaje się do publicznej wiadomości wykaz uczelni artystycznych wraz z zaplanowanymi dla nich w budżecie państwa w części 24 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotami dotacji podmiotowych, stanowiący załącznik do obwieszczenia.
______

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984.

ZAŁĄCZNIK 

PODZIAŁ DOTACJI PODMIOTOWEJ NA POSZCZEGÓLNE UCZELNIE ARTYSTYCZNE, ZAPLANOWANEJ W USTAWIE BUDŻETOWEJ NA 2008 R.

Dział 803 - szkolnictwo wyższe w złotych
Lp.WyszczególnienieDotacja ogółemDziałalność dydaktyczna 80306 § 2520Integracja z UE 80306 § 2527Razem kol. 4 + 5Pom. mater. dla studentów 80309 § 2520
1234567
1AM Bydgoszcz12.785.70012.116.70010.00012.126.700659.000
2AM Gdańsk15.932.30015.017.30011.00015.028.300904.000
3AM Katowice17.192.60015.874.60010.00015.884.6001.308.000
4AM Kraków22.678.40021.681.40014.00021.695.400983.000
5AM Łódź17.560.70016.637.70010.00016.647.700913.000
6AM Poznań20.779.00019.668.00010.00019.678.0001.101.000
7AM Warszawa36.722.10035.433.10014.00035.447.1001.275.000
8AM Wrocław16.900.50016.033.50012.00016.045.500855.000
9ASP Gdańsk15.539.00014.295.00012.00014.307.0001.232.000
10ASP Katowice8.147.8007.598.80012.0007.610.800537.000
11ASP Kraków26.625.00025.004.00015.00025.019.0001.606.000
12ASP Łódź19.938.00018.290.00010.00018.300.0001.638.000
13ASP Poznań24.409.20022.307.20012.00022.319.2002.090.000
14ASP Warszawa31.311.60029.618.60014.00029.632.6001.679.000
15ASP Wrocław17.390.00015.897.00012.00015.909.0001.481.000
16PWST Kraków15.172.70014.550.70012.00014.562.700610.000
17PWSFTviT Łódź19.702.70018.209.70010.00018.219.7001.483.000
18AT Warszawa15.535.70015.033.70010.00015.043.700492.000
OGÓŁEM354.323.000333.267.000210.000333.477.00020.846.000