Wykaz substancji czynnych stosowanych w terapii nowotworów.

Dzienniki resortowe

NFZ.2008.2.21

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 kwietnia 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21/2008/DGL
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 1 kwietnia 2008 r.
w sprawie wykazu substancji czynnych stosowanych w terapii nowotworów

Na podstawie art. 102 ust. 1, ust. 5 pkt 21, pkt 24 - 25 w związku z art. 97 ust. 3 pkt 1 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.
Zarządzenie określa warunki oraz sposób umieszczania przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zwany dalej "Funduszem", substancji czynnych w wykazie substancji czynnych stosowanych w terapii nowotworów oraz sposób wyłączania tych substancji z wykazu.
§  2.
1.
W rozumieniu zarządzenia wykazem substancji czynnych stosowanych w terapii nowotworów zwanym dalej "Wykazem", jest rejestr składający się z substancji czynnych, zgodnie z wytycznymi do leczenia poszczególnych chorób nowotworowych, zaakceptowanych przez konsultantów krajowych w dziedzinie onkologii klinicznej, hematologii, hematoonkologii dziecięcej albo ginekologii onkologicznej.
2.
Substancja czynna może zostać umieszczona w Wykazie, jeżeli:
1)
służy leczeniu choroby nowotworowej;
2)
posiada pozytywną rekomendację Agencji Oceny Technologii Medycznych;
3)
jest możliwa do sfinansowania w ramach środków przeznaczonych na finansowanie świadczeń onkologicznych - chemioterapia, wydzielonych w planie finansowym Funduszu;
4)
nie spełnia kryteriów, na podstawie których mogłaby zostać objęta terapeutycznym programem zdrowotnym w danym wskazaniu;
5)
nie jest objęta - w przypadku substancji czynnych stosowanych w monoterapii - wykazem leków refundowanych określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.
3.
Substancja czynna wnioskowana o umieszczenie jej w Wykazie może stanowić składową kosztową świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych przez Fundusz wyłącznie na podstawie zawartej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, której przedmiotem jest udzielanie świadczeń:
1)
z katalogu świadczeń onkologicznych - chemioterapia;
2)
z katalogu programów terapeutycznych (lekowych) w innym wskazaniu niż wnioskowane.
§  3.
1.
Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia substancji czynnej kwalifikującej się do umieszczenia jej w Wykazie, Prezesowi Funduszu, są:
1)
Minister Zdrowia;
2)
konsultant krajowy z danej dziedziny medycyny;
3)
dyrektor Agencji Oceny Technologii Medycznych.
2.
Prezes Funduszu w zakresie celowości i zasadności umieszczenia substancji czynnej w Wykazie zwraca się do Dyrektora Agencji Oceny Technologii Medycznych bezpośrednio, bądź za pośrednictwem Ministra Zdrowia, o przygotowanie rekomendacji dotyczącej zasadności finansowania ze środków publicznych danej technologii lekowej, przekazując posiadaną dokumentację substancji czynnej.
3.
Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do substancji czynnej, która podlega wyłączeniu z Wykazu.
§  4.
Kolejność umieszczania substancji czynnych w Wykazie lub ich wyłączania z Wykazu określa Prezes biorąc pod uwagę efekt zdrowotny substancji oraz możliwości finansowe Funduszu uwzględniając nowe, bardziej opłacalne technologie lekowe od obecnych.
§  5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1411, Nr 179, poz. 1485, z 2006 r. Nr 75, poz. 519, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 143, poz. 1030, Nr 170, poz. 1217, Nr 191, poz. 1410, Nr 227, poz. 1658 i Nr 249, poz. 1824 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i 433, Nr 82, poz. 559, Nr 115, poz. 793, Nr 133, poz. 922. z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 166, poz. 1172 i Nr 171, poz. 1208.