Dziennik resortowy

Dz.Urz.MB.1984.1.1

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1983 r.

ZARZĄDZENIE Nr 16
MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
z dnia 10 grudnia 1983 r.
w sprawie wykazu stanowisk pracy w zakładzie pracy nadzorowanych przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach, uprawniające do wzrostu emerytury

(znak: ZP-BHP-3-0152/2/83)

Na podstawie § 1 ust 2 oraz w związku z § 18 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. Nr 8, poz. 43) zarządza się, co następuje:

§  1. Ustala się wykaz stanowisk pracy w zakładach pracy nadzorowanych przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach, uprawniające do wzrostu emerytury, o którym mowa w § 18 powołanego we wstępie rozporządzenia, zwany dalej "wykazem", stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
§  2. Prace, o których mowa w § 1, uznaje się za wykonywane w szczególnych warunkach, jeżeli pracownik wykonuje je stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na danym stanowisku.
§  3. W umowie o pracę zakład pracy określa rodzaj, charakter i wymiar czasu pracy w szczególnych warunkach, wykonywanej na stanowisku wymienionym w wykazie.
§  4. Zakład pracy prowadzi ewidencję stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach oraz odnotowuje w aktach osobowych okresy wykonywania tych prac.
§  5. Okresy pracy wykonywanej w szczególnych warunkach zakład pracy stwierdza w świadectwach wystawionych według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia.
§  6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą dnia 1 stycznia 1983 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Wykaz prac i stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach, uprawniające do wzrostu emerytury, wymienionych w dziale III wykazu C, stanowiącego

załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7.II.1983 r. w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. Nr 8, poz. 43).

Część I. Prace i stanowiska pracy określone w taryfikatorze kwalifikacyjnym pracowników na stanowiskach robotniczych w budownictwie (wydanie z 1981 r. Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych).

1. Roboty wodno-kanalizacyjne oraz budowa rurociągów w głębokich wykopach

1. palowniczy (38) *)

2. betoniarz - zbrojarz (49)

3. murarz (36)

4. cieśla (4)

5. izolarz (10)

6. monter instalacji sanitarnych i grzewczych (22)

7. monter instalacji technologicznych (23)

8. robotnik budowlany wykonujący stale prace pomocnicze lub inne w głębokich wykopach (40)

2. Budowa oraz remont chłodni kominowych i kominów przemysłowych

1. monter urządzeń i konstrukcji metalowych (24)

2. murarz (35)

3. cieśla (4)

4. zbrojarz - betoniarz (49)

5. ślusarz - wykonujący prace na wysokości (45)

6. elektromonter instalacji, linii i urządzeń elektroenergetycznych (7)

7. robotnik budowlany wykonujący stale prace pomocnicze lub inne na wysokości (40).

3. Prace maszynistów ciężkich maszyn budowlanych lub drogowych

Maszyniści maszyn do robót ziemnych

1. maszynista koparek i ładowarek jednonaczyniowych i wielonaczyniowych (15)

2. maszynista pogłębiarek, zgarniarek jednonaczyniowych i wielonaczyniowych (15)

3. maszynista spycharek i ciągników gąsienicowych (15)

Maszyniści maszyn transportu pionowego

4. maszynista żurawi samojezdnych kołowych i gąsienicowych (18)

5. maszynista żurawi wieżowych (16)

6. maszynista żurawi kolejowych (16)

7. maszynista żurawi stałych (16)

8. maszynista suwnic (16)

Maszyniści maszyn drogowych

9. maszynista walców drogowych (18)

10. maszynista zespołów maszyn do produkcji mas bitumicznych i mas betonowych (18)

11. maszynista zespołów maszyn do rozścielania mas bitumicznych i mas betonowych (18)

12. maszynista maszyn do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw (18).

Maszyniści maszyn różnych

13. maszynista kafara (20)

4. Prace zbrojarskie i betoniarskie

1. zbrojarz (49)

2. zbrojarz prefabrykatów (49)

3. betoniarz (49)

4. zestawiacz surowców i mieszanek (49)

5. operator betoniarski - betoniarz (37)

5. Prace przy montażu konstrukcji metalowych na wysokości

1. monter urządzeń i konstrukcji metalowych na wysokości (24)

2. monter konstrukcji żelbetowych i prefabrykowanych na wysokości (26)

3. cieśla wykonujący prace na wysokości (4)

6. Prace malarskie konstrukcji na wysokości

1. malarz konstrukcji metalowych i urządzeń przemysłowych (14)

7. Prace przy wykonywaniu konstrukcji nabrzeży falochronów oraz innych budowli hydrotechnicznych w nawodnionych wykopach lub na styku woda - ląd

1. palowniczy (38)

2. kesoniarz (12)

3. cieśla (4)

4. betoniarz - zbrojarz (49)

5. łamarz (11)

6. robotnik budowlany (40)

7. murarz (36)

8. izolarz (10)

9. monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych (22)

10. monter instalacji technologicznych (23).

8. Prace cykliniarskie

1. robotnik budowlany - cykliniarz (40, 39)

9. Prace dekarskie
10. Prace kamieniarskie

1. kamieniarz budowlany - kamieniarz obróbki ręcznej i mechanicznej (11)

2. robotnik budowlany (40)

3. brukarz (3)

11. Prace murarskie przy naprawie na gorąco pieców przemysłowych, sklepień paleniskowych w parowozach i żeliwiaków

1. murarz pieców przemysłowych (36)

2. monter pieców przemysłowych (23, 24, 36)

3. murarz kotłów przemysłowych (36)

4. monter kotłów przemysłowych (27)

5. cieśla przy remoncie pieców przemysłowych (4)

12. Obsługa urządzeń i narzędzi wibracyjnych lub udarowych

1. szlifierz konstrukcji stalowych - szlifierkami pneumatycznymi (58)

2. operator miota pneumatycznego (20)

3. operator zagęszczarki wibracyjnej (13, 19)

13. Bieżące konserwacje agregatów, urządzeń oraz prace budowlano-montażowe na oddziałach będących w ruchu, w których jako podstawowe są wykonywane prace wymienione w wykazie.

1. stanowiska pracy, na których prace wykonywane są stale i bezpośrednio przy stanowisku wymienionym w wykazie.

Część II. Prace i stanowiska pracy określone w taryfikatorze kwalifikacyjnym pracowników przemysłu materiałów budowlanych (wydanie z 1969 r. Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych).

1. Prace przy produkcji materiałów ogniotrwałych oraz wyrobów ceramicznych.

1. zestawiacz surowców i mieszanek (II, III, 27-29) *)

2. młynowy surowców mineralnych (I, II, 63; II, III, 18, 19)

3. formowacz (II, III, 4-8, 12, 14)

4. operator urządzeń formujących (II, III, 4, 5, 8, 14)

5. operator urządzeń obróbczych (II, III, 4, 5, 11, 18)

6. wypalacz (II, III, 22-24)

7. robotnik w przemyśle materiałów budowlanych wykonujący stale prace pomocnicze lub inne przy produkcji wyrobów ceramicznych lub materiałów ogniotrwałych (I, III, 85; II, III, 1-3, 10, 13, 15-17, 19, 21, 25, 26)

2. Prace przy produkcji materiałów azbestowo-cementowych

1. młynowy surowców mineralnych (I, II, 63; II, V, 13)

2. zestawiacz surowców i mieszanek (II, V, 13)

3. formowacz (II, V, 12)

4. operator urządzeń formujących (II, V, 12, 14, 15)

5. operator urządzeń obróbczych (II, V, 14, 19, 20)

6. laborant (II, V, 1)

7. operator mechanicznego sprzętu transportowego (II, III, 14, 16-18)

8. robotnik w przemyśle materiałów budowlanych (I, III, 85; II, V, 11, 19, 20)

3. Prace przy produkcji wyrobów z włókien mineralnych z zastosowaniem klejów zawierających rozpuszczalniki organiczne

1. zestawiacz surowców i mieszanek (II, V, 47)

2. topiarz mas mineralnych (II, V, 46)

3. formowacz (II, V, 39, 40)

4. operator urządzeń formujących (II, V, 43-45)

5. aparatowy (II, V, 39, 42-46)

6. robotnik w przemyśle materiałów budowlanych stale wykonujący prace pomocnicze lub inne przy produkcji wyrobów z włókien mineralnych z zastosowaniem klejów zawierających rozpuszczalniki organiczne (I, III, 85; II, V, 33)

4. Prace przy produkcji cementu

1. młynowy surowców mineralnych (I, II, 63; II, II, 4)

2. maszynista maszyn do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszywa (II, II, 1, 4-8)

3. silosowy surowców (II, II, 4, 8, 11; II, IX, 6)

4. aparatowy (II, II, 5-7)

5. wypalacz (II, II, 9, 10)

6. maszynista maszyn obróbczych (II, II, 4-6)

7. operator urządzeń formujących (II, II, 1, 2)

8. operator mechanicznego sprzętu i urządzeń transportowych (II, II, 6-8, 11)

9. robotnik przemysłu materiałów budowlanych stale wykonujący prace pomocnicze lub inne przy produkcji cementu (I, III, 85; II, II, 22)

5. Prace przy produkcji betonu kruszywowego

1. zestawiacz surowców i mieszanek (II, I, 7, 23)

2. betoniarz prefabrykacji (II, I, 3)

3. operator urządzeń formujących (II, I, 2, 9-11, 13-16)

4. robotnik w przemyśle materiałów budowlanych stale wykonujący prace pomocnicze lub inne przy produkcji betonu kruszywowego - smarownik form (I, III, 35; II, I, 5, 8, 18, 19, 21-23)

6. Prace przy produkcji wapna

1. młynowy surowców mineralnych (I, II, 63; II, IX, 5, 6)

2. zestawiacz surowców i mieszanek (II, IX, 6)

3. maszynista maszyn do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw (II, IX, 3, 4, 7-10)

4. maszynista maszyn obróbczych (II, IX, 9-15)

5. wypalacz (II, IX, 11-15)

6. aparatowy (II, IX, 4)

7. operator mechanicznego sprzętu i urządzeń transportowych (II, IX, 4-6, 10)

8. robotnik w przemyśle materiałów budowlanych stale wykonujący prace pomocnicze lub inne przy produkcji wapna (I, III, 85; II, IX, 1)

7. Prace przy produkcji gipsu półmokrego

1. młynowy surowców mineralnych (I, II, 63; II, IX, 26)

2. zestawiacz surowców i mieszanek (II, IX, 26)

3. formowacz (II, IX, 16, 17)

4. operator urządzeń formujących (II, IX, 16, 17, 19)

5. maszynista maszyn obróbczych (II, IX, 16, 17)

6. wypalacz (II, IX, II, 23, 24)

7. palacz (I, II, 71; II, IX, 21)

8. aparatowy (II, IX, 16, 17, 21, 23, 24, 26)

9. robotnik w przemyśle materiałów budowlanych stale wykonujący prace pomocnicze lub inne przy produkcji gipsu półmokrego (I, III, 85; II, IX, 18-20, 22, 25)

8. Prace palaczy pieców do wypalania i palaczy suszarń

1. palacz (I, II, 71; II, IX, 21)

2. wypalacz (I, II, 71; II, IX, 11-15, 23, 24; II, III, 22-26)

9. Wypalanie, ściąganie i mielenie dolomitu oraz przygotowanie masy dolomitowej

nr ynowy surowców mineralnych (I, II, 63; II, IX, 26)

3. wypalacz (II, IX, 11)

4. operator urządzeń formujących (II, IX, 16, 17)

5. formowacz (II, IX, 16, 26)

6. aparatowy (II, IX, 7, 11, 16, 17)

7. palacz (I, II, 71; II, IX, 21, 23)

8. robotnik w przemyśle materiałów budowlanych stale wykonujący prace pomocnicze lub inne przy wypalaniu, ściąganiu i mieleniu dolomitu oraz przygotowywaniu masy dolomitowej (I, III, 85)

10. Produkcja elementów budowlanych z pyłów dymnicowych

1. zestawiacz surowców i mieszanek (I, II, 63; II, 1, 7, 23)

2. młynowy surowców mineralnych (I, II, 63, II, I, 7, 15)

3. maszynista maszyn obróbczych (II, I, 10, 13, 15)

4. hartowacz (II, I, 5, 8)

5. operator sprzętu mechanicznego (II, I, 9-11, 13-16)

6. robotnik w przemyśle materiałów budowlanych stale wykonujący prace pomocnicze lub inne przy produkcji elementów budowlanych z pyłów dymnicowych

- smarownik form do betonu (II, III, 85; II, I, 12, 17-19, 21-23)

11. Prace w suszarniach z zastosowaniem podgrzewania, jeżeli temperatura powietrza w tych suszarniach przekracza 35°C.

Prace przy obsłudze suszarń, jeżeli temperatura na stanowisku obsługi przekracza 35°C

1. suszarniowy (I, II, 71; II, IX, 22)

2. robotnik załadunkowy i wyładunkowy w suszarni (I, II, 73).

12. Bieżące konserwacje agregatów, urządzeń oraz prace budowlano-montażowe na oddziałach będących w ruchu, w których jako podstawowe są wykonywane prace wymienione w wykazie.

1. stanowiska pracy, na których prace są wykonywane stale i bezpośrednio przy stanowisku wymienionym w wykazie

Część III. Majster, mistrz, brygadzista

1. Stanowiska pracy, na których prace są wykonywane stale i bezpośrednio przy stanowiskach wymienionych w wykazie.

Część IV. Kierownik zmiany

1. Stanowiska pracy, na których prace są wykonywane stale i bezpośrednio przy stanowiskach wymienionych w wykazie.

Część V. Kierownik wydziału (oddziału) produkcyjnego w przedsiębiorstwach (zakładach) przemysłowych

1. Stanowiska pracy, na których prace są wykonywane stale i bezpośrednio przy stanowiskach wymienionych w wykazie.

Część VI. Kierownik wielkiej budowy, zespołu budów, grupy robót, dużego zakładu produkcyjnego, kierownik budowy, robót, obiektu, bazy sprzętu, transportu, zakładu produkcyjnego, kierownik warsztatu.

1. Stanowiska pracy na budowach, zakładach produkcyjnych, bazach sprzętu, transportu i warsztatach, w których jako podstawowe są wykonywane prace wymienione w wykazie.

Część VII. Kontroler jakości.

1. Stanowiska pracy, na których prace są wykonywane stale i bezpośrednio przy stanowiskach wymienionych w wykazie.

Część VIII. Inżynier lub technik zatrudniony na budowie lub bezpośrednio w zakładzie produkcyjnym na stanowisku pracy, na którym zgodnie z obowiązującym taryfikatorem kwalifikacyjnym wymacane jest posiadanie kwalifikacji inżyniera lub technika.

______

*) Numeracja pozycji podanych w nawiasie przyjęta z taryfikatora

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ŚWIADECTWO

Pieczątka zakładu pracy

....................................................

Nazwa resortu

Niniejszym zaświadcza się, że Ob. ............................................................. ur. ...........................

im. w ................................................ jest(był) zatrudniony w naszym zakładzie pracy od ........ do .......................................... w tym w okresie od .................................. do...............................

ale i w pełnym wymiarze czasu pracy wykonywał prace ............................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(określić charakter pracy ściśle wg wykazu (działu i pozycji) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7.II.1983 r. Dz. U. Nr 8, poz. 43)

na stanowisku *) ...........................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

wymienionym w wykazie, część .................. poz. ............ pkt. .......... stanowiącym załącznik nr 1 do zasądzenia Nr 16 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 10 grudnia 1983 r. w sprawie wykazu stanowisk pracy w zakładach pracy nadzorowanych przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach, uprawniające do wzrostu emerytury (Dz. Urz. MBiPMB z 1984 r. Nr 1, poz. 1).

Podpis i pieczątka

Kierownika zakładu pracy

lub upoważnionego pracownika

UWAGA 1 - w razie zmiany nazwy stanowiska pracy podać przyczyny tej zmiany.

UWAGA 2 - przy stanowiskach pracy wymienionych w części III-VIII wykazu, na których są wykonywane stale i bezpośrednio przy stanowiskach wymienionych w części I-II tegoż wykazu, należy podać te stanowiska (np. majster nadzorujący stale prace palowniczych, betoniarzy zbrojarzy, murarzy itd. zatrudnionych przy robotach wodno-kanalizacyjnych).