Wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2022.132

Akt utracił moc
Wersja od: 10 stycznia 2023 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 21 grudnia 2022 r.
w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych 2

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2555 i 2674) ustala się na dzień 1 stycznia 2023 r. wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, stanowiący załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK 3  

Wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 2023-01-01

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).
2 Niniejsze obwieszczenie zawiera także leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, które są objęte refundacją od dnia 1 listopada 2019 r., od dnia 1 stycznia 2020 r., od dnia 1 marca 2020 r., od dnia 1 maja 2020 r., od dnia 1 lipca 2020 r., od dnia 1 września 2020 r., od dnia 1 listopada 2020 r., od dnia 1 stycznia 2021 r., od dnia 1 marca 2021 r., od dnia 1 maja 2021 r., od dnia 1 lipca 2021 r., od dnia 1 września 2021 r., od dnia 1 listopada 2021 r., od dnia 1 stycznia 2022 r., od dnia 1 marca 2022 r., od dnia 1 maja 2022 r., od dnia 1 lipca 2022 r., od dnia 1 września 2022 r. oraz od dnia 1 listopada 2022 r. na okres obowiązywania decyzji o objęciu refundacją tych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
3 Załącznik zmieniony przez obwieszczenie z dnia 10 stycznia 2023 r. (Dz.Urz.MZ.2023.3) zmieniającego nin. obwieszczenie z dniem 10 stycznia 2023 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.