Wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2019.88

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 października 2019 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 23 października 2019 r.
w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych 2

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 784, 999, 1096, 1590 i 1905), ustala się na dzień 1 listopada 2019 r. wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, stanowiący załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

Wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 2019-11-01

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).
2 Niniejsze obwieszczenie zawiera także leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, które są objęte refundacją od dnia 1 września 2016 r., od dnia 1 listopada 2016 r., od dnia 1 stycznia 2017 r., od dnia 1 marca 2017 r., od dnia 1 maja 2017 r., od dnia 1 lipca 2017 r., od dnia 1 września 2017 r., od dnia 1 listopada 2017 r., od dnia 1 stycznia 2018 r., od dnia 1 marca 2018 r., od dnia 1 maja 2018 r., od dnia 1 lipca 2018 r., od dnia 1 września 2018 r., od dnia 1 listopada 2018 r., od dnia 1 stycznia 2019 r., od dnia 1 marca 2019 r., od dnia 1 maja 2019 r., od dnia 1 lipca 2019 r. oraz od dnia 1 września 2019 r. na okres obowiązywania decyzji o objęciu refundacją tych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.