Wykaz pytań i zadań egzaminacyjnych do egzaminu na doradcę podatkowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2004.2.18

Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 2004 r.

UCHWAŁA Nr 10/III/2004
PAŃSTWOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DO SPRAW DORADZTWA PODATKOWEGO
z dnia 12 lutego 2004 r.
w sprawie wykazu pytań i zadań egzaminacyjnych do egzaminu na doradcę podatkowego

§  1.
1.
Na podstawie art. 22 ust. 7 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 86, z późn. zm.) uchwala się wykaz pytań i zadań egzaminacyjnych do egzaminu na doradcę podatkowego.
2.
Wykaz pytań i zadań egzaminacyjnych do egzaminu na doradcę podatkowego stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2004 r.

Załącznik do uchwały znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl.