Wykaz obowiązujących resortowych aktów prawnych, ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Finansów lub niepublikowanych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1973.14.40

Akt utracił moc
Wersja od: 30 listopada 1973 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 30 sierpnia 1973 r.
w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych, ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Finansów lub niepublikowanych.

1.
Zgodnie z cz. II pkt 4 wytycznych stanowiących załącznik do zarządzenia Nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1968 r. w sprawie uporządkowania resortowych aktów prawnych i ograniczenia ich ilości - ogłasza się w załączniku do obwieszczenia, według stanu na dzień 1 sierpnia 1973 r., wykaz obowiązujących zarządzeń, instrukcji, wytycznych, pism okólnych, okólników i innych resortowych aktów o charakterze ogólnym, ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Finansów lub niepublikowanych.
2.
W wykazie uwzględniono instrukcje i pisma okólne b. Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego dotyczące ubezpieczeń majątkowych i osobowych.
3.
Wykaz nie obejmuje:
1)
zarządzeń Ministra Finansów ustalających wynagrodzenie walutowe pracowników polskich placówek za granicą, wydanych na podstawie § 5 ust. 6 uchwały Nr 12/69 Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 1969 r. w sprawie wynagrodzenia osób skierowanych do pracy za granicą oraz pokrywania kosztów przy podróżach poza granicami kraju oraz pism okólnych i okólników wyjaśniających przepisy tej uchwały,
2)
decyzji Ministra Finansów, zatwierdzających uchwały Rady Ubezpieczeniowej Państwowego Zakładu Ubezpieczeń, wydanych na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 1958 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Dz. U. Nr 72, poz. 357 i z 1964 r. Nr 16, poz. 94),
3)
aktów dotyczących wewnętrznej organizacji i podziału czynności w Ministerstwie Finansów.
4.
Zarządzenia, instrukcje, wytyczne, pisma okólne, okólniki i inne resortowe akty o charakterze ogólnym, ogłoszone w Dzienniku Urzędowym lub niepublikowane, a nie objęte wykazem - z wyjątkiem aktów, o których mowa w ust. 3 - zostają uchylone.
5.
Traci moc obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 1969 r. w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów normatywnych i innych o charakterze ogólnym, ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym lub niepublikowanych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 7/3 gr, poz. 20).

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ

obowiązujących resortowych aktów normatywnych i innych o charakterze ogólnym, ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym lub niepublikowanych*)
Lp.Rodzaj aktu oraz jego numer lub inne oznaczenieData aktuTytuł aktu (w sprawie)Ogłoszony w Dz. Urz. Min. Fin., rok, Nr , poz., (nie ogłoszony) i późniejsze zmiany
12345
I. ZAGADNIENIA SYSTEMU BUDŻETOWEGO I PLANU KASOWEGO
1. Zagadnienia systemu budżetowego
1Zarządzenie Nr 89 Ministra Finansów6.6.1959 r.w sprawie wypłacania należności za bydło zabite z urzędu w ramach akcji zwalczania gruźlicy bydłanie ogłoszone
2Pismo okólne Nr BT/S 1873/9/6031.3.1960 r.interpretacja przepisów uchwały Nr 38 Rady Ministrów z dnia 30.I.1954 r. w sprawie trybu powoływania komisji resortowych i wynagradzania za udział w posiedzeniach (Monitor Polski Nr A-30, poz. 442) nie ogłoszone
3Zarządzenie Nr 68 Ministra Finansów18.5.1963 r.w sprawie zasad i trybu rozliczania dotacji udzielanej na pokrycie kosztów kontraktacji bydła zarodowego, hodowlanego i użytkowegonie ogłoszone
4Okólnik22.5.1965 r.w sprawie ewidencjonowania i zarachowywania należności z tytułu zwrotu stypendiów i kosztów wykształcenia absolwentów szkół wyższych1965 r. Nr 4, poz. 14
5Pismo okólne Nr BC 1255/563/6624.3.1966 r.w sprawie trybu finansowania w terenie delegacji zagranicznych przyjmowanych przez ministerstwa (urzędy centralne) nie ogłoszone
6Zarządzenie Nr 54 Ministra Finansów17.4.1971 r.w sprawie przenoszenia kredytów budżetowych między niektórymi działami budżetu centralnegonie ogłoszone
7Zarządzenie Nr 144 Ministra Finansów30.11.1971 r.w sprawie zatwierdzenia statutu Funduszu Rozwoju Ziemi Sądeckiejnie ogłoszone
8Zarządzenie Nr 155 Ministra Finansów13.12.1971 r.w sprawie określenia państwowych jednostek organizacyjnych, które są bądź mogą być zakładami budżetowymi1971 r. Nr 16, poz. 42 i 1973 r. Nr 5, poz. 13
9Zarządzenie Nr 123 Ministra Finansów23.12.1972 r.w sprawie zasad i trybu wykonywania budżetu Państwa1973 r. Nr 1, poz. 1
10Okólnik Nr 2/BP15.1.1973 r.w sprawie wykazu organizacji społecznych dotowanych z budżetu centralnego w 1973 r.nie ogłoszony
11Zarządzenie Nr 62 Ministra Finansów7.6.1973 r.w sprawie opracowania projektów budżetów terenowych na rok 1974nie ogłoszone
12Zarządzenie Nr 63 Ministra Finansów7.6.1973 r.w sprawie opracowania projektu budżetu centralnego na rok 1974nie ogłoszone
2. Zagadnienia planu kasowego
13Zarządzenie Nr 90 Ministra Finansów26.5.1962 r.w sprawie współpracy instytucji finansowych z wydziałami finansowymi p.w. (m.) r.n. przy sporządzaniu terenowych bilansów pieniężnych dochodów i wydatków ludnościnie ogłoszone
14Zarządzenie Nr 91 Ministra Finansów26.5.1962 r.w sprawie sporządzania przez wydziały finansowe p.w. (m.) r.n. terenowych bilansów pieniężnych dochodów i wydatków ludnościnie ogłoszone
15Wytyczne Nr BP 1821/V/6422.4.1964 r.w sprawie jednolitego ujmowania pozycji w bilansie pieniężnych dochodów i wydatków ludności oraz włączenia do pozycji świadczeń społecznych świadczeń związków zawodowych udzielanych członkom związku oraz zapomóg udzielanych ludności przez rady narodowenie ogłoszone
16Pismo okólne Nr BP 1434/V/6811.5.1964 r.w sprawie oceny doświadczeń w zakresie opracowywania terenowych bilansów pieniężnych dochodów i wydatków ludności, realizacji uchwał p.w.r.n. w sprawie planu kasowego oraz oceny pracy stanowiska do spraw bilansu pieniężnych dochodów i wydatków ludności w wydziałach finansowych p.w.(m.)r.n.nie ogłoszone
17Pismo okólne Nr BP 3287/V/30/6416.7.1964 r.w sprawie wykorzystania planu kasowego dla oceny kształtowania się pieniężnych dochodów i wydatków ludności w powiecienie ogłoszone
18Pismo okólne Nr BP 291/V/6521.1.1965 r.w sprawie dotrzymywania terminów opracowania materiałów przez wydziały finansowe p.w.(m.)r.n. w zakresie kwartalnych bilansów pieniężnych dochodów i wydatków ludnościnie ogłoszone
19Pismo okólne Nr BP 2755/V/30/6627.6.1966 r.w sprawie większego zainteresowania się kierowników wydziałów finansowych p.w.(m.) r.n) stanowiskiem do spraw bilansu pieniężnych dochodów i wydatków ludnościnie ogłoszone
20Pismo okólne Nr BP 4097/V/6619.8.1966 r.w sprawie zakwalifikowania pracowników do spraw bilansu pieniężnych dochodów i wydatków ludności w wydziałach finansowych p.w.(m.)r.n. na stanowisko wojewódzkiego inspektora do spraw ekonomicznychnie ogłoszone
21Pismo okólne Nr BP 4110/V/25/6727.10.1967 r.w sprawie określania wielkości opłat radiowo-telewizyjnych (dla celów bilansu pieniężnych dochodów i wydatków ludności) nie ogłoszone
22Wytyczne Nr BP 32/V/25/6815.2.1968 r.w sprawie planowania kredytu towarowego, udzielanego rolnikom przez spółdzielczość "Samopomoc Chłopska"nie ogłoszone
23Wytyczne Nr BP 1022/V/25/688.3.1968 r.w sprawie określania przez wydziały finansowe p.w.(m.)r.n. wielkości opłat celnych do zestawienia podatków i opłatnie ogłoszone
24Zarządzenie Nr 81 Ministra Finansów27.6.1968 r.w sprawie sprawozdawczości w zakresie bilansu pieniężnych przychodów i wydatków ludności1968 r. Nr 8/2 gr, poz. 16 i 1971 r. Nr 13, poz. 32
25Pismo okólne Nr BP 5012/V/25/687.11.1968 r.w sprawie współpracy wydziałów finansowych stopnia powiatowego z innymi terenowymi jednostkami aparatu finansowego (oddziałami operacyjnymi NBP) w zakresie planu kasowegonie ogłoszone
26Pismo okólne Nr BP 4-4117-14/7024.7.1970 r.w sprawie podatków i opłat i innych wpływów od ludności w zakresie bilansu pieniężnych przychodów i wydatków ludnościnie ogłoszone
27Pismo okólne Nr BP 4-4117-1/7128.1.1971 r.w sprawie bilansu pieniężnych przychodów i wydatków ludnościnie ogłoszone
28Pismo okólne Nr EK 1-4117-12/7113.11.1971 r.w sprawie podatków i opłat w zakresie bilansu pieniężnych przychodów i wydatków ludnościnie ogłoszone
29Pismo okólne Nr EK 1-412-10-6/732.5.1973 r.w sprawie klasyfikowania w planie kasowym wpływów gotówkowych gospodarstw pomocniczychnie ogłoszone
30Pismo okólne Nr EK 1-412-20-10/7319.5.1973 r.w sprawie nie ujmowania stypendiów fundowanych w zestawieniu świadczeń społecznych w zakresie bilansu przychodów i wydatków ludnościnie ogłoszone
II. GOSPODARKA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH I INNYCH JEDNOSTEK GOSPODARKI USPOŁECZNIONEJ
1Zarządzenie Nr 60 Ministra Finansów25.5.1956 r.w sprawie zasad działalności finansowej przedsiębiorstwa państwowego "Totalizator Sportowy"nie ogłoszone
2Okólnik Nr KS 11/5921.7.1959 r.w sprawie wyjaśnienia niektórych wątpliwości, dotyczących zasad gospodarowania środkami funduszu zakładowego1959 r. Nr 7, poz. 27
3Okólnik Ministra Finansów i Ministra Spraw Wewnętrznych6.12.1960 r.w sprawie wyjaśnienia niektórych postanowień uchwały Nr 446 Rady Ministrów z dnia 17.XI.1958 r. w sprawie działalności gospodarczej organizacji społecznychnie ogłoszony
4Okólnik Nr KS 10/641.12.1964 r.w sprawie stosowania sankcji za dokonywanie nieprawidłowych odpisów na fundusz zakładowy1965 r. Nr 1, poz. 2
5Okólnik Nr BP 9/2267/667.5.1966 r.w sprawie stosowania niektórych zasad finansowania ośrodków wczasowych prowadzonych przez przedsiębiorstwa państwowenie ogłoszony
6Zarządzenie Ministra Finansów i Ministra Żeglugi21.4.1967 r.w sprawie funduszu przecen i ryzyka handlowego w przedsiębiorstwach obrotu towarowego zgrupowanych w Zjednoczeniu Gospodarki Rybnej (Centralach Rybnych) nie ogłoszone
7Zarządzenie Nr 61 Ministra Finansów30.5.1967 r.w sprawie zasad odpłatności z tytułu działalności wystawowej i dydaktycznej Ośrodka Postępu Technicznego w Katowicachnie ogłoszone
8Zarządzenie Nr 96 Ministra Finansów1.9.1969 r.w sprawie eksperymentu w zakresie finansowania przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie budowy hal produkcyjnychnie ogłoszone zarządzenie Nr 60 z 22.5.1972 r.
9Zarządzenie Nr 23 Ministra Finansów5.3.1970 r.w sprawie zasad gospodarki finansowej podległych Ministrowi Łączności Zjednoczeń Stacji Radiowych i Telewizyjnych oraz Transportu Samochodowego Łączności i zgrupowanych w nich przedsiębiorstwnie ogłoszone zarządzenie Nr 127 z 22.10.1971 r. i Nr 13 z 31.1.1972 r.
10Zarządzenie Nr 38 Ministra Finansów4.5.1970 r.w sprawie rachunku wyrównawczego cen importowanych rud żelaza, chromu i manganunie ogłoszone
11Zarządzenie Nr 4 Ministra Finansów8.1.1971 r.w sprawie szczególnych przepisów o gospodarce finansowej zjednoczeń i przedsiębiorstw przemysłu węgla kamiennegonie ogłoszone
12Instrukcja Nr 19/FP20.3.1971 r.w sprawie tymczasowych zasad gospodarki finansowej doświadczalnych przedsiębiorstw i zakładów1971 r. Nr 7, poz. 11
13Zarządzenie Nr 39 Ministra Finansów20.3. 1971 r.w sprawie zasad finansowania remontów w Miejskich Zakładach Komunikacyjnych w Warszawienie ogłoszone
14Okólnik Nr 26/FP24.4. 1971 r.w sprawie kwartalnych odpisów z zysku na uzupełnienie funduszów własnych w obrocie z tytułu wzrostu zapasów oraz na fundusz inwestycyjno-remontowy w przedsiębiorstwach przemysłowych i budowlanych objętych planowaniem centralnym1971 r. Nr 8/3 gr, poz. 18
15Zarządzenie Nr 58 Ministra Finansów8.5. 1971 r.w sprawie gospodarki finansowej przedsiębiorstw przemysłowych resortu finansównie ogłoszone
16Zarządzenie Nr 71 Ministra Finansów1.6. 1971 r.w sprawie gospodarki finansowej przedsiębiorstw i zjednoczeń podległych Głównemu Komitetowi Kultury Fizycznej i Turystyki lub przez niego nadzorowanych, objętych planowaniem centralnym i terenowymnie ogłoszone zarządzenie Nr 88 z 9.7.1973 r.
17Zarządzenie Nr 119 Ministra Finansów11.9. 1971 r.w sprawie gospodarki finansowej przedsiębiorstw rolnych i zjednoczeń podległych niektórym ministromnie ogłoszone
18Zarządzenie Nr 123 Ministra Finansów i Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki27.11. 1971 r.w sprawie prowadzenia i finansowania prac podejmowanych w ramach polsko-amerykańskiej współpracy naukowo-badawczej1971 r. Nr 17, poz. 43
19Zarządzenie Nr 130 Ministra Finansów30.10. 1971 r.w sprawie rozciągnięcia przepisów uchwały Nr 176 Rady Ministrów z dnia 9.XI.1970 r. w sprawie gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw, kombinatów i zjednoczeń przemysłowych oraz budowlano-montażowych, objętych planowaniem centralnym na niektóre przedsiębiorstwanie ogłoszone
20Zarządzenie Nr 142 Ministra Finansów27.11. 1971 r.w sprawie gospodarki finansowej przedsiębiorstwa Polskie Linie Lotnicze LOTnie ogłoszone
21Instrukcja Nr 63/OR18.12. 1971 r.w sprawie zasad planowania i rozliczania usług przez instytucje finansowe i ubezpieczeń rzeczowych i osobowychnie ogłoszone
22Zarządzenie Nr 183 Ministra Finansów30.12. 1971 r.w sprawie szczegółowych zasad i trybu rozliczania przedsiębiorstw żeglugi morskiej z budżetem Państwa z tytułu zyskównie ogłoszone
23Zarządzenie Nr 10 Ministra Finansów24.1. 1972 r.w sprawie funduszu przeceny towarów i ryzyka handlowego w przedsiębiorstwach obrotu towarowego podległych Ministrowi Kultury i Sztukinie ogłoszone
24Zarządzenie Nr 25 Ministra Finansów17.2. 1972 r.w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Centrali Zjednoczenia Państwowej Komunikacji Samochodowejnie ogłoszone
25Zarządzenie Nr 27 Ministra Finansów24.2. 1972 r.w sprawie gospodarki finansowej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Biuro do Spraw Uruchomienia Produkcji Samochodów Małolitrażowychnie ogłoszone
26Zarządzenie Nr 36 Ministra Finansów i Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki16.3. 1972 r.w sprawie gospodarki finansowej Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej oraz Instytutu Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznejnie ogłoszone
27Instrukcja Nr 17/KS23.5. 1972 r.w sprawie zasad ewidencji inwestycji i remontów1972 r. Nr 7, poz. 17
28Zarządzenie Nr 67 Ministra Finansów12.6. 1972 r.w sprawie zasad planowania i finansowania funduszu nagród za efektywność i aktywizację eksportunie ogłoszone
29Zarządzenie Nr 73 Ministra Finansów17.6. 1972 r.w sprawie zasad finansowania inwestycji i remontów w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowychnie ogłoszone
30Pismo okólne Nr FK l-068-ts-24/7221.6. 1972 r.w sprawie ustalenia terminu przekazywania amortyzacji na terenowy fundusz inwestycyjny przez wojewódzkie przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowejnie ogłoszone
31Zarządzenie Nr 79 Ministra Finansów10.7. 1972 r.w sprawie zasad finansowania inwestycji i remontów jednostek podległych Ministrom Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznychnie ogłoszone
32Zarządzenie Nr 6 Ministra Finansów13.1. 1973 r.w sprawie rozliczeń funduszów w jednostkach i organizacjach gospodarczych wprowadzających kompleksowe zasady systemu ekonomiczno-finansowego oraz w sprawie finansowania inwestycji w tych jednostkach i organizacjachnie ogłoszone zarządzenie Nr 69 z 16.6.1973 r.
33Zarządzenie Nr 16 Ministra Finansów5.2. 1973 r.w sprawie rozliczeń z budżetem, zasad wyposażania w fundusz statutowy oraz finansowania inwestycji państwowych przedsiębiorstw handlowych i przemysłu gastronomicznego podległych Ministrowi Handlu Wewnętrznego i Usług oraz przez niego nadzorowanychnie ogłoszone
34Zarządzenie Nr 17 Ministra Finansów5.2. 1973 r.w sprawie zasad i trybu regulacji funduszu statutowego w środkach obrotowych w państwowych przedsiębiorstwach handlowych i przemysłu gastronomicznego podległych Ministrowi Handlu Wewnętrznego i Usług oraz przez niego nadzorowanychnie ogłoszone
35Instrukcja Nr 5/EK Ministerstwa Finansów10.2. 1973 r.w sprawie źródeł finansowania niektórych inwestycji w jednostkach państwowych i spółdzielczychnie ogłoszona
36Instrukcja Nr 12/FT Ministra Finansów6.4. 1973 r.w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej central zjednoczeń grupujących państwowe przedsiębiorstwa przemysłowe, budowlane, usług rolniczych i gospodarki komunalnej, objętych planowaniem terenowym1973 r. Nr 6, poz. 17
37Instrukcja Nr 14/BS21.4. 1973 r.w sprawie pokrywania przez zakłady pracy wydatków na praktyki studenckie1973 r. Nr 7, poz. 18
38Instrukcja Nr 19/FT Ministra Finansów30.5. 1973 r.w sprawie jednorazowego rozliczenia funduszów własnych w obrocie państwowych przedsiębiorstw objętych planowaniem terenowymnie ogłoszona
39Zarządzenie Nr 64 Ministra Finansów8.6. 1973 r.w sprawie trybu finansowania przedsięwzięć związanych z przygotowaniem środków transportowych, maszyn i urządzeń do przekazania dla potrzeb obrony państwanie ogłoszone
40Zarządzenie Nr 69 Ministra Finansów16.6. 1973 r.w sprawie określenia źródeł finansowania inwestycji realizowanych przez jednostki i organizacje wprowadzające kompleksowe zasady systemu ekonomiczno-finansowegonie ogłoszone
41Zarządzenie Nr 101 Ministra Finansów1.8. 1973 r.w sprawie gospodarki finansowej Przedsiębiorstwa Projektowania i Wyposażenia Odlewni "Prodlew" w Warszawienie ogłoszone
III. OPODATKOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH I INNYCH JEDNOSTEK GOSPODARKI USPOŁECZNIONEJ ORAZ ROZLICZENIA TYCH PRZEDSIĘBIORSTW I JEDNOSTEK Z BUDŻETEM PAŃSTWA
1Zarządzenie Nr 119 Ministra Finansów7.7. 1959 r.w sprawie wyrównywania państwowym ośrodkom maszynowym różnic cen powstałych przy zużyciu produktów naftowychnie ogłoszone
2Okólnik Nr PD 8110/1/6014.1. 1960 r.w sprawie inspekcji ogólnych i instruktażu przeprowadzanych w powiatowych wydziałach finansowych p.r.n.nie ogłoszony
3Okólnik Nr PO 7/6112.8. 1961 r.w sprawie wyjaśnienia niektórych przepisów o opodatkowaniu działalności gospodarczej organizacji społecznych1961 r. Nr 10, poz. 17
4Instrukcja28.9. 1962 r.w sprawie organizacji pracy aparatu szczególnego nadzoru podatkowego w wydziałach finansowych prezydiów rad narodowychnie ogłoszona (broszura) i Nr PD. 3470/2/68 z 27.8.1968 r.
5Okólnik Nr PD 1196/2/6512.3. 1965 r.w sprawie obrachunków w wytwórniach napojów winnychnie ogłoszony
6Okólnik Nr PD 1476/3/6722.5. 1967 r.w sprawie odroczenia płatności podatku dochodowego przypadającego od rolniczych spółdzielni produkcyjnychnie ogłoszony
7Okólnik Nr PD 1408/1/673.6. 1967 r.w sprawie kosztów zaopatrzenia przy sprzedaży materiałównie ogłoszony
8Okólnik Nr PD 2881/3/678.8. 1967 r.w sprawie dopłat do cen napojów alkoholowych1967 r. Nr 6, poz. 15
9Okólnik Nr PD 5091/1/672.11. 1967 r.w sprawie przepisów dotyczących kalkulacji kosztu własnegonie ogłoszony
10Pismo okólne Nr PD 5135/2/679.12.1967 r.w sprawie kontroli gorzelni rolniczychnie ogłoszone
11Pismo okólne Nr PD. 423/2/6823.1.1968 r.w sprawie zasad i trybu wykonywania szczególnego nadzoru podatkowegonie ogłoszone (broszura)
12Okólnik Nr PD. 937/2/6828.2.1968 r.w sprawie dodatkowego zaniku win gronowych i miodów pitnych długoleżakującychnie ogłoszony
13Okólnik Nr PD. 1775/SP1/6830.4.1968 r.w sprawie stosowania przepisów § 6 ust. 1 uchwały Nr 26 Rady Ministrów z dnia 3.II.1967 r. w zakresie usług szewskich naprawkowych (Monitor Polski Nr 13, poz. 65) nie ogłoszony
14Okólnik Nr PD. 3083/2/6817.7.1968 r.w sprawie gorzelni rolniczych "system zamkniętego magazynu"nie ogłoszony
15Zarządzenie Nr 2 Ministra Finansów4.1.1969 r.w sprawie częściowego lub całkowitego zwolnienia od podatku obrotowego działalności gospodarczej niektórych organizacji społecznychnie ogłoszone
16Instrukcja10.1.1969 r.w sprawie ustalenia wzorów rozliczeń w zakresie podatku obrotowego, składanych przez jednostki gospodarki uspołecznionej oraz trybu ich sporządzania i przedstawiania organom finansowym1969 r. Nr 1, poz. 1
17Okólnik Nr PD. 3-721-36/6930.5.1969 r.w sprawie stosowania przepisów o opodatkowaniu kółek rolniczych i innych jednostek zrzeszonych w Centralnym Związku Kółek Rolniczych1969 r. Nr 9, poz. 24
18Zarządzenie Nr 93 Ministra Finansów21.8.1969 r.w sprawie rozliczania przez przedsiębiorstwa handlu zagranicznego wyników zmian cen towarównie ogłoszone
19Instrukcja Nr 4/PD. Ministra Finansów20.9.1969 r.w sprawie rejestracji finansowej jednostek gospodarki uspołecznionej1969 r. Nr 12, poz. 29
20Zarządzenie Ministra Finansów24.12.1969 r.w sprawie opodatkowania obrotów i dochodów z działalności gospodarczej kółek rolniczych i innych jednostek zrzeszonych w Centralnym Związku Kółek Rolniczychnie ogłoszone zarządzenie Nr 128 z 24.12.1970 r., Nr 171 z 27.12.1971 r. i Nr 90 z 17.7.1973 r.
21Okólnik Nr 19/PO18.6.1970 r.w sprawie rozliczeń z Państwowym Zakładem Ubezpieczeń wpływów z zobowiązań pieniężnych1970 r. Nr 8, poz. 12
22Zarządzenie Nr 48 Ministra Finansów1.7.1970 r.w sprawie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych z tytułu podatku obrotowego, przypadającego od niektórych obrotów przedsiębiorstw podległych i nadzorowanych przez Komitet Drobnej Wytwórczości oraz Spółdzielninie ogłoszone
23Zarządzenie Nr 77 Ministra Finansów30.9.1970 r.w sprawie rozliczeń z budżetem centralnym z tytułu zysków i strat przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon"nie ogłoszone
24Zarządzenie Nr 3 Ministra Finansów2.1.1971 r.w sprawie udziałów rad narodowych w marżach detalicznych niektórych przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych rozliczających się z budżetem centralnymnie ogłoszone
25Zarządzenie Nr 26 Ministra Finansów25.2.1971 r.w sprawie rozliczenia niektórych dotacji budżetowych wypłacanych rolniczym zakładom doświadczalnym szkół wyższych podległych Ministrowi Oświaty i Szkolnictwa Wyższegonie ogłoszone
26Instrukcja Nr 32/FR12.6.1971 r.w sprawie szczegółowych zasad i trybu rozliczeń organizacji gospodarczej Lasy Państwowe z budżetem Państwa z tytułu zyskównie ogłoszona
27Zarządzenie Nr 93 Ministra Finansów26.6.1971 r.w sprawie zasad i trybu finansowania oraz kontroli dotacji na pokrycie kosztów utrzymania państwowej rezerwy nasiennej w latach 1971-1975 w niektórych jednostkach podległych ministrom: Przemysłu Lekkiego, Przemysłu Spożywczego i Skupu oraz Rolnictwanie ogłoszone
28Zarządzenie Nr 95 Ministra Finansów8.7.1971 r.w sprawie zasad ustalania stanu zatrudnienia inwalidów w spółdzielniach inwalidów1971 r. Nr 11, poz. 21
29Zarządzenie Nr 100 Ministra Finansów15.7.1971 r.w sprawie rozliczeń z budżetem centralnym z tytułu zysków i strat przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe"nie ogłoszone
30Zarządzenie Nr 114 Ministra Finansów1.9.1971 r.w sprawie wypłacania dotacji budżetowych przedsiębiorstwom mechanizacji rolnictwanie ogłoszone zarządzenie Nr 76 z 29.6.1972 r.
31Zarządzenie Nr 116 Ministra Finansów3.9.1971 r.w sprawie rozliczeń dopłat z budżetu do usług świadczonych przez stacje zabiegów ochrony roślin oraz kółka rolnicze i rolnicze spółdzielnie produkcyjne w zakresie wapnowania gleb i wylewu wody amoniakalnej1971 r. Nr 12, poz. 25
32Zarządzenie Nr 127 Ministra Finansów22.10.1971 r.w sprawie szczegółowych zasad i trybu rozliczeń z tytułu zysków i strat niektórych przedsiębiorstw i zjednoczeń podporządkowanych Ministrowi Łącznościnie ogłoszone
33Zarządzenie Nr 128 Ministra Finansów23.10.1971 r.w sprawie niektórych dopłat z budżetu centralnego w latach 1971-1975 dla jednostek zrzeszonych w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska"nie ogłoszone zarządzenie Nr 61 z 11.5.1972 r.
34Zarządzenie Nr 131 Ministra Finansów6.11.1971 r.w sprawie dodatnich różnic budżetowych od usług świadczonych przez przedsiębiorstwa przedstawicielskie i niektóre spółki krajowe handlu zagranicznegonie ogłoszone
35Zarządzenie Ministra Finansów10.1.1972 r.w sprawie wyłączenia spółdzielni fryzjerskich spod działania przepisu § 7 ust. 2 uchwały Nr 182 Rady Ministrów z dnia 9.XI.1970 r. w sprawie podatku dochodowego od spółdzielczościnie ogłoszone
36Zarządzenie Ministra Finansów1.2.1972 r.w sprawie zaniechania ustalenia podatku dochodowego, przypadającego od zysków osiągniętych z działalności stołówek pracowniczych i bufetów przyzakładowych, prowadzonych przez spółdzielnie zrzeszone w ZSS "Społem"nie ogłoszone
37Instrukcja Nr 3/PD.5.2.1972 r.w sprawie trybu ustalania i kontroli stawek zwrotu akumulacji pośredniej, zawartej w cenach niektórych wyrobów przemysłu lekkiego, będących przedmiotem eksportunie ogłoszona
38Zarządzenie Nr 22 Ministra Finansów10.2.1972 r.w sprawie rozliczeń z budżetem centralnym przez Ministerstwo Rolnictwa wyników finansowych jednostek budownictwa rolniczego podległych Zarządowi Budownictwa Rolniczegonie ogłoszone
39Zarządzenie Nr 23 Ministra Finansów17.2.1972 r.w sprawie jednorazowego rozliczenia funduszów własnych w obrocie państwowych przedsiębiorstw widowiskowychnie ogłoszone
40Zarządzenie Ministra Finansów24.3.1972 r.w sprawie wyłączenia ze stanu środków trwałych przy ustalaniu podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym jednostek zrzeszonych w CRS "Samopomoc Chłopska" - wartości placów targowiskowychnie ogłoszone
41Zarządzenie Nr 43 Ministra Finansów10.4.1972 r.w sprawie rozliczeń dopłat z budżetu do usług świadczonych przez stacje zabiegów ochrony roślin oraz kółka rolnicze i rolnicze spółdzielnie produkcyjne w zakresie wysiewu nawozów mineralnych1972 r. Nr 4, poz. 7
42Zarządzenie Nr 48 Ministra Finansów15.4.1972 r.w sprawie zasad i trybu rozliczeń jednostek organizacyjnych podległych Centralnemu Zarządowi Dróg Publicznychnie ogłoszone
43Zarządzenie Nr 54 Ministra Finansów i Przewodniczącego Państwowej Komisji Cen4.5.1972 r.w sprawie bonifikat i ujemnych różnic budżetowych przy sprzedaży odbiorników telewizyjnych produkcji krajowejnie ogłoszone zarządzenie Nr 115 z 18.12.1972 r.
44Zarządzenie Nr 65 Ministra Finansów31.5.1972 r.w sprawie zasad i trybu rozliczeń z budżetami rad narodowych kosztów usług wykonywanych w zakresie ochrony ziemniaków przed zarazą ziemniaczaną1972 r. Nr 8, poz. 20
45Zarządzenie Nr 66 Ministra Finansów12.6.1972 r.w sprawie rozliczeń dotacji udzielanych Zjednoczeniu Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi na bonifikatę marż handlowych oraz dodatków hodowlanychnie ogłoszone
46Zarządzenie Nr 91 Ministra Finansów i Przewodniczącego Państwowej Komisji Cen1.9.1972 r.w sprawie rabatów i ujemnych różnic budżetowych przy sprzedaży gospodarstwom indywidualnym dojarek jedno i dwu-bańkowych produkowanych na licencji firmy "Alfa-Laval"nie ogłoszone zarządzenie Nr 32 z 9.3.1973 r.
47Zarządzenie Nr 7 Ministra Finansów13.1.1973 r.w sprawie rozliczeń z budżetem z tytułu oprocentowania obciążeń oraz niektórych podatków przez jednostki i organizacji gospodarcze, wprowadzające kompleksowe zasady systemu ekonomiczno-finansowegonie ogłoszone
48Zarządzenie Nr 8 Ministra Finansów13.1.1973 r.w sprawie opodatkowania podatkiem obrotowym jednostek i organizacji gospodarczych, wprowadzających kompleksowe zasady systemu ekonomiczno-finansowego oraz rozliczeń tych jednostek i organizacji z budżetem z tytułu różnic budżetowych i dotacji przedmiotowychnie ogłoszone
49Zarządzenie Nr 11 Ministra Finansów20.1.1973 r.w sprawie rozliczeń z budżetem centralnym przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych wyników finansowych podległych zjednoczeń budownictwa ogólnego i zgrupowanych w nich przedsiębiorstw za 1973 r. oraz rozliczeń wyników finansowych niektórych zjednoczeń budownictwa przemysłowego i specjalistycznego i zgrupowanych w nich przedsiębiorstwnie ogłoszone
50Zarządzenie Nr 21 Ministra Finansów7.2.1973 r.w sprawie rozliczania różnic cen powstałych w wyniku stosowania stałych cen okresowych w obrocie krajowym niektórymi artykułami pochodzącymi z importunie ogłoszone
51Zarządzenie Nr 32 Ministra Finansów9.3.1973 r.w sprawie szczegółowych zasad rozliczania z budżetem centralnym różnic budżetowych1973 r. Nr 5, poz. 12
52Zarządzenie Nr 41 Ministra Finansów30.3.1973 r.w sprawie rozliczeń z budżetem z tytułu dopłat do cen transakcyjnych, subwencji i dotacji w eksporcienie ogłoszone
53Zarządzenie Nr 49 Ministra Finansów25.4.1973 r.w sprawie rozliczeń z budżetem obciążeń i dopłat w imporcie oraz podatku obrotowego od artykułów importowanychnie ogłoszone zarządzenie Nr 92 z 16.7.1973 r.
54Zarządzenie Nr 54 Ministra Finansów7.5.1973 r.w sprawie ulgi inwestycyjnej dla spółdzielni zrzeszonych w "Społem" Związku Spółdzielni Spożywcównie ogłoszone
55Instrukcja Nr 15/BP Ministerstwa Finansów17.5.1973 r.w sprawie pobierania różnic cen od dokumentacji projektowej zamawianej przez jednostki gospodarki uspołecznionej w zespołach usług projektowych i u osób fizycznych1973 r. Nr 7, poz. 19
56Zarządzenie Nr 85 Ministra Finansów5.7.1973 r.w sprawie opodatkowania podatkiem obrotowym artykułów nowo wprowadzanych na rynek, artykułów mody lub szczególnie atrakcyjnych z innych względów, wytwarzanych przez jednostki gospodarki uspołecznionejnie ogłoszone
57Zarządzenie Nr 89 Ministra Finansów13.7.1973 r.w sprawie ulgi podatkowej w podatku dochodowym dla jednostek spółdzielczych zrzeszonych w Centrali Spółdzielni Ogrodniczychnie ogłoszone
58Zarządzenie Nr 93 Ministra Finansów25.7.1973 r.w sprawie niektórych rozliczeń z budżetem przedsiębiorstw i innych jednostek nieprzemysłowych i niebudowlanych, zgrupowanych w jednostkach i organizacjach gospodarczych, wprowadzających kompleksowe zasady systemu ekonomiczno-finansowegonie ogłoszone
59Zarządzenie Nr 96 Ministra Finansów30.7.1973 r.w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym zysków i dochodów osiągniętych z handlu zagranicznego przez niektóre zjednoczenia podległe Ministrowi Przemysłu Chemicznegonie ogłoszone
60Zarządzenie Nr 97 Ministra Finansów30.7.1973 r.w sprawie oprocentowania środków trwałych zakładów państwowych przedsiębiorstw świadczących usługi dla ludności1973 r. Nr 11, poz. 32
61Okólnik Nr 23/PD30.7.1973 r.w sprawie sposobu obliczania nie podlegającej przekazaniu do budżetu przez niektóre przedsiębiorstwa państwowe równowartości oprocentowania środków trwałych uzyskanych w wyniku inwestycji a obciążonych spłatą kredytu1973 r. Nr 11, poz. 33
IV. OPODATKOWANIE JEDNOSTEK GOSPODARKI NIE USPOŁECZNIONEJ I LUDNOŚCI
1. Zobowiązania pieniężne wsi
1Pismo okólne Nr PW.5190/3/5423.6.1955 r.w sprawie przyjmowania cesji z tytułu należności finansowych od rolnikównie ogłoszone
2Instrukcja Nr 3 Ministra Finansów14.3.1961 r.w sprawie zasad stosowania i wysokości ulg w podatku gruntowym z tytułu klęsk żywiołowych1961 r. Nr 3/1 gr, poz. 3 i 1970 r. Nr 10/4 gr, poz. 19
3Okólnik Nr 10 Ministrów Finansów i Rolnictwa29.11.1962 r.w sprawie zasad i trybu zaliczania na poczet opłat elektryfikacyjnych wartości robocizny i usług transportowych świadczonych przez mieszkańców wsi, objętych terenowym planem elektryfikacji rolnictwa1962 r. Nr 10/2 gr, poz. 13
4Instrukcja Nr 3 Ministrów: Rolnictwa, Finansów oraz Przemysłu Spożywczego i Skupu24.6.1963 r.w sprawie ponownej klasyfikacji gruntów zmeliorowanych oraz ustalenia w związku z tym wymiaru podatku gruntowego i obowiązkowych dostaw1963 r. Nr 8/4 gr, poz. 13
5Instrukcja Nr 12 Ministra Finansów19.11.1965 r.w sprawie wymiaru i poboru należności pieniężnych od rolnikównie ogłoszona (broszura) z 30.11.1967 r., z 24.12.1968 r. i z 5.9.1970 r.
6Zarządzenie Nr 21 Ministra Finansów12.2.1966 r.w sprawie częściowego zwolnienia od podatku gruntowego niektórych kategorii gruntów oraz ulg w spłacie opłaty elektryfikacyjnej na niektórych obszarach woj. rzeszowskiegonie ogłoszone
7Instrukcja Nr 16 Ministra Finansów4.11.1966 r.w sprawie zasad i trybu stosowania ulg z tytułu nakładów inwestycyjno-remontowych dokonywanych w niektórych gospodarstwach rolnych, położonych w województwach centralnych i wschodnichnie ogłoszona (broszura)
8Okólnik Ministrów: Rolnictwa i Finansów13.1.1967 r.w sprawie stosowania ulg w spłacie należności Państwowego Funduszu Ziemi1967 r. Nr 1, poz. 4
9Okólnik Nr PO. 4/68.20.6.1968 r.w sprawie wyjaśnienia wątpliwości w zakresie opłaty elektryfikacyjnej1968 r. Nr 8/2 gr, poz. 17
10Okólnik Nr PO. 9/6828.10.1968 r.w sprawie stosowania przepisów o ulgach inwestycyjnych dla gospodarstw rolnych1968 r. Nr 12/4 gr, poz. 27
11Okólnik Nr 6/PO10.10.1969 r.w sprawie wyjaśnienia niektórych wątpliwości przy stosowaniu przepisów o podatku gruntowym w zakresie uznawania gospodarstw rolnych za wspólnie lub odrębnie prowadzone1969 r. Nr 13/4 gr, poz. 32
12Okólnik Nr 7/PO14.10.1969 r.w sprawie stosowania ulg w podatku gruntowym dla członków rodzin żołnierzy zasadniczej służby wojskowej1969 r. Nr 13/4 gr, poz. 33
13Instrukcja Ministrów: Finansów, Rolnictwa, Przemysłu Spożywczego i Skupu oraz Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego5.9.1970 r.w sprawie zakładania i prowadzenia gromadzkich ksiąg gospodarczychnie ogłoszona
14Okólnik Nr 38/PO13.10.1970 r.w sprawie wydawania zaświadczeń o rocznym przychodzie szacunkowym z gospodarstwa rolnego1970 r. Nr 10/4 gr, poz. 22
15Okólnik Nr 4/PO12.1.1971 r.w sprawie wyjaśnienia niektórych wątpliwości w podatku gruntowym i funduszu gromadzkim na niektóre cele miejscowe1971 r. Nr 3/1 gr, poz. 5
16Zarządzenie Nr 159 Ministra Finansów20.12.1971 r.w sprawie stosowania obniżek i ulg w niektórych należnościach zobowiązania pieniężnego dla gospodarstw rolnych położonych na terenie województwa wrocławskiego w rejonie Sudetównie ogłoszone
17Zarządzenie Nr 160 Ministra Finansów20.12.1971 r.w sprawie zwolnień i ulg w podatku gruntowym oraz w opłacie elektryfikacyjnej na niektórych obszarach województwa rzeszowskiegonie ogłoszone
18Instrukcja Nr 5/PO24.1.1972 r.w sprawie równoważnika pieniężnego w zamian nie wykonywanych dostaw obowiązkowych1972 r. Nr 1/1 gr, poz. 1
19Okólnik Nr 24/PO1.10.1972 r.w sprawie wyjaśnienia wątpliwości nasuwających się przy wykonywaniu przepisów ustawy z dnia 24 stycznia 1968 r. o rentach i innych świadczeniach dla rolników, przekazujących nieruchomości rolne na własność Państwa1972 r. Nr 10, poz. 31
20Pismo okólne Nr PO 2-8002-11573/722.12.1972 r.w sprawie funduszu gminnegonie ogłoszone
21Instrukcja Nr 33/PO18.12.1972 r.w sprawie trybu działania sołtysów w zakresie inkasa należności finansowych1972 r. Nr 13, poz. 39
22Okólnik Nr 6/PO Ministra Finansów12.2.1973 r.w sprawie pomocy Państwa dla gospodarstw rolnych, znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej1973 r. Nr 2, poz. 3
23Instrukcja Nr 9/PO Ministerstwa Finansów14.3.1973 r.w sprawie prowadzenia rejestrów przypisów i odpisów zobowiązania pieniężnego i wyrównywania dochodów rad narodowych w związku z niektórymi ulgami w podatku gruntowym1973 r. Nr 4, poz. 11
24Okólnik Nr 20/PO Ministra Finansów6.6.1973 r.w sprawie wyjaśnienia niektórych przepisów o funduszu gminnym i ulgach inwestycyjnych dla gospodarstw rolnych1973 r. Nr 8, poz. 23
2. Podatki obrotowy i dochodowy
25Okólnik Nr PO 5/5926.1.1959 r.w sprawie opodatkowania osób wykonujących wolne zajęcia zawodowe w zakresie służby zdrowia1959 r. Nr 3, poz. 6
26Okólnik Nr PO 5/6614.5.1966 r.w sprawie opodatkowania podatkami obrotowym i dochodowym działalności gospodarczej lokalnych zrzeszeń prywatnych właścicieli domów1966 r. Nr 5, poz. 18 i 1966 r. Nr 10, poz. 32
27Okólnik Nr PO 10/6630.7.1966 r.w sprawie opodatkowania przychodów, osiąganych przez członków rzemieślniczych spółdzielni zaopatrzenia i zbytu z tytułu podziału czystej nadwyżki1966 r. Nr 7, poz. 28
28Okólnik Nr PO 6/6829.7.1968 r.w sprawie wykładni niektórych przepisów dotyczących podatków obrotowego i dochodowego1968 r. Nr 10, poz. 20
29Okólnik Nr 12/PO20.11.1969 r.w sprawie ustalania nadwyżki ze sprzedaży przedmiotów majątkowych w drodze szacunku1969 r. Nr 15/5 gr, poz. 36
30Okólnik Nr 15/PO4.12.1969 r.w sprawie wyłączenia niektórych opłat za legalizację narzędzi pomiarowych z obrotu podlegającego opodatkowaniu1969 r. Nr 16, poz. 38
31Pismo okólne Nr 22/PO20.7.1970 r.w sprawie wyłączania podatników z grupy osób opłacających podatki obrotowy, dochodowy i wyrównawczy w formie ryczałtunie ogłoszone
32Okólnik Nr 25/PO23.4.1971 r.w sprawie ulg podatkowych dla prywatnych zakładów piekarskich1971 r. Nr 8/3 gr, poz. 17 i 1972 r. Nr 11, poz. 33
33Okólnik Nr 37/PO10.7.1971 r.w sprawie poboru w formie ryczałtu podatków obrotowego, dochodowego i wyrównawczego od przychodów zakładów rzemieślniczych i przemysłowych z tytułu dostaw i usług na eksport1971 r. Nr 11, poz. 22
34Okólnik Nr 44/PO6.8.1971 r.w sprawie ulg podatkowych dla prywatnych zakładów piekarskich i wytwórni wód gazowanychnie ogłoszony okólnik Nr 19/50 z 15.6.1972 r.
35Okólnik Nr 10/PO31.3.1972 r.w sprawie stosowania przepisów o ryczałcie podatkowym dla członków rzemieślniczych spółdzielni zaopatrzenia i zbytu1972 r. Nr 4, poz. 9
36Okólnik Nr 13/PO15.4.1972 r.w sprawie zaniechania zawiadamiania organów finansowych o zamierzonych wypłatach należności z tytułu umów na dostawy, roboty i usługi zawartych z jednostkami gospodarki nie uspołecznionejnie ogłoszony
37Okólnik Nr 13/PO Ministerstwa Finansów13.4.1973 r.w sprawie stosowania w 1973 r. ulg podatkowych dla rzemieślników prowadzących zakłady piekarskie i wytwórnie wód gazowanych - w części dotyczącej przedpłat na podatki obrotowy i dochodowy od wypłat dokonywanych piekarzomnie ogłoszony
3. Opodatkowanie organizacji wyznaniowych i osób duchownych
38Zarządzenie Ministra Skarbu12.7.1949 r.o ustaleniu wzoru ksiąg podatkowych dla duchownych1949 r. Nr 24, poz. 152
39Okólnik Nr PO 7/5925.2.1959 r.w sprawie wykładni niektórych przepisów w zakresie podatku dochodowego1959 r. Nr 4, poz. 9
40Pismo okólne Nr PO. 1694/3/5925.2.1959 r.w sprawie postępowania wymiarowego co do kościelnych osób prawnych i osób duchownychnie ogłoszone
41Pismo okólne Nr PO. 14532/3/5910.8.1959 r.w sprawie opodatkowania kościelnych osób prawnych i zakonównie ogłoszone
42Pismo okólne Nr PO. 14536/3/5910.8.1959 r.w sprawie norm dochodowości osób duchownychnie ogłoszone
43Pismo okólne Nr PO. 894/3/6024.5.1960 r.w sprawie opodatkowania kościelnych osób prawnychnie ogłoszone
44Pismo okólne Nr PO. 25742/3/6028.10.1960 r.w sprawie opodatkowania kościelnych osób prawnych i zakonów oraz osób duchownychnie ogłoszone i Nr PO. 7-829-10972/69 z 20.11.1969 r.
45Pismo okólne Nr PO. 25652/3/6029.10.1960 r.w sprawie opodatkowania kościelnych osób prawnych i duchownych wyznania ewangelicko-augsburskiegonie ogłoszone
46Pismo okólne Nr PO. 15902/7/628.8.1962 r.w sprawie kosztów funkcjonowania w związku z prowadzeniem punktów katechetycznychnie ogłoszone
47Okólnik Nr PO. 10/6319.7.1963 r.w sprawie wykładni przepisów o księgach rachunkowych kościelnych osób prawnych i zakonów1963 r. Nr 7/3 gr, poz. 12
48Pismo okólne Nr PO. 6468/7/643.8.1964 r.w sprawie wymiaru i poboru podatku od niektórych nieruchomości stanowiących własność Państwanie ogłoszone
49Pismo okólne Nr PO. 13038/7/6519.8.1965 r.w sprawie opodatkowania budynków sakralnych nie będących własnością związków wyznaniowychnie ogłoszone
50Pismo okólne Nr PO. 5-829-28/734.1.1973 r.w sprawie poboru podatku od nieruchomości i dochodowego od kościelnych osób prawnych i duchownychnie ogłoszone
4. Podatek od wynagrodzeń
51Pismo okólne Nr PO. 6375/4/6411.6.1964 r.w sprawie opodatkowania wynagrodzeń sprzedawców wody sodowej z saturatorównie ogłoszone
52Okólnik Nr PO 3/6821.2.1968 r.w sprawie tabel potrąceń podatku od wynagrodzeń1968 r. Nr 1/1 gr, poz. 1
53Okólnik Nr PO 13/6830.12.1968 r.w sprawie wykładni niektórych przepisów o podatku od wynagrodzeń1969 r. Nr 1, poz. 3, 1972 r. Nr 11, poz. 34
54Instrukcja30.1.1969 r.w sprawie trybu i organizacji pracy organów finansowych w zakresie podatku od wynagrodzeńnie ogłoszona (broszura)
55Okólnik Nr PO 17/6921.1.1969 r.w sprawie obliczania podatku od wynagrodzeń pracowników otrzymujących obok wynagrodzenia zasadniczego również premię kwartalną1969 r. Nr 4, poz. 12
56Okólnik Nr 21/PO15.7.1972 r.w sprawie podatku od niektórych przychodów w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych1972 r. Nr 8, poz. 23
57Instrukcja Nr 32/PO7.12.1972 r.o organizacji i trybie pracy organów finansowych w zakresie podatku od funduszu płac1972 r. Nr 13, poz. 38
5. Podatek wyrównawczy
58Pismo okólne Nr PO. 4-8041-10829/7116.11.1971 r.w sprawie wykładni niektórych przepisów o podatku wyrównawczymnie ogłoszone pismo okólne Nr PO. 4-8041-9917/72 z 25.10.1972 r.
59Okólnik Nr 18/PO27.5.1972 r.w sprawie stosowania przepisu art. 4 ust. 2 ustawy o podatku wyrównawczymnie ogłoszony
6. Podatki i opłaty terenowe
60Okólnik Nr 1214.12.1968 r.w sprawie stosowania przepisów dekretu z dnia 20.V.1955 r. o niektórych podatkach i opłatach terenowych1968 r. Nr 14/5 gr, poz. 30
61Instrukcja21.1.1969 r.w zakresie niektórych podatków i opłat terenowychnie ogłoszona (broszura)
7. Podatek od nabycia praw majątkowych
62Okólnik Nr PO/1828.1.1969 r.w sprawie wykładni niektórych przepisów o podatku od nabycia praw majątkowych1969 r. Nr 4, poz. 13 i sprostowanie 1969 r. Nr 6
63Okólnik Nr 43/PO3.8.1971 r.w sprawie zawiadamiania państwowych biur notarialnych o wartości sprzedażnej praw majątkowych ustalonej przez wydziały finansowe dla celów podatku od nabycia praw majątkowych1971 r. Nr 12, poz. 28
64Okólnik Nr 48/PO17.9.1971 r.w sprawie ustalania wartości niektórych nieruchomości dla celów wymiaru podatku od nieodpłatnego nabycia praw majątkowych1971 r. Nr 12, poz. 29
8. Opłata skarbowa
65Okólnik Nr PM 7194/4/5020.5.1950 r.w sprawie zwolnienia przedstawicielstw państw obcych od podatku od nabycia praw majątkowych i od opłaty skarbowej od podań i świadectw1950 r. Nr 15, poz. 93
66Okólnik Nr PM 7422/4/5020.5.1950 r.w sprawie zwolnienia od podatku od nabycia praw majątkowych i od opłaty skarbowej od podań i świadectw przedstawicielstw C.S.R. w Polsce1950 r. Nr 15, poz. 94
67Pismo okólne Nr ZPO 16495/4/5617.12.1956 r.w sprawie zwolnienia przedstawicielstw niektórych państw obcych od opłaty skarbowej od biletów okrętowych lub lotniczychnie ogłoszone pismo okólne Nr ZPO 2479/4/57 z 14.2.1957 r.
68Pismo okólne Nr PO 8769/4/593.8.w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej od podań i załączników o wydanie zezwoleń geodetom na wykonanie dokumentacji geodezyjnej dla budowy obiektów szkolnych oraz od wydawanych zezwoleńnie ogłoszone
69Pismo okólne Nr PO. 405/4/6312.1.1963 r.w sprawie zwolnienia od opłaty skarbowej poręczeń na skryptach dłużnych dotyczących pożyczek udzielanych w ramach umów kontraktacyjnych przez banki lub spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe plantatorom buraków cukrowych w związku z uprawą tych burakównie ogłoszone
70Pismo okólne Nr PO. 14225/4/6315.1.1964 r.w sprawie zwolnienia od opłaty skarbowej zezwoleń na organizowanie koncertów przez Warszawskie Towarzystwo Muzyczne im. Stanisława Moniuszkinie ogłoszone
71Pismo okólne Nr PO. 2605/4/664.4.1966 r.w sprawie zaniechania pobierania opłaty skarbowej za wizy wydawane cudzoziemcom praktykującym w Polscenie ogłoszone
72Okólnik Nr PO. 19/6930.1.1969 r.w sprawie wykładni niektórych przepisów o opłacie skarbowej1969 r. Nr 3/1 gr, poz. 11
9. Postępowanie podatkowe
73Okólnik Nr ZPO. 4/5724.1.1957 r.w sprawie norm szacunkowych zysku brutto i netto oraz elementów gospodarczo-kalkulacyjnych w obrotach gospodarki nie uspołecznionej1957 r. Nr 2, poz. 2 i 1959 r. Nr 6, poz. 23
74Pismo okólne Nr PO. 19967/3/5711.12.1957 r.w sprawie opodatkowania geodetównie ogłoszone
75Zarządzenie Nr 10/5924.1.1959 r.w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za udział w posiedzeniu komisji podatkowej i odwoławczejnie ogłoszone
76Pismo okólne Nr PO. 12323/6/5918.2.1960 r.w sprawie obsługi rewizyjnej większych przedsiębiorstw prywatnychnie ogłoszone
77Pismo okólne Nr PO. 22746/3/6216.11.1962 r.w sprawie opodatkowania wynalazców - w części dotyczącej norm szacunkowych zyski netto od przychodów podlegających podatkowi dochodowemunie ogłoszone
78Okólnik Nr PO. 1/6725.10.1967 r.w sprawie zaświadczeń wydawanych bądź wymaganych przez organy finansowe w sprawach podatkowych1967 r. Nr 9, poz. 21
79Pismo okólne Nr PO. 2182/3/6823.2.1968 r.w sprawie rozszerzenia uprawnień sekretarzy gromadzkich oraz kierowników organów finansowych prezydiów rad narodowych miast niestanowiących powiatów - w części dotyczącej uprawnień kierowników organów finansowych miast niestanowiących powiatównie ogłoszone
80Okólnik Nr PO. 5/6826.4.1968 r.w sprawie księgi zakupu ryb1968 r. Nr 4, poz. 9
81Instrukcja25.10.1968 r.w sprawie informacji podatkowychnie ogłoszona (broszura)
82Okólnik Nr PO. 14/6827.12.1968 r.w sprawie wykładni niektórych przepisów dotyczących postępowania podatkowego1969 r. Nr 1, poz. 2, 1972 r. Nr 7, poz. 18 i 1973 r. Nr 7, poz. 20
83Instrukcja16.12.1968 r.instrukcja pracy dla wydziałów finansowych stopnia powiatowego w zakresie podatków obrotowego i dochodowegonie ogłoszona (broszura)
84Okólnik Nr 45/PO16.9.1971 r.w sprawie ulg podatkowych dla prywatnych cegielninie ogłoszony
85Okólnik Nr 46/PO16.9.1971 r.w sprawie ulg podatkowych dla zakładów gastronomicznych specjalizujących się w produkcji i wydawaniu posiłków bezmięsnychnie ogłoszony
86Pismo okólne Nr PO. 5-821-3010/729.5.1972 r.wytyczne w sprawie opodatkowania dochodów ustalanych na podstawie znamion zewnętrznych (art. 131 dekretu o postępowaniu podatkowym)nie ogłoszone
87Okólnik Nr 10/PO15.3.1973 r.w sprawie podatkowych norm szacunkowych zysku netto dla niektórych rodzajów rzemiosł1973 r. Nr 5, poz. 14
10. Zobowiązania podatkowe i egzekucja administracyjna
88Pismo okólne Nr PO. 12200/7/6527.7.1965 r.w sprawie zaniechania wymiaru zobowiązań podatkowych z tytułu odbudowy zabytków, lokali zajętych przez "Caritas" oraz lokali zajętych na muzea i archiwanie ogłoszone
89Instrukcja15.10.1966 r.egzekucyjna dla skarbowych urzędów komorniczychnie ogłoszona (broszura) instrukcja Nr PO 3/N/68 z 14.11.1968 r.
90Okólnik Nr PO. 17/6631.10.1966 r.w sprawie egzekucji należności pieniężnych wierzycieli1966 r. Nr 11/6 gr, poz. 35
91Okólnik Nr PO. 21/6615.11.1966 r.w sprawie należności pieniężnych podlegających egzekucji administracyjnej1966 r. Nr 12/7 gr, poz. 38 okólnik Nr PO 218/5/67 z 10.1.1967 r.
92Instrukcja10.11.1967 r.w sprawie udzielania ulg w spłacie i umarzania zobowiązań podatkowych oraz orzekania o odpowiedzialności podatkowejnie ogłoszona (broszura) instrukcja Nr PO 4/N/5/68 z 4.11.1968 r.
93Pismo okólne Nr PO. 13118/5/6723.11.1967 r.w sprawie egzekucji z wierzytelności rolników (kontraktacja zboża)nie ogłoszone
94Okólnik Nr PO. 15/6920.1.1969 r.w sprawie wyjaśnienia wątpliwości nasuwających się przy stosowaniu przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji1969 r. Nr 3/1 gr, poz. 9 i z 1973 r. Nr 13, poz. 37
95Okólnik Nr 16/6920.1.1969 r.w sprawie wykładni niektórych przepisów dekretu o zobowiązaniach podatkowych1969 r. Nr 3/1 gr, poz. 10 i sprostowanie 1969 r. Nr 5/2 gr
96Zarządzenie Nr 41 Ministra Finansów18.3.1969 r.w sprawie inkasa niektórych danin publicznych i innych należności pieniężnych w miastach i osiedlach1969 r. Nr 6, poz. 18
97Instrukcja Nr 3/6928.2.1969 r.w sprawie przejmowania nieruchomości na własność Państwa za zaległe należności pieniężnenie ogłoszona
98Okólnik Nr 38/PO.15.7.1971 r.w sprawie kosztów egzekucyjnychnie ogłoszony
99Pismo okólne Nr PO. 6-860-14650/722.1.1973 r.w sprawie likwidacji zaległości w podatkach obrotowym i dochodowymnie ogłoszone
100Pismo okólne Nr PO. 6-860-2830/7323.2.1973 r.w sprawie analiz egzekucyjnychnie ogłoszone
101Pismo okólne Nr PO. 6-860-462/7312.3.1973 r.w sprawie umarzania i rozkładania na raty opłat rejestracyjnych od pojazdów mechanicznychnie ogłoszone
102Pismo okólne Nr PO. 6-860-6748/736.6.1973 r.w sprawie egzekucji należności izb wytrzeźwieńnie ogłoszone
103Pismo okólne Nr PO. 6-860-1374/7313.6.1973 r.w sprawie egzekucji grzywien administracyjnychnie ogłoszone
11. Inne
104Instrukcja Nr 214.2.1969 r.w sprawie organizacji pracy aparatu instrukcyjno-nadzorczego w wydziałach finansowych prezydiów rad narodowych w zakresie podatków i opłat od gospodarki nie uspołecznionej i od ludnościnie ogłoszona
105Okólnik Nr PO. 10/N/6914.7.1969 r.w sprawie terminowego załatwiania spraw podatkowychnie ogłoszony
106Zarządzenie Nr 66 Ministra Finansów11.6.1973 r.w sprawie sprawozdawczości statystycznej w zakresie podatków i opłat od gospodarki nie uspołecznionej i ludnościnie ogłoszone
V. RACHUNKOWOŚĆ ORAZ KONTROLA GOSPODARCZA I FINANSOWA
1. Rachunkowość budżetowa
1Pismo okólne Nr BT/S 71/4/6522.1.1965 r.w sprawie zgodności sprawozdań statystycznych sporządzanych dla GUS ze sprawozdaniami budżetowyminie ogłoszone
2Instrukcja1.2.1969 r.w sprawie niektórych zagadnień rachunkowości budżetowej i rewizji finansowo-księgowej1969 r. Nr 5/2 gr, poz. 16 i 1970 r. Nr 2/1 gr, poz. 2
3Zarządzenie Nr 81 Ministra Finansów21.7.1969 r.w sprawie rachunkowości podatków i opłat1969 r. Nr 12, poz. 28, 1971 r. Nr 8/3 gr, poz. 14, 1972 r. Nr 3/2 gr, poz. 5 instrukcja Nr 31/KS z 5.12.1972 r.
4Instrukcja Nr 3/KS Ministra Finansów8.1.1970 r.w sprawie zasad koncentracji obsługi finansowo-księgowej jednostek i zakładów budżetowych1970 r. Nr 1, poz. 1
5Instrukcja Nr 28/KS13.5.1971 r.w sprawie zasad, trybu i terminów sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu1971 r. Nr 8/3 gr, poz. 16
6Instrukcja Nr 65/KS21.12.1971 r.w sprawie rachunkowości dochodów państwanie ogłoszona
7Instrukcja Nr 6/KS12.2.1972 r.w sprawie księgowości jednostek badawczych prowadzących gospodarkę finansową w formie zakładu budżetowego lub jednostki budżetowejnie ogłoszona
8Instrukcja Nr 31/KS5.12.1972 r.w sprawie rachunkowości podatków i opłat oraz dochodów państwa w urzędach gmin i w prezydiach rad narodowych miast nie stanowiących powiatównie ogłoszona
9Okólnik Nr 34/KS30.12.1972 r.w sprawie ewidencji podatku od funduszu płac i zmienionych składek na ubezpieczenia społeczne1973 r. Nr 1, poz. 2
10Instrukcja Nr 8/KS Ministerstwa Finansów1.3.1973 r.w sprawie rozliczania wpływów zobowiązania pieniężnego1973 r. Nr 4, poz. 10
2. Rachunkowość jednostek gospodarki uspołecznionej
11Instrukcja7.1.1958 r.w sprawie księgowości rejestrowej dla przemysłu kluczowegonie ogłoszona
12Okólnik Nr KS. 18/5822.12.1958 r.w sprawie księgowań związanych z tworzeniem funduszu zakładowego dla pracowników zarządów wielozakładowych przedsiębiorstw państwowych1958 r. Nr 12, poz. 30
13Okólnik Nr KS. 12/593.9.1959 r.w sprawie księgowego ujęcia dopłat przedsiębiorstw do miesięcznych biletów pracowniczych1959 r. Nr 8, poz. 29
14Okólnik Nr KS. 7/604.7.1960 r.w sprawie księgowania odpisów na fundusz zakładowy1960 r. Nr 10, poz. 22
15Okólnik Nr KS. 14/6114.12.1961 r.w sprawie księgowego ujęcia skutków zmian cen towarów oraz zmian marż i prowizji handlowych nie podlegających rozliczeniu z budżetem centralnym w trybie różnic budżetowych1961 r. Nr 15, poz. 28
16Instrukcja Nr KS. 2/6224.12.1962 r.w sprawie ewidencji przez przedsiębiorstwa środków trwałych otrzymanych w zarząd i użytkowanie oraz dzierżawionych i ich amortyzacji1962 r. Nr 3, poz. 3
17Okólnik Nr KS. 1/638.2.1963 r.w sprawie ewidencji odsetek od przeterminowanego zadłużenia w bankach oraz odsetek podwyższonych od kredytów bankowych1963 r. Nr 4, poz. 3
18Okólnik Nr KS. 2/633.7.1963 r.w sprawie ewidencji świadczeń jednostek organizacyjnych gospodarki uspołecznionej na rzecz szkół wyższych oraz placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk1963 r. Nr 7/3 gr, poz. 9
19Okólnik Ministra Finansów3.12.1963 r.w sprawie udokumentowania i kontroli zakupu rzeczowych składników majątkowych1963 r. Nr 11, poz. 16
20Okólnik Nr KS. 1/6413.2.1964 r.w sprawie wysyłania kopii faktur do odbiorcy1964 r. Nr 2, poz. 3 i Nr 11, poz. 23
21Pismo okólne Nr KS. 502/2/6429.2.1964 r.dotyczące ewidencji i rozliczeń kosztów przedsiębiorstw patronackichnie ogłoszone
22Okólnik Nr KS. 1/659.1.1965 r.w sprawie usprawnienia ewidencji i rozliczeń kosztów produkcji budowlano-montażowej1965 r. Nr 1, poz. 5
23Okólnik Nr KS. 2/6527.1.1965 r.w sprawie księgowego ujęcia przedmiotów nietrwałych zakupionych ze środków funduszu zakładowego na potrzeby socjalne przedsiębiorstwa1965 r. Nr 2, poz. 8 i Nr 3, poz. 10
24Okólnik Nr FP/2/658.6.1965 r.w sprawie udziału służby finansowo-księgowej w pracach związanych z obliczeniem efektów ekonomicznych projektów wynalazczych i wysokości wynagrodzeń dla twórców tych projektów1965 r. Nr 6, poz. 19
25Okólnik Nr KS. 7/6510.6.1965 r.w sprawie księgowego ujęcia funduszu za osiągnięcia ekonomiczne załóg1965 r. Nr 5, poz. 16
26Wytyczne Nr KS. 2729/1/6523.12.1965 r.w sprawie zmian w planach kont dla central zjednoczeńnie ogłoszone
27Okólnik Nr KS. 6/6612.7.1966 r.w sprawie ewidencji wyrobów gotowych w przedsiębiorstwach przemysłowych1966 r. Nr 7, poz. 23
28Okólnik Nr KS. 7/66 Ministra Finansów29.7.1966 r.w sprawie podnoszenia zawodowych kwalifikacji pracowników zatrudnionych w finansach i księgowości uspołecznionych jednostek organizacyjnych1966 r. Nr 7, poz. 27
29Pismo okólne Nr KS. 2618/2/6711.12.1967 r.dotyczące zmian w branżowych planach kontnie ogłoszone
30Pismo okólne Nr KS. 2759/2/6720.12.1967 r.dotyczące zasad prowadzenia księgowości przez przedsiębiorstwa w budowienie ogłoszone
31Okólnik Nr KS. 4/6730.12.1967 r.w sprawie ewidencji kar umownych oraz odsetek za zwłokę1968 r. Nr 1, poz. 2
32Okólnik Nr KS. 2/6820.1.1968 r.w sprawie ujęcia w ewidencji przedsiębiorstw budowlano-montażowych maszyn i urządzeń przeznaczonych do montażu u zleceniodawcy oraz produkcji budowlano-montażowej w toku1968 r. Nr 2, poz. 5
33Okólnik Nr KS. 6/686.8.1968 r.w sprawie ewidencji niektórych kosztów w biurach (samodzielnych pracowniach) projektów1968 r. Nr 9, poz. 19
34Okólnik Nr KS. 4/6831.8.1968 r.w sprawie ewidencji limitowanych kosztów osobowego transportu samochodowego w jednostkach na rozrachunku gospodarczym zobowiązanych do prowadzenia kart limitu tych kosztów1968 r. Nr 11/3 gr, poz. 21
35Okólnik Nr KS. 7/682.10.1968 r.w sprawie trzyodcinkowych blankietów czeków1968 r. Nr 11/3 gr, poz. 22
36Instrukcja Ministra Finansów16.5.1969 r.w sprawie księgowania zadań budżetowych wykonywanych przez państwowe jednostki organizacyjne działające według zasad rozrachunku gospodarczego1969 r. Nr 8, poz. 21
37Pismo okólne Nr KS. 2P-5011-10/694.12.1969 r.w sprawie zasad ewidencji i kalkulacji kosztów produkcji podstawowej w przedsiębiorstwach budowlano-montażowychnie ogłoszone pismo okólne Nr KS 2P-501-1/71 z 12.2.1971 r.
38Okólnik Nr 16/KS Ministra Finansów10.12.1969 r.w sprawie korekt odpisów amortyzacyjnych i umorzeń środków trwałych1969 r. Nr 16, poz. 40
39Okólnik Nr 15/KS18.5.1970 r.w sprawie ewidencji rozliczenia wyniku w samodzielnych oddziałach wykonawstwa inwestycyjnego (SOWI)1970 r. Nr 8, poz. 11
40Okólnik Nr 21/KS1.7.1970 r.w sprawie ewidencji wydatków z tytułu dostaw, robót i usług wykonywanych na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej przez jednostki pozarolniczej gospodarki nie uspołecznionej1970 r. Nr 9/3 gr, poz. 14
41Okólnik Nr 45/KS4.12.1970 r.w sprawie zasad ewidencji funduszów przeznaczonych na finansowanie prac badawczych i wdrożeniowych w jednostkach nie będących jednostkami badawczymi1971 r. Nr 1, poz. 3
42Instrukcja Nr 8/KS31.1.1971 r.w sprawie ewidencji zakładowej działalności socjalnej przedsiębiorstw państwowych1971 r. Nr 4, poz. 7
43Instrukcja Nr 30/KS27.5.1971 r.w sprawie zasad ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej z eksportu dostaw, robót i usług realizowanych na warunkach umów komisowych1971 r. Nr 9, poz. 19
44Okólnik Nr 34/KS18.6.1971 r.w sprawie ewidencji inwestycji służących aktywizacji gospodarczej1971 r. Nr 10, poz. 20
45Instrukcja Nr 51/KS23.9.1971 r.w sprawie wyceny, ewidencji oraz amortyzacji używanych środków trwałych, stanowiących przedmiot obrotu1971 r. Nr 13, poz. 34
46Okólnik Nr 52/KS30.9.1971 r.w sprawie ewidencji zagospodarowania zbędnych składników środków obrotowych1971 r. Nr 13, poz. 35 i 1972 r. Nr 4, poz. 10
47Instrukcja Nr 55/KS14.10.1971 r.w sprawie koordynacji przez wydziały finansowe prezydiów rad narodowych rewizji gospodarczej przeprowadzanej przez jednostki organizacyjne tych prezydiów1971 r. Nr 15, poz. 38
48Instrukcja Nr 12/KS10.4.1972 r.w sprawie rachunkowości jednostek badawczych działających według zasad rozrachunku gospodarczego1972 r. Nr 5, poz. 14
49Instrukcja Nr 14/KS3.5.1972 r.w sprawie obliczania i ewidencji oprocentowania środków trwałych przedsiębiorstw państwowych1972 r. Nr 6, poz. 15
50Instrukcja Nr 17/KS23.5.1972 r.w sprawie zasad ewidencji inwestycji i remontów1972 r. Nr 7, poz. 17 i 1973 r. Nr 10, poz. 25
51Wytyczne Nr KS. 1P-501-5/7223.5.1972 r.w sprawie zasad ewidencji księgowej działalności gospodarczej jednostek organizacyjnych pełniących funkcję generalnego realizatora inwestycjinie ogłoszone
52Okólnik Nr 25/KS19.10.1972 r.w sprawie ewidencji przedpłat na rzecz wykonawców inwestycji1972 r. Nr 11, poz. 32
53Instrukcja Nr 29/KS16.11.1972 r.w sprawie korekt wyniku finansowego1972 r. Nr 12, poz. 35
54Instrukcja Nr 1/KS13.1.1973 r.w sprawie ujęcia niektórych operacji w księgach zjednoczeń, kombinatów, przedsiębiorstw i innych jednostek wprowadzających kompleksowe zasady systemu ekonomiczno-finansowegonie ogłoszona
55Instrukcja Nr 7/KS Ministerstwa Finansów15.2.1973 r.w sprawie ewidencji funduszu premiowego pracowników umysłowych1973 r. Nr 3, poz. 5
56Instrukcja Nr 21/KS Ministerstwa Finansów20.6.1973 r.w sprawie ewidencji kosztów podróży służbowych na obszarze kraju1973 r. Nr 9, poz. 24 i Nr 10 poz. 30
3. Kontrola gospodarcza i finansowa
57Pismo okólne Nr KS. 443/1/608.2.1960 r.w sprawie kosztów podróży biegłych księgowychnie ogłoszone
58Okólnik Nr KS. 3/6015.2.1960 r.w sprawie określenia stanowisk kierowniczych i samodzielnych przy ubieganiu się o tytuł dyplomowanego biegłego księgowego1960 r. Nr 3, poz. 4
59Okólnik Ministra Finansów11.11.1960 r.w sprawie głównych księgowych przedsiębiorstw państwowychnie ogłoszony
60Instrukcja Ministra Finansów22.12.1960 r.w sprawie trybu dokonywania wpisu na państwową listę dyplomowanych biegłych księgowych1960 r. Nr 14, poz. 32, 1965 r. Nr 7/1 gr, poz. 22 i 1966 r. Nr 7, poz. 22
61Okólnik Nr PD. 274/1/613.3.1961 r.w sprawie zakresu kontroli źródłowychnie ogłoszony
62Zarządzenie Nr 108 Ministra Finansów29.6.1961 r.w sprawie postępowania z dokumentami tajnymi w inspektoratach kontrolno-rewizyjnychnie ogłoszone
63Zarządzenie Nr 131 Ministra Finansów31.7. 1961 r.w sprawie zakresu i trybu sprawdzania dowodów nabycia lub uzyskania materiałów budowlanychnie ogłoszone zarządzenie Nr 122 z 12.11.1968 r.
64Okólnik Nr KS. 3/621.3.1962 r.w sprawie zakazu podpisywania przez głównego księgowego dokumentów, których realizacja byłaby równoznaczna z popełnieniem przestępstwa1962 r. Nr 4, poz. 6
65Zarządzenie Nr 80 Ministra Finansów8.5.1962 r.w sprawie trybu przekazywania organom dochodzeniowym informacji o popełnianych przestępstwachnie ogłoszone
66Regulamin Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla biegłych księgowych1.2.1964 r.w sprawie przewodu egzaminacyjnego dla biegłych księgowych1964 r. Nr 3, poz. 6 i 1970 r. Nr 3, poz. 5
67Pismo okólne Nr BT/B 4090/1/6719.12.1967 r.w sprawie nieprawidłowości stwierdzonych przez NIK w realizacji czynów społecznychnie ogłoszone
68Zarządzenie Nr 3 Ministra Finansów5.1.1968 r.w sprawie okresowych sprawozdań z działalności inspektorów kontrolno-rewizyjnychnie ogłoszone
69Pismo okólne Nr RE. 3552/1/6719.1.1968 r.w sprawie sprawozdań z działalności inspektorów kontrolno-rewizyjnychnie ogłoszone
70Pismo okólne Nr RE. 281/1/6819.1.1968 r.w sprawie planów kontrolinie ogłoszone pismo okólne Nr IK 5-034-12/71 z 18.10.1971 r. i IK 5-034-11/72 z 22.9.1972 r.
71Pismo okólne Nr RE. 381/1/6831.1.1968 r.w sprawie współpracy aparatu kontrolno-rewizyjnego z innymi organaminie ogłoszona (broszura)
72Pismo okólne Nr RE. 1407/3/683.7.1968 r.w sprawie kwalifikowania ujawnionych przypadków naruszenia dyscypliny finansowejnie ogłoszone
73Zarządzenie Nr 5 Głównego Inspektora Kontroli Finansowej8.10.1968 r.w sprawie prowadzenia ksiąg i ewidencji przez inspektoraty kontrolno-rewizyjnenie ogłoszone
74Okólnik Nr KS. 8/689.10.1968 r.w sprawie badania rocznych sprawozdań finansowych przez dyplomowanych biegłych księgowych oraz w trybie nadzorunie ogłoszony
75Okólnik Nr PO. 5/N/6826.11.1968 r.wytyczne w sprawie kontroli pochodzenia materiałów budowlanychnie ogłoszony
76Pismo okólne Nr RE. 3-034-2/6931.1.1969 r.w sprawie trybu pracy w zakresie kontroli i rewizji finansowejnie ogłoszone
77Zarządzenie Nr 60 Ministra Finansów22.5.1969 r.w sprawie wytycznych dotyczących zadań i uprawnień wydziałów finansowych prezydiów rad narodowych w zakresie kontroli prawidłowości rozliczeń z budżetem Państwa przedsiębiorstw gospodarki uspołecznionej i ich zjednoczeń (jednostek nadrzędnych)1969 r. Nr 9, poz. 23
78Okólnik Nr 10/KS30.10.1969 r.w sprawie weryfikacji analiz ekonomicznych przez dyplomowanych biegłych księgowych1969 r. Nr 14, poz. 34
79Wytyczne Departamentu Księgowości1971 r.w sprawie sporządzania orzeczenia (protokółu) o prawidłowości sprawozdania finansowego i weryfikacji wyniku bilansowegonie ogłoszone
80Instrukcja Nr 55/KS14.10.1971 r.w sprawie koordynacji przez wydziały finansowe prezydiów rad narodowych rewizji gospodarczej przeprowadzanej przez jednostki organizacyjne tych prezydiów1971 r. Nr 15, poz. 38
81Instrukcja Nr 58/KS22.11.1971 r.w sprawie ramowej tematyki i metodyki przeprowadzania rewizji gospodarczej w jednostkach i zakładach budżetowych oraz wydziałach finansowych prezydiów rad narodowych1971 r. Nr 15, poz. 40
82Instrukcja Nr 59/KS22.11.1971 r.w sprawie sprawozdawczości z wykonania planów rewizji gospodarczej i jej wyników1971 r. Nr 15, poz. 39
83Pismo okólne Nr KS. 6-520/3-17/7216.5.1972 r.w sprawie przyznawania środków na wypłacanie rewidentom nagród za wykrywanie przestępstw gospodarczychnie ogłoszone
84Zarządzenie Nr 18 Ministra Finansów5.2.1973 r.w sprawie wykonywania kontroli rozliczeń podatkowych i niepodatkowych z budżetem Państwa w przedsiębiorstwach przemysłu obronnegonie ogłoszone
VI. OBRÓT DEWIZOWY
1Zarządzenie Ministrów: Finansów i Handlu Zagranicznego28.3.1953 r.w sprawie udzielania zezwoleń na przywóz i wywóz złota i platynynie ogłoszone
2Zarządzenie Ministra Finansów9.12.1953 r.w sprawie zezwolenia dla "Polfrachtu" na niektóre czynności obrotu wartościami dewizowyminie ogłoszone zarządzenie Nr 74 z 29.6.1955 r.
3Instrukcja Ministra Finansów25.8.1954 r.dotycząca granicznej kontroli dewizowejnie ogłoszona
4Pismo okólne Nr ZG. 555/ZRP/KS/5623.1.1956 r.w sprawie zaliczania dzierżawy powierzchni pod stoiska targowe, wystawowe, informacyjne, salony wystawowe itp. za granicą oraz usług w zakresie urządzenia, utrzymania i likwidacji stoisk do usług związanych z obrotem towarowym z zagranicąnie ogłoszone
5Okólnik Nr ZG. 1/5613.3.1956 r.w sprawie odprowadzania do budżetów kwot przedawnionych i prekludowanych zobowiązań przedsiębiorstw państwowych wobec zagranicy1956 r. Nr 6, poz. 10
6Zarządzenie Nr 94 Ministra Finansów28.7.1956 r.w sprawie zezwolenia dla przedsiębiorstwa C. Hartwig S.A. Międzynarodowi Spedytorzy na przyjmowanie w obrotach z zagranicą zapłaty i dokonywanie wypłat w złotychnie ogłoszone
7Zarządzenie Nr 44 Ministra Finansów26.3.1957 r.w sprawie szczegółowego zakresu i zasad stosowania kursów specjalnychnie ogłoszone
8Zarządzenie Nr 26 Ministra Finansów5.3.1958 r.w sprawie zezwolenia dla Państwowego Wydawnictwa Naukowego na niektóre czynności obrotu wartościami dewizowyminie ogłoszone
9Zarządzenie Nr 217 Ministra Finansów28.12.1960 r.w sprawie zasad rozliczeń i dokonywania płatności w rublach clearingowychnie ogłoszone
10Zarządzenie Nr 1 Ministra Finansów3.1.1961 r.w sprawie zezwolenia dla Zarządu Ruchu "LOT" i Lotnisk Komunikacyjnych na niektóre czynności obrotu wartościami dewizowyminie ogłoszone
11Pismo okólne Nr ZG. 1708/5/P1/6230.3.1962 r.w sprawie rozliczeń kosztów podróży zagranicznychnie ogłoszone pismo okólne Nr 3119/505/64 z 22.5.1964 r., Nr 3473/527/68 z 30.5.1968 r. i Nr 3981/527/68 z 28.6.1968 r.
12Zarządzenie Nr 57 Ministra Finansów11.4.1963 r.w sprawie zezwolenia dla Przedsiębiorstwa Wagonów Sypialnych i Restauracyjnych "WARS" na niektóre czynności obrotu wartościami dewizowyminie ogłoszone
13Zarządzenie Nr 132 Ministra Finansów19.11.1963 r.w sprawie zezwolenia na dokonywanie wypłat pieniędzy polskich przyjmowanych w kraju cudzoziemcom zamiast przewidzianych dla nich świadczeńnie ogłoszone
14Zarządzenie Nr 3 Ministra Finansów6.1.1964 r.w sprawie zezwolenia dla p.p. Żegluga na Odrze we Wrocławiu, p.p. Żegluga Bydgoska w Bydgoszczy, p.p. Żegluga Szczecińska i p.p. Żegluga Gdańska w Gdańsku - na niektóre czynności obrotu wartościami dewizowyminie ogłoszone zarządzenie Nr 71 z 18.6.1969 r.
15Pismo okólne Nr ZG. 7135/4/428/6316.1.1964 r.w sprawie wymogów prawno-dewizowych przy przesyłkach kolejowych nadawanych z zagranicy do krajunie ogłoszone
16Pismo okólne Ministra Finansów27.6.1964 r.w sprawie obrotu nieruchomościami za granicąnie ogłoszone
17Zarządzenie Nr 27 Ministra Finansów6.3.1965 r.w sprawie ustalenia zakresu zawierania umów dobrowolnego ubezpieczenia w "Warcie" Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. przez jednostki organizacyjne podległe Ministerstwu Żegluginie ogłoszone
18Zarządzenie Nr 117 Ministra Finansów15.11.1965 r.w sprawie zezwolenia dla spółdzielni rybackich "Belona" w Dziwnowie oraz "10-lecia PRL" w Łebie - na niektóre rodzaje czynności dewizowychnie ogłoszone
19Zarządzenie Nr 4 Ministra Finansów17.1.1966 r.w sprawie zezwolenia dla państwowych przedsiębiorstw przemysłu i handlu jubilerskiego na skup złota w postaci stanowiącej wartość dewizowąnie ogłoszone zarządzenie Nr 50 z 14.7.1970 r. i Nr 38 z 30.3.1972 r.
20Zarządzenie Nr 15 Ministra Finansów2.2.1966 r.w sprawie dokonywania przez niektóre spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe transakcji eksportu wewnętrznego oraz skupu prawnie ogłoszone
21Zarządzenie Nr 26 Ministra Finansów28.2.1966 r.w sprawie zezwolenia dla niektórych przedsiębiorstw połowów morskich i usług rybackich na czynności obrotu wartościami dewizowyminie ogłoszone
22Zarządzenie Nr 27 Ministra Finansów2.3.1966 r.w sprawie zezwolenia dla przedsiębiorstw Morska Agencja w Gdyni i Morska Agencja w Szczecinie na niektóre czynności obrotu wartościami dewizowyminie ogłoszone
23Zarządzenie Nr 40 Ministra Finansów12.3.1966 r.w sprawie ustalenia zakresu zawierania umów dobrowolnego ubezpieczenia w "Warcie" Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. przez jednostki organizacyjne resortu komunikacjinie ogłoszone
24Okólnik Nr ZG. 1/6613.5.1966 r.w sprawie zasad finansowych przy popieraniu wyjazdów za granicęnie ogłoszony okólnik Nr ZG. 2/66 z 1.12.1966 r.
25Zarządzenie Nr 19 Ministra Finansów31.1.1967 r.w sprawie ustalenia zakresu zawierania umów dobrowolnego ubezpieczenia w "Warcie" Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. przez stocznie morskie podległe Ministrowi Przemysłu Ciężkiegonie ogłoszone
26Pismo okólne Nr ZG. 2100/319/677.4.1967 r.w sprawie finansowania wydatków związanych z pobytem specjalistów radzieckich na zasadach wymiany bezdewizowejnie ogłoszone
27Pismo okólne Nr ZG. 3118/320/6729.12.1967 r.w sprawie rozliczenia po kursie podstawowym rubla z zespołami rzeczników patentowych przy PIHZ i przedsiębiorstwie handlu zagranicznego "Polservice" z tytułu czynności rzeczników patentowychnie ogłoszone
28Zarządzenie Ministrów: Finansów i Handlu Zagranicznego26.3.1968 r.w sprawie zezwolenia dla Polskiej Agencji "Interpress" RSW "Prasa" na niektóre czynności stanowiące obrót wartościami dewizowyminie ogłoszone
29Pismo okólne Nr ZW. 798/KS/682.4.1968 r.w sprawie rachunków walutowych i obrotów na tych rachunkachnie ogłoszone
30Zarządzenie Nr 4 Ministra Finansów13.1.1969 r.w sprawie zezwolenia na niektóre czynności obrotu wartościami dewizowymi dla Centralnego Instytutu Informacji Technicznej i Ekonomicznejnie ogłoszone
31Zarządzenie Nr 34 Ministra Finansów24.2.1969 r.w sprawie sporządzania bilansu płatniczego oraz sprawozdań z wykonania obrotów płatniczych z zagranicąnie ogłoszone
32Zarządzenie Nr 43 Ministra Finansów25.3.1969 r.w sprawie właściwości w zakresie obsługi zagranicznych kredytów i długów państwanie ogłoszone
33Zarządzenie Nr 49 Ministra Finansów14.4.1969 r.w sprawie zasad gospodarki finansowej i materiałowej na placówkach zagranicznych PRLnie ogłoszone zarządzenie Nr 20 z 7.2.1973 r.
34Zarządzenie Nr 83 Ministra Finansów31.7.1969 r.w sprawie zezwolenia na otwieranie i prowadzenie dla jednostek gospodarki uspołecznionej bankowych rachunków w walucie zagranicznej, uzyskiwanej z tytułu eksportu osiągnięć naukowo-technicznychnie ogłoszone
35Zarządzenie Nr 1 Ministra Finansów6.1.1970 r.w sprawie zezwolenia dla przedsiębiorstwa państwowego "Zjednoczone Przedsiębiorstwo Rozrywkowe" na niektóre czynności obrotu wartościami dewizowyminie ogłoszone
36Zarządzenie Nr 61 Ministra Finansów i Ministra Handlu Zagranicznego18.7.1970 r.w sprawie zezwolenia na otwarcie i prowadzenie dla Towarzystwa Handlu Międzynarodowego "Dal" S.A. rachunków w walucie zagranicznej dla rozliczania niektórych transakcji i operacji zagranicznychnie ogłoszone
37Zarządzenie Nr 69 Ministra Finansów7.9.1970 r.w sprawie zezwolenia dla Polskiego Rejestru Statków na niektóre czynności obrotu wartościami dewizowyminie ogłoszone
38Zarządzenie Nr 119 Ministra Finansów17.12.1970 r.w sprawie stosowania przeliczników złotowych w gospodarce dewizowej wykonawców narodowych planów gospodarczychnie ogłoszone zarządzenie Nr 112 z 28.8.1971 r., Nr 125 z 23.12.1972 r. i Nr 71 z 27.6.1973 r.
39Wytyczne Nr 9/ZG Ministra Finansów11.1.1971 r.w zakresie udzielania kredytów dewizowych przez Bank Handlowy w Warszawie S.A.nie ogłoszone
40Instrukcja Nr 5/2614.1.1971 r.w sprawie zasad ustalania i trybu przekazywania świadczeń na stypendialny fundusz dewizowynie ogłoszona
41Zarządzenie Nr 33 Ministra Finansów5.3.1971 r.w sprawie zezwolenia dla przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe" na niektóre czynności obrotu wartościami dewizowyminie ogłoszone
42Zarządzenie Nr 38 Ministra Finansów16.3.1971 r.w sprawie zasad planowania i finansowania funduszu nagród za efektywność i aktywizację eksportunie ogłoszone
43Zarządzenie Nr 56 Ministra Finansów30.4.1971 r.w sprawie warunków udzielania przez Narodowy Bank Polski indywidualnych zezwoleń dewizowychnie ogłoszone zarządzenie Nr 68 z 29.5.1971 r., Nr 179 z 30.12.1971 r., Nr 112 z 23.11.1972 r., Nr 130 z 30.12.1972 r., Nr 24 z 16.2.1973 r. i Nr 47 z 18.4.1973 r.
44Zarządzenie Nr 115 Ministra Finansów1.9.1971 r.w sprawie zezwolenia dla przedsiębiorstwa państwowego Polska Agencja Artystyczna "Pagart" w Warszawie na niektóre czynności obrotu wartościami dewizowyminie ogłoszone
45Zarządzenie Nr 120 Ministra Finansów22.9.1971 r.w sprawie ustalenia wytycznych Banku Handlowego w Warszawie S.A. w zakresie udzielania kredytów dewizowychnie ogłoszone
46Zarządzenie Nr 126 Ministra Finansów12.10.1971 r.w sprawie zasad i trybu stosowania bodźców materialnych dla dostawców krajowych towarów nieeksportowych w ramach eksportu wewnętrznego oraz usług świadczonych na rzecz tego eksportunie ogłoszone
47Zarządzenie Nr 129 Ministra Finansów29.10.1971 r.w sprawie gospodarki dewizowej przedsiębiorstw przemysłowych kooperujących z zagranicąnie ogłoszone
48Zarządzenie Nr 141 Ministra Finansów i Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki27.11.1971 r.w sprawie zezwolenia na niektóre czynności obrotu wartościami dewizowymi dla Zjednoczenia Przedsiębiorstw Turystycznych "Orbis"nie ogłoszone
49Zarządzenie Nr 148 Ministra Finansów4.12.1971 r.w sprawie zezwolenia dla Polskich Linii Lotniczych "LOT" na niektóre czynności obrotu wartościami dewizowyminie ogłoszone
50Zarządzenie Nr 156 Ministra Finansów i Ministra Handlu Zagranicznego17.12.1971 r.w sprawie zasad ubezpieczenia mienia będącego przedmiotem obrotu towarowego z zagranicąnie ogłoszone
51Zarządzenie Nr 32 Ministra Finansów11.3.1972 r.w sprawie zezwolenia dla Polskiego Ratownictwa Okrętowego na niektóre czynności obrotu wartościami dewizowyminie ogłoszone
52Zarządzenie Nr 33 Ministra Finansów11.3.1972 r.w sprawie zezwolenia dla przedsiębiorstw: Polskie Linie Oceaniczne oraz Polska Żegluga Morska na niektóre czynności obrotu wartościami dewizowyminie ogłoszone
53Pismo okólne Nr ZG. 5-9844-13/7230.3.1972 r.w sprawie korzystania z obcych środków komunikacji przy podróżach służbowych i tzw. wyjazdach popieranych przez resorty za granicęnie ogłoszone pismo okólne Nr ZG. 5-9844-13/72 z 4.8.1972 r.
54Zarządzenie Nr 41 Ministra Finansów1.4.1972 r.w sprawie zezwolenia dla "Warty" Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółce Akcyjnej i Państwowego Zakładu Ubezpieczeń na niektóre czynności dewizowe w zakresie ubezpieczeń i reasekuracjinie ogłoszone
55Zarządzenie Nr 44 Ministra Finansów10.4.1972 r.w sprawie zezwolenia na otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych w walucie obcej dla Naczelnej Organizacji Technicznej, Polskiej Akademii Nauk, Zrzeszenia Polskich Towarzystw Lekarskichnie ogłoszone
56Zarządzenie Nr 51 Ministra Finansów26.4.1972 r.w sprawie uprawnień dewizowych Banku Handlowego w Warszawie S.A.nie ogłoszone
57Zarządzenie Nr 90 Ministra Finansów30.8.1972 r.w sprawie uprawnień dewizowych Powszechnej Kasy Oszczędnościnie ogłoszone
58Zarządzenie Nr 104 Ministra Finansów31.10.1972 r.w sprawie zezwolenia na stawianie przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. części własnych środków dewizowych do dyspozycji wojewódzkich rad narodowychnie ogłoszone
59Zarządzenie Nr 124 Ministra Finansów23.12.1972 r.w sprawie zezwolenia dla Komitetu do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja" na niektóre czynności obrotu wartościami dewizowyminie ogłoszone zarządzenie Nr 84 z 5.7.1973 r.
60Instrukcja Nr 17/ZG Ministra Finansów28.2.1973 r.w sprawie naliczania i wykorzystywania funduszu dewizowego zjednoczeńnie ogłoszona
61Zarządzenie Nr 40 Ministra Finansów30.3.1973 r.w sprawie zasad i trybu rozliczeń z budżetem jednostek handlu zagranicznego z tytułu zyskunie ogłoszone
62Zarządzenie Nr 51 Ministra Finansów30.4.1973 r.w sprawie zezwolenia dla Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce na niektóre czynności obrotu wartościami dewizowyminie ogłoszone
63Zarządzenie Nr 52 Ministra Finansów4.5.1973 r.w sprawie zasad i form rozliczeń z tytułu umów komisu towarów na eksportnie ogłoszone
64Instrukcja Nr 18/ZG Ministra Finansów17.5.1973 r.w sprawie finansowania udziału wystawców krajowych w Międzynarodowych Targach Poznańskich1973 r. Nr 8, poz. 22
65Zarządzenie Nr 70 Ministra Finansów17.6.1973 r.w sprawie prac nad reorganizacją eksportu wewnętrznegonie ogłoszone
66Zarządzenie Nr 73 Ministra Finansów28.6.1973 r.w sprawie finansowania dopłaty do rozliczeń z tytułu ruchu podróżnych z Niemieckiej Republiki Demokratycznejnie ogłoszone
67Zarządzenie Nr 75 Ministra Finansów3.7.1973 r.w sprawie zezwolenia Przedsiębiorstwu Międzynarodowych Przewozów Samochodowych "Pekaes" na wykonywanie niektórych czynności obrotu wartościami dewizowyminie ogłoszone
VII. UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE I OSOBOWE
1Pismo okólne Nr 4 PKPG16.5.1951 r.w sprawie wyłączenia z ubezpieczenia jednostek budżetowychBiuletyn PKPG 1951 r. Nr 16, poz. 160
2Instrukcja Nr 1 PKPG1.8.1951 r.w sprawie ubezpieczeń majątkowych i osobowychnie ogłoszona (broszura)
3Instrukcja Nr 2 PKPG28.12.1951 r.w sprawie ubezpieczenia mienia w transporcie krajowymnie ogłoszona
4Pismo okólne Nr 10 PKPG31.12.1951 r.w sprawie ubezpieczenia od ognia mienia użytkowanego przez jednostki gospodarki uspołecznionej na podstawie umowynie ogłoszone
5Instrukcja Nr 1 PKPG17.4.1952 r.w sprawie ubezpieczenia od padnięcia inwentarza żywego będącego w posiadaniu jednostki gospodarki uspołecznionejnie ogłoszona (broszura)
6Instrukcja Nr RMU 368/5622.12.1956 r.w sprawie zasad prowadzenia prac statystyczno-sprawozdawczych w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych w resortachnie ogłoszona
7Pismo okólne Nr OR. 1723/2/5728.5.1957 r.w sprawie zorganizowania przez PZU z dniem 1 lipca 1957 r. inkasa składek za obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe na terenie miast we własnym zakresienie ogłoszone pismo okólne Nr BP. RMU. 37/571/620 z 20.2.1962 r.
8Pismo okólne Nr ZG. 2076/54/6015.4.1960 r.w sprawie zatwierdzenia taryfy składek za ubezpieczenie AC i NW pojazdów mechanicznych cudzoziemców dewizowych przybywających na czasowy pobyt do PRLnie ogłoszone
9Pismo okólne Nr BP.RMU.113/6019.12.1960 r.w sprawie wysokości wynagrodzenia za udział członków Rady Ubezpieczeniowej w posiedzeniach Rady i Komisjinie ogłoszone
10Zarządzenie Nr 83 Ministra Finansów27.6.1963 r.w sprawie zatwierdzenia statutu "Warty" Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.nie ogłoszone zarządzenie Nr 111 z 23.10.1968 r.
11Zatwierdzona przez Ministra Finansów w porozumieniu z Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej instrukcja Nr 32 PZU21.7.1964 r.dla lekarzy orzekających w sprawie oceny skutków nieszczęśliwych wypadkównie ogłoszona
12Pismo okólne Nr ZG. 4373/483/U/6513.7.1965 r.w sprawie zatwierdzenia taryfy składek za ubezpieczenia samochodów od uszkodzeń (auto-casco) i odpowiedzialności cywilnej z ruchu pojazdów samochodowych - dla krajowców dewizowych wyjeżdżających za granicęnie ogłoszone
13Pismo okólne Nr ZG. 7413/480/U/6519.11.1965 r.w sprawie zasad i trybu prowadzenia przez "Wartę" działalności zapobiegawczejnie ogłoszone
14Pismo okólne Nr BP.RMU.36/6624.3.1966 r.w sprawie zatwierdzenia przez GUS formularza "Sprawozdanie ze stanu ubezpieczeń" wzór CE4nie ogłoszone
15Pismo okólne Nr ZG. 2315/496/U/6626.5.1966 r.w sprawie zatwierdzenia ogólnych warunków ubezpieczenia pojazdów samochodowych krajowców dewizowych w ruchu zagranicznymnie ogłoszone
16Pismo okólne Nr BP.RMU.1175/51/6613.6.1966 r.w sprawie upoważnienia PZU do przyjmowania od dnia 15.6.1966 r. wniosków o ubezpieczenie mienia jednostek gospodarki państwowejnie ogłoszone
17Pismo okólne Nr BP.RMU.2471/141/6621.6.1966 r.w sprawie zwolnienia spółdzielni spożywców od obowiązku zawierania umów w zakresie ubezpieczenia mienia w transporcie krajowymnie ogłoszone
18Instrukcja Ministra Finansów i Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac10.8.1966 r.w sprawie zasad i trybu kwalifikowania pracowników na stanowiska przewidziane tabelą stanowisk, kwalifikacji i stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w zakładach ubezpieczeńnie ogłoszona
19Zarządzenie Nr 94 Ministra Finansów10.8.1966 r.w sprawie ustalenia tabeli stanowisk dla ośrodków obliczeniowych w zakładach ubezpieczeńnie ogłoszone
20Pismo okólne Nr BP.RMU.5879/288/684.1.1968 r.w sprawie stawek taryfowych za ciągniki typu rolniczego o szybkości konstr. do 20 km/godz. należące do jednostek gospodarki uspołecznionej i nie uspołecznionejnie ogłoszone
21Zarządzenie Nr 146 Ministra Finansów21.12.1968 r.w sprawie stawek taryfowych za obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne jednostek organizacyjnych podległych Ministrom Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznychnie ogłoszone
22Zarządzenie Nr 7 Ministra Finansów16.1.1969 r.w sprawie wynagradzania oraz zasad gospodarowania funduszem nagród pracowników zakładów ubezpieczeńnie ogłoszone zarządzenie Nr 70 z 8.9.1970 r. i Nr 84 z 1.8.1972 r.
23Zarządzenie Nr 102 Ministra Finansów25.10.1969 r.w sprawie zasad tworzenia i zakresu działania niektórych jednostek organizacyjnych Państwowego Zakładu Ubezpieczeńnie ogłoszone
24Okólnik Nr 6/OR24.2.1970 r.w sprawie inkasa składek na rzecz Państwowego Zakładu Ubezpieczeń za ubezpieczenie budynków w miastach i osiedlach1970 r. Nr 2/1 gr, poz. 3
25Okólnik Nr 19/PO18.6.1970 r.w sprawie rozliczeń z Państwowym Zakładem Ubezpieczeń wpływów z zobowiązań pieniężnych1970 r. Nr 8, poz. 12
26Zarządzenie Nr 91 Ministra Finansów25.6.1971 r.w sprawie praw i obowiązków głównych księgowych jednostek organizacyjnych Państwowego Zakładu Ubezpieczeńnie ogłoszone
27Zarządzenie Nr 145 Ministra Finansów i Komunikacji29.11.1971 r.w sprawie składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne oraz w sprawie opłat rejestracyjnych od niektórych pojazdów samochodowychnie ogłoszone
28Pismo okólne Nr BP. 5-440-7/72 Ministra Finansów16.6.1972 r.w sprawie dobrowolnego ubezpieczenia od auto-casco pojazdów samochodowych jednostek administracji państwowejnie ogłoszone
29Zarządzenie Nr 80 Ministra Finansów24.7.1972 r.w sprawie zmiany tabeli stanowisk kwalifikacji i stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w zakładach ubezpieczeńnie ogłoszone
30Pismo okólne Nr OR. 1-1311-15/7213.1.1973 r.w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia sezonowych likwidatorów szkód w uprawachnie ogłoszone
VIII. BANKI
1Zarządzenie Ministra Skarbu15.2.1949 r.o zakresie działania Naczelnego Likwidatora i likwidatorów1949 r. Nr 7, poz. 34
2Zarządzenie Ministra Finansów31.5.1954 r.w sprawie powołania Komisji Głównych Księgowych Bankównie ogłoszone
3Zarządzenie Nr 8 Ministra Finansów19.1.1959 r.w sprawie udzielania pomocy kredytowej Państwa dla rybaków morskich i osadników rybackichnie ogłoszone
4Zarządzenie Nr 202 Ministra Finansów25.11.1960 r.w sprawie specjalnych kredytów dla pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych związków zawodowych na zakup artykułów przemysłowych przez ich członkównie ogłoszone zarządzenie Nr 5 z 10.1.1967 r.
5Zarządzenie Nr 72 Ministra Finansów5.4.1961 r.w sprawie zatwierdzenia statutu Banku Polska Kasa Opieki, Spółka Akcyjnanie ogłoszone zarządzenie Nr 128 z 23.12.1969 r.
6Zarządzenie Nr 105 Ministra Finansów26.6.1961 r.w sprawie ustalenia zasad działalności głównych księgowych w bankach państwowychnie ogłoszone
7Zarządzenie Nr 7 Ministra Finansów24.1.1962 r.w sprawie ustalenia wysokości prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Powszechną Kasę Oszczędnościnie ogłoszone zarządzenie z 9.10.1962 r.
8Zarządzenie Nr 76 Ministra Finansów4.5.1962 r.w sprawie powołania przez PKO komisji losowań premii na książeczki oszczędnościowe PKOnie ogłoszone
9Zarządzenie Nr 37 Ministra Finansów16.3.1966 r.w sprawie rachunków bankowych dla nowotworzonych jednostek organizacyjnych na terenie m.st. Warszawy i niektórych powiatów woj. warszawskiegonie ogłoszone
10Zarządzenie Nr 45 Ministra Finansów31.3.1966 r.w sprawie należytego zabezpieczenia i ochrony transportów pieniężnych i innych wartości w jednostkach organizacyjnych resortu finansównie ogłoszone
11Zarządzenie Nr 89 Ministra Finansów30.6.1966 r.w sprawie zatwierdzenia statutu Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjnanie ogłoszone zarządzenie Nr 96 z 9.7.1971 r.
12Instrukcja Ministra Finansów i Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płacy10.8.1966 r.w sprawie zasad i trybu kwalifikowania pracowników na stanowiska przewidziane tabelą stanowisk, kwalifikacji i stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w bankachnie ogłoszone
13Zarządzenie Nr 93 Ministra Finansów10.8.1966 r.w sprawie ustalenia tabeli stanowisk dla ośrodków obliczeniowych w bankachnie ogłoszone
14Zarządzenie Nr 96 Ministra Finansów16.8.1966 r.w sprawie udzielania pomocy kredytowej na inwestycje rolnikom zamieszkałym w rejonie kanału Wieprz-Krznanie ogłoszone zarządzenie Nr 26 z 10.2.1969 r.
15Zarządzenie Nr 65 Ministra Finansów4.6.1968 r.w sprawie udzielania przez Powszechną Kasę Oszczędności pożyczek na zakup samochodów osobowych, wykorzystywanych dla celów służbowychnie ogłoszone
16Zarządzenie Nr 6 Ministra Finansów16.1.1969 r.w sprawie wynagradzania oraz zasad gospodarowania funduszem nagród pracowników bankównie ogłoszone zarządzenie Nr 70 z 8.9.1970 r. i Nr 83 z 1.8.1972 r.
17Zarządzenie Nr 144 Ministra Finansów23.12.1968 r.w sprawie regulaminu pracy dla banków i zakładów ubezpieczeń1969 r. Nr 2, poz. 5
18Zarządzenie Nr 69 Ministra Finansów18.6.1969 r.w sprawie kredytu bankowego dla osadników rolnych na terenach górskich województwa rzeszowskiegonie ogłoszone
19Zarządzenie Nr 109 Ministra Finansów25.11.1969 r.w sprawie ustalania wynagrodzeń dla pracowników przechodzących do pracy w Powszechnej Kasie Oszczędności z przedsiębiorstwa Obsługa Ratalnej Sprzedaży "ORS"nie ogłoszone
20Zarządzenie Nr 131 Ministra Finansów30.12.1969 r.w sprawie przejęcia przez Powszechną Kasę Oszczędności aktywów i pasywów przedsiębiorstwa Obsługa Ratalnej Sprzedaży "ORS"nie ogłoszone
21Zarządzenie Nr 134 Ministra Finansów31.12.1969 r.w sprawie spisywania na straty niektórych składników majątkowych Banku Polska Kasa Opieki, Spółka Akcyjnanie ogłoszone
22Obwieszczenie Nr 11/GM Ministra Finansów28.3.1970 r.o udzieleniu przez Ministra Finansów Powszechnej Kasie Oszczędności pełnomocnictwa w sprawie wykreślenia z ksiąg wieczystych spłaconych pożyczek i należności1970 r. Nr 6, poz. 8
23Zarządzenie Nr 30 Ministra Finansów9.4.1970 r.w sprawie bankowej kontroli planów produkcyjnych warszawskich jednostek projektowanianie ogłoszone
24Zarządzenie Nr 39 Ministra Finansów4.5.1970 r.w sprawie realizacji przez Powszechną Kasę Oszczędności niektórych aktywów Banku Gospodarstwa Krajowego przejmowania tych aktywów oraz aktywów instytucji kredytowych zlikwidowanych lub uznanych za zlikiwdowane, a także wykonywania niektórych innych czynności Banku Gospodarstwa Krajowegonie ogłoszone
25Zarządzenie Nr 89 Ministra Finansów9.11.1970 r.w sprawie zlecenia Bankowi Rolnemu kontroli działalności kredytowej spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych1970 r. Nr 10/4 gr, poz. 17
26Zarządzenie Nr 90 Ministra Finansów9.11.1970 r.w sprawie odsetek od kredytu refinansowanego udzielanego przez Bank Rolny spółdzielniom oszczędnościowo-pożyczkowym oraz od lokat wkładów oszczędnościowych gromadzonych przez SOP na rachunkach w Banku Rolnymnie ogłoszone
27Zarządzenie Nr 25 Ministra Finansów23.2.1971 r.w sprawie systemu finansowego Banku Polska Kasa Opieki S.A.nie ogłoszone
28Zarządzenie Nr 27 Ministra Finansów2.3.1971 r.w sprawie stawek odsetek od wkładów oszczędnościowych na okazicielanie ogłoszone
29Zarządzenie Nr 63 Ministra Finansów10.5.1971 r.w sprawie zasad wynagradzania pracowników Centrum Elektronicznego w Narodowym Banku Polskimnie ogłoszone
30Zarządzenie Nr 79 Ministra Finansów12.6.1971 r.w sprawie udzielania przez Powszechną Kasę Oszczędności kredytu na opłacanie części kosztów udziału w wycieczkach za granicęnie ogłoszone
31Zarządzenie Nr 158 Ministra Finansów20.12.1971 r.w sprawie udzielania kredytów bankowych na modernizację urządzeń grzewczychnie ogłoszone
32Instrukcja Nr 11/FR Ministerstwa Finansów6.4.1973 r.w sprawie zasad planowania wydatków budżetowych na pokrycie należności Banku Rolnego z tytułu umorzeń niektórych kredytów oraz dotacji1973 r. Nr 6, poz. 16
33Zarządzenie Nr 68 Ministra Finansów16.6.1973 r.w sprawie odsetek bankowych od kredytów i środków pieniężnych jednostek i organizacji gospodarczych wprowadzających kompleksowe zasady systemu ekonomiczno-finansowegonie ogłoszone
34Zarządzenie Nr 87 Ministra Finansów7.7.1973 r.w sprawie wewnętrznych rozliczeń kredytów zagranicznychnie ogłoszone
IX. SPRAWY ORGANIZACYJNE I ZATRUDNIENIA W JEDNOSTKACH RESORTU FINANSÓW
1Zarządzenie Ministra Finansów14.2.1951 r.w sprawie dostosowania organizacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych" do przepisów dekretu z dnia 26.X.1950 r. o przedsiębiorstwach państwowychnie ogłoszone
2Zarządzenie Ministra Finansów17.2.1951 r.w sprawie dostosowania organizacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Mennica Państwowa" do przepisów dekretu z dnia 26.X.1950 r. o przedsiębiorstwach państwowychnie ogłoszone
3Zarządzenie Ministra Finansów14.3.1951 r.w sprawie dostosowania organizacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Polski Monopol Loteryjny" do przepisów dekretu z dnia 26.X.1950 r. o przedsiębiorstwach państwowychnie ogłoszone
4Regulamin NBP zatwierdzony przez Ministra Finansów19.9.1955 r.w sprawie składu i szczególnego zakresu działania Komisji Likwidacji Depozytów Rzeczowych Skarbu Państwanie ogłoszony
5Zarządzenie Nr 9 Ministra Finansów24.1.1956 r.w sprawie ustalenia norm pracy dla pracowników zatrudnionych w resorcie finansów przy sprzątaniu w pełnym wymiarze ustawowego czasu pracynie ogłoszone
6Zarządzenie Nr 38 Ministra Finansów15.3.1957 r.w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa "Drukarnia Skarbowa"nie ogłoszone
7Wytyczne Nr OR. 2555/2/5915.5.1959 r.w sprawie szczegółowego podziału czynności, obowiązków i odpowiedzialności pracowników wydziałów finansowych prezydiów rad narodowychnie ogłoszone
8Zarządzenie Nr 83 Ministra Finansów22.3.1960 r.w sprawie zatrudnienia młodocianych w celu przyuczenia do określonej pracy i odbycia wstępnego stażu pracy w Mennicy Państwowej1960 r. Nr 5, poz. 8
9Zarządzenie Nr 92 Ministra Finansów8.4.1960 r.w sprawie powołania Komisji Rozjemczej przy Ministrze Finansównie ogłoszone
10Zarządzenie Nr 138 Ministra Finansów13.7.1960 r.w sprawie zawiadamiania Najwyższej Izby Kontroli o terminach zwoływanych narad i innych zebrańnie ogłoszone
11Pismo okólne Nr RE. 4242/1/609.12.1960 r.w sprawie organizowania narad pracynie ogłoszone
12Zarządzenie Nr 32 Ministra Finansów4.2.1961 r.w sprawie powołania w Ministerstwie Finansów Resortowej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny budżetowej1961 r. Nr 1, poz. 1
13Okólnik Nr OR. 75/2/6120.3.1961 r.w sprawie terminów, trybu i formy zawiadamiania organów finansowych wyższego stopnia o niezałatwieniu w terminach ustawowych spraw podlegających rozpatrzeniu przez wydziały finansowe wg przepisów kodeksu postępowania administracyjnego1961 r. Nr 4, poz. 6 pismo okólne Nr GM. 1-043-4/70 z 15.7.1970 r.
14Zarządzenie Nr 113 Ministra Finansów4.7.1961 r.w sprawie określenia zawodów, w których mogą być przyznane robotnikom tytuły kwalifikacyjne oraz staż pracy i kwalifikacje wymagane do uzyskania tych tytułównie ogłoszone
15Pismo okólne Nr RE. 492/1/6218.2.1962 r.w sprawie zabezpieczenia tajemnicy państwowej i służbowejnie ogłoszone
16Zarządzenie Nr 99 Ministra Finansów11.6.1962 r.w sprawie gospodarki formularzami w resorcie finansównie ogłoszone
17Zarządzenie Nr 100 Ministra Finansów11.6.1962 r.w sprawie powołania Resortowej Komisji Racjonalizacji Drukównie ogłoszone
18Zarządzenie Nr 101 Ministra Finansów11.6.1962 r.w sprawie organizacji informacji technicznej i ekonomicznej w resorcie finansównie ogłoszone
19Zarządzenie Nr 109 Ministra Finansów20.6.1962 r.w sprawie zasad i trybu gospodarowania funduszem socjalnym w instytucjach bankowych i ubezpieczeniowychnie ogłoszone
20Zarządzenie Nr 126 Ministra Finansów3.8.1962 r.w sprawie powołania komisji dyscypliny płac przy Ministrze Finansów (dot. płac w przedsiębiorstwach resortu finansów)nie ogłoszone
21Zarządzenie Nr 127 Ministra Finansów3.8.1962 r.w sprawie przeciwpożarowego zabezpieczenia w jednostkach organizacyjnych resortu finansównie ogłoszone
22Zarządzenie Nr 129 Ministra Finansów8.8.1962 r.w sprawie posiadania, ewidencjonowania i przechowywania broni w jednostkach resortu finansównie ogłoszone
23Zarządzenie Nr 131 Ministra Finansów16.8.1962 r.w sprawie wzorów umundurowania i oznak stanowisk służbowych dla pracowników straży bankowejnie ogłoszone
24Zarządzenie Nr 132 Ministra Finansów16.8.1962 r.w sprawie wzorów umundurowania i oznak stanowisk służbowych dla pracowników straży przemysłowejnie ogłoszone
25Pismo okólne Nr OR. 5217/1/631.8.1963 r.w sprawie uprawnień Mennicy Państwowej do wyrobu datowników dla wydziałów finansowychnie ogłoszone
26Zarządzenie Nr 145 Ministra Finansów23.12.1963 r.w sprawie zaopatrywania w formularzenie ogłoszone "Katalog drukowanych formularzy Min. Fin." 1964 r. zarządzenie Nr 138 z 9.12.1965 r.
27Pismo okólne Nr OR. 1537/1/647.3.1964 r.w sprawie zaopatrzenia pracowników szczególnego nadzoru podatkowego w urzędowe pieczęcie do lakunie ogłoszone
28Zarządzenie Ministra Finansów i Ministra Oświaty18.4.1964 r.w sprawie zacieśnienia współpracy jednostek resortu finansów z jednostkami resortu oświaty1964 r. Nr 6, poz. 9
29Zarządzenie Nr 72 Ministra Finansów25.6.1964 r.w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ośrodkowi Wczasowemu Ministerstwa Finansów w Jastrzębiej Górzenie ogłoszone
30Wytyczne13.7.1964 r.w sprawie realizacji postanowień zarządzenia Ministra Finansów i Ministra Oświaty z dnia 18.IV.1964 r. w sprawie zacieśnienia współpracy jednostek resortu finansów z jednostkami resortu oświatynie ogłoszone
31Zarządzenie Nr 106 Ministra Finansów15.10.1964 r.w sprawie zasad wynagradzania radców prawnych i referentów prawnych zatrudnionych w bankach, zakładach ubezpieczeń i Polskim Monopolu Loteryjnymnie ogłoszone
32Zarządzenie Nr 29 Ministra Finansów26.2.1965 r.w sprawie sprawozdawczości kadrowej w jednostkach podległych i nadzorowanychnie ogłoszone
33Zarządzenie Nr 90 Ministra Finansów3.8.1965 r.w sprawie zaszeregowania niektórych stanowisk w wydziałach finansowych prezydiów rad narodowychnie ogłoszone pismo okólne Nr OR. 5674/2/66 z 30.9.1966 r.
34Zarządzenie Nr 111 Ministra Finansów18.10.1965 r.w sprawie zasad prowadzenia kursowego szkolenia lub doskonalenia zawodowego w resorcie finansów1965 r. Nr 9, poz. 31
35Pismo okólne Nr AG. 3151/1/6510.12.1965 r.w sprawie zasad gospodarki drukami specjalnymi i formularzaminie ogłoszone
36Pismo okólne Nr AG. 3161/1/6511.12.1965 r.w sprawie opracowywania planów zaopatrzenianie ogłoszone
37Zarządzenie Nr 116 Ministra Finansów13.10.1966 r.w sprawie wynagradzania pracowników zatrudnionych w stołówkach pracowniczych prowadzonych przez banki i zakłady ubezpieczeńnie ogłoszone
38Zarządzenie Nr 115 Ministra Finansów14.10.1966 r.w sprawie ograniczenia gospodarczego transportu samochodowego w jednostkach resortu finansów oraz likwidacji rozproszenia ciężarowego taboru samochodowego w tym resorcienie ogłoszone
39Zarządzenie Nr 122 Ministra Finansów12.11.1966 r.w sprawie wytycznych dotyczących ramowego wykazu akt w wydziałach finansowych prezydiów rad narodowychnie ogłoszone zarządzenie Nr 103 z 28.10.1969 r.
40Zarządzenie Nr 138 Ministra Finansów29.12.1966 r.w sprawie zasad i trybu gospodarowania funduszem nagród inspektoratów kontrolno-rewizyjnych przy prezydiach rad narodowychnie ogłoszone zarządzenie Nr 114 z 8.12.1972 r.
41Zarządzenie Nr 139 Ministra Finansów30.12.1966 r.w sprawie zasad i trybu gospodarowania funduszem nagród wydziałów finansowych prezydiów rad narodowychnie ogłoszone zarządzenie Nr 71 z 8.9.1970 r.
42Wytyczne Nr OR. 145/2/6716.1.1967 r.w sprawie zasad i trybu gospodarowania funduszem na nagrody dla pracowników podatkowych w biurach gromadzkich rad narodowychnie ogłoszone
43Zarządzenie Nr 13 Ministra Finansów17.1.1967 r.w sprawie Zaocznego Pomaturalnego Studium Finansów1967 r. Nr 1, poz. 3
44Pismo okólne Nr KA. 322/2/6724.1.1967 r.w sprawie regulaminu studiów Zaocznego Pomaturalnego Studium Finansów1967 r. Nr 1, poz. 6
45Zarządzenie Nr 30 Ministra Finansów11.3.1967 r.w sprawie współpracy terenowych jednostek aparatu finansowego1967 r. Nr 2, poz. 9
46Okólnik Nr PD. 1509/1/6718.4.1967 r.w sprawie zawiadamiania o organizowanych naradach służby dochodów państwowychnie ogłoszony
47Zarządzenie Nr 49 Ministra Finansów19.4.1967 r.w sprawie sporządzania przez instytucje finansowe sprawozdawczości w zakresie wynagrodzeń i nagródnie ogłoszone
48Zarządzenie Nr 59 Ministra Finansów5.6.1967 r.w sprawie wzorów umundurowania i odznak służbowych dla niektórych pracowników wydziałów finansowych prezydiów rad narodowych oraz zasad i warunków przydzielania przedmiotów umundurowania specjalnego1967 r. Nr 4, poz. 11 i 1972 r. Nr 10, poz. 29
49Zarządzenie Nr 72 Ministra Finansów12.7.1967 r.w sprawie właściwości w zakresie obsługi długów wewnętrznych1967 r. Nr 5, poz. 12
50Zarządzenie Nr 8630.8.1967 r.w sprawie czasu pracy i zasad wynagradzania pracowników transportu samochodowego w instytucjach finansowychnie ogłoszone
51Zarządzenie Nr 103 Ministra Finansów23.11.1967 r.w sprawie ramowego wykazu akt oraz instrukcji kancelaryjnej dla inspektoratów kontrolno-rewizyjnychnie ogłoszona (broszura)
52Pismo okólne Nr KA. 313/1/6812.1.1968 r.w sprawie racjonalnego wykorzystania absolwentów techników zawodowych i absolwentów szkół ogólnokształcącychnie ogłoszone
53Zarządzenie Nr 24 Ministra Finansów16.2.1968 r.w sprawie sprawozdawczości instytucji finansowych z realizacji funduszów socjalnychnie ogłoszone
54Zarządzenie Nr 46 Ministra Finansów13.4.1968 r.w sprawie obsługi prawnej w resorcie finansów1968 r. Nr 4, poz. 8
55Instrukcja Ministra Finansów17.6.1968 r.w sprawie egzaminu w Zaocznym Pomaturalnym Studium Finansów1968 r. Nr 6, poz. 13
56Zarządzenie Nr 75 Ministra Finansów20.6.1968 r.w sprawie kryteriów kwalifikacyjnych wykładowców kursów organizowanych w resorcie finansów1968 r. Nr 7, poz. 14
57Zarządzenie Nr 79 Ministra Finansów22.6.1968 r.w sprawie korzystania z usług telekomunikacyjnych w ruchu zagranicznym w resorcie finansów1968 r. Nr 8/2 gr, poz. 15
58Zarządzenie Nr 105 Ministra Finansów19.9.1968 r.w sprawie zasad wynagradzania pracowników Polskiego Monopolu Loteryjnegonie ogłoszone zarządzenie Nr 46 z 18.4.1973 r.
59Zarządzenie Nr 110 Ministra Finansów23.10.1968 r.w sprawie Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Kadr Resortu Finansów1968 r. Nr 12/4 gr, poz. 25 i 1972 r. Nr 9, poz. 25
60Zarządzenie Nr 8 Ministra Finansów16.1.1969 r.w sprawie struktury wewnętrznej inspektoratów kontrolno-rewizyjnychnie ogłoszone
61Zarządzenie Nr 10 Ministra Finansów17.1.1969 r.w sprawie premiowania pracowników Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych za oszczędne zużywanie paliw stałychnie ogłoszone
62Zarządzenie Nr 13 Ministra Finansów21.1.1969 r.w sprawie organizacji przedsiębiorstwa państwowego "Polski Monopol Loteryjny"nie ogłoszone
63Zarządzenie Nr 17 Ministra Finansów31.1.1969 r.w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych organizacjach społecznychnie ogłoszone zarządzenie Nr 134 z 30.12.1970 r. i Nr 78 z 1.7.1972 r.
64Zarządzenie Nr 15 Ministra Finansów31.1.1969 r.w sprawie uzupełnienia tabel stanowisk oraz szczegółowych zasad przyznawania nagród pracownikom naukowym i zasad premiowania pracowników inżynieryjno-technicznych i innych równorzędnych w Instytucie Finansównie ogłoszone zarządzenie Nr 42 z 29.5.1970 r. i Nr 44 z 30.3.1971 r.
65Pismo okólne Nr RE. 3-034-4/6931.1.1969 r.dot. spraw kadrowych pracowników inspektoratów kontrolno-rewizyjnychnie ogłoszone
66Zarządzenie Nr 29 Ministra Finansów18.2.1969 r.w sprawie dodatku za nadzór podatkowynie ogłoszone zarządzenie Nr 116 z 19.12.1972 r.
67Zarządzenie Nr 40 Ministra Finansów7.3.1969 r.w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej skarbowych urzędów komorniczych1969 r. Nr 6, poz. 17
68Zarządzenie Nr 11 Ministra Finansów31.1.1970 r.w sprawie wzmożenia dyscypliny przestrzegania w resorcie finansów terminów realizacji decyzji Rządunie ogłoszone
69Zarządzenie Nr 13 Ministra Finansów5.2.1970 r.w sprawie ustalenia wzorcowego regulaminu Pomocniczej Służby Ochronnejnie ogłoszone
70Instrukcja Nr 5/GM Ministra Finansów28.2.1970 r.w sprawie informowania o występujących zagrożeniach w terminowej realizacji decyzji Rządunie ogłoszona
71Okólnik Nr 14/OR8.5.1970 r.w sprawie przyznawania wynagrodzeń funkcyjnych i dodatków do diet niektórym pracownikom wykonującym funkcje kontrolno-rewizyjnenie ogłoszony zarządzenie Nr 116 z 19.12.1972 r.
72Zarządzenie Nr 49 Ministra Finansów10.7.1970 r.w sprawie opracowywania projektów rocznych planów finansowych instytucji finansowychnie ogłoszone
73Zarządzenie Nr 51 Ministra Finansów14.7.1970 r.w sprawie ustalenia wytycznych regulujących zasady zabezpieczenia i ochrony jednostek organizacyjnych resortu finansównie ogłoszone
74Zarządzenie Nr 52 Ministra Finansów24.7.1970 r.w sprawie organizacji współpracy naukowo-technicznej z zagranicą i wyjazdów służbowych za granicę w resorcie finansównie ogłoszone
75Zarządzenie Nr 56 Ministra Finansów30.7.1970 r.w sprawie sporządzania przez instytucje finansowe sprawozdawczości w zakresie gospodarki wewnętrznej oraz stanu wkładów na oprocentowanych rachunkach walutowychnie ogłoszone zarządzenie Nr 149 z 1.12.1971 r.
76Zarządzenie Nr 67 Ministra Finansów1.9.1970 r.w sprawie nagród specjalnych dla pracowników służby podatkowej w niektórych wydziałach finansowych prezydiów rad narodowychnie ogłoszone
77Zarządzenie Nr 72 Ministra Finansów14.9.1970 r.w sprawie wynagrodzenia prowizyjnego i zasad nagradzania pracowników skarbowych urzędów komorniczychnie ogłoszone
78Instrukcja Nr 32/OR Ministra Finansów23.9.1970 r.w sprawie pokrywania kosztów przejazdów przy podróżach służbowych poza granicami kraju pracowników zatrudnionych w resorcie finansównie ogłoszona
79Zarządzenie Nr 92 Ministra Finansów14.11.1970 r.w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy w jednostkach organizacyjnych resortu finansów1970 r. Nr 11, poz. 23
80Zarządzenie Nr 107 Ministra Finansów8.12.1970 r.w sprawie obowiązkowego dokształcania i doskonalenia kwalifikacji zawodowych pracowników resortu finansów1970 r. Nr 12, poz. 25
81Zarządzenie Nr 112 Ministra Finansów10.12.1970 r.w sprawie wzmożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym pojazdów samochodowych resortu finansównie ogłoszone
82Zarządzenie Nr 114 Ministra Finansów12.12.1970 r.w sprawie zaopatrzenia w odzież roboczą, ochronną i sprzęt ochrony osobistej pracowników zatrudnionych w Ministerstwie Finansów, Instytucie Finansów, Ośrodku Doskonalenia Zawodowego Kadr Resortu Finansów, inspektoratach kontrolno-rewizyjnych oraz w Polskim Monopolu Loteryjnymnie ogłoszone zarządzenie Nr 151 z 11.12.1971 r.
83Zarządzenie Nr 115 Ministra Finansów12.12.1970 r.w sprawie zaopatrzenia w odzież roboczą, ochronną i sprzęt ochrony osobistej pracowników zatrudnionych w zakładach ubezpieczeń majątkowych i osobowychnie ogłoszone zarządzenie Nr 152 z 11.12.1971 r.
84Zarządzenie Nr 116 Ministra Finansów12.12.1970 r.w sprawie zaopatrzenia w odzież roboczą, ochronną i sprzęt ochrony osobistej pracowników zatrudnionych w bankachnie ogłoszone zarządzenie Nr 153 z 11.12.1971 r.
85Zarządzenie Nr 16 Ministra Finansów27.1.1971 r.w sprawie zatrudniania pracowników młodocianych i pełnoletnich nie posiadających wymaganych kwalifikacji zawodowych w przedsiębiorstwach poligraficznych resortu finansównie ogłoszone
86Zarządzenie Nr 46 Ministra Finansów31.3.1971 r.w sprawie powołania Ośrodka Badawczo-Rwzwojowego przerobu metali szlachetnychnie ogłoszone
87Pismo okólne Nr RE. 3-034-5/7125.5.1971 r.w sprawie uprawnień wojewódzkich inspektoratów kontroli finansowej w zakresie przyjmowania pracowników do służby w inspektoratach kontrolno-rewizyjnychnie ogłoszone
88Zarządzenie Nr 88 Ministra Finansów24.6.1971 r.w sprawie uzupełnienia tabeli stanowisk w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym przerobu metali szlachetnychnie ogłoszone
89Zarządzenie Nr 90 Ministra Finansów23.6.1971 r.w sprawie zaopatrzenia w odzież roboczą pracowników szczególnego nadzoru podatkowego w wydziałach finansowych prezydiów rad narodowychnie ogłoszone
90Wytyczne Ministra Finansów13.7.1971 r.w sprawie zwiększenia zatrudnienia kobiet w niepełnym wymiarze czasu pracy w zakładach pracy resortu finnasównie ogłoszone
91Zarządzenie Nr 113 Ministra Finansów31.8.1971 r.w sprawie wstępnego stażu pracy oraz zatrudnienia absolwentów szkół po odbyciu wstępnego stażu pracy w bankach, zakładach ubezpieczeń i Polskim Monopolu Loteryjnym1971 r. Nr 12, poz. 24
92Zarządzenie Nr 125 Ministra Finansów9.10.1971 r.w sprawie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych resortu finansów1971 r. Nr 14, poz. 36
93Pismo okólne Nr 56/IK3.11.1971 r.w sprawie współpracy inspektoratów kontrolno-rewizyjnych i wydziałów finansowych prezydiów rad narodowych z organami Milicji Obywatelskiej w zakresie zwalczania nielegalnego wyrobu spirytusunie ogłoszone
94Zarządzenie Nr 150 Ministra Finansów10.12.1971 r.w sprawie zasad wynagradzania pracowników Straży Bankowejnie ogłoszone
95Okólnik Nr 64/IK18.12.1971 r.w sprawie przyznawania uposażeń i wynagrodzeń funkcyjnych pracownikom terenowych inspektoratów kontrolno-rewizyjnychnie ogłoszony
96Zarządzenie Nr 177 Ministra Finansów21.12.1971 r.w sprawie uzupełnienia tabeli stanowisk, kwalifikacji, uposażeń zasadniczych oraz dodatków specjalnych pracowników administracyjnych w okręgowych komisjach arbitrażowychnie ogłoszone
97Zarządzenie Nr 180 Ministra Finansów30.12.1971 r.w sprawie zaopatrzenia w odzież roboczą, ochronną i sprzęt ochrony osobistej pracowników zatrudnionych w Mennicy Państwowej i Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przerobu Metali Szlachetnychnie ogłoszone
98Zarządzenie Nr 21 Ministra Finansów9.2.1972 r.w sprawie zakładania aparatów telefonicznych dla celów służbowych w mieszkaniach wojewódzkich inspektorów kontroli finansowej i ich zastępcównie ogłoszone
99Zarządzenie Nr 26 Ministra Finansów23.2.1972 r.w sprawie ustanowienia nagród za wyniki działalności zakładowych oddziałów samoobrony w resorcie finansównie ogłoszone
100Zarządzenie Nr 87 Ministra Finansów10.8.1972 r.w sprawie niektórych zadań jednostek upoważnionych do prowadzenia obowiązkowego dokształcania i doskonalenia kwalifikacji zawodowych pracowników resortu finansów1972 r. Nr 9, poz. 25
101Okólnik Nr 27/OR26.10.1972 r.w sprawie usunięcia nieprawidłowości w działalności jednostek organizacyjnych resortu finansównie ogłoszony
102Zarządzenie Nr 114 Ministra Finansów8.12.1972 r.w sprawie gratyfikacji jubileuszowych dla pracowników inspektoratów kontrolno-rewizyjnychnie ogłoszone
103Zarządzenie Nr 116 Ministra Finansów19.12.1972 r.w sprawie dodatku za nadzór podatkowynie ogłoszone
104Zarządzenie Nr 119 Ministra Finansów20.12.1972 r.w sprawie wytycznych dotyczących zakresu działania wydziałów finansowych prezydiów rad narodowychnie ogłoszone
105Zarządzenie Nr 4 Ministra Finansów10.1.1973 r.w sprawie ustalenia liczby członków Głównej Komisji Arbitrażowejnie ogłoszone
106Zarządzenie Nr 14 Ministra Finansów27.1.1973 r.w sprawie utworzenia Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Informatyki Finansowejnie ogłoszone
107Zarządzenie Nr 23 Ministra Finansów13.2.1973 r.w sprawie prac nad sprawozdaniem z wykonania budżetu państwa na tle ogólnej sytuacji finansowej za okresy rocznenie ogłoszone
108Zarządzenie Nr 46 Ministra Finansów18.4.1973 r.w sprawie zasad wynagradzania pracowników Dyrekcji Polskiego Monopolu Loteryjnegonie ogłoszone
109Zarządzenie Nr 55 Ministra Finansów10.5.1973 r.w sprawie zasad nagradzania pracowników jednostek gospodarki uspołecznionej za dostawy towarów na eksport wewnętrzny realizowany przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawienie ogłoszone
110Zarządzenie Nr 56 Ministra Finansów14.5.1973 r.w sprawie dostosowania rozkładu czasu pracy jednostek organizacyjnych resortu finansów do potrzeb ludności oraz wzmożenia dyscypliny pracynie ogłoszone
111Zarządzenie Nr 61 Ministra Finansów4.6.1973 r.w sprawie ustalenia regulaminu Straży Przemysłowej w jednostkach organizacyjnych resortu finansównie ogłoszone
112Zarządzenie Nr 86 Ministra Finansów7.7.1973 r.w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w Mennicy Państwowejnie ogłoszone
113Zarządzenie Nr 100 Ministra Finansów28.7.1973 r.w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w ośrodkach wczasowych prowadzonych przez jednostki (instytucje) resortu Ministra Finansównie ogłoszone
X. RÓŻNE
1Instrukcja Ministra Finansów17.6.1953 r.w sprawie niszczenia papierów wartościowych1953 r. Nr 8/6 gr, poz. 24
2Wytyczne Ministra Finansów8.6.1954 r.w sprawie segregacji, szacowania i likwidacji niektórych depozytów wartościowychnie ogłoszone
3Pismo okólne Nr PD/BRP2.2.1955 r.w sprawie dyscypliny rejestrowejnie ogłoszone
4Okólnik Nr BA 4364/4621/5919.12.1959 r.w sprawie zasad wynagradzania za prowadzenie rachunkowości kas zapomogowo-pożyczkowychnie ogłoszony
5Pismo okólne Nr BT/S 3153/9/606.5.1960 r.w sprawie obowiązku opłacania kaucji i pokrywania kosztów urządzeń kąpielowych w lokalach mieszkalnych (reprezentacyjnych)nie ogłoszone
6Instrukcja3.6.1961 r.dla wydziałów finansowych w sprawie stosowania ustawy karnej skarbowejnie ogłoszona instrukcja z 21.11.1967 r.
7Pismo okólne Nr BT/S 1223/7/624.4.1962 r.w sprawie obowiązkowych opłat za pobyt dzieci na koloniachnie ogłoszone
8Pismo okólne Nr GM/BRP/2246/6310.4.1963 r.w sprawie używania w nazwach przedsiębiorstw przymiotników "eksportowe" i "importowe"nie ogłoszone
9Pismo okólne Nr BT/S 3749/4/649.11.1964 r.w sprawie zaopatrywania pracowników w długopisy dla użytku służbowegonie ogłoszone
10Pismo okólne Nr BT/S 2193/6/669.5.1966 r.w sprawie uczestnictwa w kosztach żłobków przyzakładowychnie ogłoszone
11Pismo okólne Nr BT/S 6815/4/6611.11.1966 r.w sprawie obsadzania stanowisk radców do spraw kolegiów karno-administracyjnychnie ogłoszone
12Zarządzenie Nr 127 Ministra Finansów10.12.1966 r.w sprawie stosowania numerów statystycznych oraz przesyłania Głównemu Urzędowi Statystycznemu odpisów i wyciągów stwierdzających dokonanie wpisów do rejestru przedsiębiorstw państwowychnie ogłoszone
13Pismo okólne Nr BT/S 1266/6/679.3.1967 r.w sprawie finansowania działalności Związku Młodzieży Socjalistycznej i Związku Młodzieży Wiejskiejnie ogłoszone
14Instrukcja Ministra Finansów23.11.1967 r.w sprawie wykonywania przez organy finansowe majątkowej represji karnej oraz likwidacji mienia przechodzącego na własność Państwanie ogłoszona
15Zarządzenie Nr 38 Ministra Finansów21.3.1968 r.w sprawie ponoszenia opłat od niektórych wpłat dokonywanych w placówkach pocztowych i PKOnie ogłoszone
16Zarządzenie Nr 47 Ministra Finansów17.4.1968 r.w sprawie wypłaty nagród pieniężnych dla osób spoza aparatu kontrolno-rewizyjnego za przyczynienie się do ujawnienia przestępstw skarbowych i gospodarczychnie ogłoszone
17Pismo okólne Nr GM/BRP/786/8/1/6922.4.1969 r.w sprawie wyjaśnienia wątpliwości związanych z ujawnieniem pełnomocników w rejestrze przedsiębiorstw państwowych1969 r. Nr 8, poz. 22
18Okólnik Nr 2/GM8.8.1969 r.w sprawie stosowania ustawy z dnia 21.VII.1969 r. o amnestii1969 r. Nr 10, poz. 26
19Okólnik Nr BT 4-031-1/7027.7.1970 r.w sprawie zwolnienia prezydiów wrn i wydziałów finansowych od obowiązku nadsyłania uchwał i decyzji w sprawach finansowychnie ogłoszony
20Okólnik Nr 28/GM27.8.1970 r.w sprawie ustalania daty przejścia na własność Skarbu Państwa nieruchomości opuszczonych1970 r. Nr 10/4 gr, poz. 20
21Zarządzenie Nr 68 Ministra Finansów1.9.1970 r.w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród za wykrycie lub przyczynienie się do wykrycia występków skarbowychnie ogłoszone
22Zarządzenie Nr 82 Ministra Finansów15.10.1970 r.w sprawie wywozu za granicę materiałów mogących służyć celom sprzecznym z dobrem i interesami PRLnie ogłoszone
23Zarządzenie Nr 88 Ministra Finansów9.11.1970 r.w sprawie zasad i trybu finansowania zadań prezydiów rad narodowych w zakresie obronnościnie ogłoszone
24Zarządzenie Nr 31 Ministra Finansów1.3.1971 r.w sprawie regulaminu organizacyjnego Inspektoratu Ochrony Przemysłu i Banków w Ministerstwie Finansównie ogłoszone
25Zarządzenie Nr 36 Ministra Finansów15.3.1971 r.w sprawie usprawnienia wymiany informacji między Ministerstwem Finansów a wydziałami finansowymi i inspektoratami kontrolno-rewizyjnyminie ogłoszone
26Okólnik Nr 20/GM25.3.1971 r.w sprawie postępowania organów finansowych w zakresie stosowania przepadku na podstawie art. 412 kodeksu cywilnego1971 r. Nr 7/2 gr, poz. 13
27Instrukcja Nr 36/OR9.7.1971 r.w sprawie opracowywania projektów rocznych planów finansowych organizacji społecznych dotowanych i nadzorowanych przez Ministerstwo Finansównie ogłoszona
28Zarządzenie Nr 111 Ministra Finansów27.8.1971 r.w sprawie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Ministerstwie Finansów i jednostkach organizacyjnych resortu finansównie ogłoszone
29Instrukcja Nr 47/GM17.9.1971 r.w sprawie wykonywania przepisów o odpowiedzialności porządkowej za naruszenie dyscypliny budżetowej1971 r. Nr 13, poz. 33
30Okólnik Nr 66/GM31.12.1971 r.w sprawie stosowania ustawy karnej skarbowej z dnia 26.X.1971 r.nie ogłoszony
31Okólnik Nr 20/OR16.6.1972 r.w sprawie trybu składania przez jednostki organizacyjne resortu finansów informacji o nadzwyczajnych wypadkachnie ogłoszony
32Zarządzenie Nr 62 Ministra Finansów30.5.1972 r.w sprawie zasad planowania i realizacji wydatków związanych z korzystaniem ze świadczeń na rzecz obrony kraju oraz wydatków na wyposażenie i szkolenie formacji samoobronynie ogłoszone
33Pismo okólne Nr IK 5-034-7/723.6.1972 r.w sprawie wykorzystywania funduszu socjalnego przez inspektoraty kontrolno-rewizyjnenie ogłoszone
34Zarządzenie Nr 75 Ministrów Finansów i Rolnictwa26.6.w sprawie przekazania uprawnień do umarzania należności pieniężnych przysługujących od rolniczych spółdzielni produkcyjnychnie ogłoszone
35Zarządzenie Nr 82 Ministra Finansów28.7.1972 r.w sprawie przeprowadzenia w resorcie finansów miesięcznych i kwartalnych analiz sytuacji gospodarczej i finansowej krajunie ogłoszone
36Okólnik Nr 23/OR20.9.1972 r.w sprawie wysokości składek opłacanych przez jednostki państwowe, spółdzielcze i społeczne na rzecz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce1972 r. Nr 10, poz. 30
37Zarządzenie Nr 121 Ministra Finansów21.12.1972 r.w sprawie przekazania Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa - Książka - Ruch" nieruchomości Zjednoczenia Upowszechniania Prasy i Książki "Ruch" i przedsiębiorstw zgrupowanych w tym zjednoczeniunie ogłoszone
38Zarządzenie Nr 129 Ministra Finansów30.12.1972 r.w sprawie sprawozdawczości statystycznej wydziałów finansowych prezydiów rad narodowych w zakresie spraw karnych skarbowych oraz w zakresie wykonywania postanowień i orzeczeń w przedmiocie zabezpieczenia i egzekucji kar majątkowych oraz roszczeńnie ogłoszone
39Zarządzenie Nr 22 Ministra Finansów13.2.1973 r.w sprawie opracowania programu finansowego Państwa i wstępnych założeń polityki finansowej na lata 1976-80 oraz wstępnych założeń do projektu resortowego planu 5-letniego na lata 1976-80 Ministerstwa Finansów i instytucji nadzorowanychnie ogłoszone
40Zarządzenie Nr 57 Ministra Finansów15.5.1973 r.w sprawie finansowej sprawozdawczości statystycznej spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowejnie ogłoszone
41Zarządzenie Nr 108 Ministra Finansów29.6.1973 r.w sprawie gospodarki finansowej organów samorządu mieszkańców miast1973 r. Nr 11, poz. 31
42Zarządzenie Nr 98 Ministra Finansów**)30.7.1973 r.w sprawie organizacji ochrony tajemnicy państwowej i służbowej oraz zasad i sposobu postępowania z wiadomościami stanowiącymi tajemnicę państwową i służbową w jednostkach organizacyjnych resortu finansównie ogłoszone

______

*) Uwaga: Przy korzystaniu z wykazu należy uwzględnić, że tematyka aktów umieszczonych pod określonym hasłem może dotyczyć również zagadnień objętych innym hasłem.

**) Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 1973 r.