Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MPiPS.1988.8.14

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 listopada 1988 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 31 października 1988 r.
w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim i Dzienniku Urzędowym

Na podstawie § 6 ust. 2 uchwały nr 55/88 Rady Ministrów z dnia 28 marca 1988 r. w sprawie programu prac legislacyjnych Rządu na lata 1988-1990 zm. uchwałą nr 160/88 Rady Ministrów z dnia 5 września 1988 r. oraz zgodnie z cz. III lit. c wytycznych stanowiących załącznik do zarządzenia nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1968 r. w sprawie uporządkowania resortowych aktów prawnych i ograniczenia ich ilości, ogłasza się w załącznikach do niniejszego obwieszczenia, według stanu na dzień 31 października 1988 r., wykaz obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim, Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej, Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz w Dzienniku Urzędowym Komitetu Pracy i Płac.

ZAŁĄCZNIK Nr 1

WYKAZ

OBOWIĄZUJĄCYCH RESORTOWYCH AKTÓW PRAWNYCH OGŁOSZONYCH W MONITORZE POLSKIM
Lp.Data aktuTytuł aktu (w sprawie)Akt ogłoszony (rok, Nr i pozycja Monitora Polskiego oraz późniejsze zmiany)
W ZAKRESIE PRAWA PRACY
Zarządzenie b. Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych
121.VII.1976 r.w sprawie szczegółowych zasad obliczania wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego osobom wykonującym pracę nakładczą1976 r. Nr 32, poz. 141
W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Instrukcja b. Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac:
126.III.1966 r.w sprawie zasad i trybu postępowania organów administracji prezydiów rad narodowych w zakresie wydawania zaświadczeń i poświadczania dowodów, wymaganych do uzyskania lub pobierania rent wypłacanych przez instytucje zagraniczne1966 r. Nr 15, poz. 89
Zarządzenie b. Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych:
231.V.1974 r.w sprawie składników uposażenia wchodzących w skład podstawy wymiaru rent dla niektórych inwalidów wojskowych i ich rodzin1974 r. Nr 21, poz. 124 i z 1975 r. Nr 39, poz. 226
330.XII.1974 r.w sprawie kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy1974 r. Nr 42, poz. 263
410.XI.1978 r.w sprawie ustanowienia odznaki "Zasłużony dla ubezpieczeń społecznych"1978 r. Nr 36, poz. 138
58.I.1988 r.w sprawie rewaloryzacji wartości sprzedanych produktów rolnych w latach 1978-1987 dla celów emerytalno-rentowych oraz w sprawie procentu wzrostu cen skupu produktów rolnych w 1987 r.1988 r. Nr 2, poz. 15
W ZAKRESIE PŁAC
Zarządzenie b. Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac:
119.X.1966 r.w sprawie wynagradzania rzeczników patentowych1966 r. Nr 54, poz. 286
Zarządzenie b. Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych:
223.I.1984 r.w sprawie szczegółowych zasad wypłacania rekompensaty z tytułu podwyżek cen detalicznych chleba i przetworów zbożowo-mącznych, oraz zasad odpłatności z tytułu korekty stawek żywieniowych1984 r. Nr 3, poz. 28
Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej:
312.II.1988 r.w sprawie wysokości dodatku za specjalizację zawodową inżynierów i techników1988 r. Nr 8, poz. 67
W ZAKRESIE ORGANIZACJI PRACY
Zarządzenie b. Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych:
120.X.1987 r.w sprawie terminów udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy w 1988 r.1987 r. Nr 31, poz. 241
W ZAKRESIE SPRAW SOCJALNYCH
Zarządzenia b. Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych:
121.V.1983 r.w sprawie zasad organizowania i funkcjonowania pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych w uspołecznionych zakładach pracy oraz obowiązków tych zakładów wobec pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych1983 r. Nr 35, poz. 110, z 1985 r. Nr 19, poz. 149
231.I.1985 r.w sprawie zasad udzielania przez uspołecznione zakłady pracy pomocy pracownikom w spłacie kredytu dla młodych małżeństw i osób samotnie wychowujących dzieci ze środków zakładowych funduszów socjalnego i mieszkaniowego1985 r. Nr 3, poz. 22, z 1988 r. Nr 3, poz. 29
328.V.1986 r.w sprawie określenia wysokości przeciętnego dochodu z pracy w rolnictwie nie uspołecznionym z 1 ha przeliczeniowego1986 r. Nr 18, poz. 126,

z 1987 r. Nr 24, poz. 197,

z 1988 r. Nr 21, poz. 194

428.III.1987 r.w sprawie zasad ustalania liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisów na zakładowe fundusze socjalny i mieszkaniowy w uspołecznionych zakładach pracy1987 r. Nr 10, poz. 93
W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA
Zarządzenie b. Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac:
128.V.1962 r.w sprawie określania przypadków, w których może być nadany tytuł robotnika wykwalifikowanego bez obowiązku zdawania egzaminu1962 r. Nr 47, poz. 229 i 1964 r. Nr 26, poz. 117
Zarządzenie b. Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych:
212.VIII.1985 r.w sprawie szczegółowego trybu oraz zasad przydzielania i rozliczania środków Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej na działalność zakładowych ośrodków kształcenia i informacji1985 r. Nr 23, poz. 181, z 1988 r. Nr 1, poz. 5
Zarządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej:
324.XI.1987 r.w sprawie określenia zawodów deficytowych1987 r. Nr 37, poz. 312
412.X.1988 r.w sprawie ustalenia wzoru karty skierowania poborowego do służby zastępczej1988 r. Nr 30, poz. 271
512.X.1988 r.w sprawie norm wyżywienia oraz wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz zasad ich wypłacania poborowym odbywającym służbę zastępczą1988 r. Nr 30, poz. 272
W ZAKRESIE WARUNKÓW PRACY
Zarządzenia b. Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych:
124.XI.1972 r.w sprawie tabeli norm odzieży ochronnej, roboczej i sprzętu ochrony osobistej dla pracowników ministerstw, urzędów centralnych i rad narodowych1972 r. Nr 57, poz. 309
222.III.1983 r.w sprawie zasad przyznawania pracownikom szkół wyższych dodatków za prace wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych oraz wykazu tych prac1983 r. Nr 13, poz. 80,

z 1985 r. Nr 30, poz. 204

z 1988 r. Nr 30, poz. 273

33.IV.1987 r.w sprawie wykazu prac wykonywanych w jednostkach badawczo-rozwojowych w warunkach uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia oraz wysokości i zasad przyznawania dodatków za te prace1987 r. Nr 12, poz. 104
Zarządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej:
415.IV.1988 r.w sprawie ustalania w układach zbiorowych pracy stopni szkodliwości dla zdrowia, szczególnej uciążliwości i niebezpieczeństw występujących na stanowiskach pracy, uzasadniających dodatkowe wynagrodzenie1988 r. Nr 15, poz. 130
527.IV.1988 r.w sprawie wykazu przedsiębiorstw państwowych o szczególnym zagrożeniu zawodowym, dla których organem założycielskim jest naczelny lub centralny organ administracji państwowej, uprawniający do zwolnienia z wpłat odpisów amortyzacyjnych do budżetu centralnego1988 r. Nr 14, poz. 120

ZAŁĄCZNIK Nr 2

WYKAZ

OBOWIĄZUJĄCYCH RESORTOWYCH AKTÓW PRAWNYCH OGŁOSZONYCH W DZIENNIKU URZĘDOWYM
Lp.Rodzaj aktu oraz jego numer lub inne oznaczeniaData aktuTytuł aktu (w sprawie)Akt ogłoszony (Dz. Urz. rok, Nr i poz. oraz późniejsze zmiany)
W ZAKRESIE PRAWA PRACY
1Wyjaśnienie Nr 5 Komitetu Pracy i Płac31.XII.1969 r.w sprawie wliczania okresu nauki do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowegoDz. Urz. KPiP z 1969 r. Nr 7, poz. 14
2Wytyczne Nr 77 Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych24.XII.1974 r.w sprawie ustalenia i wprowadzenia wzorów formularzy pism do stosowania w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz protokołu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracyDz. Urz. MPPiSS z 1974 r. Nr 17, poz. 34
3Wyjaśnienie Nr 4 Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych24.I.1975 r.w sprawie prawa do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego pracownicy, która przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do jednego rokuDz. Urz. MPPiSS z 1975 r. Nr 2, poz. 4
4Zarządzenie Nr 14 Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych1.VI.1976 r.w sprawie wzoru umowy o pracę nakładcząDz. Urz. MPPiSS z 1976 r. Nr 6, poz. 10, z 1982 r. Nr 7, poz. 24
5Wytyczne Nr 76 Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych16.XII.1983 r.w sprawie zapewnienia przestrzegania obowiązku trzeźwości w zakładach pracyDz. Urz. MPPiSS z 1984 r. Nr 1, poz. 2, z 1987 r. Nr 3, poz. 8
6Zalecenia Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych27.VI.1985 r.w sprawie powołania, organizacji i funkcjonowania zakładowych komisji pojednawczychDz. Urz. MPPiSS z 1985 r. Nr 4, poz. 10
W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
1Porozumienie w sprawie stosowania Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Arabskiej Republiki Libijskiej o ubezpieczeniu społecznymDz. Urz. MPPiSS z 1976 r. Nr 9, poz. 15
2Wyjaśnienie Nr 2 Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych22.VIII.1981 r.w sprawie postępowania o świadczenia z tytułu wypadków i chorób zawodowych w związku z odbywaniem zastępczej służby poborowychDz. Urz. MPPiSS z 1981 r. Nr 7, poz. 12
W ZAKRESIE PŁAC
1Zarządzenie Nr 2 Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych3.I.1974 r.w sprawie zasad premiowania kierowców pojazdów samochodowych oraz premiowania niektórych pracowników zajmujących się magazynowaniem, klasyfikacją i skupem ogumienia nadającego się do regeneracji lub użycia w trakcji konnejDz. Urz. MPPiSS z 1974 r. Nr 4, poz. 7 i z 1982 r. Nr 5, poz. 16
2Zarządzenie Nr 45 Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych14.VIII.1974 r.w sprawie wynagradzania rzeczników patentowych w niektórych jednostkach organizacyjnychDz. Urz. MPPiSS z 1974 r. Nr 11, poz. 22
3Zarządzenie Nr 11 Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych26.VI.1975 r.w sprawie zasad i trybu działania komisji kwalifikacyjnych w zakładach pracyDz. Urz. MPPiSS z 1975 r. Nr 7, poz. 16
4Wytyczne Nr 19 Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych29.X.1979 r.w sprawie ustalania zryczałtowanych wynagrodzeń dla obywateli polskich zatrudnionych w przedstawicielstwach firm zagranicznych oraz przedsiębiorstwach i spółkach zagranicznych działających w PolsceDz. Urz. MPPiSS z 1979 r. Nr 7, poz. 11 i z 1980 r. Nr 1, poz. 2
5Zarządzenie Nr 29 Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych17.IX.1980 r.w sprawie zmiany niektórych zasad wynagradzania kierowców pojazdów samochodowych i ich pomocników, motorniczych tramwajów oraz konduktorów autobusowych i tramwajowychDz. Urz. MPPiSS z 1980 r. Nr 7, poz. 12, z 1981 r. Nr 5, poz. 8 i z 1983 r. Nr 15, poz. 41
6Zarządzenie Nr 29 Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych9.VII.1982 r.w sprawie wynagradzania pracowników transportu samochodowego, spedycji krajowej i komunikacji miejskiejDz. Urz. MPPiSS z 1982 r. Nr 6, poz. 19
7Zarządzenie Nr 44 Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych17.VIII.1982 r.w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w transporcie samochodowymDz.Urz. MPPiSS z 1982 r. Nr 7, poz. 22
8Wyjaśnienie Nr 15 Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych7.X.1982 r.w sprawie przyznawania dodatku stażowego pracownikom, którzy zawieszając prawo do emerytury podejmują zatrudnienie w ramach stosunku pracyDz. Urz. MPPiSS z 1982 r. Nr 9, poz. 29
9Zarządzenie Nr 4 Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych20.I.1983 r.w sprawie zasad przyznawania dodatków do wynagrodzenia pracownikom posiadającym tytuł mistrza dyplomowanego zatrudnionym na stanowiskach mistrzów i starszych mistrzów w państwowych zakładach pracyDz. Urz. MPPiSS z 1983r. Nr 3, poz. 5
10Wyjaśnienie Nr 11 Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych6.X.1983 r.w sprawie sposobu obliczania zryczałtowanego miesięcznego wynagrodzenia społecznych inspektorów pracyDz. Urz. MPPiSS z 1984 r. Nr 1, poz. 3
11Zarządzenie Nr 3 Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych23.I.1984 r.w sprawie przyznania rekompensaty pieniężnej dzieciom chorym na cukrzycęDz. Urz. MPPiSS z 1984 r. Nr 1, poz. 9
12Zarządzenie Nr 4 Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych23.I.1984 r.w sprawie przyznania dodatkowej rekompensaty pieniężnej dzieciom chorym na cukrzycęDz. Urz. MPPiSS z 1984 r., Nr 1, poz. 10
13Wyjaśnienie Nr 3 Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych15.VI.1984 r.w sprawie klasyfikacji niektórych wypłat pieniężnych dokonywanych przez jednostki gospodarki uspołecznionejDz. Urz. MPPiSS z 1984 r. Nr 5, poz. 24
14Zarządzenie Nr 31 Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych14.VI.1984 r.w sprawie wzoru legitymacji odznaki honorowej "Odznaka Mistrza"Dz. Urz. MPPiSS z 1984 r. Nr 6, poz. 25
15Zarządzenie Nr 27 Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych15.VIII.1985 r.w sprawie dodatku kontrolerskiego w organizacjach społecznychDz. Urz. MPPiSS z 1985 r. Nr 5, poz. 14
16Zarządzenie Nr 36 Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych28.X.1985 r.w sprawie kwalifikacji osób ubiegających się o wpisanie do rejestru tłumaczy tekstów technicznych i innych specjalistycznych oraz zasad wynagradzania za tłumaczenia tego rodzaju tekstów na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionejDz. Urz. MPPiSS z 1985 r. Nr 6, poz. 20 z 1987 r. Nr 4, poz. 9, z 1988 r. Nr 7, poz. 11
17Wyjaśnienie Nr 1 Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych31.I.1986 r.w sprawie wynagrodzeń zakładowych zespołów gospodarczych powołanych na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 października 1985 r. w sprawie zakładowych zespołów gospodarczych (Dz. U. Nr 48, poz. 248)Dz. Urz. MPPiSS z 1986 r. Nr 1, poz. 1
18Zarządzenie Nr 29 Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych11.IV.1987 r.w sprawie metody wiodącej wartościowania pracyDz. Urz. MPPiSS z 1987 r. Nr 1, poz. 2
19Zarządzenie Nr 47 Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych15.VII.1987 r.w sprawie dodatku za znajomość języków obcych dla pracowników urzędów państwowychDz. Urz. MPPiSS z 1987 r. Nr 5, poz. 13
20Zarządzenie Nr 53 Ministra Pracy i Polityki Socjalnej19.IX.1988 r.w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w halach maszynDz. Urz. MPiPS z 1988 r. Nr 7, poz. 10
W ZAKRESIE ORGANIZACJI I CZASU PRACY
1Wytyczne Nr 23 Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych8.XII.1975 r.w sprawie zasad i trybu prowadzenia ewidencji wszystkich udzielonych zwolnień od pracy oraz okresów usprawiedliwionej i nieusprawiedliwionej nieobecności w pracyDz. Urz. MPPiSS z 1975 r. Nr 10, poz. 27
2Zarządzenie Nr 14 Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych19.IV.1984 r.w sprawie ustalenia wykazów rodzajów wiadomości stanowiących tajemnicę państwową oraz wiadomości stanowiących tajemnicę państwową o szczególnie ważnym znaczeniu dla obronności Państwa, Sił zbrojnych i bezpieczeństwa Państwa występujących w zakresie działania Ministerstwa Pracy, Płac i Spraw SocjalnychDz. Urz. MPPiSS z 1984 r. Nr 4, poz. 19
3Wytyczne Nr 63 Ministra Pracy i Polityki Socjalnej13.X.1988 r.w sprawie współzawodnictwa pracy oraz wyróżniania przodujących pracowników uspołecznionych zakładów pracyDz. Urz. MPiPS z 1988 r. Nr 7, poz. 12
W ZAKRESIE WARUNKÓW PRACY
1Zarządzenie Nr 49 Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych12.XII.1981 r.w sprawie ogólnych warunków używania przez pracowników odzieży własnej zamiast odzieży ochronnejDz. Urz. MPPiSS z 1981 r. Nr 9, poz. 17
2Zarządzenie Nr 32 Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych5.VII.1984 r.w sprawie norm przydziału odzieży i obuwia ochronnego i roboczego oraz sprzętu ochrony osobistej dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych resortu pracy, płac i spraw socjalnychDz. Urz. MPPiSS z 1984 r. Nr 7, poz. 30
3Zarządzenie Nr 43 Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych26.IX.1984 r.w sprawie zasad szkolenia, dokształcania i doskonalenia pracowników uspołecznionych zakładów pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracyDz. Urz. MPPiSS z 1984 r. Nr 8, poz. 34
4Wytyczne Nr 25 Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych6.VIII.1985 r.w sprawie ramowych zasad działania służby bezpieczeństwa i higieny pracyDz. Urz. MPPiSS z 1985 r, Nr 4, poz. 11
5Zarządzenie Nr 32 Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych7.X.1985 r.w sprawie oceny warunków pracy pracowników zatrudnionych w kontakcie z pyłem azbestuDz. Urz. MPPiSS z 1985 r. Nr 6, poz. 17
6Zarządzenie Nr 30 Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych6.VIII.1986 r.w sprawie zasad przyznawania pracownikom archiwów państwowych dodatków za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwychDz. Urz. MPPiSS z 1986 r. Nr 5, poz. 12
7Zarządzenie Nr 54 Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych7.IX.1987 r.w sprawie wykazu prac wykonywanych w jednostkach organizacyjnych informatyki nie będących przedsiębiorstwami w warunkach uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia oraz zasad przyznawania dodatków za te praceDz. Urz. MPPiSS z 1987 r. Nr 5, poz. 14
8Zarządzenie Nr 21 Ministra Pracy i Polityki Socjalnej14.IV.1988 r.w sprawie wykazu urządzeń, aparatury i ochron indywidualnych niezbędnych do ochrony pracy, których przyrost wartości sprzedaży w cenach porównywalnych w stosunku do roku poprzedniego uprawnia do ulgi w podatku dochodowymDz. Urz. MPiPS z 1988 r. Nr 4, poz. 7
9Zarządzenie Nr 30 Ministra Pracy i Polityki Socjalnej30.IV.1988 r.w sprawie podstawy ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za przedłużone używanie odzieży roboczej i obuwia roboczego w 1988 r.Dz. Urz. MPiPS z 1988 r. Nr 6, poz. 9
W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA
1Wzory formularzy do rozporządzenia z dn. 20.09.74 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 37, poz. 219) w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzaniaDz. Urz. MPPiSS z 1975 r. Nr 6, poz. 14
2Wytyczne Nr 13 Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych23.VI.1975 r.w sprawie zaszeregowania osób, które ukończyły niektóre szkoły zawodowe - kursy prowadzone w okresie międzywojennym, w latach okupacji i w okresie powojennym do 1952 r.Dz. Urz. MPPiSS z 1975 r. Nr 7, poz. 18 i Nr 9, poz. 25
3Zarządzenie Nr 18 Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych7.IX.1979 r.w sprawie kierunków działania i zasad współpracy w dziedzinie orientacji i poradnictwa zawodowego oraz organizowania punktów orientacji i poradnictwa zawodowego w urzędach terenowych organów administracji państwowejDz. Urz. MPPiSS z 1979 r. Nr 6, poz. 10
4Zarządzenie Nr 13 Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych1.III.1983 r.w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania Funduszem Ochotniczych Hufców PracyDz. Urz. MPPiSS z 1983 r. Nr 4, poz. 7
5Zarządzenie Nr 24 Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych29.IV.1983 r.w sprawie zatrudniania uczestników Ochotniczych Hufców PracyDz. Urz. MPPiSS z 1983 r. Nr 7, poz. 17, z 1984 r. Nr 2, poz. 12, z 1985 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 2, poz. 3, z 1986 r. Nr 2, poz. 4 i z 1988 r. Nr 1, poz. 3.
6Zarządzenie Nr 27 Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych30.V.1983 r.w sprawie zasad organizowania i prowadzenia szkolenia, dokształcania i doskonalenia kwalifikacji pracowników zatrudnionych w gospodarce uspołecznionejDz. Urz. MPPiSS z 1983 r. Nr 8, poz. 19
7Zarządzenie Nr 28 Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych30.V.1983 r.w sprawie ramowego wzoru umowy między zakładem pracy a pracownikiem kierowanym w celu podnoszenia kwalifikacjiDz. Urz. MPPiSS z 1983 r. Nr 8, poz. 20
8Zarządzenie Nr 48 Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych22.IX.1983 r.w sprawie wzoru umowy o stypendium fundowane oraz umowy przedwstępnejDz. Urz. MPPiSS z 1983 r. Nr 12, poz. 32 i z 1986 r. Nr 3, poz. 6
9Zarządzenie Nr 52 Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych12.X.1983 r.w sprawie trybu zatrudniania absolwentówDz. Urz. MPPiSS z 1983 r. Nr 14, poz. 38
10Zarządzenie Nr 64 Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych1.XII.1983 r.w sprawie zakresu, zasad i trybu działania pełnomocników do spraw zatrudniania absolwentów szkół wyższychDz. Urz. MPPiSS z 1983 r. Nr 15, poz. 40
11Zarządzenie Nr 71 Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych15.XII.1983 r.w sprawie ogólnych zasad gospodarki finansowej Ochotniczych Hufców PracyDz. Urz. MPPiSS z 1984 r. Nr 1, poz. 4
12Zarządzenie Nr 77 Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz Finansów30.XII.1983 r.w sprawie zasad organizacji i działania resortowych i wojewódzkich ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr oraz zasad pokrywania kosztów szkolenia, dokształcania i doskonalenia kwalifikacji pracowników jednostek i zakładów budżetowychDz. Urz. MPPiSS z 1984 r. Nr 2, poz. 11 i z 1987 r. Nr 3, poz. 7
13Zarządzenie Nr 35 Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych17.VII.1984 r.w sprawie pośrednictwa pracyDz. Urz. MPPiSS z 1984 r. Nr 7, poz. 31
14Zarządzenie Nr 2 Ministra Pracy i Polityki Socjalnej30.XII.1987 r.w sprawie określenia zawodów i specjalności szczególnie ważnych dla gospodarki narodowej i kultury oraz zawodów i specjalności uciążliwychDz. Urz. MPiPS z 1988 r. Nr 1, poz. 1
15Zarządzenie Nr 3 Ministra Pracy i Polityki Socjalnej29.I.1988 r.w sprawie badań statystycznych prowadzonych przez Ministerstwo Pracy i Polityki SocjalnejDz. Urz. MPiPS z 1988 r. Nr 1, poz. 2
16Zarządzenie Nr 29 Ministra Pracy i Polityki Socjalnej30.IV.1988 r.w sprawie szczegółowych zasad organizowania i finansowania szkolenia zawodowego cudzoziemcówDz. Urz. MPiPS z 1988 r. Nr 5, poz. 8