Wykaz obowiązujących aktów prawnych ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. - OpenLEX

Wykaz obowiązujących aktów prawnych ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ZUS.1987.2.7

Akt utracił moc
Wersja od: 10 marca 1987 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
z dnia 20 lutego 1987 r.
w sprawie wykazu obowiązujących aktów prawnych ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Zgodnie z cz. III lit. c wytycznych stanowiących załącznik do zarządzenia nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1968 r. w sprawie uporządkowania resortowych aktów prawnych i ograniczenia ich ilości - w załączniku do niniejszego obwieszczenia ogłasza się według stanu na dzień 1 stycznia 1987 r. wykaz obowiązujących zarządzeń i innych aktów prawnych ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Zarządzenia i inne akty prawne ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie objęte wykazem utraciły moc.

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ

obowiązujących zarządzeń i innych aktów prawnych ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych według stanu na dzień 1 stycznia 1987 r.
Lp.Nr aktuData aktuTytuł aktuAkt ogłoszony (rok i pozycja Dziennika Urzędowego oraz późniejsze zmiany)
12345
I. Zarządzenia
12329 X 1970w sprawie poświadczania ważności pracowniczych legitymacji ubezpieczeniowych specjalnymi pieczątkami zawierającymi symbol branży według klasyfikacji gospodarki narodowej1970 r. Nr 11, poz. 20
2712 V 1971w sprawie zmiany dokonywania wpisów w legitymacjach ubezpieczeniowych pracowników1971 r. Nr 4, poz. 6
3610 IV 1974wprowadzające instrukcję w sprawie wzorów wniosków i deklaracji oraz szczegółowego trybu pobierania składki na zaopatrzenie emerytalne twórców i ich rodzin1974 r. Nr 4, poz. 9
4216 II 1976w sprawie wykonywania ubezpieczenia społecznego osób wykonujących prace na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia1976 r. Nr 2-3, poz. 8

1981 r. Nr 3, poz. 10

(Nie obowiązuje zał. Nr 2 do zarz. Nr 2)
589 III 1976wprowadzające instrukcję w sprawie zasad postępowania w zakresie sporządzania karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy1976 r. Nr 4, poz. 12
(Nie obowiązuje § 2 zarządzenia)
62731 VII 1976wprowadzające instrukcję w sprawie świadczeń leczniczych, świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia w razie choroby i macierzyństwa, zasiłków rodzinnych oraz trybu postępowania w sprawach o świadczenia emerytalno-rentowe dla członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych oraz ich rodzin1976 r. Nr 8-9, poz. 22
7219 III 1977wprowadzające instrukcję w sprawie wykonywania ubezpieczenia społecznego rzemieślników i niektórych innych osób prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek oraz ich rodzin1977 r. Nr 2-3, poz. 8

1979 r. Nr 1-2, poz. 1

1980 r. Nr 1-2, poz. 2

(Nie obowiązuje rozdział VI instrukcji "Postępowanie w sprawach zasiłków")1985 r. Nr 1, poz. 2
8722 IV 1978wprowadzające instrukcję w sprawie jednorazowego zasiłku z tytułu urodzenia dziecka1978 r. Nr 3, poz. 5

zm. zarz. nr 9/80 - nie publ.

9717 VIII 1979w sprawie wykazywania przez uspołecznione zakłady pracy półtorakrotnych zarobków stanowiących dla niektórych pracowników podstawę wymiaru renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej1979 r. Nr 3, poz. 11
101429 IV 1983w sprawie trybu i terminów zgłaszania do ubezpieczenia społecznego pracowników zatrudnionych w gospodarstwach domowych i przy obsłudze prywatnych domów mieszkalnych oraz opłacania składek za te osoby1983 r. Nr 3, poz. 13
111226 V 1986w sprawie legitymacji ubezpieczeniowych dla rolników indywidualnych i członków ich rodzin1986 r. Nr 5, poz. 11
II. Instrukcje
120 VII 1981w sprawie świadczeń z ubezpieczenia społecznego z tytułu urlopu wychowawczego1981 r. Nr 3, poz. 9

1982 r. Nr 3, poz. 11

1982 r. Nr 6, poz. 22
1984 r. Nr 2, poz. 7
1984 r. Nr 9, poz. 24
213 VI 1983w sprawie rozliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz wypłaconych świadczeń przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne i spółdzielnie kółek rolniczych1983 r. Nr 4, poz. 14
36 VII 1983w sprawie rejestrowania się, rozliczania składek na ubezpieczenie społeczne i świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz opłacania składek na ubezpieczenie społeczne przez nieuspołecznione zakłady pracy1983 r. Nr 5, poz. 17
46 VII 1983w sprawie świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa1983 r. Nr 6, poz. 19

1984 r. Nr 9, poz. 26

1985 r. Nr 6, poz. 18
522 VIII 1984zmieniająca instrukcję w sprawie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych1984 r. Nr 7, poz. 17

1985 r. Nr 2, poz. 5

1986 r. Nr 2, poz. 4
1986 r. Nr 4, poz. 9
68 V 1985w sprawie świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych dla rzemieślników i niektórych innych osób prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek1985 r. Nr 3, poz. 9
77 XI 1985w sprawie rozliczania składek na ubezpieczenie społeczne i wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia społecznego przez uspołecznione zakłady pracy1985 r. Nr 8, poz. 23
III. Okólniki
1922 IV 1970dotyczący dowodów z zeznań świadków w postępowaniu rentowym1970 r. Nr 5-6, poz. 6
22014 VI 1971w sprawie ubezpieczenia osób umieszczonych w ośrodku przystosowania społecznego1971 r. Nr 5, poz. 9
34514 XII 1971w sprawie nowych wzorów druków zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy1972 r. Nr 1, poz. 2
4312 XI 1972w sprawie zaliczania rybakom zrzeszonym w spółdzielniach rybackich okresów przerw w połowach do okresów zatrudnienia1973 r. Nr 2-3, poz. 1
52115 V 1973w sprawie ubezpieczenia społecznego osób zatrudnionych w biurze komornika1973 r. Nr 7, poz. 23
6329 VIII 1973w sprawie ubezpieczenia społecznego obywateli Niemieckiej Republiki Demokratycznej, zamieszkujących w Polsce i zatrudnionych w przedstawicielstwach NRD w Polsce1973 r. Nr 12, poz. 33
7112 I 1976w sprawie wypłaty świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa adwokatom zespołów adwokackich1976 r. Nr 1, poz. 6
8726 II 1976w sprawie zasad dokonywania wpisów o stwierdzeniu występowania we krwi antygenu HB (antygenu Australia) w legitymacjach ubezpieczeniowych1976 r. Nr 4, poz. 10
92026 IV 1976w sprawie świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa i świadczeń z ubezpieczenia rodzinnego dla osób wykonujących pracę nakładczą oraz składek na ubezpieczenie społeczne tych osób1976 r. Nr 5, poz. 17
1029 II 1978w sprawie ubezpieczenia społecznego osób prowadzących punkty sprzedaży detalicznej na podstawie umowy zlecenia i pracowników zatrudnionych w tych punktach1978 r. Nr 1-2, poz. 1
11618 II 1981w sprawie zasad dokonywania w legitymacjach ubezpieczeniowych adnotacji uprawniającej do bezpłatnych leków pracowników służby zdrowia i opieki społecznej1981 r. Nr 2, poz. 5
12201 VII 1982w sprawie kontroli dokumentów składanych w celu uzyskania zasiłku rodzinnego1982 r. Nr 4, poz. 12
13121 I 1983w sprawie wyjaśnienia przepisów dotyczących ubezpieczenia społecznego opiekunek domowych zatrudnionych przez Polski Komitet Pomocy Społecznej oraz sióstr pogotowia Polskiego Czerwonego Krzyża pełniących opiekę nad samotnymi chorymi w domu z ramienia PCK1983 r. Nr 1, poz. 1
14926 II 1983w sprawie zasiłków wychowawczych dla członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych1983 r. Nr 2, poz. 7
1586 IV 1984w sprawie wyjaśnienia niektórych zagadnień związanych z podstawą wymiaru zasiłków z ubezpieczenia społecznego1984 r. Nr 6, poz. 15
1658 V 1985w sprawie świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego i rodzinnego dla osób wykonujących pracę na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia oraz osób z nimi współpracujących1985 r. Nr 3, poz. 10
17819 X 1985w sprawie obejmowania ubezpieczeniem społecznym osób zatrudnionych w nieuspołecznionych zakładach pracy na podstawie umowy o pracę nakładczą1985 r. Nr 7, poz. 20

1986 r. Nr 4, poz. 8

IV. Komunikaty
122 XII 1970w sprawie poświadczania ważności legitymacji ubezpieczeniowej specjalnymi pieczątkami zawierającymi symbol branży gospodarki narodowej1970 r. Nr 12, poz. 24
28 III 1976w sprawie sporządzania sprawozdania z wyników kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lub zaświadczeń lekarskich od pracy1976 r. Nr 4, poz. 11
312 VIII 1982w sprawie obowiązków likwidowanych jednostek gospodarki uspołecznionej wobec oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych1982 r. Nr 4, poz. 16
420 III 1984w sprawie sprostowania błędu1984 r. Nr 4, poz. 12
520 VIII 1984w sprawie umarzania kwot należności z tytułu nieprawnie pobranych zasiłków z ubezpieczenia społecznego1984 r. Nr 7, poz. 19
621 IX 1984w sprawie kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy1984 r. Nr 8, poz. 21
724 XI 1984w sprawie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne za pracowników uspołecznionych zakładów pracy1984 r. Nr 8, poz. 22
824 XI 1984w sprawie składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń, premii i nagród wypłacanych przez uspołecznione zakłady pracy ze środków przekazywanych przez inne jednostki organizacyjne1984 r. Nr 8, poz. 23
928 VI 1985w sprawie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne za pracowników uspołecznionych zakładów pracy1985 r. Nr 5, poz. 16
106 IX 1985w sprawie uprawnień do zasiłków rodzinnych osób wykonujących pracę nakładczą1985 r. Nr 6, poz. 19
1124 I 1986w sprawie wykazu obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych1986 r. Nr 1, poz. 2
1215 III 1986w sprawie wysokości zasiłków porodowych1986 r. Nr 3, poz. 6
1321 III 1986w sprawie zmiany przepisów określających warunki nabywania uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego1986 r. Nr 3, poz. 7
V. Wyjaśnienia
18 VII 1982w sprawie wprowadzonych zmian w zakresie ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i świadczeń z ubezpieczenia społecznego dla osób wykonujących pracę na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia oraz osób z nimi współpracujących1982 r. Nr 4, poz. 14
219 IX 1983w sprawie wliczania do podstawy wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego wynagrodzenia za staż pracy1983 r. Nr 7, poz. 24
330 XII 1983w sprawie zmiany wysokości składek na ubezpieczenie społeczne osób wykonujących pracę na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy agencyjnej lub zlecenia1984 r. Nr 1, poz. 1
414 I 1985w sprawie ponownego ustalania wysokości zasiłków rodzinnych i wychowawczych w przypadku przekroczenia więcej niż jednej granicy dochodu1985 r. Nr 1, poz. 3
522 I 1986w sprawie zmiany wysokości składki na ubezpieczenie społeczne pracowników uspołecznionych zakładów pracy, którzy pobierają emeryturę lub rentę1986 r. Nr 1, poz. 1
VI. Wytyczne
116 VIII 1984w sprawie obowiązków zakładów pracy będących jednostkami gospodarki uspołecznionej w przypadku utraty uprawnień do zasiłku rodzinnego przez osoby pobierające z oddziału ZUS świadczenia z funduszu alimentacyjnego1984 r. Nr 7, poz. 18