Wykaz obowiązujących aktów prawnych Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGPSP.2002.2.13

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2002 r.

Obwieszczenie
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
z dnia 3 grudnia 2002 r.
w sprawie wykazu obowiązujących aktów prawnych Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej

Ustala się wykaz obowiązujących zarządzeń, decyzji i rozkazów Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, stanowiący załącznik do obwieszczenia, według stanu na 30 listopada 2002 r.

ZAŁĄCZNIK

Lp. Rodzaj, numer aktu, przez kogo wydany, data aktuTytuł aktuMiejsce publikacji
1.zarządzenie nr 2 KG PSP

10.02.1993 r.

w sprawie utworzenia Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach i nadania mu statutuDz. Urz. KG PSP z 1993 r. Nr 1-2, poz. 2, z 1995 r. Nr 3-4, poz. 3, z 2001 r. Nr 2, poz. 1
2.zarządzenie nr 2 KG PSP

31.05.1999 r.

w sprawie nadania statutu Centralnemu Muzeum Pożarnictwa w MysłowicachDz. Urz. KG PSP z 1999 r. Nr 1-2, poz. 2
3.zarządzenie nr 2 KG PSP

3.07.2000 r.

w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Głównej Państwowej Straży PożarnejDz. Urz. KG PSP z 2000 r. Nr 2, poz. 5, z 2001 r. Nr 2, poz. 2, z 2002 r. Nr 2, poz. 5 i 6
4.zarządzenie nr 3 KG PSP

5.09.2000 r.

w sprawie regulaminu korzystania ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz przyznawania świadczeń z tego funduszu członkom korpusu służby cywilnej i pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pomocniczych, robotniczych i obsługi w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnejnie publikowane
5.decyzja KG PSP 11.10.1993 r.w sprawie ustanowienia Medalu Honorowego im. Józefa Tuliszkowskiegonie publikowana
6.decyzja nr 6 KG PSP

17.04.2000 r.

w sprawie przeprowadzania kontroli doraźnychnie publikowana
7.decyzja nr 3 KG PSP

3.07.2000 r.

w sprawie wykazu stanowisk i rodzajów prac zleconych w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej, których wykonywanie może łączyć się z dostępem do informacji niejawnychnie publikowana
8.decyzja nr 31 KG PSP

2.10.2000 r.

w sprawie powołania zespołu do opracowania wymagań dla samochodów gaśniczychnie publikowana
9.decyzja nr 1 KG PSP

2.01.2001 r.

w sprawie powołania Rady Naukowo-Technicznej i nadania jej regulaminuDz. Urz. KG PSP z 2001 r. Nr 1, poz. 1, z 2002 r. Nr 2, poz. 9
10.decyzja nr 7 KG PSP

2.02.2001 r.

w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz rzeczowego wykazu akt dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży PożarnejDz. Urz. KG PSP z 2001 r. Nr 1, poz. 2
11.decyzja nr 14 KG PSP

27.02.2001 r.

w sprawie gospodarki transportowej w Komendzie Głównej Państwowej Straży PożarnejDz. Urz. KG PSP z 2001 r. Nr 1, poz. 4
12.decyzja nr 46 KG PSP

18.04.2001 r.

w sprawie powołania i określenia zakresu działania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej*Dz. Urz. KG PSP z 2001 r. Nr 1, poz. 5
13.decyzja nr 42 KG PSP

10.05.2001 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zadań komórek organizacyjnych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w zakresie przygotowań obronnychnie publikowana
14.decyzja nr 44 KG PSP

22.05.2001 r.

w sprawie powołania Komisji KwalifikacyjnejDz. Urz. KG PSP z 2001 r. Nr 2, poz. 3
15.decyzja nr 50 KG PSP

4.06.2001 r.

w sprawie ustanowienia dysponenta środków budżetu państwa trzeciego stopniaDz. Urz. KG PSP z 2001 r. Nr 2, poz. 5
16.decyzja nr 51 KG PSP

4.06.2001 r.

w sprawie ustanowienia dysponenta środków budżetu państwa trzeciego stopniaDz. Urz. KG PSP z 2001 r. Nr 2, poz. 6
17.decyzja nr 52 KG PSP

4.06.2001 r.

w sprawie ustanowienia dysponenta środków budżetu państwa trzeciego stopniaDz. Urz. KG PSP z 2001 r. Nr 2, poz. 7
18.decyzja nr 53 KG PSP

4.06.2001 r.

w sprawie ustanowienia dysponenta środków budżetu państwa trzeciego stopniaDz. Urz. KG PSP z 2001 r. Nr 2, poz. 8
19.decyzja nr 54 KG PSP

4.06.2001 r.

w sprawie ustanowienia dysponenta środków budżetu państwa trzeciego stopniaDz. Urz. KG PSP z 2001 r. Nr 2, poz. 9
20.decyzja nr 57 KG PSP

4.06.2001 r.

w sprawie ustanowienia dysponenta środków budżetu państwa trzeciego stopniaDz. Urz. KG PSP z 2001 r. Nr 2, poz. 12
21.decyzja nr 70 KG PSP

1.07.2001 r.

w sprawie wyznaczenia stanowisk kontrolerskich w Komendzie Głównej Państwowej Straży PożarnejDz. Urz. KG PSP z 2001 r. Nr 2, poz. 13
22.decyzja nr 74 KG PSP

1.08.2001 r.

w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej do orzekania w sprawach dyscyplinarnychnie publikowana
23.decyzja nr 117 KG PSP

21.12.2001 r.

o uchyleniu decyzji w sprawie ustanowienia dysponenta środków budżetu państwa trzeciego stopnianie publikowana
24.decyzja nr 16 KG PSP

19.02.2002 r.

w sprawie powołania zespołu do spraw doskonalenia i standaryzacji sprzętu ratowniczego i ochron osobistych strażaków oraz środków ochrony ludnościnie publikowana
25.decyzja nr 27 KG PSP

22.03.2002 r.

w sprawie powołania zespołu w celu wdrażania systemu zarządzania jakością w Komendzie Głównej Państwowej Straży PożarnejDz. Urz. KG PSP z 2002 r. Nr 1, poz. 1
26.decyzja nr 43 KG PSP

9.05.2002 r.

w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnejnie publikowana
27.decyzja nr 44 KG PSP

22.07.2002 r.

w sprawie zasad rachunkowości w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnejnie publikowana
28.decyzja nr 47 KG PSP

17.09.2002 r.

w sprawie powołania komisji do spraw zakładowego funduszu świadczeń socjalnychnie publikowana
29.rozkaz nr 3 KG PSP

2.06.2000 r.

w sprawie organizacji odwodów operacyjnych krajowego systemu ratowniczo-gaśniczegoDz. Urz. KG PSP z 2000 r. Nr 1, poz. 2
30.rozkaz nr 4 KG PS P

2.06.2000 r.

w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego "Zbioru znaków taktycznych i prewencyjnych dla straży pożarnych"Dz. Urz. KG PSP z 2000 r. Nr 1, poz. 3
31.rozkaz nr 5 KG PSP

2.06.2000 r.

w sprawie utworzenia specjalnych zapasów żywnościDz. Urz. KG PSP z 2000 r. Nr 1, poz. 4
32.rozkaz nr 12 KG PSP

12.11.2001 r.

w sprawie wprowadzenia komputerowych systemów przetwarzania informacji dotyczących sił i środków oraz danych teleadresowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnejnie publikowany
33.rozkaz nr 3 KG PSP

22.01.2002 r.

w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności dla krajowego systemu ratowniczo-gaśniczegoDz. Urz. KG PSP z 2002 r. Nr 1, poz. 2
34.rozkaz nr 6 KG PSP

18.03.2002 r.

w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności dla krajowego systemu ratowniczo-gaśniczegoDz. Urz. KG PSP z 2002 r. Nr 1, poz. 3
35.rozkaz nr 9 KG PSP

16.05.2002 r.

w sprawie wdrożenia nowych danych radiowych dla krajowego systemu ratowniczo-gaśniczegoDz. Urz. KG PSP z 2002 r. Nr 1, poz. 4
36.rozkaz nr 14 KG PSP

26.07.2002 r.

w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego instrukcji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie jednolitego oznakowania osób funkcyjnych, pojazdów, kontenerów, przyczep, sprzętu ratowniczego i ewakuacyjno-logistycznegoDz. Urz. KG PSP z 2002 r. Nr 2, poz. 10
37.rozkaz nr 18 KG PSP

14.10.2002 r.

w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności dla krajowego systemu ratowniczo-gaśniczegoDz. Urz. KG PSP z 2002 r. Nr 2, poz. 11
38.rozkaz nr 19 KG PSP

25.11.2002 r.

w sprawie ustalenia zasad rozmieszczenia, dysponowania do działań ratowniczych oraz określenia zakresu działania grup wyposażonych w zestawy geofonów w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży PożarnejDz. Urz. KG PSP z 2002 r. Nr 2, poz. 12
* przewiduje się w bieżącym roku wydanie nowej decyzji

Pominięto regulamin pracy i służby Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej wydany na podstawie art. 1042 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz. 1146).