Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2019.6

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 stycznia 2019 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 14 stycznia 2019 r.
w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych

§  1.  Ogłasza się:
1) wykaz numerów rachunków bankowych:
a) urzędów skarbowych, z wyłączeniem urzędów skarbowych, których naczelnicy są właściwi wyłącznie w sprawach podatników określonych w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą" oraz urzędów skarbowych, których naczelnicy nie wykonują zadań z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, stanowiący załącznik nr 1 do obwieszczenia,
b) urzędów skarbowych, których naczelnicy są właściwi wyłącznie w zakresie podatników określonych w art. 11 ust. 4 ustawy, stanowiący załącznik nr 2 do obwieszczenia,
c) urzędów skarbowych, których naczelnicy nie wykonują zadań z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, stanowiący załącznik nr 3 do obwieszczenia;
2) symbole formularza/tytułu płatności powiązane z rachunkami bankowymi urzędów skarbowych, stanowiące załącznik nr 4 do obwieszczenia.
§  2.  Użyte w załącznikach nr 1-4 do obwieszczenia skróty rodzajów rachunków bankowych oznaczają:
1) d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego do gromadzenia dochodów budżetowych z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:
CIT-podatek dochodowy od osób prawnych
VAT-podatek od towarów i usług (w tym wpłaty innych państw członkowskich w ramach MOSS - dot. Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi)
VIU-D/VIN-

D (MOSS)

-podatek od towarów i usług lub podatek od wartości dodanej z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych w ramach Unii Europejskiej należny państwom członkowskim konsumpcji
PIT-podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT-STD-wpłaty z tytułu podatku potrąconego od dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek osób fizycznych w ramach Dyrektywy Rady UE 2014/107/UE oraz stosownych umów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności (tylko w Trzecim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście)
KP PCC SD-zryczałtowany podatek dochodowy (karta podatkowa), podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn
in.d.-pozostałe dochody z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych
MANDATY-wpłaty dokonywane przez ukaranych, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiące dochód budżetu państwa (tylko w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Opolu)
MAN-JNG-wpłaty przekazywane przez organ, który nałożył mandat, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiące dochód budżetu państwa (tylko w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Opolu)
2) da. - rachunek bieżący Urzędu Skarbowego w Nowym Targu dla gromadzenia dochodów budżetowych z tytułu:
a) podatku akcyzowego, o którym mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1114, z późn. zm.),
b) podatku od wydobycia niektórych kopalin, o których mowa w ustawie z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. z 2018 r. poz. 228),
c) podatku od gier, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165, 650, 723, 1629 i 2354),
d) podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, o których mowa w art. 103 ust. 5a i ust. 5b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, 2193, 2215, 2244, 2354, 2392 i 2433):
SADAKC-wpłaty z tytułu podatku akcyzowego od importu dotyczące jednego zgłoszenia celnego lub wynikające z jednej decyzji/postanowienia
SADAKCW-wpłaty z tytułu podatku akcyzowego od importu dotyczące więcej niż jednego zgłoszenia celnego lub wynikające z więcej niż jednej decyzji/postanowienia
AKC-wpłaty dotyczące jednej deklaracji z tytułu podatku akcyzowego lub wynikające z decyzji/postanowienia
AKCW-wpłaty dotyczące więcej niż jednej deklaracji z tytułu podatku akcyzowego lub wynikające z decyzji/postanowienia
KOP-wpłaty z tytułu podatku od wydobycia niektórych kopalin
POG-wpłaty z tytułu podatku od gier
VAT-14wpłaty z tytułu podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych rozliczanych w deklaracji VAT-14
WNIBAN-wpłaty do wniosków dotyczące wydania banderoli
3) c. - rachunek bieżący Urzędu Skarbowego w Nowym Targu dla gromadzenia dochodów budżetowych z tytułu:
a) należności celnych i innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z 10.10.2013, str. 1, z późn. zm.),
b) podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
c) kar pieniężnych, o których mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200, z późn. zm.),
d) kary porządkowej, o której mowa w art. 262 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.),
e) kosztów postępowania, o których mowa w art. 267 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa,
f) kosztów postępowania administracyjnego, o których mowa w art. 262 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096),
g) kary grzywny nakładanej w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe, o której mowa w art. 138 § 1 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1958, 2192, 2193, 2227 i 2354), zwanej dalej "Kodeksem karnym skarbowym",
h) kar grzywny, o których mowa w art. 143 § 1 pkt 2 i art. 146 § 2 pkt 1 Kodeksu karnego skarbowego,
i) kosztów postępowania, o których mowa w art. 143 § 1 pkt 3 i art. 146 § 2 pkt 3 Kodeksu karnego skarbowego,
j) równowartości pieniężnej, o której mowa w art. 16 § 2 i 3, art. 143 § 2 i 3 oraz art. 146 § 2 pkt 2 Kodeksu karnego skarbowego,
k) kary pieniężnej, o której mowa w art. 285 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1987 i 1937), w związku z art. 113 § 1 ustawy - Kodeks karny skarbowy,
l) kosztów postępowania, o których mowa w art. 289 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego, w związku z art. 113 § 1 Kodeksu karnego skarbowego,
ł) kary pieniężnej, o której mowa w art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. z 2018 r. poz. 167, z późn. zm.),
m) kar pieniężnych, o których mowa w art. 89 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych,
n) opłat wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych,
o) opłat za udostępnianie danych, o których mowa w art. 50 ust. 2 ustawy,
p) administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 66a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 i 2161),
r) opłat, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne,
s) kaucji, o których mowa w ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz. U. z 2018 r. poz. 2332),
t) kar pieniężnych, o których mowa w ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów,
u) kary pieniężnej, o której mowa w art. 138u ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2009 r. o podatku akcyzowym:
SADN-wpłaty z tytułu cła, podatku od towarów i usług od importu dotyczące jednego zgłoszenia celnego lub wynikające z jednej decyzji/postanowienia
SADNW-wpłaty z tytułu cła, podatku od towarów i usług od importu dotyczące więcej niż jednego zgłoszenia celnego lub wynikające z więcej niż jednej decyzji/postanowienia
VATIMP-wpłaty dotyczące deklaracji importowych dla podatku od towarów i usług składanych na formularzu VAT-IM
POZDOCH-wpłaty z tytułu innych należności, np. kar pieniężnych, kar grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych, kosztów wytworzenia podatkowych znaków akcyzy
GRY-wpłaty opłat wynikających z ustawy o grach hazardowych
4) o. - rachunek pomocniczy Urzędu Skarbowego w Nowym Targu dla gromadzenia dochodów z tytułu opłaty paliwowej, o której mowa w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2014 i 2244):
OPAL-wpłaty z tytułu opłaty paliwowej
OEMIS-wpłaty z tytułu opłaty emisyjnej

Na rachunkach dla wpłat CIT, VAT (MOSS), VIU-D/VIN-D (MOSS), PIT, PIT-STD, KP, PCC, SD, MANDATY, MAN-JNG, SADAKC, SADAKCW, AKC, AKCW, KOP, POG, VAT-14, WNIBAN, SADN, SADNW, VATIMP, POZDOCH, OPAL, OEMIS i in.d. gromadzi się wpływy z tytułu należności głównej, odsetek za zwłokę od należności głównej oraz kosztów upomnienia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Wykaz numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych, z wyłączeniem urzędów skarbowych, których naczelnicy są właściwi wyłącznie w sprawach podatników określonych w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej oraz urzędów skarbowych których naczelnicy nie wykonują zadań z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Wykaz numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych, których naczelnicy są właściwi wyłącznie w zakresie podatników określonych w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Wykaz numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych, których naczelnicy nie wykonują zadań z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych

ZAŁĄCZNIK Nr  4

Symbole formularza/tytułu płatności

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).