Wykaz nadanych stopni doktora habilitowanego. - OpenLEX

Wykaz nadanych stopni doktora habilitowanego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2009.3.55

Akt indywidualny
Wersja od: 28 sierpnia 2009 r.

KOMUNIKAT Nr 13
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 24 czerwca 2009 r.
w sprawie wykazu nadanych stopni doktora habilitowanego

Na podstawie § 26 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 15, poz. 128, z późn. zm.) ogłaszam wykaz nadanych w 2007 r. stopni doktora habilitowanego wraz z uzupełnieniami za lata 2004-2006, stanowiący załącznik do komunikatu.
(Załącznik do komunikatu jest zawarty w oddzielnym załączniku do niniejszego numeru)

______

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie 1 szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ NADANYCH W 2007 ROKU STOPNI DOKTORA HABILITOWANEGO WRAZ Z UZUPEŁNIENIAMI ZA LATA 2004-2006