Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2013.53

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 2013 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 23 grudnia 2013 r.
w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których ustalono urzędową cenę zbytu

Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych Dz. U. Nr 122, poz. 696, z 2012 r. poz. 95 i 742 oraz z 2013 r. poz. 766), ustala się na dzień 1 stycznia 2014 r. wykaz leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 tej ustawy, stanowiący załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

Wykaz leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

lp.Substancja czynnaNazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowegoZawartość opakowaniaKod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi

EAN

Urzędowa cena zbytu
123456
1BaclofenumLioresal Intrathecal 10 mg/20 ml, roztw. do infuzji, 10 mg/20 ml,1 amp. 20 ml5909990586417648,00
2BaclofenumLioresal Intrathecal 0,05 mg/l ml, roztw. do infuzji, 0,05 mg/l ml1 amp. 5 ml590999058637061,24
3BaclofenumLioresal Intrathecal 10 mg/5 ml, roztw. do infuzji, 10 mg/5 m1 amp. 5 ml5909990586387648,00
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzania Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).