Dz.Urz.MSWiA.2018.73

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 listopada 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 8 listopada 2018 r.
w sprawie wykazu jednostek, którym w 2017 r. przyznano dotacje w częściach budżetu państwa: 17 - "Administracja publiczna", 42 - "Sprawy wewnętrzne" i 43 - "Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne" oraz kwot tych dotacji

Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) podaje się do publicznej wiadomości wykaz jednostek nieujętych w wykazie stanowiącym załącznik do ustawy budżetowej, którym w 2017 r. przyznano dotacje celowe i podmiotowe w ustawowo określonym zakresie w następujących częściach budżetu państwa: 17 - "Administracja publiczna", 42 - "Sprawy wewnętrzne" i 43 - "Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne" oraz kwot tych dotacji, określony w załącznikach nr 1 i 2 do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ jednostek, którym w 2017 r. przyznano dotacje celowe w ustawowo określonym zakresie w częściach budżetu państwa: 17 - "Administracja publiczna", 42 - "Sprawy wewnętrzne", 43 - "Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne" oraz kwot tych dotacji

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ jednostek, którym w 2017 r. przyznano dotacje podmiotowe w ustawowo określonym zakresie w częściach budżetu państwa: 42 - "Sprawy wewnętrzne", 43 - "Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne" oraz kwot tych dotacji

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działami administracji rządowej - administracja publiczna, sprawy wewnętrzne, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).