Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MIiB.2017.37

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 maja 2017 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1
z dnia 19 maja 2017 r.
w sprawie wykazu jednostek, którym w 2016 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe

Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz jednostek, którym w 2016 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe oraz kwoty dotacji z uwzględnieniem zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości, stanowiący załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W 2016 R. PRZYZNANO DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE W USTAWOWO OKREŚLONYM ZAKRESIE W CZĘŚCI 39 - TRANSPORT

I. Dotacja celowa na dofinansowanie międzywojewódzkich i międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach usług publicznych:

1. PKP Intercity S.A. 537 956 000,00 zł

II. Dotacja celowa dla przewoźników kolejowych w związku z wykonywaniem przez nich okazjonalnych przewozów pasażerskich w trakcie wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w RP oraz Światowymi Dniami Młodzieży - Kraków 2016:

1. Przewozy Regionalne Sp. z o.o. 4 003 633,11 zł

2. Koleje Małopolskie Sp. z o.o. 440 680,24 zł

3. Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. 432 707,49 zł

4. Koleje Śląskie Sp. z o.o. 181 597,61 zł

5. Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o. 89 595,66 zł

6. PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. 18 572,60 zł

III. Dotacja podmiotowa na dofinansowanie kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową i jej ochrony:

1. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A 2 742 988 911,74 zł

IV. Dotacja celowa na dofinansowanie ulgi w opłacie podstawowej przyznanej przez zarządcę infrastruktury kolejowej przewoźnikom kolejowym realizującym międzywojewódzkie przewozy na rzecz uczestników Światowych Dni Młodzieży - Kraków 2016:

1. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 757 134,75 zł

V. Dotacja celowa na wypłatę rekompensaty z tytułu normalizacji rachunkowości w związku z kosztami utrzymania Straży Ochrony Kolei za 2013 rok:

1. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 113 864 141,27 zł

VI. Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych na liniach kolejowych o znaczeniu państwowym oraz na przebudowę dworców kolejowych:

1. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 920 456 478,22 zł

2. Polskie Koleje Państwowe S.A. 17 820 000,00 zł

VII. Dotacja celowa na finansowanie zadań realizowanych przez prezydentów miast na prawach powiatu w zakresie zarządzania bezpieczeństwem dróg w transeuropejskiej sieci drogowej:

1. Prezydent Miasta Suwałk 102 090,00 zł

2. Prezydent Miasta Koszalina 89 585,59 zł

3. Prezydent Miasta Bytomia 68 880,00 zł

4. Prezydent Miasta Bydgoszczy 67 650,00 zł

5. Prezydent Miasta Grudziądza 58 900,00 zł

6. Prezydent Miasta Rzeszowa 50 430,00 zł

7. Prezydent Miasta Białegostoku 50 000,00 zł

8. Prezydent Miasta Radomia 29 397,00 zł

9. Prezydent Miasta Bielska-Białej 27 921,00 zł

10. Prezydent Miasta Kielce 27 429,00 zł

11. Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza 24 600,00 zł

12. Prezydent Miasta Białej Podlaskiej 24 600,00 zł

13. Prezydent Miasta Łomży 23 370,00 zł

14. Prezydent Miasta Leszna 16 974,00 zł

15. Prezydent Miasta Częstochowy 14 145,00 zł

16. Prezydent Miasta Legnica 13 530,00 zł

17. Prezydent Miasta Kraków 13 500,48 zł

18. Prezydent Miasta Tychy 9 840,00 zł

19. Prezydent Miasta Świnoujście 7 380,00 zł

20. Prezydent Miasta Olsztyn 4 400,00 zł

VIII. Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów związanych z zapewnieniem służb w przypadku lotów zwolnionych z opłat nawigacyjnych:

1. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej 10 264 973,00 zł

2. Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. 499 577,00 zł

IX. Dotacja celowa na realizację inwestycji na liniach kolejowych o znaczeniu wyłącznie obronnym:

1. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 14 099 890,41 zł

X. Dotacja podmiotowa dla uczelni kształcących personel lotniczy dla lotnictwa cywilnego:

1. Politechnika Rzeszowska 6 599 000,00 zł

2. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie 6 223 000,00 zł

3. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie 5 061 000,00 zł

1 Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, łączność oraz transport na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094).