Dziennik resortowy

Dz.Urz.MZ.2013.6

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 lutego 2013 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 4 lutego 2013 r.
w sprawie wykazu jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje celowe na wydatki majątkowe wraz z kwotami tych dotacji

Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2) ) podaje się do publicznej wiadomości wykaz jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje celowe na wydatki majątkowe wraz z kwotami tych dotacji, stanowiący załącznik do niniejszego obwieszczenia3) .
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

3) Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje celowe na wydatki majątkowe wraz z kwotami tych dotacji (Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2012 r. poz. 101).

ZAŁĄCZNIK

Wykaz jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje celowe na wydatki majątkowe wraz z kwotami tych dotacji

CzęśćDziałRozdziałNazwa jednostkiKwota

(w złotych)

4680380306Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu2.523.000,00
Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku134.050,00
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach9.866.470,00
Uniwersytet Medyczny w Lublinie2.500.000,00
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu47.000,00
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie2.978.470,00
Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie3.061.500,00
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu11.115.288,00
Ogółem32.225.778,00
85185111Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu135.813,00
Specjalistyczne Centrum Medyczne w Polanicy Zdroju171.640,00
Ogółem307.453,00
85112Program wieloletni pn. "Przebudowa i rozbudowa SPSK UM w Białymstoku"125.911.000,00
Program wieloletni pn. "Wieloletni Program Medyczny Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy"98.600.000,00
Program wieloletni pn. "Akademickie Centrum Kliniczno-Innowacyjno-Dydaktyczne w Gdańsku"56.161.000,00
Program wieloletni pn. "Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego-Kraków Prokocim CMUJ w Krakowie"44.697.000,00
Program wieloletni pn. "Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie"30.000.000,00
Program wieloletni pn. "Centrum Kliniczno-Dydaktyczne UM w Łodzi"76.358.000,00
Program Wieloletni pn. "Szpital Pediatryczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie"127.500.000,00
Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny im. dr. I Zamenhofa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku583.125,00
Uniwersytecki Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku271.168,00
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. J. Biziela w Bydgoszczy Cellegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu1.115.309,00
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku184.294,00
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach368.563,00
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 3 w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach121.911,00
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach418.987,00
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach481.662,50
Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno - Rehabilitacyjny w Zakopanem Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie1.132.816,00
Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie94.700,00
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie5.481.662,50
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie4.663.506,00
Dziecięcy Szpital Kliniczny im. prof. A. Gębali w Lublinie424.645,00
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 4 im. M. Konopnickiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi1.888.441,00
Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny Instytut Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi5.340.057,00
Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi1.377.465,00
Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu372.876,00
Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu800.000,00
Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu4.482.703,00
Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu425.998,00
Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu4.373.808,00
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie2.390.559,00
Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie1.882.000,00
Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie437.030,00
Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie3.284.023,00
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie8.170.691,00
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Grucy w Otwocku Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie262.449,00
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie882.317,00
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu482.641,00
Akademicki Szpital Kliniczny im. J. Mikulicza-Radeckiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu295.400,00
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie9.000.000,00
Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie834.000,00
Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie2.907.000,00
Instytut Matki i Dziecka w Warszawie8.385.507,00
Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie244.270,00
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce Zdrój206.000,00
Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia S. Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie288.645,00
Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie456.340,00
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie1.302.702,00
Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie1.612.000,00
Instytut Medycyny Pracy im. prof. Dr Jerzego Nofera w Łodzi128.269,00
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu120.281,00
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi6.427.000,00
Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie419.326,00
Ogółem644.049.147,00
85121Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie37.802,00
Ogółem37.802,00
85141SPZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie306.000,00
Ogółem306.000,00
85143Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie2.700.000,00
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach195.337,00
Ogółem2.895.337,00
85195Agencja Oceny Technologii Medycznych w Warszawie285.638,00
Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia S. Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie195.000,00
Ogółem480.638,00