Wykaz jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje celowe na wydatki majątkowe wraz z kwotami tych dotacji.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2012.101

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 grudnia 2012 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 20 grudnia 2012 r.
w sprawie wykazu jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje celowe na wydatki majątkowe wraz z kwotami tych dotacji

Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2) ) ogłasza się wykaz jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje celowe na wydatki majątkowe wraz z kwotami tych dotacji, stanowiący załącznik do niniejszego obwieszczenia3) .
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

3) Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano dotacje celowe w 2012 r. oraz kwot tych dotacji (Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2012 r. poz. 30).

ZAŁĄCZNIK

Wykaz jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje celowe na wydatki majątkowe wraz z kwotami tych dotacji

CzęśćDziałRozdziałNazwa jednostkiKwota

(w złotych)

4680380306Collegium Medicum im. L.Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu2.523.000
Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku261.000
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach10.076.000
Uniwersytet Medyczny w Lublinie2.500.000
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu47.000
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie5.006.000
Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie3.125.000
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu9.518.000
Ogółem33.056.000
85185111Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu138.600
Specjalistyczne Centrum Medyczne w Polanicy Zdroju171.640
Ogółem310.240
85112Program wieloletni pn. "Przebudowa i rozbudowa SPSK UM w Białymstoku"125.911.000
Program wieloletni pn. "Wieloletni Program Medyczny Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy"98.600.000
Program wieloletni pn. "Akademickie Centrum Kliniczno-Innowacyjno-Dydaktyczne w Gdańsku"56.161.000
Program wieloletni pn. "Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego-Kraków Prokocim CMUJ w Krakowie"44.697.000
Program wieloletni pn. "Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie"30.000.000
Program wieloletni pn. "Centrum Kliniczno-Dydaktyczne UM w Łodzi"76.358.000
Program Wieloletni pn. "Szpital Pediatryczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie"127.500.000
Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Dr. I Zamenhofa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku585.650
Uniwersytecki Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku273.283
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. J. Biziela w Bydgoszczy Cellegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu1.209.772
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku184.294
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach401.922
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 3 w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach140.250
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach423.682
Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno - Rehabilitacyjny w Zakopanem Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie1.182.610
Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie144.800
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie5.000.000
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie4.689.000
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 4 im. M. Konopnickiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi1.888.441
Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny Instytut Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi5.989

412

Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi1.403.840
Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu372.876
Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu800.000
Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu4.482.703
Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu579.600
Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu4.458.097
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie598.757
Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie1.882.000
Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie437.030
Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie3.750.014
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie8.277.258
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Grucy w Otwocku Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie262.449
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie843.623
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu557.820
Akademicki Szpital Kliniczny im. J. Mikulicza-Radeckiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu295.400
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie9.000.000
Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie834.000
Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie2.907.000
Instytut Matki i Dziecka w Warszawie7.000.000
Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie248.997
Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia S. Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie1.788.645
Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie456.340
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie1.302.702
Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie1.612.000
Instytut Medycyny Pracy im. Prof. Dr Jerzego Nofera w Łodzi129.584
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu120.281
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi6.427.000
Ogółem642.168.132
85121Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie43.102
Ogółem43.102
85141SPZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie306.000
Ogółem306.000
85143Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie2.700.000
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach195.337
Ogółem2.895.337
85195Agencja Oceny Technologii Medycznych w Warszawie285.638
Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia S. Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie195.000
Ogółem480.638