Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2013.15

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 marca 2013 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 27 lutego 2013 r.
w sprawie wykazu jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych: Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego, Realizacja wymiany w ramach Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta oraz Administrowanie programem uczenie się przez cale życie z części 38 - "Szkolnictwo wyższe" oraz kwot tych dotacji

Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2)) ogłasza się wykaz jednostek nieujętych w wykazie stanowiącym załącznik nr 8 do ustawy budżetowej, którym w 2012 r. przyznano dotacje celowe z części 38 budżetu państwa "Szkolnictwo wyższe" na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań zleconych oraz kwot tych dotacji, bez uwzględnienia zwrotów niewykorzystanych dotacji, stanowiący załącznik do obwieszczenia.
______

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W 2012 R. PRZYZNANO DOTACJE CELOWE NA FINANSOWANIE I DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH: ORGANIZOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU SPORTU AKADEMICKIEGO, REALIZACJA WYMIANY W RAMACH POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ KOMISJI FULBRIGHTA ORAZ ADMINISTROWANIE PROGRAMEM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE W CZĘŚCI 38 BUDŻETU PAŃSTWA - "SZKOLNICTWO WYŻSZE"

L.p.JednostkaKwota

(w złotych)

Fundacje
1.Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji4.100.000,00
2.Fundacja "Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta"3.300.000,00
3.Fundacja Instytut Studiów Wschodnich67.500,00
Stowarzyszenia
1.Akademicki Związek Sportowy1.300.000.00
2.Aeroklub Mielecki im. Braci Działowskich50.711.00
RAZEM8.818.211,00