Dziennik resortowy

Dz.Urz.MNiSW.2013.11

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 lutego 2013 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 18 lutego 2013 r.
w sprawie wykazu jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadania publicznego "Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego" z części 38 - "Szkolnictwo wyższe" oraz kwot tych dotacji

Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2)) ogłasza się wykaz jednostek nieujętych w wykazie stanowiącym załącznik nr 8 do ustawy budżetowej, którym w 2012 r. przyznano dotacje celowe z części 38 budżetu państwa "Szkolnictwo wyższe" na dofinansowanie realizacji zadania zleconego pn. "Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego" oraz kwot tych dotacji, bez uwzględnienia zwrotów niewykorzystanych dotacji, stanowiący załącznik do obwieszczenia.
______

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W 2012 R. PRZYZNANO DOTACJE CELOWE NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO "ORGANIZOWANIE I ANIMOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ ŚRODOWISKA AKADEMICKIEGO" Z CZĘŚCI 38 BUDŻETU PAŃSTWA "SZKOLNICTWO WYŻSZE" ORAZ KWOT TYCH DOTACJI

L.p.JednostkaKwota

(w złotych)

Fundacje
1.Fundacja "Fundusz Pomocy Studentom"56.800,00
2.Fundacja Amicus Universitatis Nicolai Copernici31.600,00
3.Fundacja MONSSUN31.500,00
4.Fundacja Inicjatyw Społecznych30.800,00
5.Fundacja Łódź Akademicka22.200,00
6.Fundacja "Pedagogium"19.600,00
7.Fundacja Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej19.000,00
8.Fundacja Studentów i Absolwentów Uczelni Wyższych Pomeranian Students' Coalition16.800,00
9.Fundacja na Rzecz Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego "Universitatis Varsoviensis"12.700,00
Stowarzyszenia
1.Stowarzyszenie "Planeta Młodych"43.200,00
2.Niezależne Zrzeszenie Studentów31.600,00
3.Stowarzyszenie Inicjatyw Studenckich22.200,00
RAZEM338.000,00