Dziennik resortowy

Dz.Urz.MC.2012.30

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 października 2012 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1)
z dnia 6 września 2012 r.
w sprawie wykazu jednostek, którym w 2011 r. przyznano dotacje podmiotowe w części 43 budżetu państwa "Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne" oraz kwot tych dotacji

Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2)) podaje się do publicznej wiadomości wykaz jednostek nieujętych w wykazie stanowiącym załącznik do ustawy budżetowej, którym w 2011 r. przyznano dotacje podmiotowe w ustawowo określonym zakresie, w części 43 budżetu państwa "Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne" oraz kwot tych dotacji, stanowiący załącznik do obwieszczenia.
______

1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

ZAŁĄCZNIKI

WYKAZ

jednostek, którym w 2011 r. przyznano dotacje podmiotowe w ustawowo określonym zakresie w części 43 budżetu państwa "Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne" oraz kwot tych dotacji

L.pNazwaKwota przyznanej dotacji podmiotowej w zł
1Białoruskie Towarzystwo Historyczne20.000,00 zł
2Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne44.900,00 zł
3Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej z siedzibą w Gliwicach160.000,00 zł
4Fundacja im. Bpa Antanasa Baranauskasa DOM LITEWSKI w Sejnach124.842,00 zł
5Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich35.000,00 zł
6Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa25.000,00 zł
7Instytut Kaszubski20.000,00 zł
8Litewskie Towarzystwo św. Kazimierza w Sejnach14.000,00 zł
9Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca KYCZERA30.000,00 zł
10Nidzickie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej w Nidzicy10.000,00 zł
11Niemiecka Wspólnota POJEDNANIE I PRZYSZŁOŚĆ8.500,00 zł
12Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne we Wrocławiu25.000,00 zł
13Niemieckie Towarzystwo Oświatowe35.000,00 zł
14Niemieckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Pile14.000,00 zł
15Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej25.000,00 zł
16Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne9.320,00 zł
17Ostródzkie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej "Jodły"8.000,00 zł
18Stowarzyszenie Chór Żydowski "CLIL"7.200,00 zł
19Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu w Polsce10.000,00 zł
20Stowarzyszenie Litwinów w Polsce44.000,00 zł
21Stowarzyszenie Ludności Niemieckiej "Herder" w Morągu4.200,00 zł
22Stowarzyszenie Ludności Pochodzenia Niemieckiego9.000,00 zł
23Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce50.026,00 zł
24Stowarzyszenie Romów w Krakowie36.039,00 zł
25Stowarzyszenie ROSYJSKI DOM8.550,00 zł
26Stowarzyszenie Wspólnota Rosyjska3.660,00 zł
27Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej12.000,00 zł
28Towarzystwo Krzewienia Kultury i Tradycji Romskiej KAŁE JAKHA12.000,00 zł
29Towarzystwo Kulturalne Ludności Niemieckiej "OJCZYZNA" w Kwidzynie9.000,00 zł
30Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej18.800,00 zł
31Towarzystwo Słowaków w Polsce30.000,00 zł
32Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej Bartoszyc i okolic z siedzibą w Bartoszycach4.500,00 zł
33Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej w Zielonej Górze14.000,00 zł
34Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim80.000,00 zł
35Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu60.000,00 zł
36Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce120.000,00 zł
37Towarzystwo Ukraińskie15.000,00 zł
38Zjednoczenie Łemków w Gorlicach26.500,00 zł
39Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie150.000,00 zł
40Związek Karaimów Polskich8.356,32 zł
41Związek Młodzieży Białoruskiej20.000,00 zł
42Związek Mniejszości Niemieckiej w Gdańsku6.000,00 zł
43Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce40.000,00 zł
44Związek Ormian w Polsce im. Ks. Arcybiskupa Józefa Teodorowicza z siedzibą w Gliwicach10.000,00 zł
45Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur12.000,00 zł
46Związek Śląskich Kobiet Wiejskich6.000,00 zł
47Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej6.000,00 zł
48Związek Ukraińców Podlasia22.000,00 zł
49Związek Ukraińców w Polsce190.000,00 zł
50Żydowskie Stowarzyszenie CZULENT5.000,00 zł
Razem1.658.393,32 zł