Wykaz jednostek, którym przyznano dotacje podmiotowe oraz kwoty tych dotacji po zmianach w 2009 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2010.1.21

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 stycznia 2010 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 31 grudnia 2009 r.
w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano dotacje podmiotowe oraz kwot tych dotacji po zmianach w 2009 r.

Na podstawie art. 123 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.2)), w związku z art. 14 ustawy budżetowej na rok 2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. (Dz. U. Nr 10, poz. 58) z uwzględnieniem zmian dokonanych w planie dotacji w trakcie roku budżetowego, ogłasza się wykaz jednostek nieujętych w wykazie stanowiącym załącznik nr 9 do ustawy budżetowej na 2009 r. wraz z przyznanymi dla nich w budżecie państwa w części 46 - Zdrowie, dziale 803 - Szkolnictwo wyższe, kwotami dotacji podmiotowych.
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666.

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ JEDNOSTEK NIEUJĘTYCH W WYKAZIE STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK Nr 9 DO USTAWY BUDŻETOWEJ NA 2009 r. WRAZ Z PRZYZNANYMI DLA NICH W BUDŻECIE PAŃSTWA W CZĘŚCI 46 - ZDROWIE, DZIALE 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE, KWOTAMI DOTACJI PODMIOTOWYCH

(w złotych)
Uczelnie medyczneDotacja na działalność dydaktycznąDotacja na pomoc materialną dla studentów i doktorantów
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku71.835.3435.801.711
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy62.234.1786.870.604
Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku85.998.3586.018.905
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach135.369.9819.449.505
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie108.687.9868.317.759
Uniwersytet Medyczny w Lublinie108.416.5167.650.034
Uniwersytet Medyczny w Łodzi135.838.8769.957.536
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu120.166.2389.933.655
Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie63.833.3473.858.249
Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie159.443.84812.514.038
Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu105.447.9057.362.004
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie41.771.2390
Ogółem1.199.043.81587.734.000