Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRiRW.2018.16

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 sierpnia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 9 sierpnia 2018 r.
w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano dotacje celowe w 2017 r. oraz kwot tych dotacji

Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) podaje się do publicznej wiadomości wykaz jednostek, którym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznał dotacje celowe w 2017 r. oraz kwoty tych dotacji, stanowiący załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

Wykaz jednostek, którym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznał dotacje celowe w 2017 r. oraz kwoty tych dotacji

1) Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach12 241 000 zł;
2) Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie14 186 900 zł;
3) Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach31 989 323 zł;
4) Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu7 221 000 zł;
5) Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie48 059 000 zł;
6) Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach10 544 000 zł;
7) Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie11 579 000 zł;
8) Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach6 675 000 zł;
9) Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu1 686 000 zł;
10) Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu972 930,03 zł;
11) Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu5 201 000 zł;
12) Polski Związek Hodowców Koni w Warszawie144 000 zł;
13) Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA w Warszawie117 000 zł;
14) Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. w Warszawie310 000 000 zł;
15) Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w Poznaniu116 000 000 zł;
16) Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" w Warszawie25 000 000 zł;
17) Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w Warszawie15 000 000 zł;
18) InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group w Warszawie5 000 000 zł;
19) Krajowa Rada Izb Rolniczych w Warszawie4 000 000 zł;
20) Powiat Żuromiński47 500 zł;
21) Powiat Żywiecki28 500 zł;
22) Powiat Dębicki47 500 zł;
23) Powiat Gnieźnieński47 847,31 zł;
24) Powiat Strzeliński44 555 zł;
25) Powiat Łowicki46 860 zł.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).