Wykaz jednostek, którym przyznano dotacje celowe w 2011 roku oraz kwoty tych dotacji.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2011.6.55

Akt indywidualny
Wersja od: 1 września 2011 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 5 lipca 2011 r.
w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano dotacje celowe w 2011 roku oraz kwot tych dotacji

Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2)) w związku z art. 11 ustawy budżetowej na rok 2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 29, poz. 150) ogłasza się wykaz jednostek nieujętych w wykazie stanowiącym załącznik nr 8 do ustawy budżetowej na rok 2011 wraz z przyznanymi kwotami dotacji celowych, stanowiący załącznik do obwieszczenia.
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ JEDNOSTEK NIEUJĘTYCH W WYKAZIE STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK NR 8 DO USTAWY BUDŻETOWEJ NA ROK 2011 WRAZ Z PRZYZNANYMI KWOTAMI DOTACJI CELOWYCH

CzęśćDziałRozdziałNazwa jednostkiKwota (w zł)
4680380306Uniwersytet Medyczny w Białymstoku10.015.000
Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu4.500.000
Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku7.607.000
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach3.800.000
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie1.250.000
Uniwersytet Medyczny w Lublinie1.000.000
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie800.000
Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu5.000.000
85185112Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku300.000
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach2.282.000
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach2.368.000
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie3.000.000
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie3.000.000
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie10.000.000
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 4 im. M. Konopnickiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi1.216.000
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi2.000.000
Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu5.303.000
Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny w Poznaniu4.000.000
Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu2.700.000
Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie1.500.000
Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie175.000
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Grucy Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Otwocku423.104
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie3.504.000
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie10.000.000
Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie7.663.000
Instytut Matki i Dziecka w Warszawie6.000.000
Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie2.932.000
Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia S. Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie494.000
Instytut Reumatologii im. prof. dr hab. med. E. Reicher w Warszawie2.851.000
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi3.000.000
85185141SPZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie1.008.672
85185143Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie1.000.000