Wykaz jednostek instytucji kultury, którym przyznano dotacje podmiotowe oraz kwoty tych dotacji.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRiRW.2013.5

Akt indywidualny
Wersja od: 1 marca 2013 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 28 lutego 2013 r.
w sprawie wykazu jednostek instytucji kultury, którym przyznano dotacje podmiotowe oraz kwot tych dotacji

Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2)) w związku z art. 11 ustawy budżetowej na rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. (Dz. U. poz. 169) ogłasza się wykaz jednostek instytucji kultury, którym przyznano dotacje podmiotowe w 2013 r. oraz kwoty tych dotacji:
1)
Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie w wysokości 1.250.000,00 zł;
2)
Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach w wysokości 160.000,00 zł;
3)
Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie w wysokości 95.000,00 zł;
4)
Muzeum w Łowiczu w wysokości 35.000,00 zł.
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548.