Wykaz jednostek doświadczalnych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach. - OpenLEX

Wykaz jednostek doświadczalnych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2008.1.20

Akt utracił moc
Wersja od: 7 kwietnia 2008 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie wykazu jednostek doświadczalnych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach

Na podstawie art. 22 pkt 1 i art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 21 stycznia 2005 r. o doświadczeniach na zwierzętach (Dz. U. Nr 33, poz. 289 oraz z 2006 r. Nr 171, poz. 1225 i Nr 220, poz. 1600) ogłasza się wykaz jednostek doświadczalnych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach, stanowiący załącznik do obwieszczenia.
______

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).

ZAŁĄCZNIK 

Wykaz jednostek doświadczalnych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach

Lp.Numer jednostki w wykazieNazwa jednostki
123
1001Ośrodek Diagnostyczno-Badawczy Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku
2002Akademia Świętokrzyska w Kielcach Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
3003Instytut Przemysłu Organicznego oddział w Pszczynie
4004Specjalistyczne Laboratorium Weterynaryjne BIOLAB w Ostródzie
5005Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polska Akademia Nauk w Warszawie
6006Instytut Farmakologii Polska Akademia Nauk w Krakowie
7007Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polska Akademia Nauk w Warszawie
8008Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
9009Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie
10010Wojewódzki Inspektorat Weterynaryjny w Katowicach Zakład Higieny Weterynaryjnej
11011Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
12012Centrum Badań Ekologicznych Polska Akademia Nauk w Dziekanowie Leśnym
13013Wytwórnia Surowic i Szczepionek "BIOMED" w Warszawie
14014Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" S.A. w Warszawie
15015Zakład Badania Ssaków Polska Akademia Nauk w Białowieży
16016Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi
17017Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie
18018Uniwersytet Łódzki Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
19019Akademia Medyczna w Białymstoku Wydział Farmacji z oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
20020ADAMED Sp. z o.o. w Czosnowie k. Warszawy
21021Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
22022Akademia Medyczna w Białymstoku Wydział Lekarski z oddziałem Stomatologicznym
23023Akademia Rolnicza w Szczecinie Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
24024Akademia Rolnicza w Szczecinie Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
25025Instytut Ochrony Przyrody Polska Akademia Nauk w Krakowie
26026Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Wydział Farmacji z oddziałem Analityki Medycznej
27027Akademia Medyczna we Wrocławiu Wydział Lekarski
28028Akademia Medyczna we Wrocławiu Wydział Lekarsko-Stomatologiczny
29029Akademia Medyczna we Wrocławiu Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego
30030Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polska Akademia Nauk w Jastrzębcu
31031Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii
32032Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie Wydział Psychologii
33033Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Lekarski I
34034Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Lekarski II
35035Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Farmaceutyczny
36036Uniwersytet Warszawski Wydział Psychologii
37037Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie Wydział Psychologii
38038Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Medycyny Weterynaryjnej
39039Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa
40040Instytut Parazytologii Polska Akademia Nauk w Warszawie
41041Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wydział Medycyny Weterynaryjnej
42042Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
43043Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polska Akademia Nauk w Jabłonnej
44044Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
45045Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Biologii
46046Uniwersytet Rzeszowski Zamiejscowy Wydział Biotechnologii
47047Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polska Akademia Nauk we Wrocławiu
48048Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie
49049Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Biologii
50050Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie Wydział Lekarski
51051Międzynarodowy Instytut Biolodii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
52052Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu
53053Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Biotechnologii
54054Centrum Biologii Medycznej Polska Akademia Nauk w Łodzi
55055Akademia Rolnicza w Krakowie Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
56056Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie
57057Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
58058Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
59059Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polska Akademia Nauk w Olsztynie
60060Instytut Oceanologii Polska Akademia Nauk w Sopocie
61061Uniwersytet Medyczny w Łodzi Wydział Farmaceutyczny
62062Uniwersytet Medyczny w Łodzi Wydział Fizjoterapii
63063Uniwersytet Medyczny w Łodzi Wydział Nauk o Zdrowiu
64064Uniwersytet Medyczny w Łodzi Wydział Wojskowo-Lekarski
65065Wytwórnia Surowic i Szczepionek "Biomed" Sp. z o.o. w Lublinie
66066Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
67067Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
68068Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie
69069Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Bioinżynierii Zwierząt
70070Akademia Rolnicza w Krakowie Wydział Technologii Żywności
71071Akademia Rolnicza w Lublinie Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
72072Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
73073Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
74074Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii w Warszawie
75075Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Wydział Lekarski
76076Akademia Medyczna w Gdańsku Trójmiejska Akademicka Zwierzętarnia Doświadczalna Centrum Badawczo-Usługowe
77077Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Medycyny Weterynaryjnej
78078Akademia Medyczna w Gdańsku Wydział Farmaceutyczny
79079Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne "Jelfa" S.A. w Jeleniej Górze
80080Akademia Medyczna w Gdańsku Wydział Lekarski
81081Uniwersytet w Białymstoku Wydział Biologiczno-Chemiczny
82082Akademia Medyczna w Gdańsku Międzywydziałowy Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej
83083Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Przyrodniczych
84084Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
85085Instytut Genetyki Człowieka Polska Akademia Nauk w Poznaniu
86086Wojewódzki Inspektorat Weterynaryjny w Zielonej Górze Zakład Higieny Weterynaryjnej w Gorzowie Wielkopolskim
87087Wykreślona
88088Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Wydział Wychowania Fizycznego
89089Instytut Zootechniki w Krakowie
90090Instytut Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie
91091Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
92092Uniwersytet Medyczny w Łodzi Wydział Lekarski
93093Uniwersytet Medyczny w Łodzi Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego
94094Uniwersytet Medyczny w Łodzi Wydział Lekarsko-Dentystyczny
95095Uniwersytet Medyczny w Łodzi Wydział Pielęgniarstwa i Położnictwa
96096Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu Wydział Leśny
97097Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Wydział Lekarski
98098Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu
99099Akademia Medyczna w Białymstoku Centrum Medycyny Doświadczalnej
1000100Akademia Medyczna im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii
1010101Akademia Medyczna im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym
1020102Akademia Medyczna im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
1030103Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk o Zwierzętach
1040104Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Centrum Medycyny Doświadczalnej
1050105Zakład Ornitologii Polska Akademia Nauk w Gdańsku
1060106Uniwersytet Gdański Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii
1070107BIOWET Puławy Sp. z o.o. w Puławach
1080108Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
1090109Akademia Rolnicza w Lublinie Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu
1100110Uniwersytet Wrocławski Wydział Biotechnologii
1110111Uniwersytet Rzeszowski Wydział Biologiczno-Rolniczy
1120112Wojewódzki Inspektorat Weterynaryjny w Kielcach Zakład Higieny Weterynaryjnej
1130113Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu
1140114Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie Wydział Ochrony Zdrowia
1150115Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Wydział Geograficzno-Biologiczny
1160116Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polska Akademia Nauk w Krakowie
1170117Akademia Medyczna w Warszawie Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
1180118Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Biologicznych
1190119Wojewódzki Inspektorat Weterynaryjny w Lublinie Zakład Higieny Weterynaryjnej
1200120Akademia Podlaska w Siedlcach Wydział Rolniczy
1210121Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Wydział Zarządzania i Marketingu
1220122Wrocławskie Zakłady Zielarskie "Herbapol" S.A. we Wrocławiu Zakład w Legnicy
1230123Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medium im. L. Rydygiera Bydgoszczy
1240124Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
1250125Wojewódzki Inspektorat Weterynaryjny w Krośnie Zakład Higieny Weterynaryjnej
1260126Centrum Biologii Medycznej Polska Akademia Nauk w Łodzi
1270127Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Andrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
1280128Akademia Rolnicza w Lublinie Wydział Medycyny Weterynaryjnej
1290129Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Leśny
1300130Państwowy Zakład Higieny - Instytut Naukowo-Badawczy w Warszawie
1310131Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego "Biowet Drwalew" S.A. w Drwalewie
1320132Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Okoniewscy "Vetos-Farma" Sp. z o.o. w Bielawie
1330133Polfa Warszawa S.A. w Warszawie
1340134Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie