Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2013.52

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 marca 2013 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 26 lutego 2013 r.
w sprawie wykazu jednostek badawczych, którym zmieniono zakres udzielonej akredytacji dotyczącej obronności i bezpieczeństwa państwa (akredytacji OiB) wraz z zakresami akredytacji

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 92, poz. 528), w związku z decyzjami Ministra Obrony Narodowej Nr 143/PUM z dnia 10 grudnia 2012 r. oraz Nr 144/PUM z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany decyzji (nie ogł.), ogłaszam:
1) wykaz jednostek badawczych, którym zmieniono zakres udzielonej akredytacji OiB, stanowiący załącznik Nr 1;
2) zmieniony zakres akredytacji OiB Laboratorium Badawczego Ochrony Dróg Oddechowych Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii, stanowiący załącznik Nr 21);
3) zmieniony zakres akredytacji OiB Laboratorium Analitycznego do Kontroli Przestrzegania Konwencji o Zakazie Broni Chemicznej Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii, stanowiący załącznik Nr 31).
______

1) Niniejszy zakres akredytacji był poprzedzony zakresem akredytacji OiB ogłoszonym obwieszczeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie wykazu jednostek badawczych i jednostek certyfikujących, którym udzielono akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa (akredytacji OiB) wraz z zakresami udzielonej akredytacji oraz wykazu jednostek badawczych, którym zmieniono zakres udzielonej akredytacji OiB wraz ze zmienionymi zakresami akredytacji (Dz. Urz. MON z 2011 r. Nr 22, poz. 331).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ

jednostek badawczych, którym zmieniono zakres udzielonej akredytacji OiB

Lp.Nazwa jednostki badawczejZakres udzielonej akredytacji OiB
1.Laboratorium Badawcze Ochrony Dróg Oddechowych Wojskowego Instytutu Chemii i RadiometriiOkreśla

załącznik Nr 2

2.Laboratorium Analityczne do Kontroli Przestrzegania Konwencji o Zakazie Broni Chemicznej Wojskowego Instytutu Chemii i RadiometriiOkreśla

załącznik Nr 3

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZAKRES AKREDYTACJI OiB

Nr 28/MON/2011

Wydanie 2

LABORATORIUM BADAWCZE OCHRONY DRÓG ODDECHOWYCH WOJSKOWEGO INSTYTUTU CHEMII I RADIOMETRII

00-910 Warszawa, al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 105

Grupa wyrobów*Nazwa wyrobu lub grupy wyrobówBadane charakterystyki wyrobu i metody badawczeDokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze
Grupa 6Pojazdy pancerne gąsienicowe i kołoweBadanie szczelności ogólnej ruchomych obiektów ochrony zbiorowej przez określenie współczynnika ochrony z wykorzystaniem aerozolu DEHS

Metoda fotometryczna

NO-42-A213:2011 p.4.2.6
Artyleria samobieżnaPomiar wtórnego stężenia CO2 w ruchomych obiektach ochrony zbiorowej

Zakres: 0,01%÷9,99%

Metoda: spektroskopia IR

NO-42-A213:2011 p.4.2.7
Pojazdy specjalne służby zdrowia (sala opatrunkowa, sala operacyjna, specjalistyczne laboratorium służby zdrowia)Badanie szczelności ogólnej ruchomych obiektów ochrony zbiorowej przez określenie współczynnika ochrony z wykorzystaniem aerozolu DEHS

Metoda fotometryczna

NO-42-A213:2011 p.4.2.6
Pomiar wtórnego stężenia CO2 w ruchomych obiektach ochrony zbiorowej

Zakres: 0,01%÷9,99%

Metoda: spektroskopia IR

NO-42-A213:2011 p.4.2.7
Grupa 7Półautomatyczny i automatyczny sprzęt do wykrywania lub pomiaru skażeńWpływ środowiska amoniaku i chloru na zachowanie sprawności technicznej sprzętu do wykrywania lub pomiaru skażeń

Metoda przepływu gazu

Procedura badawcza

nr D-20 Edycja 6 z dnia 19.12.2011

Grupa 12Maski przeciwgazowe filtracyjneOpór oddychania (przepływ ciągły) Zakres: 0Pa÷±2000 Pa

Metoda ciśnieniowa

PN-EN 136:2001p.8.15

PN-EN 136:2001/Ap1:2003

PN-EN 136:2001/AC:2004

NO-42-A214:2005 p.5.13

Opory wdechu i wydechu w przepływie pulsacyjnym

Zakres: 0Pa÷±2000 Pa

Metoda ciśnieniowa

PN-EN 136:2001p.8.15

PN-EN 136:2001/Ap1:2003

PN-EN 136:2001/AC:2004

NO-42-A214:2005 p.5.13

Zawartość dwutlenku węgla w powietrzu wdychanym

Zakres: 0,01%÷9,99%

Metoda: spektroskopia IR

PN-EN 136:2001p.8.14

PN-EN 136:2001/Ap1:2003

PN-EN 136:2001/AC:2004

NO-42-A214:2005 p.5.14

LBODO WIChiR

Grupa wyrobów*Nazwa wyrobu lub grupy wyrobówBadane charakterystyki wyrobu i metody badawczeDokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze
Szczelność maski w warunkach statycznych

Metoda ciśnieniowa

PN-EN 136:2001p.8.13

PN-EN 136:2001/Ap1:2003

PN-EN 136:2001/AC:2004

NO-42-A214:2005 p.5.10

Szczelność maski w warunkach statycznych z podłączonym UPP (urządzenie do pobierania płynów)

Metoda ciśnieniowa

NO-42-A214:2005 p.5.11
Masa maski przeciwgazowejNO-42-A214:2005 p.5.9
Całkowity przeciek wewnętrzny

Zakres: 0,001%-100%

Metoda fotometryczna

PN-EN 136:2001p.8.16

PN-EN 136:2001/Ap1:2003

PN-EN 136:2001/AC:2004

NO-42-A214:2005 p.5.12

Półmaski i ćwierć maskiOpór oddychania (przepływ ciągły) Zakres: 0Pa÷±2000 Pa

Metoda ciśnieniowa

PN-EN 140:2001p.7.12

PN-EN 140:2001/Ap1:2003

Opory wdechu i wydechu w przepływie pulsacyjnym

Zakres: 0Pa÷±2000 Pa

Metoda ciśnieniowa

PN-EN 140:2001p.7.12

PN-EN 140:2001/Ap1:2003

Zawartość dwutlenku węgla w powietrzu wdychanym

Zakres: 0,01%÷9,99%

Metoda: spektroskopia IR

PN-EN 140:2001p.7.11

PN-EN 140:2001/Ap1:2003

Półmaski filtrująceOpór oddychania (przepływ ciągły)

Zakres: 0Pa÷±2000 Pa

Metoda ciśnieniowa

PN-EN 149+A1:2010 p. 8.9
Opory wdechu i wydechu w przepływie pulsacyjnym

Zakres: 0Pa÷±2000 Pa

Metoda ciśnieniowa

PN-EN 149+A1:2010 p. 8.9
Zawartość dwutlenku węgla w powietrzu wdychanym

Zakres: 0,01%÷9,99%

Metoda: spektroskopia IR

PN-EN 149+A1:2010 p. 8.7
Penetracja aerozolu chlorku sodu

Zakres: 0,00005%÷100%

Metoda fotometryczna

PN-EN 149+A1:2010 p. 8.11
Penetracja aerozolu mgły oleju parafinowego

Zakres: 0,0005%÷100%

Metoda fotometryczna

PN-EN 149+A1:2010 p. 8.11
Filtropochłaniacze do masek filtracyjnych

Filtropochłaniacze, filtry do sprzętu ochrony zbiorowej

Czas przebicia i pojemność sorpcyjna względem: chloru, siarkowodoru, dwutlenku siarki, amoniaku, chloropikryny, chlorocyjanu, cyjanowodoru, cykloheksanu i TBB

Zakres czasów przebicia:

powyżej 5 minut.

PN-EN 14387+A1:2010 p. 7.8.1 i p.7.8.2

NO-42-A205:2009 p.3.2.4

Opór oddychania (przepływ ciągły) Zakres: 0 Pa÷±2000 Pa

Metoda ciśnieniowa

PN-EN 14387+A1:2010 p.7.7

NO-42-A205:2009 p.2.5

Penetracja aerozolu chlorku sodu

Zakres: 0,00005%÷100%

Metoda fotometryczna

PN-EN 14387+A1:2010 p. 7.9

NO-42-A205:2009 p.2.6

Penetracja aerozolu mgły oleju parafinowego

Zakres: 0,0005%÷100%

Metoda fotometryczna

PN-EN 14387+A1:2010 p. 7.9

NO-42-A205:2009 p.2.6

LBODO WIChiR

Grupa wyrobów*Nazwa wyrobu lub grupy wyrobówBadane charakterystyki wyrobu i metody badawczeDokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze
Materiały filtracyjne, filtryOpór oddychania (przepływ ciągły)

Zakres: 0Pa÷±2000 Pa

Metoda ciśnieniowa

PN-EN143:2004 p.8.6

PN-EN143:2004/A1:2007

PN-EN143:2004/AC:2006

Penetracja aerozolu chlorku sodu

Zakres: 0,00005%÷100%

Metoda fotometryczna

PN-EN143:2004 p.8.7.2

PN-EN143:2004/A1:2007

PN-EN143:2004/AC:2006

Penetracja aerozolu mgły oleju parafinowego

Zakres: 0,0005%÷100%

Metoda fotometryczna

PN-EN143:2004 p.8.7.3

PN-EN143:2004/A1:2007

PN-EN143:2004/AC:2006

Filtry EPA, HEPA i ULPA do wentylacji i klimatyzacjiPenetracja aerozolu mgły olejowej

Zakres: filtry E-10 do U17

Metoda: zliczania i klasyfikowania cząstek według wymiarów

PN-EN 1822-5:2009
Metody sorpcyjne (węgiel aktywny, sorbenty, aktywna włóknina węglowa) Wyznaczanie objętości i powierzchni mezo-i mikroporów oraz stałych struktury mikroporowatej metodą izotermy adsorpcji par benzenu

Zakres wyznaczanych powierzchni: od 1m2/g do 2000 m2/g

Metoda izotermy adsorpcji par benzenu

NO-42-A503:2009
Filtry stosowane w urządzeniach filtrowentylacyjnychPenetracja aerozolu mgły olejowej

Zakres: filtry E-10 do U17

Metoda: zliczania i klasyfikowania cząstek według wymiarów

NO-42-A212:2011 p.4.2.9
Filtropochłaniacze stosowane w urządzeniach filtrowentylacyjnychPenetracja aerozolu mgły olejowej

Zakres: filtry E-10 do U17

Metoda: zliczania i klasyfikowania cząstek według wymiarów

NO-42-A211:2011 p.3.2.11
Maski izolacyjneOpór oddychania (przepływ ciągły)

Zakres: 0Pa÷±2000 Pa

Metoda ciśnieniowa

PN-EN 12941:2002 p.7.6

PN-EN 12941:2002/A1:2006

PN-EN 12941:2002/A2:2010

PN-EN 14594:2007 p.7.17

Opory wdechu i wydechu w przepływie pulsacyjnym

Zakres: 0Pa÷±2000 Pa

Metoda ciśnieniowa

PN-EN 12941:2002 p.7.6

PN-EN 12941:2002/A1:2006

PN-EN 12941:2002/A2:2010

PN-EN 12942:2002 p.7.6

PN-EN 12942:2002/A1:2004

PN-EN 12942:2002/A2:2010

Zawartość dwutlenku węgla w powietrzu wdychanym

Zakres: 0,01%÷9,99%

Metoda: spektroskopia IR

PN-EN 12941:2002 p.7.14

PN-EN 12941:2002/A1:2006

PN-EN 12941:2002/A2:2010

PN-EN 12942:2002 p.7.5

PN-EN 12942:2002/A1:2004

PN-EN 12942:2002/A2:2010

PN-EN 14594:2007 p.7.13

Aparaty ewakuacyjno-tlenoweOpory wdechu i wydechu w przepływie pulsacyjnym

Zakres: 0Pa÷±2000 Pa

Metoda ciśnieniowa

PN-EN 145:2000 p.7.8.1

PN-EN 145:2000/A1:2002

PN-EN 145:2000/Ap1:2003

LBODO WIChiR

Grupa wyrobów*Nazwa wyrobu lub grupy wyrobówBadane charakterystyki wyrobu i metody badawczeDokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze
Zawartość dwutlenku węgla w powietrzu wdychanym

Zakres: 0,01%÷9,99%

Metoda: spektroskopia IR

PN-EN 145:2000 p.7.8.2

PN-EN 145:2000/A1:2002

PN-EN145:2000/Ap1:2003

Zawartość dwutlenku węgla w powietrzu wdychanym

Zakres: 0,01%÷9,99%

Metoda: spektroskopia IR

PN-EN 404:2008 p.7.6.8
Urządzenia i systemy filtro-wentylacyjneSprawdzanie wydajności urządzenia filtrowentylacyjnego

Zakres 10÷1000 m3/h

Metoda: pomiar liniowej prędkości przepływu

NO-42-A213:2011
Pomiary oporów przepływu powietrza przez urządzenia filtrowentylacyjne oraz filtropochłaniacze do urządzeń filtrowentylacyjnych

Zakres: 0Pa÷±2000Pa

Metoda ciśnieniowa

Sprawdzenie spiętrzenia dyspozycyjnego wentylatora w urządzeniu filtrowentylacyjnym

Zakres: 0Pa÷±10000 Pa

Metoda ciśnieniowa

Badanie szczelności urządzenia filtrowentylacyjnego oraz szczelności zaworów urządzenia

Metoda ciśnieniowa

NO-42-A213:2011
Badanie szczelności ogólnej urządzenia filtrowentylacyjnego przez określenie współczynnika ochrony z wykorzystaniem aerozolu DEHS

Zakres: do 100000

Metoda fotometryczna

NO-42-A213:2011

PN-EN 1822-5:2009

Sprzęt i środki ochrony skóryPrzenikalność chloru, chlorowodoru i amoniaku przez materiały barierowe

Zakres: powyżej 30 minut

Metoda kolorymetryczna

PN-V-04028:2001

Uwaga:

*- grupy wyrobów zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700, z późn. zm.).

ZAŁĄCZNIK Nr  3

ZAKRES AKREDYTACJI OiB

Nr 26/MON/2011

Wydanie 2

LABORATORIUM ANALITYCZNE DO KONTROLI PRZESTRZEGANIA KONWENCJI O ZAKAZIE BRONI CHEMICZNEJ WOJSKOWEGO INSTYTUTU CHEMII I RADIOMETRII

00-910 Warszawa, al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 105

Grupa wyrobów*Nazwa wyrobu lub grupy wyrobówBadane charakterystyki wyrobu i metody badawczeDokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze
Grupa 7Proste środki detekcji

Systemy do analizy i oceny sytuacji skażeń

Wykrywanie sarinu, zakres:

woda > 1 mg/dm3,

gleba, beton, polimer > 10mg/kg,

ciecz organiczna > 1 mg/dm3,

powietrze > 0,5 mg/m3.

Metoda chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC/MS).

Procedura badawcza CH-1, edycja 5 z dnia

18.07.2008 r.

Wykrywanie somanu, zakres:

woda > 1 mg/dm3,

gleba, beton, polimer > 10mg/kg,

ciecz organiczna > 1 mg/dm3,

powietrze > 0,5 mg/m3.

Metoda chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC/MS).

Procedura badawcza

CH-2, edycja 5 z dnia

18.07.2008 r.

Wykrywanie tabunu, zakres:

woda >1 mg/dm3,

gleba, beton, polimer > 10mg/kg,

ciecz organiczna > 2 mg/ dm3,

powietrze > 0,5 mg/m3.

Metoda chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC/MS).

Procedura badawcza

CH-3, edycja 5 z dnia

17.07.2008 r.

Wykrywanie VX, zakres:

woda > 1 mg/dm3,

gleba, beton, polimer > 10mg/kg,

ciecz organiczna > 1mg/dm3,

powietrze > 0,5 mg/m3.

Metoda chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC/MS).

Procedura badawcza

CH-4, edycja 5, z dnia

18.07.2008 r.

Wykrywanie BZ, zakres:

woda > 10 mg/dm3,

gleba > 10 mg/kg,

beton, polimer > 50 mg/kg,

ciecz organiczna > 10 mg/dm3,

powietrze > 1mg/m3.

Metoda chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC/MS).

Procedura badawcza

CH-5, edycja 5 z dnia

18.07.2008 r.

LAdKPKoZBC WIChiR

Grupa wyrobów*Nazwa wyrobu lub grupy wyrobówBadane charakterystyki wyrobu i metody badawczeDokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze
Wykrywanie iperytu, zakres:

woda > 1 mg/dm3,

gleba, beton, polimer > 10mg/kg,

ciecz organiczna > 1 mg/dm3,

powietrze > 1 mg/m3.

Metoda chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC/MS).

Procedura badawcza

CH-6, edycja 5 z dnia

18.07.2008 r.

Wykrywanie chloroacetofenonu, zakres:

woda > 1 mg/dm3,

gleba, beton, polimer > 10mg/kg,

ciecz organiczna > 1 mg/dm3,

powietrze >1 mg/m3.

Metoda chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC/MS).

Procedura badawcza

CH-7, edycja 5 z dnia

18.07.2008 r.

Wykrywanie CS, zakres:

woda > 1 mg/dm3,

gleba, beton, polimer > 10mg/kg,

ciecz organiczna > 1 mg/dm3,

powietrze > 1 mg/m3.

Metoda chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC/MS).

Procedura badawcza

CH-8, edycja 5 z dnia

18.07.2008 r.

Wykrywanie CR, zakres:

woda > 1 mg/dm3,

gleba, beton, polimer > 10mg/kg,

ciecz organiczna > 1 mg/dm3,

powietrze > 1 mg/m3.

Metoda chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC/MS).

Procedura badawcza

CH-9, edycja 5 z dnia

18.07.2008 r.

Wykrywanie luizytu, zakres:

woda > 5 mg/dm3,

gleba, polimer > 10 mg/kg,

beton >50 mg/kg,

ciecz organiczna > 1 mg/dm3,

powietrze > 1 mg/m3.

Metoda chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC/MS).

Procedura badawcza

CH-14, edycja 5 z dnia

18.07.2008 r.

Półautomatyczny i automatyczny sprzęt do wykrywania lub pomiaru skażeńBadanie odpowiedzi urządzeń do wykrywania skażeń w odniesieniu do stężeń substancji skażającej, zakres:

sarin 1 x 10-6 ÷ 1 x 10-2mg/dm3,

soman 1 x 10-6 ÷ 1 x 10-2mg/dm3,

VX 1 x 10-6÷1 x 10-2mg/dm3,

tabun 1 x 10-6 ÷ 1 x 10-2mg/dm3,

iperyt siarkowy 1 x 10-6 ÷ 1 x 10-2mg/dm3,

iperyt azotowy 10-6 ÷ 1 x 10-2mg/dm3,

TEP (zamiennik FoST) 1 x 10-6 ÷ 1 x 10-2mg/dm3

Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-fotometryczną (GC/FPD).

Procedura badawcza

CH-15, edycja 5 z dnia

29.04.2010 r.

-Badanie odporności całkowitej na podwyższoną temperaturę otoczenia;

-Badanie odporności całkowitej na obniżoną temperaturę otoczenia;

-Badanie odporności całkowitej na zwiększoną wilgotność;

-Badanie wytrzymałości na zmiany temperatury.

NO-06-A107:2005;

pkt. 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 5.4; 5.5; 5.6; 5.7; 5.10

LAdKPKoZBC WIChiR

Grupa wyrobów*Nazwa wyrobu lub grupy wyrobówBadane charakterystyki wyrobu i metody badawczeDokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze
Grupa 17Bojowe środki trujące i łzawiące (wzorce) Wzorzec sarinu, zakres:

-obecność substancji nierozpuszczalnych w n-pentanie;

-stwierdzenie tożsamości techniką spektrometrii mas;

-zawartość pirydyny nie więcej niż 0,5% (m/m);

-zawartość benzenu, nie więcej niż 0,5 % (m/m);

-zawartość DMMP, nie więcej niż 3% (m/m);

-zawartość IMMP, nie więcej niż 1% (m/m);

-zawartość kwasu metylofosfonowego, nie więcej niż 1% (m/m);

-zawartość kwasu o-izopropylo metylofosfonowego nie więcej niż l%(m/m);

-zawartość pozostałych zanieczyszczeń oznaczona metodą GC w przeliczeniu na DMMP, nie więcej niż 1% (m/m).

NO-68-A200:2007
Wzorzec o-chloro-benzylidenomalonodinitrylu, zakres:

-obecność substancji nierozpuszczalnych w n-heksanie;

-stwierdzenie tożsamości techniką spektrometrii mas;

-zawartość o-CIBA, nie więcej niż 0,1% (m/m);

-zawartość NM, nie więcej niż 0,1% (m/m);

- zawartość pozostałych zanieczyszczeń oznaczona metodą GC w przeliczeniu na o-CIBA nie więcej niż 0,1% (m/m).

NO-68-A201:1999
Wzorzec chloroacetofenonu, zakres:

-obecność substancji nierozpuszczalnych w n-heksanie;

-stwierdzenie tożsamości techniką spektrometrii mas;

-zawartość wody metodą Karla Fischera, nie więcej niż 5% (m/m);

-zawartość acetofenonu i pozostałych zanieczyszczeń w przeliczeniu na AF, oznaczona metodą GC, nie więcej niż 1% (m/m).

NO-68-A202:2012
Wzorzec iperytu siarkowego, zakres:

-obecność substancji nierozpuszczalnych w n-heksanie;

-stwierdzenie tożsamości techniką spektrometrii mas;

-zawartość DT, nie więcej niż 1% (m/m);

-zawartość pozostałych zanieczyszczeń oznaczona metodą GC w przeliczeniu na DT nie więcej niż 5% (m/m).

Wyrażony w procentach ułamek masowy łącznej zawartości wymienionych zanieczyszczeń nie powinien przekraczać wartości 5.

NO-68-A203:2011

LAdKPKoZBC WIChiR

Grupa wyrobów*Nazwa wyrobu lub grupy wyrobówBadane charakterystyki wyrobu i metody badawczeDokumenty normatywne i/lub udokumentowane procedury badawcze
Wzorzec somanu, zakres:

-obecność substancji nierozpuszczalnych w n-pentanie

-stwierdzenie tożsamości techniką spektrometrii mas;

-zawartość pirydyny, nie więcej niż 0,05% (m/m);

-zawartość benzenu, nie więcej niż 0,05 % (m/m);

-zawartość DPMP, nie więcej niż 0,05% (m/m);

-zawartość DMMP, nie więcej niż 0,05% (m/m);

-zawartość PMMP, nie więcej niż 0,05% (m/m);

-zawartość kwasu metylofosfonowego, nie więcej niż 0,05% (m/m);

-zawartość kwasu o-pinakolino metylofosfonowego, nie więcej niż 0,05% (m/m);

-zawartość pozostałych zanieczyszczeń oznaczona metodą GC w przeliczeniu na DMMP, nie więcej niż 0,1% (m/m).

NO-68-A204:2009
Wzorzec VX, zakres:

-obecność substancji nierozpuszczalnych w n-pentanie;

-stwierdzenie tożsamości techniką spektrometrii mas;

-zawartość pirydyny, nie więcej niż 0,5% (m/m);

-zawartość benzenu, nie więcej niż 0,5% (m/m);

-zawartość DEMP, nie więcej niż 3%(m/m);

-zawartość kwasu metylofosfonowego, nie więcej niż 1% (m/m);

-zawartość kwasu o-etylometylofosfonowego, nie więcej niż 3% (m/m);

-zawartość pozostałych zanieczyszczeń oznaczona techniką GC w przeliczeniu na DMMP nie więcej niż 3% (m/m).

Wyrażony w procentach ułamek masowy łącznej zawartości wymienionych zanieczyszczeń nie powinien przekraczać wartości 5.

NO-68-A205:2011
Wzorce kwasów metylofosfonowych, etylofosfonowych, propylofosfonowych i izopropylofosfonowych, zakres:

-obecność substancji nierozpuszczalnych w metanolu;

-stwierdzenie tożsamości techniką spektrometrii mas;

-zawartość kwasu fosforowego oznaczona metodą GC-MS w przeliczeniu na TMP, nie więcej niż 0,05% (m/m).

NO-68-A207:2001

Uwaga:

*- grupy wyrobów zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 235, poz. 1700, z późn. zm.).