Wykaz instytucji klasyfikacyjnych uznanych przez Komisję Europejską.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MI.2011.4.24

Akt utracił moc
Wersja od: 4 maja 2011 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 8 kwietnia 2011 r.
w sprawie wykazu instytucji klasyfikacyjnych uznanych przez Komisję Europejską

Na podstawie art. 34b ust. 6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857, z późn. zm.2)) ogłasza się wykaz instytucji klasyfikacyjnych uznanych przez Komisję Europejską, stanowiący załącznik do obwieszczenia.
______

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 846 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 171, poz. 1057, z 2009 r. Nr 98, poz. 818, oraz 2010 r. Nr 127, poz. 857 i Nr 182, poz. 1228.

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ INSTYTUCJI KLASYFIKACYJNYCH UZNANYCH PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ

1)
Bureau Veritas;
2)
Germanischer Lloyd;
3)
Lloyd's Register of Shipping.