Dziennik resortowy

Dz.Urz.MZ.2013.1

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 stycznia 2013 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 11 grudnia 2012 r.
w sprawie wykazu dodatków stosowanych w roku 2010 do produkcji wyrobów tytoniowych2)

Na podstawie art. 8a ust. 5 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55, z późn. zm.3)) ogłasza się wykaz dodatków stosowanych w roku 2010 do wyrobów tytoniowych przeznaczonych do sprzedaży na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiący załącznik do niniejszego obwieszczenia.
_____

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

2) Obwieszczenie wdraża postanowienia dyrektywy 2001/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 czerwca 2001 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich, dotyczących produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych (Dz. Urz. WE L 194 z 18.07.2001, str. 26).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 96, poz. 1107, z 2003 r. Nr 229, poz. 2274, z 2010 r. Nr 81, poz. 529 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ DODATKÓW STOSOWANYCH W ROKU 2010 DO WYROBÓW TYTONIOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ