Wykaz dodatków stosowanych w latach 2011 i 2012 do produkcji wyrobów tytoniowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2014.48

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 marca 2014 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 25 marca 2014 r.
w sprawie wykazu dodatków stosowanych w latach 2011 i 2012 do produkcji wyrobów tytoniowych 2

Na podstawie art. 8a ust. 5 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55, z późn. zm.) ogłasza się wykaz dodatków stosowanych w latach 2011 i 2012 do wyrobów tytoniowych przeznaczonych do sprzedaży na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiący załącznik do niniejszego obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ DODATKÓW

STOSOWANYCH W LATACH 2011 i 2012 DO WYROBÓW TYTONIOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).
2 Obwieszczenie wdraża postanowienia dyrektywy 2001/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 czerwca 2001 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich, dotyczących produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych (Dz. Urz. WE L 194 z 18.07.2001, str. 26).