Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2004.1.16

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 kwietnia 2005 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 17 lipca 2003 r.,
w sprawie wyjazdów służbowych za granicę oraz przyjmowania delegacji zagranicznych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego *

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25 ze zm.) w związku z § 6 l. ust. 2 pkt 14) Regulaminu Organizacyjnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 8 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zmienionego Zarządzeniami Nr 28 i Nr 33 z 2002 r. oraz Zarządzeniami Nr 6 i Nr 9 z 2003 r., zarządzam, co następuje:
§  1.
1. Wyjazdy służbowe za granicę pracowników KRUS, zwane dalej "wyjazdami zagranicznymi" oraz wizyty delegacji zagranicznych w KRUS odbywają się na podstawie wzajemnych uzgodnień pomiędzy Prezesem KRUS a partnerami zagranicznymi.
2. Wyjazdy zagraniczne obejmują m.in.:
1) udział w konferencjach i spotkaniach międzynarodowych organizowanych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Zabezpieczenia Społecznego (ISSA), Europejskie Forum Ubezpieczeń Wypadkowych oraz inne instytucje i organizacje,
2) wykonanie dwustronnych umów z zakresu zabezpieczenia społecznego,
3) zapoznanie się z doświadczeniami innych państw w dziedzinach objętych działalnością KRUS.
§  2.
1. Zgodę na wyjazd zagraniczny pracowników KRUS oraz na zaproszenie delegacji zagranicznej wyraża Prezes KRUS na wniosek Biura Organizacyjno-Prawnego Centrali.
2. Wniosek w sprawie wyjazdu zagranicznego powinien zawierać:
a) nazwę państwa, miejscowości oraz instytucji, do której delegacja się udaje,
b) termin wyjazdu,
c) cel wyjazdu wraz z uzasadnieniem,
d) skład delegacji,
e) środek transportu,
f) koszty wyjazdu.
3. Wniosek w sprawie wizyty delegacji zagranicznej powinien zawierać:
a) nazwę państwa oraz instytucji, z której delegacja przybywa,
b) termin wizyty,
c) program wizyty,
d) koszty wizyty.
§  3.
1. Koordynatorem współpracy zagranicznej KRUS jest Biuro Organizacyjno-Prawne Centrali KRUS.
2. Do zadań Biura Organizacyjno-Prawnego Centrali KRUS należy w szczególności:
1) planowanie środków z funduszu administracyjnego na koszty wyjazdów zagranicznych oraz na wizyty delegacji zagranicznych w Centrali KRUS,
2) sporządzanie wniosków dotyczących wizyt wyjazdowych i przyjazdowych,
3) prowadzenie dokumentacji w zakresie wyjazdów przedstawicieli KRUS za granicę oraz wizyt delegacji zagranicznych na zaproszenie KRUS,
4) organizowanie pobytu dla delegacji zagranicznych,
5) załatwianie formalności paszportowo-wizowych oraz biletów na przejazdy,
6) ubezpieczenie członków delegacji KRUS wyjeżdżających za granicę,
7) przekazywanie do Biura Ekonomiczno-Finansowego preliminarza wydatków związanych z wyjazdem delegacji oddziału regionalnego KRUS i Centrali KRUS za granicę oraz pobytu delegacji zagranicznej w oddziale regionalnym KRUS i Centrali KRUS,
8) przekazywanie do Biura Administracji i Inwestycji Centrali KRUS dyspozycji odnośnie:
a) przygotowania środków dewizowych w przypadku wyjazdów przedstawicieli KRUS za granicę (z podaniem składu delegacji, miejsca i terminu wyjazdu),
b) rezerwowanie środków transportu znajdujących się w dyspozycji Centrali KRUS w przypadku przyjazdu delegacji zagranicznych oraz wyjazdu za granicę przedstawicieli KRUS,
9) przedkładanie do zatwierdzenia Prezesowi KRUS:
a) wniosków w sprawie wyjazdów delegacji KRUS,
b) programów wizyt delegacji zagranicznych przybywających na zaproszenie KRUS,
c) preliminarza kosztów związanych z wyjazdami przedstawicieli KRUS za granicę oraz wizytami delegacji zagranicznych,
d) sprawozdania z działalności KRUS w zakresie współpracy z zagranicą,
e) innych stosownych dokumentów i informacji wymagających akceptacji Prezesa KRUS.
§  4. Do zadań Biura Administracji i Inwestycji Centrali KRUS należy:
1) zapewnienie niezbędnych środków dewizowych związanych z wyjazdami zagranicznymi,
2) zapewnienie transportu w związku z wyjazdami delegacji KRUS za granicę oraz wizytami delegacji zagranicznych,
3) prowadzenie rozliczeń wyjazdów oraz rozliczeń związanych z wizytami delegacji zagranicznych,
4) przekazywanie Prezesowi KRUS kwartalnej informacji na temat wykorzystania środków finansowych na wyjazdy zagraniczne i wizyty delegacji zagranicznych.
§  5. Do zadań Biura Ekonomiczno-Finansowego Centrali KRUS należy planowanie środków z funduszu administracyjnego na koszty wyjazdów zagranicznych oraz na koszty wizyt delegacji zagranicznych w oddziałach regionalnych KRUS.
§  6. Koszty upominków w przypadku wyjazdu delegacji KRUS za granicę oraz w przypadku wizyty delegacji zagranicznej na zaproszenie KRUS zatwierdza Prezes KRUS.
§  7.
1. Z pobytu delegacji KRUS za granicą przewodniczący delegacji sporządza sprawozdanie wraz z wnioskami i ustaleniami.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, przedkłada się w Biurze Organizacyjno-Prawnym Centrali w terminie 14 dni od powrotu delegacji do kraju.
§  8. Z tytułu zagranicznych podróży służbowych pracownikom KRUS przysługują świadczenia określone Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.
§  9. Traci moc Zarządzenie Nr 252 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 24 lipca 1997 r. w sprawie wyjazdów służbowych za granicę oraz przyjmowania cudzoziemców w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
§  10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
* Z dniem 11 kwietnia 2005 r. nin. zarządzenie traci moc w zakresie, w jakim zostało wydane na podstawie § 6 załącznika do zarządzenia nr 8 z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.Urz.PKRUS.02.2.8), zgodnie z § 2 zarządzenia z dnia 11 kwietnia 2005 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.Urz.PKRUS.05.2.6).